REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2035

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 335), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 983);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2261);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 296);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 631);

5) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1912);

6) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2357).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 983), które stanowią:

„§ 2. Do kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2261), które stanowią:

„§ 2. Do kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 296), które stanowią:

„§ 2. Do kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 631), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

5) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1912), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.";

6) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2357), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2035)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość limitów środków dostępnych w ramach wyodrębnionych części (schematów) pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla jednostek organizacyjnych i organów, zwanych dalej „beneficjentami", realizujących zadania określone w:

1) art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

2) art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013".

§ 2. 1. Limit środków dostępnych w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Limit środków dostępnych w ramach Schematu II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, przy czym:

1)2) w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie:

a)3) jeżeli środki te są przeznaczone na:

- wsparcie struktury organizacyjnej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „wsparciem funkcjonowania",

- realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działań planu działania, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt (iv) rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej „planem działania", z wyjątkiem działań w ramach tego planu: „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich", działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy" oraz działania „Plan komunikacyjny PROW 2014-2020",

- realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach innych działań planu działania niż wymienione w tiret drugie

- limit ten wynosi nie więcej niż 92% tych środków,

b)4) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich" w ramach planu działania - limit ten wynosi co najmniej 50% środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a,

c)4) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy" w ramach planu działania - limit ten wynosi nie więcej niż 50% środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a, z czego na realizację operacji:

- zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi nie więcej niż 40% tych środków,

- własnych beneficjenta - limit ten wynosi co najmniej 60% tych środków;

1a)5) w przypadku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wsparcie funkcjonowania lub realizację operacji w ramach planu działania, z wyłączeniem operacji realizowanych w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi 100% tych środków;

1b)5) w przypadku Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi 100% tych środków;

1c)6) w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego:

a)7) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 60% tych środków,

b)8) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich" w ramach planu działania - limit ten wynosi co najmniej 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c)8) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy" w ramach planu działania - limit ten wynosi nie więcej niż 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania, z czego na realizację operacji:

- zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi nie więcej niż 40% tych środków,

- własnych beneficjenta - limit ten wynosi co najmniej 60% tych środków;

1d)9) w przypadku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 90% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,

d) na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 10% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b;

2) w przypadku pozostałych beneficjentów:

a)10) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c)11) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,

d)11) na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b.

3. Przepisy ust. 2 pkt 2 lit. c i d nie dotyczą beneficjentów realizujących operacje wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia12).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2035)

Załącznik nr 113)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych środków
(w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

9 109 541

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

10 194 145

3

Samorząd województwa lubelskiego

11 362 694

4

Samorząd województwa lubuskiego

8 090 794

5

Samorząd województwa łódzkiego

10 688 670

6

Samorząd województwa małopolskiego

13 942 276

7

Samorząd województwa mazowieckiego

19 385 606

8

Samorząd województwa opolskiego

7 971 882

9

Samorząd województwa podkarpackiego

11 239 270

10

Samorząd województwa podlaskiego

11 048 222

11

Samorząd województwa pomorskiego

8 714 603

12

Samorząd województwa śląskiego

9 331 808

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

8 873 393

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

9 045 192

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

10 682 850

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

9 736 762

17

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

7 804 484

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

102 230 367

19

Ministerstwo Finansów

2 653 365

20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

72 421 499

21

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

276 696

22

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

3 628 462

23

Rządowe Centrum Legislacji

402 380

24

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie

215 142

Razem

359 050 105

Załącznik nr 213)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych środków
(w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

2 442 505

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

2 548 558

3

Samorząd województwa lubelskiego

4 120 693

4

Samorząd województwa lubuskiego

1 987 643

5

Samorząd województwa łódzkiego

2 576 728

6

Samorząd województwa małopolskiego

3 284 706

7

Samorząd województwa mazowieckiego

6 187 428

8

Samorząd województwa opolskiego

1 821 109

9

Samorząd województwa podkarpackiego

3 849 349

10

Samorząd województwa podlaskiego

3 058 931

11

Samorząd województwa pomorskiego

2 154 178

12

Samorząd województwa śląskiego

2 561 400

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

2 349 710

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

2 915 181

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

3 387 858

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

2 367 938

17

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

575 145

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1 109 009

19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

24 425 960

20

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

364 348

21

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

21 861 763

22

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

1 653 050

23

Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie

1 382 088

24

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli

1 337 063

25

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku

1 250 056

26

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

1 358 356

27

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

1 155 431

28

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

1 649 488

29

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie

1 233 513

30

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale

1 539 656

31

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie

1 213 281

32

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu

1 491 256

33

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie

1 285 556

34

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach

1 235 688

35

Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

1 424 994

36

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu

1 865 888

37

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach

1 286 675

38

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie

775 699

Razem

119 087 8721) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2261), które weszło w życie z dniem 21 grudnia 2017 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 296), które weszło w życie z dniem 2 marca 2019 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 631), które weszło w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 983), które weszło w życie z dniem 20 maja 2017 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1912), które weszło w życie z dniem 7 listopada 2020 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 marca 2016 r.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2357), które weszło w życie z dniem 21 grudnia 2021 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA