REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2394

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób, tryb oraz terminy przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 42 ust. 1, art. 43 pkt 1 oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zwanych dalej „kontrolami";

2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli, zwanych dalej „czynnościami kontrolnymi".

§ 2. [Podstawy wszczęcia i prowadzenia kontroli]

Kontrole są przeprowadzane:

1) zgodnie z art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym":

a) po złożeniu wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę lub

b) w trakcie realizacji operacji przez beneficjenta, lub

c) po zakończeniu realizacji operacji przez beneficjenta przez okres określony w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zwanej dalej „ustawą", lub

d) w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, lub

e) po wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 32 rozporządzenia ogólnego;

2) na podstawie planu kontroli sporządzonego zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy albo

3) w wyniku uzyskania informacji o nieprawidłowej realizacji operacji.

§ 3. [Zespół przeprowadzający kontrolę]

1. Kontrole są przeprowadzane przez zespół osób upoważnionych do wykonywania czynności kontrolnych, składający się co najmniej z dwóch osób, zwanych dalej „kontrolującymi".

2. Kontrolujący podlegają wyłączeniu z przeprowadzania kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 pkt 1-4, 6 i 7 oraz § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

3. Kontrole są przeprowadzane w obecności podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego.

§ 4. [Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli]

1. Podmiot, u którego ma być przeprowadzona kontrola ujęta w planie kontroli, o którym mowa w § 2 pkt 2, powiadamia się o terminie oraz zakresie planowanej kontroli, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

2. Kontrola ujęta w planie kontroli, o którym mowa w § 2 pkt 2, może być przeprowadzona przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1:

1) na wniosek podmiotu, u którego ma być przeprowadzona kontrola, albo

2) jeżeli wymaga tego specyfika operacji oraz po uzyskaniu pisemnej zgody podmiotu, u którego ma być przeprowadzona kontrola.

§ 5. [Dowody zebrane w trakcie prowadzonej kontroli]

1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli.

2. Dowodami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności dokumenty, w tym dokumenty w postaci elektronicznej, opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia oraz inne zabezpieczone przedmioty.

§ 6. [Zabezpieczanie dowodów zebranych w trakcie prowadzonej kontroli]

Zebrane w toku kontroli dowody są zabezpieczane przez kontrolujących, w szczególności przez oddanie na przechowanie podmiotowi kontrolowanemu lub osobie upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego za pokwitowaniem.

§ 7. [Opracowanie informacji o wynikach kontroli]

1. Kontrolujący sporządzają informację pokontrolną, o której mowa w art. 46 ust. 6 ustawy, zwaną dalej „informacją pokontrolną", na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej, i po jej podpisaniu przekazują ją podmiotowi kontrolowanemu.

2. Informacja pokontrolna zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce przeprowadzenia kontroli;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu kontrolowanego;

4) nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę oraz imiona, nazwiska, stanowiska lub funkcje kontrolujących;

5) zakres kontroli;

6) wykaz kopii dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy, uzyskanych w toku kontroli;

7) ustalenia z przeprowadzonej kontroli;

8) zalecenia pokontrolne obejmujące uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz informację o obowiązku wykonania tych zaleceń w określonym terminie - w przypadku kontroli, o których mowa w art. 42 ust. 1 i art. 43 pkt 1 ustawy, oraz jeżeli jest to uzasadnione uchybieniami lub nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku tych kontroli.

3. W celu udokumentowania stanu faktycznego lub udokumentowania wykonania czynności kontrolnych, w przypadkach uznanych przez kontrolujących za konieczne, podmiot kontrolowany lub osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego sporządzają kopie dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy, oraz potwierdzają na piśmie ich zgodność z oryginałem.

4. W przypadku gdy podmiot kontrolowany lub osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego odmawiają dokonania czynności, o których mowa w ust. 3, kontrolujący zamieszczają w treści informacji pokontrolnej adnotację o tej odmowie.

§ 8. [Podpisanie i przekazanie informacji o wynikach kontroli oraz zgłoszenie ewentualnych do niej zastrzeżeń]

1. Podmiot kontrolowany albo osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej podpisują ją i przekazują podmiotowi przeprowadzającemu kontrolę.

2. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany albo osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego mogą zgłosić, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej, zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, podmiot przeprowadzający kontrolę odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej, podmiot kontrolowany lub osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu kontrolowanego.

4. Kontrolujący mogą podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.

5. W przypadku stwierdzenia zasadności wszystkich albo części zastrzeżeń do informacji pokontrolnej kontrolujący zmieniają lub uzupełniają tę część informacji pokontrolnej, której dotyczyły uwzględnione zastrzeżenia, i ponownie przekazują podmiotowi kontrolowanemu albo osobie upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego do podpisu zmienioną lub uzupełnioną informację pokontrolną.

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej kontrolujący ponownie przekazują podmiotowi kontrolowanemu albo osobie upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego do podpisu informację pokontrolną wraz z uzasadnieniem nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, podmiot kontrolowany albo osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej przekazują podmiotowi przeprowadzającemu kontrolę podpisaną informację pokontrolną, a jeżeli odmawiają jej podpisania - niepodpisaną informację pokontrolną.

8. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany albo osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego mogą przekazać podmiotowi przeprowadzającemu kontrolę wraz z informacją pokontrolną uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji.

9. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej albo nieprzekazanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 7, nie wstrzymują wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie określonym w informacji pokontrolnej, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 8.

§ 9. [Wzór upoważnienia do wykonywania kontroli]

Wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1.

Załącznik 1. [WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2394)

WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-06
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA