REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2050

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2023 r. poz. 926 i 1114) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „BGK", w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027".

2. Do pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania (Dz. U. z 2021 r. poz. 634 oraz z 2022 r. poz. 2845).

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć:

1) mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2));

2) małą spółkę o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 103e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

3) spółkę o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 01.07.2015, str. 1, z późn. zm.3)).

§ 3. [Pomoc de minimis]

1. Pomoc de minimis jest udzielana przedsiębiorcy w formie gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie:

1) innowacyjnych inwestycji,

2) inwestycji służących transformacji cyfrowej,

3) inwestycji w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,

4) bieżącej działalności gospodarczej innowacyjnego przedsiębiorstwa

- udzielanej przez BGK zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji".

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji.

§ 4. [Kumulacja pomocy de minimis]

1. Pomoc de minimis podlega kumulacji z inną pomocą zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji.

2. Pomoc de minimis może zostać udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de mi-nimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty wskazanej w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji, odpowiednio dla jednego przedsiębiorcy lub jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów.

§ 5. [Ekwiwalent dotacji brutto]

Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia Komisji.

§ 6. 1. [Maksymalna gwarancja kwoty kredytu]

Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

2. Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta między BGK a bankiem udzielającym kredytu.

§ 7. [Wniosek o udzielenie gwarancji]

1. Gwarancja jest udzielana na wniosek składany przez przedsiębiorcę do banku udzielającego kredytu.

2. Wniosek o udzielenie gwarancji zawiera:

1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543);

2) opis projektu, w tym wskazanie dnia jego rozpoczęcia i zakończenia oraz lokalizacji;

3) wskazanie celu finansowania;

4) wskazanie kwoty pomocy finansowej potrzebnej do realizacji projektu lub prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej;

5) inne informacje wskazane przez bank udzielający kredytu, niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.

3. W przypadku wniosku o udzielenie gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się.

4. Do wniosku o udzielenie gwarancji dołącza się zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w danym roku podatkowym oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tych okresach.

§ 8. [Zabezpieczenie udzielonej gwarancji]

Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz BGK.

§ 9. [Brak możliwości udzielenia gwarancji]

Gwarancja może być udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu stosowania rozporządzenia Komisji.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 34 oraz Dz. Urz. UE L 107 z 26.03.2021, str. 30.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA