REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2014

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1318), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. poz. 1158).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. poz. 1158), które stanowią:

„§ 2. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlega korekcie w zakresie prognozowanej kwoty dotacji i sposobu jej obliczenia za okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Korektę zgłoszenia, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.

§ 3. 1. Informacja o prognozowanej kwocie dotacji i sposobie jej obliczenia, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na miesiąc czerwiec 2022 r., złożona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlega korekcie.

2. Korektę informacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa do dyrektora izby administracji skarbowej w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.

3. Dyrektor izby administracji skarbowej zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej izby administracji skarbowej skorygowaną informację, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, na miesiąc czerwiec 2022 r., w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.

§ 4. Do dotacji przedmiotowych do dotowanych posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, należnych za okres do dnia 31 maja 2022 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.".

Minister Finansów: wz. A. Soboń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2014)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie:

1) ustala stawkę dotacji przedmiotowej do dotowanych posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, zwanej dalej „dotacją";

2) określa szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia tych dotacji oraz termin zwrotu dotacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przedsiębiorcy prowadzącym bar mleczny - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie;

2) surowcach - rozumie się przez to surowce zużyte do sporządzania dotowanych posiłków w barach mlecznych, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) dotowanym posiłku - rozumie się przez to przetworzoną i gotową do spożycia potrawę mleczno-nabiałowo-jarską przyrządzoną wyłącznie z surowców lub wody, sprzedawaną w barze mlecznym konsumentom spożywającym posiłki na miejscu lub na wynos, zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kas rejestrujących lub poprzez wystawienie faktury w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie dotowanego posiłku, z tym że przetworzeniem potrawy jest proces przyrządzania potrawy wchodzącej w skład dotowanego posiłku, w wyniku którego zakupione przez przedsiębiorcę prowadzącego bar mleczny surowce otrzymują nowy kształt, wygląd, postać, formę, cechy lub właściwości;

4) narzucie - rozumie się przez to kwotę, o którą powiększa się wartość surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków w barach mlecznych, w celu ustalenia ceny dotowanego posiłku;

5) izbie administracji skarbowej - rozumie się przez to izbę administracji skarbowej, przy pomocy której właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego bar mleczny, dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania;

6) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego bar mleczny, naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

§ 2a. Dotacja stanowi pomoc publiczną, o której mowa w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).

§ 3. 1. Dotacja może być przekazana na dotowane posiłki przedsiębiorcy prowadzącemu bar mleczny, który:

1)2) stosuje stawkę narzutu nieprzekraczającą 45% wartości surowców zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków;

2) sprzedaje dotowane posiłki w lokalu oznaczonym jako „bar mleczny";

3) spełnił warunki, o których mowa w § 5, § 6 i § 10;

4) złożył wniosek, o którym mowa w § 7.

2. Korzystanie z dotacji pozostaje bez wpływu na sprzedaż posiłków niedotowanych w barze mlecznym oraz na zużywanie surowców do przyrządzania posiłków niedotowanych.

3. W przypadku wykorzystania środków określonych w ustawie budżetowej na dotację przedsiębiorca prowadzący bar mleczny nie jest zobowiązany do stosowania ograniczenia wysokości stawki narzutu, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 4.3) Stawkę dotacji ustala się w wysokości 70% wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, powiększonej o narzut.

§ 5. 1. Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z dotacji, składa do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej zgłoszenie zamiaru skorzystania w danym roku z dotacji w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego zgłoszenie dotyczy. W treści zgłoszenia przedsiębiorca wskazuje prognozowaną kwotę dotacji, o jaką będzie wnioskował, i sposób jej obliczenia.

2. Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć korzystanie z dotacji w ciągu roku, składa zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie później niż 30 dni przed miesiącem, za który przedsiębiorca będzie ubiegał się o dotację.

§ 6. 1. Do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego ma dotyczyć dotacja, przedsiębiorca składa do dyrektora izby administracji skarbowej informację o prognozowanej kwocie dotacji na kolejny miesiąc i sposobie jej obliczenia.

2. Dyrektor izby administracji skarbowej w terminie do 25 dnia miesiąca, w którym złożono informację o prognozowanej kwocie dotacji na kolejny miesiąc, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej izby administracji skarbowej informację zawierającą nazwę przedsiębiorcy prowadzącego bar mleczny oraz prognozowaną kwotę dotacji przypadającą na tego przedsiębiorcę na dany miesiąc.

§ 7. 1. Przedsiębiorca składa do izby administracji skarbowej, za pośrednictwem urzędu skarbowego, wniosek o wypłatę dotacji za poprzedni miesiąc, zwany dalej „wnioskiem", w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przedsiębiorca ubiega się o dotację.

2. Wniosek zawiera:

1) datę sporządzenia wniosku;

2) nazwę przedsiębiorcy, miejsce prowadzenia działalności oraz dane kontaktowe przedsiębiorcy;

3) informację o wartości zakupionych surowców, które zostały zużyte do sporządzenia dotowanych posiłków;

4) obliczenie kwoty dotacji, wraz z podaniem sposobu jej obliczenia, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

5) numer rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana.

§ 8. 1. Dyrektor izby administracji skarbowej lub naczelnik urzędu skarbowego może wystąpić do przedsiębiorcy o udzielenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

2. Naczelnik urzędu skarbowego, po sprawdzeniu prawidłowości obliczenia przez przedsiębiorcę kwoty dotacji, przekazuje wniosek do dyrektora izby administracji skarbowej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Dyrektor izby administracji skarbowej podejmuje decyzję w sprawie udzielenia dotacji w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek, i informuje przedsiębiorcę o wyniku rozpatrzenia wniosku.

4. W przypadku przyznania dotacji dyrektor izby administracji skarbowej przekazuje kwotę należnej dotacji na rachunek przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później jednak niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek.

5. Przedsiębiorca otrzymuje kwotę należnej dotacji bezpośrednio z rachunku izby administracji skarbowej, w granicach środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

6. Dyrektor izby administracji skarbowej w terminie miesiąca od dnia przekazania dotacji zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej izby administracji skarbowej informacje o wysokości dotacji przekazanej poszczególnym przedsiębiorcom prowadzącym bary mleczne.

§ 9. 1. Zgłoszenie i informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1, oraz wniosek składa się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą naczelnika urzędu skarbowego lub dyrektora izby administracji skarbowej albo bezpośrednio do urzędu skarbowego lub izby administracji skarbowej.

2. Dokumenty składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 10. 1. Przedsiębiorca korzystający z dotacji prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową zakupionych surowców zużytych do sporządzenia dotowanych posiłków w barach mlecznych oraz sporządza i gromadzi karty recepturowe dotowanych posiłków.

2. Przedsiębiorca ustala w formie pisemnej z dyrektorem izby administracji skarbowej właściwy sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz sporządzania i gromadzenia kart recepturowych dotowanych posiłków, w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 albo 2.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie ilości zakupionych surowców zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, ceny zakupu poszczególnych surowców, wartości zakupionych surowców zużytych do sporządzania dotowanych posiłków oraz kwot należnych dotacji.

4. Karta, o której mowa w ust. 1, zawiera wykaz surowców, wyrażonych w określonych jednostkach, używanych do sporządzenia dotowanego posiłku.

§ 11. 1. Jeżeli nastąpiła korekta ilości lub wartości zakupionych surowców zużytych do sporządzania dotowanych posiłków albo wystąpiły inne nieprawidłowości w obliczeniu dotacji, przedsiębiorca zwraca dotację na rachunek izby administracji skarbowej.

2. Korekta należnej dotacji jest dokonywana w terminie 15 dni od dnia ujawnienia okoliczności uzasadniających dokonanie korekty wraz z odsetkami w wysokości przewidzianej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w obliczeniu dotacji.

§ 12. Przy ustalaniu wysokości dotacji podstawę dotowania oraz kwotę należnych dotacji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:

1) mniej niż 50 groszy pomija się;

2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 13. Do dotacji należnych za okres do dnia 31 marca 2015 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14. 1. Przedsiębiorca, który korzystał z dotacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową surowców zużytych do sporządzenia posiłków w barach mlecznych zgodnie z dotychczasowymi przepisami do czasu ustalenia z dyrektorem izby skarbowej sposobu prowadzenia ewidencji, o którym mowa w § 10 ust. 2, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Przedsiębiorca, który korzystał z dotacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, rozpoczyna sporządzanie i gromadzenie kart recepturowych dotowanych posiłków po ustaleniu z dyrektorem izby skarbowej sposobu ich sporządzania i gromadzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2015 r.

§ 15. (pominięty).

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. poz. 1705 oraz z 2014 r. poz. 1820).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r., z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. poz. 1158), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 marca 2015 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2014)

Załącznik nr 1

WYKAZ SUROWCÓW DO SPORZĄDZANIA POSIŁKÓW W BARACH MLECZNYCH, DO KTÓRYCH MOGĄ BYĆ UDZIELANE DOTACJE

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa surowca

1

01.11.61.0

Fasola - świeża

2

01.11.62.0

Groch - świeży

3

01.11.69.0

Pozostałe warzywa strączkowe, świeże

4

01.11.71.0

Fasola - suszona

5

01.11.73.0

Ciecierzyca (cieciorka) - suszona

6

01.11.74.0

Soczewica - suszona

7

01.11.75.0

Groch - suszony

8

01.13.12.0

Kapusta - świeża

9

01.13.13.0

Kalafiory i brokuły - świeże

10

01.13.14.0

Sałata - świeża

11

01.13.15.0

Cykoria - świeża

12

01.13.16.0

Szpinak - świeży

13

ex01.13.31.0

Papryka - świeża

14

01.13.32.0

Ogórki - świeże

15

01.13.34.0

Pomidory - świeże

16

01.13.41.0

Marchew i rzepa - świeże

17

01.13.42.0

Czosnek - świeży

18

01.13.43.0

Cebula - świeża

19

ex01.13.44.0

Pory, szczypior świeży

20

ex01.13.49.0

Pietruszka korzeniowa, seler, buraki sałatkowe, rzodkiewka - świeże

21

01.13.51.0

Ziemniaki - świeże

22

ex01.13.80.0

Pieczarki - świeże

23

ex01.13.19.0 ex01.13.49.0

Natka pietruszki naciowej, koperek zielony - świeże

Natka pietruszki korzeniowej - świeża

24

ex01.23.12.0

Cytryny - świeże

25

01.24.10.0

Jabłka - świeże

26

01.24.27.0

Śliwki - świeże

27

ex01.25.12.0

Maliny i jeżyny - świeże

28

01.25.13.0

Truskawki i poziomki - świeże

29

ex01.25.19.0

Porzeczki, agrest, borówki czarne - świeże

30

01.27.12.0

10.83.13.0

Herbata

Herbata czarna, zielona w bezpośrednich opakowaniach o zawartości do 3 kg (np. w torebkach)

31

01.28.17.0

Imbir surowy, suszony

32

ex01.28.19.0 ex10.84.23.0 ex10.39.13.0

Tymianek - świeży, suszony metodą naturalną, nierozgniatany ani niemielony Tymianek - suszony metodą przemysłową, lub rozgniatany, lub mielony Koperek, natka pietruszki - suszone

33

ex01.28.30.0 ex10.39.13.0

Rozmaryn świeży lub suszony metodą naturalną, nierozgniatany ani niemielony Rozmaryn suszony metodą przemysłową, rozgniatany lub mielony

34

01.47.21.0

Jaja kurze, świeże w skorupkach

35

01.49.21.0

Miód naturalny

36

10.31.13.0

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

37

10.32.11.0

Sok pomidorowy

38

10.32.12.0

Sok pomarańczowy

39

10.32.16.0

Sok jabłkowy

40

10.32.17.0

Mieszaniny soków z owoców i warzyw

41

ex10.32.19.0

Koncentrat buraczany

42

10.39.11.0

Warzywa zamrożone

43

ex01.13.19.0 ex10.39.13.0

Majeranek suszony metodą naturalną

Majeranek suszony metodą przemysłową, stosowany jako przyprawa

44

10.39.15.0

Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem dań

z warzyw

45

10.39.16.0

Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

46

10.39.17.0

Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

47

ex10.39.21.0

Owoce zamrożone, gotowane lub nie

48

ex10.39.22.0

Dżemy, galaretki owocowe

49

10.41.24.0

Olej słonecznikowy surowy

50

10.41.26.0

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

51

10.41.54.0

Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

52

10.41.56.0

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

53

10.41.60.0

Oleje i tłuszcze roślinne oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone

54

10.42.10.0

Margaryna i podobne tłuszcze jadalne

55

ex10.51.11.0

Mleko płynne przetworzone

56

10.51.12.0

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6%, niezagęszczone i niesłodzone

57

ex10.51.21.0

Mleko odtłuszczone w proszku

58

ex10.51.22.0

Mleko pełne w proszku

59

10.51.30.0

Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania

60

10.51.40.0

Sery i twarogi

61

10.51.51.0

Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego

62

10.51.52.0

Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany

63

10.61.11.0

Ryż łuskany

64

10.61.21.0

Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

65

ex10.61.22.0

Mąka kukurydziana

66

10.61.31.0

Kasze i mączki z pszenicy

67

10.61.32.0

Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

68

10.61.33.0

Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych

69

10.71.11.0

Pieczywo świeże

70

10.72.11.0

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby

71

ex10.72.19.0

Bułka tarta

72

10.73.11.0

10.73.12.0

Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

Kuskus

73

ex10.81.12.0

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany

74

ex10.81.13.0

Cukier waniliowy


10.82.22.0

Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao

75

10.82.13.0

Kakao w proszku bez dodatku cukru


10.82.14.0

Kakao w proszku słodzone

76

ex10.83.12.0

Substytuty kawy: ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy

77

10.84.11.0

Ocet winny, ocet spirytusowy

78

ex10.84.12.0

Majonez, musztarda, sos sojowy, mieszanki przypraw

79

(skreślona)

80

10.84.21.0

Pieprz z rodzaju Piper przetworzony

81

01.28.12.0

10.84.22.0

Papryka słodka i ostra, suszona, cała lub w kawałkach Papryka słodka i ostra - suszona, rozgniatana, mielona


ex10.84.23.0

Przetworzony (rozgniatany, mielony) - cynamon, kminek, liść laurowy, ziele angielskie,oregano, bazylia,

82

ex10.39.13.0

Ziele lubczyka suszone metodą przemysłową, lub rozgniatane, lub mielone


ex01.28.19.0

Ziele lubczyka suszone, nierozgniatane ani niemielone


01.28.12.0

Ziele angielskie w ziarnach suszone

83

10.84.30.0

Sól spożywcza

84

ex10.89.13.0

Proszki do pieczenia gotowe

85

ex10.89.19.0 ex10.89.11.0

Barszcz biały, żurek - w proszku

Barszcz biały, żurek - w płynie

86

11.07.11.0

Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodkich i aromatyzowanych

87

ex20.13.43.0

Soda oczyszczona (kwaśny węglan sodu)

88

ex20.14.34.0

Kwasek cytrynowy

89

ex10.62.11.0

Skrobia ziemniaczana z kodem (CN 1108) (Mąka ziemniaczana)

90

ex10.89.19.0

Kisiel, budyń, galaretka z żelatyną roślinną - w proszku

91

ex10.81.13.0

Cukier wanilinowy

92

ex10.89.11.0

Zakwas na żur - w płynie

93

ex01.13.14.0

Sałata lodowa

94

ex10.28.23.0 ex10.84.23.0

Nasiona kolendry, nierozgniatane ani niemielone, Nasiona kolendry, rozgniatane lub mielone

95

ex01.13.39.0

Cukinia, dynia, kabaczek, patison

Uwagi dodatkowe:

- ad. poz. 76 - grupowanie PKWiU 10.83.12.0 obejmuje również ekstrakty, esencje i koncentraty z substytutów kawy,

- oznaczenie ,,ex" - przy symbolach grupowań PKWiU oznacza, że zakres grupowania jest szerszy niż wymienione w kolumnie 3 produkty.

Załącznik nr 2

WZÓR - OBLICZANIE KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-26
  • Data obowiązywania: 2023-09-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA