REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2389

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH320018)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH3200182)), obejmujący obszar 52 611,99 ha, położony w województwie zachodniopomorskim i polskim obszarze morskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: wz. P. Dziadzio


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI (PLH320018)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 9 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2389)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI (PLH320018)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI (PLH320018)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI (PLH320018)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI (PLH320018)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI (PLH320018)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

1130

Estuaria

2

1150

Laguny przybrzeżne

3

1230

Klify na wybrzeżu Bałtyku

4

1310

Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae)

5

1330

Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia Maritimae, część - zbiorowiska nadmorskie)

6

1340

Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska śródlądowe)

7

2180

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

8

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

9

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

10

3270

Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

11

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

12

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

13

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

14

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

15

9160

Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

16

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

17

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

18

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI (PLH320018)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI (PLH320018)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

parposz

Alosa fallax

migrująca

2

parposz

Alosa fallax

rozrodcza

3

boleń

Aspius aspius

osiadła

4

ciosa

Pelecus cultratus

osiadła

5

minóg morski

Petromyzon marinus

migrująca

6

minóg rzeczny

Lampetra fluviatilis

migrująca

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-06
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA