REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2073

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 462 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności (Dz. U. poz. 902) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Sposób podziału dotacji dla uczelni służb państwowych na zadania w zakresie bezpieczeństwa obywateli i ochrony ludności, o których mowa w art. 459 pkt 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.";

2) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku niespełnienia przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej warunków do otrzymania dotacji określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia sposób podziału dotacji dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej na zadania w zakresie bezpieczeństwa obywateli i ochrony ludności jest ustalony zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, do czasu spełnienia warunków otrzymania dotacji, jednak nie dłużej niż do 2028 r.";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) część dotyczącą zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki organizacyjne Policji, Państwowej Straży Pożarnej (PSP) lub Straży Granicznej.",

b) w ust. 6:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Część dotacji na zadania wykonywane przez uczelnie służb państwowych jako jednostki organizacyjne Policji, PSP lub Straży Granicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:",

- w pkt 2:

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zabezpieczenie sprzętowe w zakresie uzbrojenia i sprzętu, w tym specjalistycznego przeznaczonego na realizację zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki organizacyjne Policji, PSP i Straży Granicznej,",

- - lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) zapewnienie uzbrojenia i sprzętu ujętych w etacie i tabelach należności uczelni służb państwowych, przeznaczonych na realizację zadań uczelni służb państwowych oraz na jej potrzeby jako jednostki organizacyjnej Policji, PSP i Straży Granicznej (dotyczy to również remontów),",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywanie innych zadań jako jednostki organizacyjnej Policji, PSP i Straży Granicznej, których zakres regulują odrębne przepisy.";

4) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. P. Szefernaker


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OCHRONY LUDNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2073)

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OCHRONY LUDNOŚCI

1. Z dotacji dla uczelni służb państwowych na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności, o której mowa w art. 459 pkt 2 ustawy, wyodrębnia się części dzielone według odrębnych zasad:

1) część dotyczącą kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej skierowanych przez właściwy organ na kursy dokształcające, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia;

2) część dotyczącą zadań wykonywanych przez uczelnię służb państwowych jako jednostkę organizacyjną Straży Granicznej.

2. W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania części dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, kształcenie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej jest realizowane z części przyznanej dotacji na zadania wykonywane przez uczelnię służb państwowych jako jednostkę organizacyjną Straży Granicznej.

3. Dotacja na zadania wykonywane przez uczelnię służb państwowych jako jednostkę organizacyjną Straży Granicznej jest ustalana w oparciu o rzeczywiste potrzeby jednostki organizacyjnej skalkulowane według obowiązujących stawek i norm wynikających z tabel należności, uwzględniających aktualne ceny zakupów bieżących dostaw i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego procesu szkolenia.

4. Część dotacji na zadania wykonywane przez uczelnię służb państwowych jako jednostkę organizacyjną Straży Granicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) wynagrodzenia i uposażenia pracowników i funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Straży Granicznej;

2) świadczenia realizowane przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej skierowanych przez właściwy organ do pobierania nauki, w tym na:

a) zakwaterowanie,

b) wyżywienie;

3) zabezpieczenie logistyczne, w tym:

a) zabezpieczenie materiałowe w zakresie:

- żywienia osób, o których mowa w pkt 2,

- materiałów pędnych i smarów do środków transportu oraz do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

- łączności i informatyki,

- uzbrojenia i techniki specjalnej, w tym amunicji,

- medycznym, w tym leki,

b) zabezpieczenie sprzętowe w zakresie uzbrojenia i sprzętu, w tym specjalistycznego przeznaczonego na realizację zadań wykonywanych przez uczelnię służb państwowych jako jednostkę organizacyjną Straży Granicznej,

c) zabezpieczenie remontowe, w tym w zakresie napraw i konserwacji zapewniających utrzymanie w sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

d) usługi medyczne,

e) zapewnienie uzbrojenia i sprzętu ujętych w tabelach należności uczelni służb państwowych, przeznaczonych na realizację zadań uczelni służb państwowych oraz na jej potrzeby jako jednostki organizacyjnej Straży Granicznej (dotyczy to również remontów),

f) zapewnienie umundurowania i wyekwipowania przysługujących w naturze oraz ekwiwalenty pieniężne przysługujące z tego tytułu,

g) zapewnienie środków bojowych oraz technicznych środków materiałowych do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

h) zapewnienie innych środków zaopatrzenia, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad zabezpieczenia wewnętrznego,

i) zapewnienie trenażerów oraz treningowych urządzeń specjalistycznych przeznaczonych do szkolenia funkcjonariuszy;

4) wypłatę świadczeń niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy, w tym świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz równoważników pieniężnych;

5) wypłatę należności z tytułu podróży służbowych;

6) wykonywanie innych zadań jako jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, których zakres regulują odrębne przepisy.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA