REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2040

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnia w Młotach (PLH020070)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Sztolnia w Młotach (PLH0200702)), obejmujący obszar 12,42 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiotem ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIA W MŁOTACH (PLH020070)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2040)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIA W MŁOTACH (PLH020070)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

273099,54

325527,68

2

273062,25

325573,13

3

273034,28

325616,25

4

272999,32

325676,85

5

272965,57

325707,84

6

272929,46

325704,60

7

272918,91

325703,65

8

272906,09

325694,33

9

272893,27

325681,51

10

272882,78

325650,04

11

272885,11

325630,23

12

272899,10

325598,77

13

272901,96

325588,61

14

272911,91

325553,31

15

272911,91

325546,32

16

272900,45

325537,15

17

272894,43

325532,34

18

272875,79

325516,02

19

272868,79

325493,88

20

272867,63

325472,90

21

272878,12

325435,61

22

272889,77

325388,99

23

272889,77

325341,21

24

272918,91

325281,78

25

272948,65

325239,06

26

272948,66

325239,06

27

272968,06

325209,35

28

272994,91

325168,24

29

273006,66

325165,30

30

273030,79

325160,57

31

273044,77

325146,59

32

273057,59

325127,36

33

273068,08

325111,63

34

273119,36

325101,14

35

273151,99

325104,63

36

273179,96

325118,62

37

273187,93

325125,12

38

273224,24

325154,75

39

273224,24

325164,07

40

273216,22

325173,32

41

273216,22

325173,33

42

273209,09

325181,55

43

273193,94

325193,21

44

273166,24

325210,52

45

273165,97

325210,69

46

273142,66

325239,82

47

273134,51

325268,96

48

273127,91

325300,40

49

273086,04

325355,09

50

273092,36

325363,98

51

273092,61

325363,89

52

273118,24

325354,51

53

273145,00

325344,71

54

273176,46

325341,21

55

273193,49

325341,82

56

273209,09

325342,38

57

273251,80

325341,76

58

273238,95

325364,89

59

273203,27

325390,16

60

273124,87

325499,54

61

273119,36

325504,37

62

273099,54

325527,68



1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIA W MŁOTACH (PLH020070)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIA W MŁOTACH (PLH020070)



Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONYNA SPECJALNYM OBSZARZE  OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIA W MŁOTACH (PLH020070)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONYNA SPECJALNYM OBSZARZE  OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIA W MŁOTACH (PLH020070)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

2

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIA W MŁOTACH (PLH020070)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZTOLNIA W MŁOTACH (PLH020070)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

mopek

Barbastella barbastellus

migrująca

2

mopek

Barbastella barbastellus

zimująca

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-10-13
  • Data obowiązywania: 2023-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA