| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności

Na podstawie art. 462 ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c, pkt 2 lit. a–d oraz art. 459 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, dla uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 2. [Część zasadnicza i część uzupełniająca]

1. Ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a–d ustawy, wyodrębnia się część zasadniczą oraz część uzupełniającą.

2. Sposób podziału części zasadniczej środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Część uzupełniająca nie przekracza 2,0% sumy środków, o których mowa w ust. 1.

4. Część uzupełniającą przeznacza się na:

1) korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego;

2) zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy.

§ 3. [Wysokość subwencji ze środków finansowych]

1. Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a –d ustawy, jest ustalana dla uczelni służb państwowych w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a–d ustawy, obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być:

1) niższa niż 98%,

2) wyższa niż 106%

– wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

§ 4. [Sposób podziału dotacji dla uczelni służb państwowych]

Sposób podziału dotacji dla uczelni służb państwowych na zadania w zakresie bezpieczeństwa obywateli i ochrony ludności, o których mowa w art. 459 pkt 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Wysokość subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a–d ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

Wysokość subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a–d ustawy, dla uczelni służb państwowych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

1) w 2019 r.:

a) wysokość subwencji dla i-tej uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego nie może być niższa niż 99% ani wyższa niż 104% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3)), w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, oraz dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni służb państwowych w roku 2018, w warunkach porównywalnych,

b) ksk – oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

c) dla parametru stałej przeniesienia C, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, określa się wartość 0,97;

2) w latach 2019–2021 w składniku badawczym uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej, ustaloną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Wknj,i – oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej w i-tej uczelni służb państwowych, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Nfj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą”, w jednostkach naukowych i-tej uczelni służb państwowych, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Naj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni służb państwowych, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Nbj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni służb państwowych, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Ncj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni służb państwowych, które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej;

3) w latach 2020–2021 wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być niższa niż 99% ani wyższa niż 104% subwencji przyznanej i-tej uczelni służb państwowych w roku poprzedzającym, w warunkach porównywalnych.

§ 6. [Wysokość dotacji ze środków, o których mowa w art. 459 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

Wysokość dotacji ze środków, o których mowa w art. 459 pkt 2 ustawy, dla uczelni służb państwowych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym w 2019 r.:

1) ksk – oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

2) dla parametru stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, określa się wartość 0,97.

§ 7. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się do środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności udzielanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego dla uczelni służb państwowych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163),

2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla uczelni służb państwowych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495)

- które utraciły moc na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

Załącznik 1. [SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO ORAZ NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 maja 2019 r. (poz. 902)

Załącznik nr 1

SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO ORAZ NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

1. Część zasadnicza środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla uczelni służb państwowych, zwana dalej „częścią zasadniczą”, jest dzielona według algorytmu:

infoRgrafika

gdzie:

Dui – oznacza wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, zwanych dalej „subwencją”, z części zasadniczej dla i-tej uczelni służb państwowych w danym roku,

Dpi – oznacza wysokość części zasadniczej subwencji dla i-tej uczelni służb państwowych w poprzednim roku, w warunkach porównywalnych,

Sz – oznacza kwotę przyjętą do obliczenia części zasadniczej subwencji dla grupy uczelni służb państwowych w danym roku,

C – oznacza stałą przeniesienia,

Ws – oznacza wagę składnika studenckiego,

Si – oznacza składnik studencki i-tej uczelni służb państwowych,

Wk – oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki – oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych,

Wb – oznacza wagę składnika badawczego,

Bi – oznacza składnik badawczy i-tej uczelni służb państwowych,

Wn – oznacza wagę składnika badawczo-rozwojowego,

Ni – oznacza składnik badawczo-rozwojowy i-tej uczelni służb państwowych,

n – oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

2. Składnik studencki i-tej uczelni służb państwowych oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

x – oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni służb państwowych,

ksk – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lsk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni służb państwowych, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lpi – oznacza liczbę studentów pierwszego roku, która przekracza o więcej niż 2% liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki na i-tej uczelni służb państwowych,

Swi – oznacza przeciętną, ważoną liczbą studentów, kosztochłonność kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych,

n – oznacza liczbę uczelni służb państwowych,

di – oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej i-tej uczelni służb państwowych, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

M – oznacza referencyjną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w grupie uczelni służb państwowych,

dg – oznacza dopuszczalne odchylenie od referencyjnej liczby doktorantów i studentów M przypadających na nauczyciela akademickiego w grupie uczelni służb państwowych,

SSRi – oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni służb państwowych, obliczaną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni służb państwowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej uczelni służb państwowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni służb państwowych (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji.

3. Składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Nai = 2Lprofi + 1,75Ldhi + 1,5Ldri + 1,25Lmgri

gdzie:

Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych,

Ldhi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych,

Ldri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych,

Lmgri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych,

n – oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

4. Składnik badawczy i-tej uczelni służb państwowych oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

y – oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia służb państwowych prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową,

kdnj – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Ni,j – oznacza liczbę pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych, prowadzących działalność naukową w j-tych dyscyplinach naukowych (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w których i-ta uczelnia posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Kj – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

1,75 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia służb państwowych posiada kategorię naukową A+,

1,25 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia służb państwowych posiada kategorię naukową A,

1,00 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia służb państwowych posiada kategorię naukową B+,

0,75 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia służb państwowych posiada kategorię naukową B,

n – oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

5. Składnik badawczo-rozwojowy i-tej uczelni służb państwowych oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Nbri – oznacza wysokość nakładów wewnętrznych poniesionych przez i-tą uczelnię służb państwowych na działalność badawczo-rozwojową wykazanych w PNt-01/s – Sprawozdaniu o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

6. Dla poszczególnych parametrów i składników we wzorach, o których mowa w niniejszym załączniku, określa się następujące wartości:

a) 0,80 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,45 – dla wagi składnika studenckiego Ws,

c) 0,30 – dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,20 – dla wagi składnika badawczego Wb,

e) 0,05 – dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,

f) 13 – dla parametru referencyjnej liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego M,

g) 0,6 – dla parametru dg.

Załącznik 2. [SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OCHRONY LUDNOŚCI]

Załącznik nr 2

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OCHRONY LUDNOŚCI

1. Z dotacji dla uczelni służb państwowych na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności, o której mowa w art. 459 pkt 2 ustawy, wyodrębnia się części dzielone według odrębnych zasad:

1) część dotyczącą kształcenia funkcjonariuszy i pracowników służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych skierowanych przez właściwy organ na kursy dokształcające, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia, zwaną dalej „częścią dotacji dotyczącą kształcenia funkcjonariuszy i pracowników”;

2) część dotyczącą zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki organizacyjne Policji lub Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

2. Część dotacji dotycząca kształcenia funkcjonariuszy i pracowników jest dzielona według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dfi – oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla i-tej uczelni służb państwowych w danym roku,

Df – oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla uczelni służb państwowych w danym roku,

Dp fi – oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla i-tej uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dp f – oznacza kwotę części dotacji dotyczącej kształcenia funkcjonariuszy i pracowników dla uczelni służb państwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

C – oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

F i – oznacza składnik przeliczeniowej liczby funkcjonariuszy i pracowników i-tej uczelni służb państwowych,

Ki – oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych.

3. Dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C, o której mowa w ust. 2, określa się wartość 0,8.

4. Składnik przeliczeniowej liczby funkcjonariuszy i pracowników i-tej uczelni służb państwowych, o którym mowa w ust. 2, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

ksk – oznacza współczynnik kosztochłonności kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

x – oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni służb państwowych,

Lsnk,i – oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników – studentów studiów niestacjonarnych na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lspi – oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników – uczestników stacjonarnych studiów podyplomowych w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lspni – oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników – uczestników niestacjonarnych studiów podyplomowych w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lssi – oznacza liczbę funkcjonariuszy i pracowników – studentów objętych programem stypendialnym w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

Lsski – oznacza średnioroczną liczbę funkcjonariuszy i pracowników – uczestników szkoleń kursowych w i-tej uczelni służb państwowych, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię służb państwowych,

n – oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni służb państwowych, o którym mowa w ust. 2, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: profesora i profesora uczelni,

Ladi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: adiunkta i starszego wykładowcy,

Lasi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni służb państwowych na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora,

n – oznacza liczbę uczelni służb państwowych.

6. Część dotacji na zadania wykonywane przez uczelnie służb państwowych jako jednostki organizacyjne Policji lub PSP, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) świadczenia realizowane przez uczelnie służb państwowych na rzecz funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy w służbie kandydackiej i pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych skierowanych przez właściwy organ do pobierania nauki, w tym na:

a) zakwaterowanie,

b) wyżywienie,

c) wypłatę uposażeń i innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy w służbie kandydackiej;

2) zabezpieczenie logistyczne, w tym:

a) zabezpieczenie materiałowe w zakresie:

– żywienia osób, o których mowa w pkt 1,

– zaopatrzenia mundurowego i wyposażenia specjalnego osób, o których mowa w pkt 1,

– materiałów pędnych i smarów do środków transportu oraz do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

– łączności i informatyki,

– uzbrojenia i techniki specjalnej, w tym amunicji,

– medycznym, w tym leki,

b) zabezpieczenie sprzętowe w zakresie uzbrojenia i sprzętu, w tym specjalistycznego przeznaczonego na realizację zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki organizacyjne Policji i PSP,

c) zabezpieczenie remontowe, w tym w zakresie napraw i konserwacji zapewniających utrzymanie w sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

d) usługi medyczne,

e) zapewnienie uzbrojenia i sprzętu ujętych w etacie i tabelach należności uczelni służb państwowych, przeznaczonych na realizację zadań uczelni służb państwowych oraz na jej potrzeby jako jednostki organizacyjnej Policji i PSP (dotyczy to również remontów),

f) zapewnienie umundurowania i wyekwipowania przysługujących funkcjonariuszom oraz funkcjonariuszom w służbie kandydackiej w naturze oraz ekwiwalenty pieniężne przysługujące z tego tytułu,

g) zapewnienie środków bojowych oraz technicznych środków materiałowych do uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

h) zapewnienie innych środków zaopatrzenia, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących zasad zabezpieczenia wewnętrznego,

i) zapewnienie trenażerów oraz treningowych urządzeń specjalistycznych przeznaczonych do szkolenia funkcjonariuszy,

j) utrzymanie w gotowości operacyjnej szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczej;

3) wypłatę świadczeń niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy, w tym świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz równoważników pieniężnych;

4) wykonywanie innych zadań jako jednostki organizacyjnej Policji i PSP, których zakres regulują odrębne przepisy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »