REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1912

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii referendalnej i kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zasady i sposób łącznego prowadzenia kampanii referendalnej oraz kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych, w przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

1) tryb postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych i audycji wyborczych w programach radiowych i telewizyjnych;

2) sposób przygotowania i rozpowszechniania audycji referendalnych i audycji wyborczych;

3) sposób upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych i audycji wyborczych;

4) terminy wynikające z kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem referendum oraz z kalendarza wyborczego.

§ 2. [Komitety wyborcze i podmioty uprawnione]

1. Komitety wyborcze, o których mowa w art. 84 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), zwane dalej „komitetami wyborczymi", mogą prowadzić kampanię wyborczą; podmioty uprawnione, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi", mogą prowadzić kampanię referendalną w programach:

1) ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna" i „Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", zwanych dalej „Telewizją Polską" i „Polskim Radiem";

2) regionalnych Telewizji Polskiej i spółek radiofonii regionalnej.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do komitetów wyborczych, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych równocześnie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. [Rozpowszechnianie audycji wyborczych]

Audycje wyborcze są rozpowszechniane w blokach audycji wyborczych.

§ 4. [Wniosek o przydział nieodpłatnego czasu antenowego]

1. Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przez komitet wyborczy jest dokonywany na podstawie złożonego przez pełnomocnika komitetu wyborczego, zwanego dalej „pełnomocnikiem", wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pełnomocnik obowiązany jest złożyć Telewizji Polskiej, Polskiemu Radiu oraz spółkom radiofonii regionalnej nie później niż w 22. dniu przed dniem wyborów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych;

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pełnomocnika.

§ 5. [Podział czasu antenowego pomiędzy komitety wyborcze]

W przypadku niezłożenia przez pełnomocnika wniosku w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub złożenia wniosku niespełniającego wymogów określonych w § 4 ust. 3, podziału czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych dokonuje się pomiędzy komitety wyborcze, których pełnomocnicy złożyli wnioski.

§ 6. [Termin dokonania ustaleń]

Nie później niż w 20. dniu przed dniem wyborów Telewizja Polska, Polskie Radio oraz spółki radiofonii regionalnej dokonują ustaleń i informują na piśmie pełnomocników o:

1) czasie antenowym przysługującym komitetom wyborczym;

2) terminach rozpowszechniania audycji wyborczych;

3) terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych nagrywania audycji;

4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze;

5) miejscu i terminie losowania kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych.

§ 7. [Kolejność rozpowszechniania audycji wyborczych]

Kolejność rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych ustalają kierujący redakcjami właściwych programów ogólnokrajowych i regionalnych w drodze losowania przeprowadzanego w obecności pełnomocników, nie później niż w 18. dniu przed dniem wyborów.

§ 8. [Niewykorzystanie czasu antenowego]

Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

§ 9. [Rejestracja telewizyjnej i radiowej audycji wyborczej oraz przygotowanie jej do rozpowszechnienia]

1. Rejestracja i rozpowszechnienie audycji wyborczych jest dokonywane na koszt Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i spółek radiofonii regionalnej.

2. Rejestracja telewizyjnej audycji wyborczej oraz przygotowanie jej do rozpowszechnienia obejmuje:

1) nieodpłatne przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na kasecie lub innym nośniku z obrazem o rozdzielczości SD lub wyższej wskazanym pełnomocnikom przez Telewizję Polską na stosowane w emisji nośniki;

2) nieodpłatne udostępnienie studia i urządzeń technicznych wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu audycji wyborczej, wykorzystywanej wyłącznie w kampanii wyborczej w programach radiowych lub telewizyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Rejestracja radiowej audycji wyborczej oraz przygotowanie jej do rozpowszechnienia obejmuje:

1) nieodpłatne przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na kasecie, płycie lub innym nośniku dźwięku wskazanym pełnomocnikom przez Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej na stosowane w emisji nośniki;

2) nieodpłatne udostępnienie studia i urządzeń technicznych wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu audycji wyborczej, wykorzystywanej wyłącznie w kampanii wyborczej w programach radiowych lub telewizyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 10. [Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych]

Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych składany jest przez pełnomocnika do kierującego redakcją właściwego programu ogólnokrajowego lub regionalnego, nie później niż 24 godziny przed wnioskowaną rejestracją audycji wyborczej.

§ 11. [Termin dostarczenia materiałów audycji wyborczych przygotowywanych samodzielnie przez komitety wyborcze]

1. Materiały audycji wyborczych przygotowywanych samodzielnie przez komitety wyborcze są dostarczane do Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i spółek radiofonii regionalnej nie później niż na 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia.

2. Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości pełnomocników, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej wzywają pełnomocnika komitetu wyborczego do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczych, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechnienia audycji.

3. Jeżeli komitet wyborczy nie usunie usterek i nie dostarczy poprawionego materiału audycji wyborczej w terminie, o którym mowa w ust. 2, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej nie wyemitują tego materiału. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Czas audycji wyborczych]

1. Czas audycji wyborczych dostarczonych przez pełnomocnika nie może przekraczać czasu ustalonego dla tych audycji.

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przez komitet wyborczy materiały audycji wyborczych przekraczają czas ustalony dla tych audycji, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej wzywają niezwłocznie komitet wyborczy do skrócenia czasu audycji.

3. Jeżeli komitet wyborczy nie zastosuje się w ciągu 8 godzin do wezwania, o którym mowa w ust. 2, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej przerywają emisję audycji wyborczej w chwili, kiedy upłynął czas audycji przysługujący danemu komitetowi wyborczemu.

§ 13. [Rozpowszechnianie audycji referendalnych]

Audycje referendalne są rozpowszechniane w blokach audycji referendalnych.

§ 14. [Wniosek o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji referendalnych]

1. Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji referendalnych przez podmioty uprawnione jest dokonywany na podstawie złożonego przez przedstawiciela podmiotu uprawnionego, zwanego dalej „przedstawicielem", wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel obowiązany jest złożyć organom Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz spółek radiofonii regionalnej:

1) w przypadku referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa i referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 21. dniu przed dniem referendum;

2) w przypadku referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej najpóźniej w 26. dniu przed dniem referendum.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu uprawnionego do rozpowszechniania audycji referendalnych;

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres przedstawiciela wraz ze stosownym pełnomocnictwem wystawionym przez podmiot uprawniony.

§ 15. [Podział czasu w przypadku niezłożenia wniosku w terminie]

W przypadku niezłożenia przez przedstawicieli wniosku w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lub 2, organy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz spółek radiofonii regionalnej - dzielą równo czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji referendalnych pomiędzy podmioty uprawnione, które złożyły wniosek.

§ 16. [Termin dokonania ustaleń i informacji na piśmie]

Po rozpatrzeniu wniosków przedstawicieli, najpóźniej w 19. dniu przed dniem referendum, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, i najpóźniej w 24. dniu przed dniem referendum, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, organy spółek dokonują ustaleń i informują na piśmie przedstawicieli o:

1) czasie antenowym przyznanym podmiotowi uprawnionemu;

2) terminach emisji audycji referendalnych podmiotu uprawnionego;

3) terminach i czasie rejestracji audycji referendalnych;

4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji referendalnych przygotowanych samodzielnie przez podmioty uprawnione;

5) miejscu i terminie losowania kolejności rozpowszechniania audycji referendalnych.

§ 17. [Rozpowszechnianie audycji referendalnych]

1. Audycje referendalne są rozpowszechniane w blokach, w ramach których kolejność rozpowszechniania audycji referendalnych poszczególnych podmiotów uprawnionych jest ustalana w drodze losowania odbywającego się z udziałem przedstawicieli.

2. Losowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:

1) w przypadku referendum, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, najpóźniej w 18. dniu przed dniem referendum;

2) w przypadku referendum, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, najpóźniej w 23. dniu przed dniem referendum.

§ 18. [Niewykorzystanie czasu antenowego w jednym bloku audycji referendalnych]

Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji referendalnych z przyczyn leżących po stronie podmiotu uprawnionego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

§ 19. [Rejestracja telewizyjnej audycji referendalnej i przygotowanie jej do rozpowszechnienia]

1. Rejestracja i rozpowszechnienie audycji referendalnych jest dokonywana na koszt Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i spółek radiofonii regionalnej.

2. Rejestracja telewizyjnej audycji referendalnej i przygotowanie jej do rozpowszechnienia obejmuje:

1) nieodpłatne przegranie audycji referendalnej dostarczonej przez podmiot uprawniony na kasecie lub innym nośniku z obrazem o rozdzielczości SD lub wyższej, wskazanym przedstawicielom podmiotów uprawnionych przez Telewizję Polską, na stosowane w emisji nośniki;

2) udostępnienie studia, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Telewizję Polską i podanych do wiadomości podmiotu uprawnionego zgodnie z § 16 pkt 3, wraz z realizatorem, w celu nagrania audycji referendalnej, wykorzystywanej wyłącznie w kampanii referendalnej w programach radiowych lub telewizyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, na czas nie dłuższy niż pięciokrotność czasu trwania danej audycji referendalnej, nie krótszy jednak niż 15 minut.

3. Rejestracja radiowej audycji referendalnej i przygotowanie jej do rozpowszechnienia obejmuje:

1) nieodpłatne przegranie audycji referendalnej dostarczonej przez podmiot uprawniony na kasecie, płycie lub innym nośniku dźwięku, wskazanym przedstawicielom podmiotów uprawnionych przez Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej, na stosowane w emisji nośniki;

2) udostępnienie studia, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej i podanych do wiadomości podmiotów uprawnionych zgodnie z § 16 pkt 3, wraz z realizatorem, w celu nagrania audycji referendalnej, wykorzystywanej wyłącznie w kampanii referendalnej w programach radiowych lub telewizyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu trwania danej audycji referendalnej, nie krótszy jednak niż 10 minut.

§ 20. [Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych]

1. Telewizja Polska, Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej udostępniają studia i urządzenia techniczne w celu przygotowania audycji referendalnych przez podmioty uprawnione.

2. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych składa przedstawiciel do dyrektora właściwego programu nie później niż na 24 godziny przed rejestracją audycji referendalnej.

§ 21. [Termin dostarczenia materiałów audycji referendalnych]

1. Materiały audycji referendalnych przygotowywanych samodzielnie przez podmioty uprawnione są dostarczane do Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i spółek radiofonii regionalnej nie później niż na 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia.

2. Jeżeli materiały audycji referendalnych przygotowanych samodzielnie przez podmioty uprawnione nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości przedstawicielom, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej wzywają przedstawiciela do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji referendalnych, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechnienia audycji.

3. Jeżeli podmiot uprawniony nie usunie usterek i nie dostarczy poprawionego materiału audycji referendalnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej nie wyemitują tego materiału. Przepis § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 22. [Czas audycji referendalnych dostarczonych przez przedstawiciela]

1. Czas audycji referendalnych dostarczonych przez przedstawiciela nie może przekraczać czasu ustalonego dla tych audycji.

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przez podmiot uprawniony materiały audycji referendalnych przekraczają czas ustalony dla tych audycji, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej wzywają niezwłocznie podmiot uprawniony do skrócenia czasu audycji.

3. Jeżeli podmiot uprawniony nie zastosuje się w ciągu 8 godzin do wezwania, o którym mowa w ust. 2, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej przerywają emisję audycji referendalnej w chwili, kiedy upłynął czas audycji przysługujący danemu podmiotowi uprawnionemu.

§ 23. [Rozdzielenie audycji w trakcie łącznego prowadzenia kampanii referendalnej i wyborczej]

W trakcie łącznego prowadzenia kampanii referendalnej i kampanii wyborczej rozpowszechnianie audycji wyborczych i audycji referendalnych odbywa się w odrębnych blokach audycji wyborczych oraz odrębnych blokach audycji referendalnych, które powinny być rozdzielone innymi audycjami niebędącymi audycjami wyborczymi lub referendalnymi.

§ 24. [Niewykorzystanie czasu antenowego w jednym bloku audycji referendalnych]

1. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji referendalnych nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w blokach audycji wyborczych.

2. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w blokach audycji referendalnych.

§ 25. [Harmonogram bloków audycji wyborczych oraz referendalnych]

Telewizja Polska, Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej ogłaszają, co najmniej dwukrotnie, w swoich audycjach informacyjnych, harmonogram rozpowszechniania bloków audycji wyborczych oraz bloków audycji referendalnych i codziennie informują o rozpowszechnianiu tych audycji w zapowiedziach programowych, a także za pośrednictwem prasy, w trybie przyjętym dla informowania o treści programu.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: M. Świrski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-18
  • Data wejścia w życie: 2023-09-18
  • Data obowiązywania: 2023-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA