REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1928

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147 oraz z 2023 r. poz. 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz. U. poz. 974) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Świadectwo dopuszczenia statku ADN składa się z części głównej oraz załącznika do świadectwa dopuszczenia statku ADN, zwanego dalej „załącznikiem do świadectwa".

1b. W załączniku do świadectwa zamieszcza się:

1) datę, określoną zgodnie z 1.16.1.4.2 umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1167), zwanej dalej „umową ADN", od której może być zastosowany przepis przejściowy zgodnie z 1.6.7 umowy ADN;

2) informacje o wszystkich dopuszczeniach statku do przewozu towarów niebezpiecznych wydanych na obszarze stron umowy ADN, które są ważne od daty, o której mowa w pkt 1, i wszystkich świadectwach dopuszczenia statku ADN, które są ważne lub których termin ważności może zostać przedłużony zgodnie z § 5, oraz o tymczasowych świadectwach wydanych zgodnie z 1.16.1.3.1 lit. a umowy ADN, począwszy od daty, o której mowa w pkt 1.";

2) w § 3:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Tymczasowe świadectwo wydawane zgodnie z:

1) 1.16.1.3.1 lit. a umowy ADN składa się z części głównej oraz załącznika do świadectwa;

2) 1.16.1.3.1 lit. b i c umowy ADN składa się wyłącznie z części głównej.",

b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) świadectwo dopuszczenia statku ADN - w przypadku ubiegania się o tymczasowe świadectwo zgodnie z 1.16.1.3.1 lit. a umowy ADN dla statku, który posiadał świadectwo dopuszczenia statku ADN, którego termin ważności upłynął w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wydając tymczasowe świadectwo zgodnie z 1.16.1.3.1 lit. a umowy ADN dla statku, który posiadał świadectwo dopuszczenia statku ADN, którego termin ważności upłynął w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wydaje tymczasowe świadectwo bez załącznika do świadectwa, dokonując wpisu o fakcie wydania tego tymczasowego świadectwa w załączniku do świadectwa dotychczasowego.";

3) w § 5:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przedłuża się ważność świadectwa dopuszczenia statku ADN, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie ważności świadectwa dopuszczenia ADN lub w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności tego świadectwa. Po upływie tego okresu armator lub jego przedstawiciel może wystąpić z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia statku ADN.",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oryginał świadectwa dopuszczenia statku ADN.",

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wydając świadectwo dopuszczenia statku ADN w przypadku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wydaje nowe świadectwo dopuszczenia statku ADN bez załącznika do świadectwa, jednocześnie dokonując wpisu o fakcie wydania tego świadectwa w załączniku do świadectwa dotychczasowego.";

4) w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przedłużając termin ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej dokonuje wpisu w załączniku do świadectwa o fakcie przedłużenia świadectwa dopuszczenia statku ADN.";

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa dopuszczenia statku ADN dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał to świadectwo, na wniosek armatora statku lub jego przedstawiciela wydaje wtórnik świadectwa dopuszczenia statku ADN.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się odpowiednio oświadczenie o utracie dokumentu albo zniszczone świadectwo dopuszczenia statku ADN, a także potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w § 11 ust. 3.

3. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, wydając wtórnik świadectwa dopuszczenia statku ADN, składa odpowiednio na każdej stronie świadectwa czerwony odcisk stempla o treści „WTÓRNIK".";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Świadectwo dopuszczenia statku ADN i tymczasowe świadectwo personalizuje się z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innego środka kryjącego zapewniającego trwałą integrację z podłożem, w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku świadectwa dopuszczenia statku ADN:

1) dla statku do przewozu ładunków suchych informacje zawarte w punktach 5, 9 i 10,

2) dla zbiornikowców informacje zawarte w punktach 13, 17 i 18

- tego świadectwa należy dodatkowo przetłumaczyć na język angielski.

3. W przypadku tymczasowego świadectwa:

1) dla statku do przewozu ładunków suchych informacje zawarte w punkcie 5,

2) dla zbiornikowców informacje zawarte w punkcie 13

- tego świadectwa należy dodatkowo przetłumaczyć na język angielski.";

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się opłatę za wydanie lub przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN w wysokości 200 zł, którą uiszcza się przelewem na rachunek bankowy urzędu żeglugi śródlądowej, w którym będzie rozpatrywany wniosek, albo w kasie urzędu żeglugi śródlądowej, w którym będzie rozpatrywany wniosek.

2. Ustala się opłatę za wydanie tymczasowego świadectwa w wysokości 100 zł, którą uiszcza się przelewem na rachunek bankowy urzędu żeglugi śródlądowej, w którym będzie rozpatrywany wniosek, albo w kasie urzędu żeglugi śródlądowej, w którym będzie rozpatrywany wniosek.

3. Ustala się opłatę za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia statku ADN lub tymczasowego świadectwa w wysokości 20 zł, którą uiszcza się przelewem na rachunek bankowy urzędu żeglugi śródlądowej, w którym będzie rozpatrywany wniosek, albo w kasie urzędu żeglugi śródlądowej, w którym będzie rozpatrywany wniosek.";

8) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych]

1. Świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, w okresie ważności określonym w tym świadectwie lub jego wtórniku, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał to świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych lub jego wtórnik, wymienia je, na wniosek armatora, na świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wraz z załącznikiem do świadectwa dopuszczenia statku ADN, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wydaje się na pozostałą część okresu ważności dotychczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, bez przeprowadzania nowego badania, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, i nowej inspekcji, o której mowa w art. 62 ust. 3 tej ustawy.

4. Za wymianę świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika w przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie pobiera się opłaty.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dotychczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN albo jego wtórnik.

6. Tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnik wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych w postępowaniach w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych]

1. W postępowaniach w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika, wydawania tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika oraz w sprawie o przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W postępowaniach w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika lub wydawania tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wydaje się odpowiednio świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych lub tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych wraz z załącznikiem do świadectwa dopuszczenia statku ADN, zgodne ze wzorami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W postępowaniach w sprawie o przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedłużenia dokonuje się przez wydanie świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wraz z załącznikiem do świadectwa dopuszczenia statku ADN, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Stosowanie przepisów dotychczasowych do opłat w sprawach o wydawanie świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych]

Do opłat w sprawach o wydawanie świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika, wydawania tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika oraz w sprawach o przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [WZÓR ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA STATKU ADN DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1928)

Załącznik nr 1

WZÓR ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA STATKU ADN DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

I. CZĘŚĆ GŁÓWNA ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA STATKU ADN DO PRZEWOZU ŁADUNKÓW SUCHYCH


II. CZĘŚĆ GŁÓWNA ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA STATKU ADN DLA ZBIORNIKOWCÓW


III. ZAŁĄCZNIK DO ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA STATKU ADN


OBJAŚNIENIA

- Format: A4

- Zadruk: offsetowy dwustronny, kolorystyka 3 + 3

- Papier: wartościowy 120g

Dokument świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wraz z załącznikiem do świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych to dokument kategorii drugiej w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006 i 1872). Przewidziano szereg zabezpieczeń, aby dokument spełniał wymogi w zakresie zabezpieczenia przed fałszerstwem.

1. Zabezpieczenia w podłożu:

1) papier wartościowy niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV;

2) zabezpieczenie chemiczne;

3) znak wodny dwutonowy (wizerunek orła z koroną na głowie zwróconej w prawo);

4) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i jednocześnie wykazujące luminescencję w promieniowaniu UV;

5) dodatkowe włókna niewidoczne w świetle dziennym, a widoczne wyłącznie w świetle UV.

2. Zabezpieczenie w druku:

AWERS

1) Druk offsetowy;

2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementem reliefowym;

3) mikrodruk;

4) elementy graficzne wykonane farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu UV (kotwica);

5) element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną;

6) na środku umieszczone godło polski w technice druku reliefowego.

REWERS

1) Druk offsetowy;

2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z efektem tła reliefowego;

3) mikrodruk;

4) elementy graficzne wykonane farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu UV.

Oznaczenie indywidualne: numeracja wykonana techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu UV - seria ADN i pięć cyfr numeracji (numeracja w świetle UV zmienia kolor).

Dokument świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych personalizuje się z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innego środka kryjącego zapewniającego trwałą integrację z podłożem, w języku polskim z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

Załącznik 2. [WZÓR TYMCZASOWEGO ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA STATKU ADN DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR TYMCZASOWEGO ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA STATKU ADN DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

I. CZĘŚĆ GŁÓWNA TYMCZASOWEGO ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA STATKU ADN


II. CZĘŚĆ GŁÓWNA TYMCZASOWEGO ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA STATKU ADN DLA ZBIORNIKOWCÓWOBJAŚNIENIA

- Format: A4

- Zadruk: offsetowy dwustronny, kolorystyka 3 + 3

- Papier: wartościowy 120g

Dokument tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wraz z załącznikiem do tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych to dokument kategorii drugiej w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006 i 1872). Przewidziano szereg zabezpieczeń, aby dokument spełniał wymogi w zakresie zabezpieczenia przed fałszerstwem.

1. Zabezpieczenia w podłożu:

1) papier wartościowy niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV;

2) zabezpieczenie chemiczne;

3) znak wodny dwutonowy (wizerunek orła z koroną na głowie zwróconej w prawo);

4) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i jednocześnie wykazujące luminescencję w promieniowaniu UV;

5) dodatkowe włókna niewidoczne w świetle dziennym, a widoczne wyłącznie w świetle UV.

2. Zabezpieczenie w druku:

AWERS

1) Druk offsetowy;

2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementem reliefowym;

3) mikrodruki;

4) elementy graficzne wykonane farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu UV (kotwica);

5) element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną;

6) na środku umieszczone godło polski w technice druku reliefowego.

REWERS

1) Druk offsetowy;

2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z efektem tła reliefowego;

3) mikrodruki;

4) elementy graficzne wykonane farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu UV.

Oznaczenie indywidualne: numeracja wykonana techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu UV - seria ADN i pięć cyfr numeracji (numeracja w świetle UV zmienia kolor).

Dokument tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych personalizuje się z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innego środka kryjącego zapewniającego trwałą integrację z podłożem, w języku polskim z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-19
  • Data wejścia w życie: 2023-10-20
  • Data obowiązywania: 2023-10-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA