REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2023

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie ma spełniać podmiot ubiegający się o wykonywanie zadań służby technicznej w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia2), 3)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania, jakie ma spełniać podmiot wnioskujący o wyznaczenie, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, zwanej dalej „ustawą", w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia;

2) sposób i tryb oceny, o której mowa w art. 4 ust. 6 i art. 6 ust. 3 ustawy, dokonywanej przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Dyrektorem TDT";

3) wzór sprawozdania z oceny dokonywanej przez Dyrektora TDT.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) rozporządzenie 167/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 1, z późn. zm.4));

2) rozporządzenie 168/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu-lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.5));

3) rozporządzenie 2018/858 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.6)).

§ 3. [Wymagania dotyczące podmiotu ubiegającego się o wykonywanie zadań służby technicznej]

Podmiot ubiegający się o wykonywanie zadań służby technicznej, zwany dalej „jednostką ocenianą", w zakresie przeprowadzania badań:

1) homologacyjnych typu oraz przeprowadzania kontroli zgodności,

2) potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu,

3) potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

- w przypadku pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C, R i S, posiada stanowisko kontrolne do ich przeprowadzania, zwane dalej „stanowiskiem kontrolnym", oraz stanowisko zewnętrzne do przeprowadzania pomiarów akustycznych, zwane dalej „stanowiskiem zewnętrznym", oraz dysponuje specjalistycznym oprzyrządowaniem do badań homologacyjnych, określonym w § 7, § 8 i § 11, w zakresie wyznaczenia, o jakie ubiega się jednostka oceniana.

§ 4. [Stanowisko kontrolne]

1. Stanowisko kontrolne:

1) znajduje się w pomieszczeniu przelotowym zapewniającym jeden kierunek ruchu pojazdu, którego wymiary i bramy: wjazdowa i wyjazdowa są dostosowane do wielkości badanych pojazdów, przy czym długość stanowiska kontrolnego lub kanału przeglądowego wynosi co najmniej 12 m;

2) składa się z:

a) poziomej powierzchni przeznaczonej bezpośrednio do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zwanej dalej „ławą pomiarową",

b) powierzchni roboczej,

c) powierzchni pomocniczej mieszczącej urządzenia i przyrządy,

d) kanału przeglądowego lub urządzenia do podnoszenia całego pojazdu,

e) wyposażenia kontrolno-pomiarowego,

f) wyposażenia technologicznego.

2. Jeżeli w skład stanowiska kontrolnego wchodzi urządzenie do podnoszenia całego pojazdu, to jest ono wyposażone w urządzenie do podnoszenia osi pojazdu, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3.

3. Długość stanowiska kontrolnego mierzona na całej szerokości ławy pomiarowej jest większa niż długość:

1) kanału przeglądowego, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, o co najmniej 2,0 m albo

2) urządzenia do podnoszenia całego pojazdu, o co najmniej 1,5 m.

4. Jeżeli sposób przeprowadzania badań, wynikający z rozmieszczenia urządzeń i przyrządów, wymaga większej długości niż wskazana w ust. 3, stanowisko kontrolne jest odpowiednio dłuższe.

5. Szerokość stanowiska kontrolnego mierzona na całej długości ławy pomiarowej bez powierzchni pomocniczych nie może być mniejsza niż wymagana szerokość ławy pomiarowej powiększona o szerokość powierzchni roboczych.

6. Po obu stronach ławy pomiarowej lub urządzenia do podnoszenia całego pojazdu znajduje się powierzchnia robocza o szerokości co najmniej 0,7 m.

7. Na powierzchni roboczej nie montuje się na stałe urządzeń i przyrządów oraz nie umieszcza się elementów konstrukcji budowlanych. Dopuszcza się, aby na powierzchni roboczej znajdowały się dodatkowe kanały do wykonywania badań lub były zamontowane elementy składowe urządzeń i przyrządów, jeżeli jest to wymagane ze względu na ich konstrukcję lub technologię wykonywania badań.

8. W przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu rozstaw krawędzi zewnętrznych powierzchni roboczej nie może być mniejszy niż 4,2 m.

9. Powierzchnia pomocnicza stanowi pozostałą część stanowiska kontrolnego i jej łączna szerokość na całej długości kanału przeglądowego, wynosząca co najmniej 1,0 m, umożliwia rozmieszczenie urządzeń i przyrządów.

10. Wysokość pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko kontrolne, w obszarze wyznaczonym wzdłuż osi tego stanowiska na szerokości co najmniej 3,0 m, nie może być mniejsza niż:

1) 4,2 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w kanał przeglądowy;

2) 5,7 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu.

11. Wymiary bramy wjazdowej i wyjazdowej stanowiska kontrolnego nie mogą być mniejsze niż:

1) 4,1 m - wysokość bramy;

2) 3,4 m - szerokość bramy.

§ 5. [Wymiary ławy pomiarowej]

1. Wymiary ławy pomiarowej spełniają następujące wymagania:

1) szerokość ławy pomiarowej mierzona między krawędziami zewnętrznymi nie może być mniejsza niż 2,8 m, przy czym rozstaw krawędzi wewnętrznych odpowiada szerokości kanału przeglądowego, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;

2) długość ławy pomiarowej nie może być mniejsza niż 8,0 m, przy czym zapewnia ona możliwość ustawienia na niej badanego pojazdu wszystkimi kołami oraz umieszczenia przed jego przednimi światłami przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu.

2. Nawierzchnia ławy pomiarowej jest:

1) pozioma;

2) odporna na ścieranie na szerokości czynnej rolek urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców.

3. Urządzenie do podnoszenia całego pojazdu może stanowić część ławy pomiarowej albo powierzchni roboczej, o ile odpowiada wymaganiom, o których mowa w ust. 2.

§ 6. [Wymiary kanału przeglądowego]

1. Wymiary kanału przeglądowego spełniają następujące wymagania:

1) długość kanału przeglądowego mierzona na poziomie ławy pomiarowej pomniejszona o długość schodów, o ile znajdują się na końcu lub początku kanału, nie może być mniejsza niż 18,0 m;

2) szerokość kanału przeglądowego mierzona na poziomie ławy pomiarowej wynosi od 0,7 m do 1,0 m;

3) głębokość kanału przeglądowego wynosi od 1,3 m do 1,8 m.

2. Wewnątrz kanału przeglądowego znajdują się przesuwne platformy lub stałe boczne stopnie umożliwiające zajęcie pozycji podwyższonej.

3. Kanał przeglądowy posiada odprowadzenie ścieków do studzienki bezodpływowej lub do instalacji technologicznej oraz ma zapewnioną co najmniej wentylację nawiewną - nawiew czołowy lub boczny przy kanale przeglądowym długości do 6,0 m, nawiewy boczne - przy kanałach przeglądowych dłuższych.

4. Kanał przeglądowy wyposaża się w:

1) oświetlenie zapewniające światło:

a) możliwie rozproszone, oświetlające miejsce pracy,

b) skupione, o bezpiecznym napięciu zasilania, kierowane w razie potrzeby na elementy pojazdu;

2) półki wewnętrzne na narzędzia i klucze;

3) urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej 115 kN.

5. W projekcie założeń konstrukcyjno-budowlanych kanału przeglądowego uwzględnia się możliwość przeciążenia obrzeża lub odpowiednio podłogi kanału przeglądowego ciężarem przekraczającym o 25% nominalny udźwig urządzenia do podnoszenia osi pojazdu na tym kanale.

§ 7. [Wyposażenie kontrolno-pomiarowe stanowiska kontrolnego]

Wyposażenie kontrolno-pomiarowe stanowiska kontrolnego obejmuje co najmniej następujące urządzenia i przyrządy:

1) urządzenie rolkowe lub urządzenie płytowe (najazdowe) do kontroli działania hamulców;

2) przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu;

3) przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu;

4) przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła;

5) miernik poziomu dźwięku;

6) dymomierz;

7) przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy;

8) wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym;

9) opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców;

10) zestaw narzędzi monterskich;

11) podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia;

12) komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 Nm do 400 Nm.

§ 8. [Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego]

Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego obejmuje co najmniej:

1) ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napięciu zapewniającym prawidłowe działanie urządzeń i przyrządów na stanowisku kontrolnym i napięciu bezpiecznym, z możliwością poboru mocy wystarczającej do zasilania eksploatowanych urządzeń i przyrządów;

2) instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym co najmniej 0,6 MPa, z uwzględnieniem ciśnienia roboczego wymaganego do prawidłowego działania urządzeń i przyrządów stanowiska kontrolnego;

3) odprowadzanie ścieków do studzienki bezodpływowej lub do instalacji technologicznej;

4) wentylację naturalną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną, zapewniającą dodatkową awaryjną wymianę powietrza, przy czym stanowisko kontrolne wyposaża się w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla, który automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji;

5) indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe, o wydajności dostosowanej do rodzajów badanych pojazdów;

6) ogrzewanie pomieszczenia;

7) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego;

8) urządzenie ważące umożliwiające wyznaczanie ciężaru pojazdu i nacisków poszczególnych osi na podłoże, posiadające ważne dokumenty legalizacyjne;

9) zestaw przyrządów pomiarowych do wyznaczania wymiarów geometrycznych pojazdów i ich elementów wraz z aktualnymi dokumentami wzorcowania;

10) urządzenie umożliwiające sporządzenie dokumentacji fotograficznej z badań.

§ 9. [Stanowisko zewnętrzne]

Stanowisko zewnętrzne spełnia następujące wymagania:

1) wymiary stanowiska zewnętrznego nie mogą być mniejsze niż 8,5 m x 16,5 m;

2) nawierzchnia stanowiska zewnętrznego ma nawierzchnię bitumiczną, betonową, kostkową, klinkierową, z płyt betonowych lub kamienno-betonowych.

§ 10. [Wymagania uznane za spełnione]

Wymagania określone w § 4-7, § 8 pkt 1-7 oraz § 9 uważa się za spełnione, jeżeli jednostka oceniana posiada ważne poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań dla okręgowej stacji kontroli pojazdów, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.7)).

§ 11. [Warunki lokalowe, środki i wyposażenie umożliwiające przeprowadzanie badań zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach UE dotyczących badań homologacyjnych posiadane przez jednostkę ocenianą w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych]

Jednostka oceniana w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części oraz kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części posiada warunki lokalowe, środki i wyposażenie umożliwiające przeprowadzanie badań zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej dotyczących badań homologacyjnych albo regulaminach ONZ, zgodnie z zakresem wyznaczenia, o jakie ubiega się jednostka oceniana.

§ 12. [Warunki lokalowe, środki i wyposażenie umożliwiające przeprowadzanie badań zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach UE dotyczących tych przedmiotów wyposażenia lub części przez jednostkę ocenianą w zakresie przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie wymagań technicznych]

Jednostka oceniana w zakresie przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie wymagań technicznych przez typ przedmiotu wyposażenia lub części, nieobjętego procedurą homologacji, mogącego stwarzać poważne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania istotnych układów, zamieszczonego w wykazie części lub wyposażenia określonym w załączniku VI do rozporządzenia 2018/858 w zakresie dopuszczenia do obrotu, posiada warunki lokalowe, środki i wyposażenie umożliwiające przeprowadzanie tych badań, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących tych przedmiotów wyposażenia lub części.

§ 13. [Wymagania jednostki ocenianej w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych montażu dodatkowej instalacji R115 lub badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem]

1. Jednostka oceniana w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych montażu dodatkowej instalacji R115 lub badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem spełnia wymagania określone w § 3-8, z wyjątkiem wymagań określonych w § 7 pkt 1-5, 7 i 9 oraz § 8 pkt 8 i 9.

2. Dodatkowo jednostka oceniana w zakresie przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1, posiada:

1) hamownię podwoziową umożliwiającą przeprowadzenie badań na zgodność z obowiązującymi wymaganiami regulaminu ONZ nr 83;

2) hamownię silnikową umożliwiającą przeprowadzenie badań na zgodność z obowiązującymi wymaganiami regulaminu ONZ nr 49.

3. Hamownie, o których mowa w ust. 2, są wyposażone co najmniej w:

1) układ poboru spalin;

2) tunel pełnoprzepływowy do pomiaru emisji cząstek stałych;

3) zestaw analizatorów do pomiaru stężenia CO, THC, CH4, NOX, CO2;

4) klimatyzowane pomieszczenie wagowe wyposażone w mikrowagę.

§ 14. [Dostęp jednostki ocenianej w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych typu tramwaju]

Jednostka oceniana w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych typu tramwaju oraz przeprowadzania kontroli zgodności produkcji dla tramwaju ma dostęp do:

1) sieci trakcyjnej o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem znamionowym zasilania badanego pojazdu na odcinku o długości wynoszącej co najmniej S = 75 + L + 34,72/a [m], gdzie L - jest długością badanego wagonu lub składu wagonów w [m], a - średnim przyspieszeniem rozruchu do prędkości 30 km/h w [m/s2];

2) toru na terenie płaskim, znajdującego się na torowisku wydzielonym z podkładami żelbetowymi na tłuczniu, przy czym w promieniu równym trzykrotnej wartości dystansu pomiarowego nie mogą znajdować się żadne duże obiekty mogące powodować odbicia akustyczne (np. mosty, budynki, wzniesienia);

3) wyposażenia kontrolno-pomiarowego, w skład którego wchodzą co najmniej:

a) przyrząd do pomiaru prędkości i drogi hamowania,

b) przyrząd do pomiaru skuteczności działania hamulca postojowego,

c) przyrząd do pomiaru poziomu dźwięku,

d) przyrząd do pomiaru warunków atmosferycznych,

e) przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł,

f) przyrząd do pomiaru długości,

g) przyrząd do pomiaru natężenia oświetlenia,

h) przyrząd do pomiaru współczynnika przepuszczalności światła w szybach,

i) przyrząd do pomiaru siły nacisku płatów drzwi,

j) przyrząd do pomiaru siły potrzebnej do uruchomienia hamulca bezpieczeństwa,

k) przyrząd do badania prawidłowego rozmieszczenia uchwytów i poręczy dla pasażerów,

l) przyrząd do testowania wytrzymałości izolacji dielektrycznej urządzeń i instalacji elektrycznej,

m) przyrząd do pomiaru rezystancji izolacji,

n) miernik uniwersalny wielkości elektrycznych,

o) przyrząd do pomiaru rezystancji połączeń ochronnych,

p) przyrząd do pomiaru napięcia na odbieraku prądu,

q) urządzenie ważące umożliwiające wyznaczanie ciężaru pojazdu i nacisków poszczególnych osi na tor, posiadające ważne dokumenty legalizacyjne,

r) analizator fal elektromagnetycznych.

§ 15. [Dostęp jednostki ocenianej w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych typu trolejbusu oraz przeprowadzania kontroli zgodności produkcji dla trolejbusu]

Jednostka oceniana w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych typu trolejbusu oraz przeprowadzania kontroli zgodności produkcji dla trolejbusu ma dostęp do:

1) drogi prostej, poziomej, twardej i równej:

a) wyposażonej w sieć trakcyjną o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem znamionowym zasilania badanego pojazdu na odcinku o długości wynoszącej co najmniej S = 60 + 34,72/a [m], gdzie a - jest średnim przyspieszeniem rozruchu do prędkości 30 km/h w [m/s2],

b) zapewniającej warunki umożliwiające rozpędzanie trolejbusu na wybranych odcinkach do prędkości co najmniej V = 50 km/h;

2) wyposażenia kontrolno-pomiarowego, w skład którego wchodzą co najmniej:

a) przyrząd do pomiaru prędkości i drogi hamowania,

b) przyrząd do testowania wytrzymałości izolacji dielektrycznej urządzeń i instalacji elektrycznej,

c) przyrząd do pomiaru rezystancji izolacji,

d) przyrząd do sprawdzenia prawidłowego działania detektora sygnalizującego obecność niebezpiecznego napięcia na karoserii,

e) przyrząd do pomiaru napięcia na odbierakach prądu,

f) płaska sonda metalowa służąca do badania oporności izolacji wykładziny,

g) przyrząd do pomiaru siły statycznej docisku odbieraków prądu,

h) przyrząd do pomiaru poziomu dźwięku,

i) przyrząd do pomiaru długości,

j) urządzenie ważące umożliwiające wyznaczanie ciężaru pojazdu i nacisków poszczególnych osi na podłoże, posiadające ważne dokumenty legalizacyjne,

k) analizator fal elektromagnetycznych.

§ 16. [Sposób i tryb oceny]

Sposób i tryb oceny, o której mowa w art. 4 ust. 6 i art. 6 ust. 3 ustawy, jest określony w przepisach art. 57-67 rozporządzenia 167/2013, art. 61-71 rozporządzenia 168/2013 lub art. 67-80 oraz Dodatku 2 do załącznika III do rozporządzenia 2018/858, odpowiednio do zakresu wniosku, na podstawie którego jest przeprowadzana ocena.

§ 17. [Sprawozdanie z oceny]

Wzór sprawozdania z oceny określa załącznik do rozporządzenia.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.8)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 364 z 18.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53, Dz. Urz. UE L 277 z 13.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 42);

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu-lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 4);

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 21.01.2021, str. 2, Dz. Urz. UE L 272 z 30.07.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 313 z 06.09.2021, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 296 z 16.11.2022, str. 1);

4) Porozumienia dotyczącego przyjęcia zharmonizowanych regulaminów technicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub wykorzystywane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych regulaminów Organizacji Narodów Zjednoczonych - Wersja 3, stanowiącego załącznik do decyzji Rady (UE) 2016/1790 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 3. wersji Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.") (Dz. Urz. UE L 274 z 11.10.2016, str. 2 i 4 oraz Dz. Urz. UE L 269 z 23.10.2019, str. 12).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 2 czerwca 2023 r. pod numerem 2023/331/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 364 z 18.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53, Dz. Urz. UE L 277 z 13.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 42.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 4.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 21.01.2021, str. 2, Dz. Urz. UE L 272 z 30.07.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 313 z 06.09.2021, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 296 z 16.11.2022, str. 1.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720 i 1723.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1838), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919).

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z OCENY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 13 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2023)

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z OCENYMetryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-27
  • Data obowiązywania: 2023-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA