REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2476

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2042) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje pism, których złożenie nie wymaga opatrzenia podpisem lub pieczęcią uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym i konta jednostki organizacyjnej innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.";

2) w § 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Nie opatruje się podpisem ani pieczęcią następujących rodzajów pism składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej:",

b) uchyla się pkt 5 i 6,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) pisma ogólnego, którego wzór został udostępniony na tych kontach;",

d) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) pism w sprawie wiążącej informacji stawkowej określonej w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852), których wzory zostały udostępnione na tych kontach;

14) deklaracji, zeznań, oświadczeń, zgłoszeń, zawiadomień, informacji i wniosków innych niż wymienione w pkt 1-13, których wzory zostały udostępnione na tych kontach.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 22 czerwca 2023 r.;

2) § 1 pkt 2 lit. d w zakresie § 2 pkt 13, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-14
  • Data wejścia w życie: 2023-11-15
  • Data obowiązywania: 2023-11-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA