REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2078

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685, 825 i 1705) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1667, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 41 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w rubryce dziesiątej w polu pierwszym - wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, co obejmuje datę podjęcia uchwały oraz maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego.";

2) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy w rubryce 3, 4, 7, 9, 10 lub w podrubryce pierwszej rubryki 8 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.";

3) w § 50:

a) w pkt 8 w lit. b po tiret siódmym dodaje się tiret ósme w brzmieniu:

„- w polu siódmym - wartość nominalną podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje,",

b) w pkt 12 w lit. c w tiret drugim kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) w rubryce trzynastej w polu pierwszym: dla spółki akcyjnej - wzmiankę o uchwale o emisji obligacji kapitałowych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, co obejmuje datę podjęcia uchwały oraz maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje.";

4) § 51 otrzymuje brzmienie:

„§ 51. W przypadku gdy w rubryce 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13 lub w podrubryce pierwszej rubryki 6, 8 lub 12 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.";

5) w § 58 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w rubryce siódmej - informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją:

a) w polu pierwszym - informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego, albo wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, albo objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, co obejmuje: nazwę sądu albo organu prowadzącego postępowanie, datę, sygnaturę lub znak sprawy i rodzaj postępowania,

b) w polu drugim - informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczego, albo o zakończeniu przymusowej restrukturyzacji, albo o zakończeniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji spółki akcyjnej, co obejmuje sposób i datę ukończenia postępowania, a w przypadku przymusowej restrukturyzacji oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji - sposób i datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim - informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

d) w podrubryce pierwszej - dane nadzorcy sądowego, zarządcy, nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego oraz osoby powołanej w toku postępowania restrukturyzacyjnego do reprezentowania dłużnika, w przypadku przymusowej restrukturyzacji - dane administratora lub zastępcy administratora, lub pełnomocnika, a w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji - dane zarządcy nadzwyczajnego:

- w polu pierwszym - nazwisko, nazwę lub firmę,

- w polu drugim - imiona,

- w polu trzecim - numer PESEL lub datę urodzenia lub numer identyfikacyjny REGON,

- w polu czwartym - numer KRS,

- w polu piątym - funkcję;";

6) w § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, 7, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 3, w podrubryce 1 lub 2 rubryki 4, w podrubryce 1 i 2 rubryki 5 lub w podrubryce 1 rubryki 7 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.";

7) w § 61:

a) w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w polu czwartym - wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;",

b) w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w polu pierwszym - wzmiankę o podjęciu uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych za te obligacje, co obejmuje datę podjęcia uchwały;".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 67 i 2223, z 2016 r. poz. 2226, z 2017 r. poz. 1522, z 2018 r. poz. 501, z 2020 r. poz. 480, z 2021 r. poz. 1174, z 2022 r. poz. 1035, 2090 i 2605 oraz z 2023 r. poz. 1825.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA