REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1956

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 5. Pomoc techniczna objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także podziału środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 5. Pomoc techniczna objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zwanej dalej „pomocą techniczną", a także podział środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu, w tym:

1) katalog beneficjentów;

2) szczegółowe wymagania wobec wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność;

3) szczegółowe wymagania wobec umów o dofinansowanie;

4) zasady kwalifikowalności kosztów.

§ 2. [Pomoc techniczna]

Pomoc techniczną przyznaje się na:

1) realizację operacji:

a) spełniającej wymagania określone w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zwanym dalej „programem",

b) której wydatki zadeklarowane do dofinansowania nie będą finansowane w ramach innych środków publicznych,

c) mających na celu:

- efektywne zarządzanie programem wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem,

- przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zwanej dalej „ustawą";

2) kontynuowanie działań realizowanych w ramach pomocy technicznej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140), spełniających wymagania określone w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze".

§ 3. [Beneficjenci pomocy technicznej]

Beneficjentami pomocy technicznej są:

1) urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

2) urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „instytucją pośredniczącą";

4) samorządy województw - w zakresie określonym w § 2 pkt 2.

§ 4. [Okres realizacji operacji]

Okres realizacji operacji nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

§ 5. [Zasady przyznawania pomocy technicznej]

1. Pomoc techniczna jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie.

2. Wnioski o dofinansowanie składa się do dnia 31 lipca 2029 r.

3. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie w systemie teleinformatycznym.

§ 6. [Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie]

Wniosek o dofinansowanie, poza informacjami, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli został nadany;

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885);

3) dane dotyczące zakresu rzeczowo-finansowego operacji;

4) kwotę wnioskowanej pomocy technicznej;

5) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą techniczną;

6) informację o załącznikach dołączanych do wniosku o dofinansowanie.

§ 7. [Postępowanie o udzielenie pomocy technicznej lub dotyczące wypłaty pomocy technicznej]

1. W przypadku gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest konieczne uzyskanie wyjaśnień, przedstawienie dokumentów lub wykonanie określonych czynności, instytucja pośrednicząca wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień, przedstawienia tych dokumentów lub wykonania tych czynności w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. W przypadku gdy wnioskodawca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie złożył wyjaśnień, nie przedstawił dokumentów lub nie dokonał określonych czynności w wyznaczonym terminie, instytucja pośrednicząca ponownie wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień, przedstawienia tych dokumentów lub wykonania tych czynności w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku gdy wnioskodawca pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie złożył wyjaśnień, nie przedstawił dokumentów lub nie dokonał określonych czynności, instytucja pośrednicząca informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy technicznej. Przepisy art. 20 ustawy stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku gdy w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie pomocy technicznej lub dotyczącego wypłaty pomocy technicznej zachodzi potrzeba wysłania wnioskodawcy albo beneficjentowi wezwania, zawiadomienia lub informacji, instytucja pośrednicząca przesyła je na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860) oraz zamieszcza informację o doręczeniu w systemie teleinformatycznym, dołączając wysłane pismo.

5. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w ust. 4, wezwań, zawiadomień lub informacji instytucja pośrednicząca doręcza te pisma przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640), zwanej dalej „ustawą - Prawo pocztowe", lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej oraz zamieszcza informację o doręczeniu w systemie teleinformatycznym, dołączając wysłane pismo.

§ 8. [Wstrzymanie biegu terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie]

Wezwanie przez instytucję pośredniczącą wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, przedstawienia dokumentów lub wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu złożenia tych wyjaśnień, przedstawienia tych dokumentów lub wykonania tych czynności przez wnioskodawcę.

§ 9. [Zgoda na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania]

Instytucja pośrednicząca, na prośbę wnioskodawcy, wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej, jednak nie więcej niż o 21 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy zgody instytucji pośredniczącej, pod warunkiem że wnioskodawca uprawdopodobni wystąpienie okoliczności uzasadniających wydłużenie terminu wykonania tych czynności.

§ 10. [Uchybienie terminu]

1. W przypadku uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej instytucja pośrednicząca, na prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1) w terminie 14 dni od ostatniego dnia wyznaczonego do wykonania czynności wniósł na piśmie prośbę o przywrócenie terminu;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu dopełnił czynności, dla których termin był określony;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

§ 11. [Zmiana wniosku o dofinansowanie]

1. Wniosek o dofinansowanie może zostać zmieniony przez wnioskodawcę:

1) w związku ze zmianami wynikającymi z wezwań instytucji pośredniczącej, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2;

2) jeżeli zmiany nie spowodują zmiany celów operacji lub zwiększenia wnioskowanej kwoty pomocy technicznej, wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

2. Zmiany wniosku o dofinansowanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wnioskodawca może dokonać tylko raz, po udostępnieniu przez instytucję pośredniczącą, na prośbę wnioskodawcy wniesioną na piśmie, wniosku o dofinansowanie w systemie teleinformatycznym, jednak nie później niż do dnia otrzymania informacji o wysokości przyznanej pomocy technicznej, o której mowa w § 12 ust. 1.

3. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych instytucja pośrednicząca może dokonać ich korekty z urzędu, informując wnioskodawcę o wprowadzonych zmianach.

§ 12. [Umowa o dofinansowanie]

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie instytucja pośrednicząca w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia tego wniosku informuje wnioskodawcę o wysokości przyznanej pomocy technicznej i przesyła wnioskodawcy, na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, podpisaną przez instytucję pośredniczącą umowę o dofinansowanie oraz wzywa go do jej zawarcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. Informację o wysłaniu umowy o dofinansowanie z wezwaniem do jej zawarcia instytucja pośrednicząca umieszcza w systemie teleinformatycznym.

2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w ust. 1, instytucja pośrednicząca doręcza umowę o dofinansowanie z wezwaniem do jej zawarcia przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej oraz zamieszcza informację o doręczeniu w systemie teleinformatycznym.

3. Umowę o dofinansowanie zawiera się przez:

1) złożenie w siedzibie instytucji pośredniczącej podpisanej przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie albo

2) doręczenie instytucji pośredniczącej podpisanej przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie:

a) przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej,

b) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703), zwanej dalej „ustawą o informatyzacji", wniesionego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy o informatyzacji udostępnionej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy o informatyzacji,

c) w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.

4. Złożenie umowy o dofinansowanie w siedzibie instytucji pośredniczącej potwierdza się na piśmie, wskazując datę jej złożenia oraz opatrując pieczęcią instytucji pośredniczącej i podpisem osoby przyjmującej umowę o dofinansowanie.

5. W przypadku umowy o dofinansowanie doręczonej przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo pocztowe dniem doręczenia umowy o dofinansowanie jest data stempla pocztowego.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b i c, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

7. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b i c, dniem doręczenia umowy o dofinansowanie jest wskazany w dowodzie otrzymania, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, dzień wpłynięcia umowy o dofinansowanie na adres wskazany w tym dowodzie.

8. Informację o dacie zawarcia umowy o dofinansowanie instytucja pośrednicząca zamieszcza w systemie teleinformatycznym, dołączając zawartą umowę o dofinansowanie.

9. W przypadku gdy wnioskodawca nie zawarł umowy o dofinansowanie w wyznaczonym przez instytucję pośredniczącą terminie, instytucja pośrednicząca odmawia przyznania pomocy technicznej, chyba że wnioskodawca zawarł umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z instytucją pośredniczącą, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy o dofinansowanie.

§ 13. [Informacje zawarte w umowie o dofinansowanie]

1. Poza postanowieniami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa o dofinansowanie zawiera:

1) wskazanie terminu składania wniosku o płatność;

2) szczegółowe warunki i sposób pomniejszenia wysokości przyznanej pomocy technicznej;

3) tryb postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadkach, w których nie jest wymagany zwrot pomocy technicznej;

4) zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji i zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.2)),

b) warunków obowiązujących w okresie trwałości operacji w zakresie:

- przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,

- sposobu lub miejsca prowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą techniczną,

c) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą techniczną w okresie trwałości operacji,

d) przechowywania w okresie trwałości operacji dokumentów związanych z przyznaną pomocą techniczną,

e) informowania w okresie trwałości operacji instytucji pośredniczącej o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy o dofinansowanie.

2. Okres trwałości operacji, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a-c oraz e, liczy się od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta, a zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d, liczy się od dnia 31 grudnia roku, w którym dokonano płatności końcowej.

§ 14. [Przyznanie pomocy technicznej]

1. Pomoc techniczną przyznaje się w formie zwrotu określonych w umowie o dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację operacji:

1) w wysokości do 100% tych kosztów;

2) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy przepisy te mają zastosowanie.

2. Koszty kwalifikowalne poniesione na realizację operacji w ramach pomocy technicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Podział środków finansowych na beneficjentów pomocy technicznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 15. [Ewidencja księgowa oraz dokumentacja finansowo-księgowa]

1. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową oraz dokumentację finansowo-księgową w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

2. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz w dokumentacji finansowo-księgowej, o których mowa w ust. 1, koszty te podlegają zwrotowi w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1, pomniejszonej o 10%.

§ 16. [Środki finansowe z tytułu pomocy technicznej]

1. Wniosek o płatność dotyczy zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji albo jej części.

2. Środki finansowe z tytułu pomocy technicznej są wypłacane, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację albo jej część;

2) udokumentował zrealizowanie operacji albo jej części, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;

3) zrealizował zobowiązania określone w umowie o dofinansowanie.

3. Płatność obejmuje koszty kwalifikowalne poniesione na realizację operacji do wysokości kwoty określonej w umowie o dofinansowanie.

4. Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych na realizację operacji, oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi do dnia 31 grudnia 2029 r.

§ 17. [Dokumenty dołączane do wniosku o platność]

Do wniosku o płatność dołącza się:

1) zestawienie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione koszty dotyczące realizacji operacji;

2) dokumenty urzędowe lub inne dokumenty, które potwierdzają prawidłową realizację zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności, o których mowa w art. 47 i art. 50 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz w umowie o dofinansowanie;

3) oświadczenie beneficjenta lub inny dokument zawierający informacje o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe - w przypadku składania pierwszego wniosku o płatność lub w przypadku zmiany tego rachunku bankowego.

§ 18. [Dokumenty przedstawiane przez beneficjenta na wezwanie instytucji pośredniczącej]

1. Na wezwanie instytucji pośredniczącej beneficjent przedstawia wskazane w tym wezwaniu faktury lub inne dokumenty księgowe wymienione w zestawieniu, o którym mowa w § 17 pkt 1, wraz z dowodami zapłaty, niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej i potwierdzające spełnienie warunków wypłaty tej pomocy.

2. Jeżeli faktury lub inne dokumenty księgowe wskazane w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, zawierają informacje wymagające potwierdzenia na podstawie dokumentów związanych z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, beneficjent przedstawia te dokumenty.

3. Instytucja pośrednicząca wzywa beneficjenta do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, instytucja pośrednicząca wzywa ponownie beneficjenta do złożenia dokumentów w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. W przypadku gdy beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie złożył dokumentów w wyznaczonym terminie, instytucja pośrednicząca:

1) rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, i w tym zakresie wypłaca pomoc techniczną albo

2) nie wypłaca pomocy technicznej, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.

6. Wezwanie przez instytucję pośredniczącą beneficjenta do złożenia wyjaśnień, przedstawienia dokumentów lub wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o płatność do czasu złożenia tych wyjaśnień, przedstawienia tych dokumentów lub wykonania tych czynności przez beneficjenta.

7. W przypadku wystąpienia we wniosku o płatność oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych instytucja pośrednicząca może dokonać ich korekty z urzędu, informując beneficjenta o wprowadzonych zmianach.

§ 19. [Wniosek o płatność złożony po terminie]

1. W przypadku gdy wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, instytucja pośrednicząca wzywa beneficjenta do złożenia wniosku o płatność w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. W przypadku gdy wniosek o płatność nie został złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, instytucja pośrednicząca nie wypłaca pomocy technicznej.

3. W przypadku gdy wniosek o płatność nie został prawidłowo wypełniony lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, instytucja pośrednicząca wzywa beneficjenta do złożenia wyjaśnień lub do poprawy wniosku o płatność w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku gdy beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie złożył wyjaśnień lub nie poprawił wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, instytucja pośrednicząca ponownie wzywa beneficjenta do złożenia wyjaśnień lub poprawy wniosku o płatność w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. W przypadku gdy beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie złożył wyjaśnień lub nie poprawił wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, instytucja pośrednicząca:

1) rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, i w tym zakresie wypłaca pomoc techniczną albo

2) nie wypłaca pomocy technicznej, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.

6. Wezwanie przez instytucję pośredniczącą beneficjenta do złożenia wyjaśnień, przedstawienia dokumentów lub wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o płatność do czasu złożenia tych wyjaśnień, przedstawienia tych dokumentów lub wykonania tych czynności przez beneficjenta. Od złożenia tych wyjaśnień, przedstawienia tych dokumentów lub wykonania tych czynności bieg terminu rozpoczyna się od nowa.

§ 20. [Termin rozpatrywania wniosku o płatność]

1. Instytucja pośrednicząca rozpatruje wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w ust. 1, instytucja pośrednicząca zawiadamia beneficjenta o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku o płatność, nie dłuższy jednak niż 14 dni.

§ 21. [Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy technicznej]

Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy technicznej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność w terminie 20 dni od dnia jego rozpatrzenia.

§ 22. [Wydatkowanie środków przyznanych przed wejściem w życie rozporządzenia]

1. W przypadku przyznania pomocy technicznej środki finansowe wydatkowane na realizację programu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za wydatkowane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty związane z realizacją operacji poniesione przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż od dnia:

1) 1 stycznia 2022 r. - w przypadku urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) 1 stycznia 2023 r. - w przypadku instytucji pośredniczącej oraz samorządów województw.

§ 23. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1.

Załącznik 1. [KOSZTY KWALIFIKOWALNE PONIESIONE NA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1956)

Załącznik nr 1

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PONIESIONE NA REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ

1. Koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań określonych w art. 36 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym", oraz zadań określonych w art. 5 ust. 6 i art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1), obejmujące koszty:

1) wynagrodzeń brutto i dodatkowych wynagrodzeń rocznych brutto wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne płaconymi przez pracodawcę, składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłatami dokonywanymi do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723), a także wypłat z funduszu nagród, premii, dodatków zadaniowych, dodatków specjalnych i dodatków motywacyjnych oraz środków finansowych o charakterze motywacyjnym pochodzących z oszczędności funduszu wynagrodzeń, jeżeli wynikają z regulaminu wynagradzania instytucji;

2) podnoszenia kwalifikacji pracowników, w tym udziału w studiach co najmniej drugiego stopnia, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia;

3) organizacji staży i wyjazdów studyjnych;

4) delegacji służbowych, w tym przejazdów, diet, zakwaterowania i opłat parkingowych oraz opłat klimatycznych.

2. Koszty organizacyjne i administracyjne związane z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zwanego dalej „programem":

1) związane z powołaniem i funkcjonowaniem komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia ogólnego, i jego grup roboczych, takie jak koszty:

a) organizacji posiedzeń,

b) obsługi techniczno-administracyjnej,

c) uczestnictwa przewodniczącego, członków oraz zaproszonych ekspertów w tych posiedzeniach, zakwaterowania i przejazdów, a także transportu lotniczego tylko w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach,

d) uczestnictwa w szkoleniach członków tego komitetu monitorującego oraz ich zastępców;

2) tłumaczeń językowych;

3) przygotowania dokumentacji dotyczącej operacji w ramach pomocy technicznej;

4) organizacji, obsługi techniczno-administracyjnej, usługi cateringowej oraz udziału m.in. w konferencjach, szkoleniach, seminariach, sympozjach oraz spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych, zakwaterowania i przejazdów;

5) udziału w konferencjach, szkoleniach oraz spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych instytucji zarządzającej z rybacką lokalną grupą działania w celu uzupełnienia działań tej grupy przy oddolnym tworzeniu sieci kontaktów;

6) operacji na rachunkach bankowych, różnic kursowych oraz wydawania zaświadczeń, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;

7) przesyłek pocztowych i kurierskich.

3. Koszty realizacji zadań z zakresu informacji i promocji programu, w szczególności:

1) przygotowania i realizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych;

2) przygotowania, modyfikacji i uaktualniania planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz strategii komunikacji;

3) zakupu, opracowania, druku, powielania, publikacji oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym gadżetów;

4) uruchomienia i utrzymania infolinii, serwisów oraz punktów informacyjnych;

5) związane z budową, modyfikacją, rozwojem, utrzymaniem i promocją portali i stron internetowych oraz mediów społecznościowych, w tym hostingu i utrzymania domen;

6) publikacji prasowych i publikacji w mediach elektronicznych;

7) nabycia praw autorskich;

8) organizacji i obsługi szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji, zakwaterowania oraz przejazdów;

9) przeprowadzania badań opinii publicznej;

10) zakupu, przygotowania, umieszczenia oraz utrzymania trwałych tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych i elektronicznych wyświetlaczy;

11) organizacji spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, konkursów, wizyt studyjnych i konferencji prasowych;

12) organizacji i współorganizacji imprez promocyjnych i sponsoringu;

13) udziału w międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych imprezach w ramach działań informacyjno-promocyjnych;

14) fundowania nagród w organizowanych konkursach.

4. Inne niż wymienione w ust. 1-3 koszty związane z realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" lub programu, takie jak koszty:

1) zamknięcia pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" lub programu;

2) przygotowania do przyszłego okresu programowania, organizacji i obsługi techniczno-administracyjnej konferencji oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych, zakwaterowania oraz przejazdów;

3) przygotowania analiz, badań, ocen i sprawozdań, z udziałem ekspertów zewnętrznych, zakwaterowania oraz przejazdów, w celu opracowania optymalnego systemu wdrażania i zarządzania programem;

4) oceny operacji oraz ewaluacji programu w ramach pomocy technicznej;

5) prowadzenia audytów lub kontroli w zakresie programu;

6) adaptacji, remontów, budowy i rozbudowy pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, w tym prac projektowych, ponoszonych w okresie realizacji programu proporcjonalnie do ich wykorzystania na potrzeby realizacji zadań z zakresu programu;

7) najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych proporcjonalnie do liczby pracowników wykonujących czynności przy realizacji programu albo proporcjonalnie do kubatury pomieszczeń zajmowanych przez tych pracowników;

8) opłat za zużytą energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, proporcjonalnie do liczby pracowników wykonujących czynności przy realizacji programu albo proporcjonalnie do kubatury pomieszczeń zajmowanych przez tych pracowników;

9) najmu pomieszczeń innych niż wymienione w pkt 7 oraz sal konferencyjnych, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia;

10) przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

11) zakupu, instalacji, rozbudowy i utrzymania systemów informatycznych służących zarządzaniu, wdrażaniu, kontroli, monitorowaniu i ocenie programu;

12) zakupu, leasingu oraz eksploatacji i serwisu sprzętu informatycznego, teleinformatycznego, audiowizualnego oraz urządzeń telekomunikacyjnych;

13) zakupu materiałów biurowych i wyposażenia dla pracowników wykonujących czynności przy realizacji programu;

14) zakupu i instalacji oprogramowania i licencji;

15) zakupu usług telekomunikacyjnych;

16) najmu, leasingu lub użytkowania środków transportu na potrzeby przygotowania, zarządzania, wdrażania, kontroli, monitorowania i oceny programu, wraz z ich ubezpieczeniem i niezbędnymi naprawami;

17) konserwacji i serwisu sprzętu oraz wyposażenia zakupionego w ramach pomocy technicznej;

18) ubezpieczenia sprzętu zakupionego w ramach pomocy technicznej;

19) umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych w celu przygotowania i realizacji programu oraz wsparcia administracji przy realizacji programu.

Załącznik 2. [PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA BENEFICJENTÓW POMOCY TECHNICZNEJ]

Załącznik nr 2

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA BENEFICJENTÓW POMOCY TECHNICZNEJ

Lp.

Beneficjent pomocy technicznej

Wkład ogółem (w euro)

Wkład z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (w euro)

Wkład krajowy (w euro)

1

Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rybołówstwa

23 978 874,70

16 785 212,29

7 193 662,41

2

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

14 031 739,37

9 822 217,56

4 209 521,81

3

Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych

3 073 345,93

2 151 342,15

922 003,78

4

Samorząd Województwa Lubelskiego

162 000,00

113 400,00

48 600,00

5

Samorząd Województwa Pomorskiego

283 500,00

198 450,00

85 050,00

6

Samorząd Województwa Podkarpackiego

162 000,00

113 400,00

48 600,00

7

Samorząd Województwa Lubuskiego

162 000,00

113 400,00

48 600,00

8

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

162 000,00

113 400,00

48 600,00

9

Samorząd Województwa Mazowieckiego

121 500,00

85 050,00

36 450,00

10

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

121 500,00

85 050,00

36 450,00

11

Samorząd Województwa Opolskiego

162 000,00

113 400,00

48 600,00

12

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

202 500,00

141 750,00

60 750,00

13

Samorząd Województwa Podlaskiego

162 000,00

113 400,00

48 600,00

14

Samorząd Województwa Śląskiego

202 500,00

141 750,00

60 750,00

15

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

243 000,00

170 100,00

72 900,00

16

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

283 500,00

198 450,00

85 050,00

17

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

121 500,00

85 050,00

36 450,00

18

Samorząd Województwa Łódzkiego

162 000,00

113 400,00

48 600,00

19

Samorząd Województwa Małopolskiego

121 500,00

85 050,00

36 450,00


OGÓŁEM

43 918 960,00

30 743 272,00

13 175 688,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-21
  • Data wejścia w życie: 2023-10-06
  • Data obowiązywania: 2023-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA