REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2042

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 1453), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 1833).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 1833), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

Minister Finansów: M. Rzeczkowska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 13 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2042)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

Na podstawie art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje pism, których złożenie nie wymaga opatrzenia podpisem lub pieczęcią uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 2. Nie opatruje się podpisem ani pieczęcią następujących rodzajów pism składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym:

1)3) wniosku w sprawie, której załatwienie polega na wydaniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pisma generowanego automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, w tym wniosku o wydanie:

a) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W) składanego na podstawie art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.4)),

b) zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), składanego na podstawie art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

2) zeznania udostępnianego podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym na podstawie art. 45cd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.5)) oraz art. 21c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 oraz z 2023 r. poz. 1059 i 1414);

3) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2), o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2023 r. poz. 1774 i 1843);

4) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2), o której mowa w art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170, 1463 i 1723);

5) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) składanego na podstawie art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614, 1234 i 1723);

6) zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

7) zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4a ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 654 i 818);

8) wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku, o którym mowa w art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

9) wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań;

10) wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty;

11) pisma ogólnego;

12)6) pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) i zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1), składanych na podstawie art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia7).


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 1833), które weszło w życie z dniem 7 września 2022 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556, 614, 1059, 1193, 1234, 1450, 1598, 1705, 1723 i 1785.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658, 825, 1059, 1114, 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1617, 1667, 1675, 1705, 1723, 1787 i 1843.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 lipca 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-09-28
  • Data obowiązywania: 2024-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA