REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2393

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 551 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki i tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

§ 2. [Warunki wymagane przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych na określone stanowiska służbowe]

1. Określa się następujące warunki wyznaczania żołnierzy zawodowych na poszczególne stanowiska służbowe w zakresie wykształcenia i wymogów kwalifikacyjnych oraz doświadczenia zawodowego w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny:

1) dla szeregowych zawodowych - na stanowisko etatowe zaszeregowane do stopnia wojskowego szeregowego (marynarza) / starszego szeregowego (starszego marynarza) / starszego szeregowego specjalisty (starszego marynarza specjalisty):

a) posiadanie wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego, zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego albo posiadanie przygotowania zawodowego,

b) ukończenie, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi", szkolenia instruktażowego bezpośrednio na sprzęcie bojowym w pododdziale, w którym będzie pełniona służba po objęciu stanowiska służbowego;

2) dla podoficerów zawodowych - na stanowisko etatowe zaszeregowane w danym pionie funkcjonalnym struktury stanowisk do stopni etatowych:

a) podoficerów młodszych - kaprala (mata) / starszego kaprala (starszego mata) / plutonowego (bosmanmata) / sierżanta (bosmana) / starszego sierżanta (starszego bosmana) / młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki):

- posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego,

- posiadanie przygotowania zawodowego zgodnego z zakresem wykonywanych obowiązków na stanowisku służbowym lub przeznaczeniem pododdziału albo ukończenie, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, kursu doskonalącego albo szkolenia instruktażowego związanego z zakresem obowiązków na stanowisku służbowym w przypadku pionu dowódczego lub bezpośrednio na sprzęcie bojowym, na którym będzie pełniona służba po objęciu stanowiska służbowego w przypadku pionu specjalistycznego,

- pełnienie czynnej służby wojskowej przez okres co najmniej 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych warunkami służby - przez okres co najmniej 2 miesięcy,

b) podoficerów starszych - chorążego (chorążego marynarki) / starszego chorążego (starszego chorążego marynarki) / starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki):

- ukończenie, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, kursu doskonalącego albo szkolenia instruktażowego związanego z zakresem obowiązków na stanowisku służbowym w przypadku pionu dowódczego lub bezpośrednio na sprzęcie bojowym, na którym będzie pełniona służba po objęciu stanowiska służbowego w przypadku pionu specjalistycznego,

- pełnienie czynnej służby wojskowej przez okres co najmniej 9 miesięcy na stanowisku podoficera młodszego, a w przypadkach uzasadnionych warunkami służby - przez okres co najmniej 3 miesięcy;

3) dla oficerów zawodowych - na stanowisko etatowe zaszeregowane w danym pionie funkcjonalnym struktury stanowisk do stopni etatowych:

a) oficerów młodszych:

- podporucznika (podporucznika marynarki) / porucznika (porucznika marynarki) z zaszeregowaniem do stopnia wojskowego podporucznika (podporucznika marynarki) - posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, lub równorzędnego tytułu zawodowego,

- podporucznika (podporucznika marynarki) / porucznika (porucznika marynarki) z zaszeregowaniem do stopnia wojskowego porucznika (porucznika marynarki) oraz porucznika (porucznika marynarki) / kapitana (kapitana marynarki) z zaszeregowaniem do stopnia wojskowego kapitana (kapitana marynarki) - ukończenie, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, kursu doskonalącego lub szkolenia instruktażowego związanego z zakresem obowiązków na stanowisku służbowym w przypadku pionu funkcjonalnego dowódczo-sztabowego, a w przypadku pionu funkcjonalnego zabezpieczenia oraz pionu funkcjonalnego szczególnego szkolenia instruktażowego na sprzęcie bojowym, na którym będzie pełniona służba po objęciu stanowiska służbowego albo w pododdziale lub innej komórce wewnętrznej jednostki wojskowej, zgodnie z jej przeznaczeniem, a także pełnienie czynnej służby wojskowej przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku oficera młodszego, a w przypadkach uzasadnionych warunkami służby - przez okres co najmniej 6 miesięcy,

b) oficerów starszych:

- majora (komandora podporucznika) - ukończenie studiów podyplomowych na krajowej lub zagranicznej uczelni wojskowej lub posiadanie stopnia naukowego doktora, a także pełnienie czynnej służby wojskowej przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku służbowym oficera młodszego z zaszeregowaniem do stopnia wojskowego kapitana (kapitana marynarki), a w przypadkach uzasadnionych warunkami służby - przez okres co najmniej 9 miesięcy,

- podpułkownika (komandora porucznika) i pułkownika (komandora) - ukończenie, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, kursu kwalifikacyjnego lub doskonalącego, a także pełnienie czynnej służby wojskowej przez okres co najmniej 15 miesięcy na stanowisku służbowym bezpośrednio niższym, a w przypadkach uzasadnionych warunkami służby - przez okres co najmniej 12 miesięcy,

c) generałów i admirałów - ukończenie podyplomowych studiów polityki obronnej.

2. Żołnierza zawodowego wyznacza się na wyższe stanowisko służbowe w przypadku otrzymania przez niego w opinii służbowej ogólnej oceny co najmniej dobrej, a w przypadku jeżeli uzasadniają to warunki służby - ogólnej oceny co najmniej dostatecznej.

3. Przed wyznaczeniem żołnierza zawodowego na wyższe stanowisko służbowe organ właściwy do wyznaczenia poddaje tego żołnierza, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, sprawdzianowi wiedzy specjalistycznej i ogólnej wymaganej na stanowisku. W przypadku pozytywnego zaliczenia tego sprawdzianu nie jest wymagane do wyznaczenia na wyższe stanowisko służbowe ukończenie kursu kwalifikacyjnego, kursu doskonalącego lub innego rodzaju szkolenia.

4. Okresy pełnienia czynnej służby wojskowej, o których mowa w ust. 1, mogą zostać skrócone w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych.

§ 3. [Wyznaczenie na stanowisko służbowe żołnierza zawodowego odpowiadające stopniowi wojskowemu posiadanemu przez tego żołnierza]

1. Żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia po jego ukończeniu i mianowanego na pierwszy stopień wojskowy w danym korpusie, na potrzeby którego był kształcony, wyznacza się na stanowisko służbowe odpowiadające temu stopniowi wojskowemu.

2. Żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia, który nie ukończył tego kształcenia albo po jego ukończeniu nie został mianowany na pierwszy stopień wojskowy w danym korpusie, na potrzeby którego był kształcony, wyznacza się na stanowisko służbowe odpowiadające posiadanemu stopniowi wojskowemu.

§ 4. [Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk]

1. Wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe oraz zwolnienie ze stanowiska służbowego następuje w drodze decyzji uprawnionego organu podejmowanej z własnej inicjatywy tego organu lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej.

2. Wniosek w sprawach, o których mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej przesyła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję wojskową bezpośrednio do organu uprawnionego do jego realizacji oraz do wiadomości swoich przełożonych. Złożenie wniosku może nastąpić również, w przypadkach uzasadnionych warunkami służby, ustnie lub za pomocą środków łączności do protokołu.

3. Wnioski kierowane do Ministra Obrony Narodowej są przesyłane za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

4. Wnioski kierowane do Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych są przesyłane do wiadomości kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

§ 5. [Wyznaczenie żołnierza zawodowego na inne stanowisko służbowe i zwolnienie z dotąd zajmowanego stanowiska]

1. Żołnierza zawodowego wyznaczanego na inne stanowisko służbowe wraz z tym wyznaczeniem zwalnia się z dotychczasowego stanowiska służbowego.

2. Żołnierza zawodowego zwalnianego ze stanowiska służbowego w przypadkach, o których mowa w art. 550 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wyznacza się, wraz z tym zwolnieniem, na inne stanowisko służbowe.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. poz. 160 oraz z 2009 r. poz. 511), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-06
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA