REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2409

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 24 października 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 67b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 1916) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 1;

2) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) plan ogólny gminy, oznaczany kodem "POG",

c) miejscowe plany obejmujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowane plany inwestycyjne i miejscowe plany rewitalizacji, oraz miejscowe plany odbudowy, oznaczany kodem "MPZP";",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W zbiorze danych przestrzennych gromadzi się dane o obiektach przestrzennych zgodnie z zakresem informacyjnym i strukturą określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Lokalizację przestrzenną obiektów przestrzennych zawartych w zbiorze danych przestrzennych oznaczonym kodem POG określa się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, stosując układ PL-2000.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dane przestrzenne gromadzone w zbiorach danych przestrzennych oznaczonych kodami PZPW lub MPZP tworzy się w rozdzielczości przestrzennej odpowiadającej skali sporządzania danego aktu, natomiast dane przestrzenne gromadzone w zbiorze danych przestrzennych oznaczonym kodem POG tworzy się w rozdzielczości przestrzennej odpowiadającej rozdzielczości przestrzennej granic działek ewidencyjnych pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.",

e) uchyla się ust. 6,

f) w ust. 7 w pkt 2 wyrazy "dane przestrzenne dla kolejnego aktu planowania przestrzennego" zastępuje się wyrazami "dane dla nowych obiektów przestrzennych";

3) w § 5:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W zbiorze danych przestrzennych oznaczonym kodem POG identyfikator lokalny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dla:

1) obiektu przestrzennego reprezentującego obszar objęty planem ogólnym gminy zapisuje się w postaci (<oznaczeniePOG>) zawierającej oznaczenie obszaru objętego planem ogólnym gminy składające się z liczby naturalnej i symbolu literowego obiektu przestrzennego;

2) obiektów przestrzennych innych niż określone w pkt 1 zapisuje się w postaci (<oznaczeniePOG>-<oznacze nieObiektuPrzestrzennego>), składającej się z elementu:

a) <oznaczeniePOG>, o którym mowa w pkt 1,

b) <oznaczenieObiektuPrzestrzennego> - zawierającego oznaczenie obiektu przestrzennego dotyczącego strefy planistycznej, obszaru uzupełnienia zabudowy, obszaru zabudowy śródmiejskiej albo obszaru objętego standardem dostępności infrastruktury społecznej, składające się z liczby naturalnej i symbolu literowego obiektu przestrzennego.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 1a, nie mogą zostać zmienione.";

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Do obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia aktów planowania przestrzennego stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku zbiorów danych przestrzennych tworzonych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

3. W przypadku projektów aktów planowania przestrzennego albo ich zmian, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wystąpiono o opinie i uzgodnienia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W ZBIORACH DANYCH PRZESTRZENNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 24 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2409)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W ZBIORACH DANYCH PRZESTRZENNYCH

Zbiór danych przestrzennych tworzy się i prowadzi zgodnie z następującymi strukturą i zakresem informacyjnym:

1. Założenia podstawowe

1.1. Stereotypy przyjęte w katalogu obiektów

Stereotyp

Opis

FeatureType

Typ obiektu przestrzennego.

DataType

Uporządkowany typ danych bez tożsamości.

CodeList

Lista predefiniowanych wartości. Atrybut, którego dziedziną jest CodeList może przyjmować wartości z tej listy.

 

2. Katalog obiektów planowania przestrzennego

2.1. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: "AktPlanowaniaPrzestrzennego"

1

Klasa: AktPlanowaniaPrzestrzennego

2

Nazwa (pełna):

akt planowania przestrzennego

3

Definicja:

Reprezentacja aktu planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029) lub miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w art. 13d ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764 oraz z 2023 r. poz. 1688).

Zasięg przestrzenny obiektu reprezentuje granicę obszaru, który jest objęty aktem planowania przestrzennego lub jego projektem.

4

Stereotypy:

«FeatureType»

5

Atrybut:

idIIP

6

Nazwa (pełna):

identyfikator

7

Dziedzina:

Dziedzina wartości jest określona w pkt 2.10.

8

Liczność1):

[1]

9

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu przestrzennego.

10

Atrybut:

poczatekWersjiObiektu

11

Nazwa (pełna):

początek wersji obiektu

12

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

13

Liczność1):

[1]

14

Definicja:

Data i godzina, w której dana wersja obiektu została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze danych przestrzennych.

15

Atrybut:

koniecWersjiObiektu

16

Nazwa (pełna):

koniec wersji obiektu

17

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

18

Liczność1):

[0..1]

19

Definicja:

Data i godzina, w której dana wersja obiektu została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru danych przestrzennych.

20

Atrybut:

tytul

21

Nazwa (pełna):

tytuł

22

Dziedzina:

Swobodny tekst.

23

Liczność1):

[1]

24

Definicja:

Oficjalny tytuł aktu planowania przestrzennego lub jego projektu.

25

Atrybut:

tytulAlternatywny

26

Nazwa (pełna):

tytuł alternatywny

27

Dziedzina:

Swobodny tekst.

28

Liczność1):

[0..*]

29

Definicja:

Alternatywny (nieoficjalny) tytuł aktu planowania przestrzennego lub jego projektu.

30

Atrybut:

typPlanu

31

Nazwa (pełna):

typ planu

32

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa "Typ aktu planowania przestrzennego" określona w pkt 2.11.

33

Liczność1):

[1]

34

Definicja:

Formalna nazwa typu aktu planowania przestrzennego lub jego projektu.

35

Atrybut:

poziomHierarchii

36

Nazwa (pełna):

poziom w hierarchii

37

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa "Poziom planu zagospodarowania przestrzennego" określona w pkt 2.13.

38

Liczność1):

[1]

39

Definicja:

Poziom aktu planowania przestrzennego w hierarchii terytorialnej.

Dla poszczególnych typów aktu planowania przestrzennego atrybut przyjmuje następujące wartości:

1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - regionalny;

2) Plan ogólny gminy - lokalny;

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - sublokalny;

4) Zintegrowany plan inwestycyjny - sublokalny;

5) Miejscowy plan odbudowy - sublokalny;

6) Miejscowy plan rewitalizacji - sublokalny.

40

Atrybut:

obowiazujeOd

41

Nazwa (pełna):

obowiązuje od

42

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

43

Liczność1):

[0..1]

44

Definicja:

Data, od której dana wersja obiektu przestrzennego obowiązuje.

45

Atrybut:

obowiazujeDo

46

Nazwa (pełna):

obowiązuje do

47

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

48

Liczność1):

[0..1]

49

Definicja:

Data, do której dana wersja obiektu przestrzennego obowiązywała.

50

Atrybut:

status

51

Nazwa (pełna):

status

52

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa "Etap procesu ogólny" określona w pkt 2.14.

53

Liczność1):

[1]

54

Definicja:

Ogólne wskazanie etapu procesu planowania, na którym znajduje się wersja aktu planowania przestrzennego lub jego projektu.

55

Atrybut:

zmiana

56

Nazwa (pełna):

zmiana

57

Dziedzina:

Liczba całkowita.

58

Liczność1):

[0..1]

59

Definicja:

Informacja o liczbie zmian aktu planowania przestrzennego lub wydanych dla niego rozstrzygnięć nadzorczych lub wyroków sądowych.

60

Atrybut:

modyfikacja

61

Nazwa (pełna):

modyfikacja

62

Dziedzina:

Logiczny

63

Liczność1):

[0..1]

64

Definicja:

Informacja, czy dana wersja aktu planowania przestrzennego obowiązuje w części - nie obejmuje całego obszaru, który jest objęty aktem planowania przestrzennego lub jego projektem (np. w wyniku uchylenia, unieważnienia).

65

Atrybut:

mapaPodkladowa

66

Nazwa (pełna):

mapa podkładowa

67

Dziedzina:

Dziedzina wartości jest określona w pkt 2.18.

68

Liczność1):

[0..*]

69

Definicja:

Odniesienie do mapy podkładowej użytej do sporządzenia części graficznej aktu planowania przestrzennego lub jego projektu.

70

Atrybut:

zasiegPrzestrzenny

71

Nazwa (pełna):

zasięg przestrzenny

72

Dziedzina:

Agregacja dwuwymiarowych prostych elementów geometrycznych, lokalnie reprezentujących ciągły obraz części płaszczyzny.

73

Liczność1):

[1]

74

Definicja:

Obszar objęty ustaleniami aktu planowania przestrzennego lub jego projektu.

Wartość atrybutu jest wyznaczona poprzez obszar, dla którego określone zostały informacje o zagospodarowaniu przestrzennym.

75

Rola asocjacyjna:

rysunek

76

Nazwa (pełna):

rysunek

77

Dziedzina:

RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego

78

Liczność1):

[0..*]

79

Definicja:

Odniesienie do cyfrowej reprezentacji graficznej części aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją, jeśli akt posiada część graficzną.

80

Rola asocjacyjna:

dokumentPrzystepujacy

81

Nazwa (pełna):

dokument przystępujący

82

Dziedzina:

DokumentFormalny

83

Liczność1):

[0..*]

84

Definicja:

Odniesienie do aktu prawnego rozpoczynającego procedurę sporządzenia aktu planowania przestrzennego.

85

Rola asocjacyjna:

dokumentUchwalajacy

86

Nazwa (pełna):

dokument uchwalający

87

Dziedzina:

DokumentFormalny

88

Liczność1):

[0..1]

89

Definicja:

Odniesienie do aktu prawnego, na mocy którego następuje powstanie obowiązku stosowania regulacji zawartych w akcie planowania przestrzennego w następstwie podjęcia przez właściwy organ uchwały o uchwaleniu lub wydania zarządzenia w sprawie aktu planowania przestrzennego.

90

Rola asocjacyjna:

dokumentZmieniajacy

91

Nazwa (pełna):

dokument zmieniający

92

Dziedzina:

DokumentFormalny

93

Liczność1):

[0..*]

94

Definicja:

Odniesienie do aktu prawnego, na mocy którego powstaje obowiązek stosowania regulacji zawartych w akcie planowania przestrzennego w następstwie podjęcia przez właściwy organ uchwały o uchwaleniu lub wydania zarządzenia w sprawie zmiany aktu planowania przestrzennego.

95

Rola asocjacyjna:

dokumentUchylajacy

96

Nazwa (pełna):

dokument uchylający

97

Dziedzina:

DokumentFormalny

98

Liczność1):

[0..*]

99

Definicja:

Odniesienie do dokumentu, na mocy którego wygasł obowiązek stosowania części albo całości regulacji zawartych w akcie planowania przestrzennego w następstwie:

1) uchwalenia przez właściwy organ nowego aktu planowania przestrzennego;

2) wydania rozstrzygnięcia nadzorczego przez właściwego wojewodę;

3) wydania wyroku przez właściwy sąd.

100

Rola asocjacyjna:

dokumentUniewazniajacy

101

Nazwa (pełna):

dokument unieważniający

102

Dziedzina:

DokumentFormalny

103

Liczność1):

[0..*]

104

Definicja:

Odniesienie do dokumentu, na mocy którego nastąpiło stwierdzenie nieważności części lub całości regulacji zawartych w uchwale organu jednostki samorządu terytorialnego w następstwie wydania rozstrzygnięcia nadzorczego albo wyroku sądu.

105

Rola asocjacyjna:

dokument

106

Nazwa (pełna):

dokument

107

Dziedzina:

DokumentFormalny

108

Liczność1):

[0..*]

109

Definicja:

Odniesienie do innego dokumentu powiązanego z aktem planowania przestrzennego, który jest istotny z punktu widzenia decyzji podjętych w procesie tworzenia aktu planowania przestrzennego, np. opracowanie ekofizjograficzne, prognoza oddziaływania na środowisko, decyzja o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne wraz ze złożonymi wnioskami.

Dokumenty wywołujące określone skutki prawne w odniesieniu do aktu planowania przestrzennego, np. uchwalenie lub zmiana; należy wskazywać za pośrednictwem właściwej dla skutku roli asocjacyjnej (poz. 80, 85, 90, 95, 100).

110

Rola asocjacyjna:

wydzielenie

111

Nazwa (pełna):

wydzielenie

112

Dziedzina:

WydzieleniePlanistyczne

113

Liczność:

[0..*]

114

Definicja:

Odniesienie do obiektu WydzieleniePlanistyczne wyznaczonego w akcie planowania przestrzennego lub jego projekcie.

115

Rola asocjacyjna:

regulacja

116

Nazwa (pełna):

regulacja

117

Dziedzina:

Regulacja

118

Liczność:

[0..*]

119

Definicja:

Odniesienie do obiektu Regulacja wyznaczonego w akcie planowania przestrzennego lub jego projekcie.

120

Ograniczenie:

dokumentPrzystepujacyLubUchwalajacy

121

Język naturalny:

Należy podać co najmniej dokument w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktu planowania przestrzennego lub dokument uchwalający akt planowania przestrzennego.

122

OCL:

inv:sum(count(dokumentPrzystepujacy)+count(dokumentUchwalajacy)) >= 1

123

Ograniczenie:

dokumentUchwalajacy

124

Język naturalny:

Należy podać dokument uchwalający akt planowania przestrzennego, jeżeli status aktu planowania przestrzennego jest równy wyrażeniu "prawnie wiążący lub realizowany" lub "nieaktualny".

125

OCL:

inv: self.status='legalForce' or self.status='obsolete' implies count(self.dokumentUchwalajacy) = 1

126

Ograniczenie:

koniecWersjiObiektu

127

Język naturalny:

Data wprowadzona jako wartość atrybutu koniecWersjiObiektu jest późniejsza niż wartość atrybutu poczatekWersjiObiektu.

128

OCL:

inv:self.koniecWersjiObiektu.isAfter(self.poczatekWersjiObiektu)

129

Ograniczenie:

mapaPodkładowa

130

Język naturalny:

Informacje o mapie podkładowej są obligatoryjne dla aktów planowania przestrzennego poziomu lokalnego lub sublokalnego, dla których wyspecyfikowano cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją.

131

OCL:

inv:( self.typPlanu='miejscowyPlanZagospodarowaniaPrzestrzennego'

or self.typPlanu='miejscowyPlanOdbudowy'

or self.typPlanu='miejscowyPlanRewitalizacji'

or self.typPlanu='zintegrowanyPlanInwestycyjny') and (self.rysunek->notEmpty()) implies self.mapaPodkladowa->notEmpty()

132

Ograniczenie:

obiektWersjonowany

133

Język naturalny:

Instancje typu obiektu AktPlanowaniaPrzestrzennego są wersjonowane.

134

OCL:

inv:self.idIIP.wersjaId->notEmpty()

135

Ograniczenie:

modyfikacjaPOG

136

Język naturalny:

Atrybut modyfikacja ma zastosowanie tylko dla aktu planowania przestrzennego reprezentującego plan ogólny gminy.

137

OCL:

inv:self.typPlanu='planOgolnyGminy' implies self.modyfikacja->notEmpty()

138

Ograniczenie:

rysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego

139

Język naturalny:

Jeżeli akt planowania przestrzennego jest prawnie wiążący i nie jest planem ogólnym gminy, to informacja o jego rysunku jest wyspecyfikowana.

140

OCL:

inv:self.status='legalForce' and self.typPlanu<>'planOgolnyGminy' implies self.rysunek->notEmpty()

 

2.2. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: "RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego"

1

Klasa: RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego

2

Nazwa (pełna):

rysunek aktu planowania przestrzennego

3

Definicja:

Cyfrowa reprezentacja części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją.

4

Stereotypy:

«FeatureType»

5

Atrybut:

idIIP

6

Nazwa (pełna):

identyfikator

7

Dziedzina:

Dziedzina wartości jest określona w pkt 2.10.

8

Liczność1):

[1]

9

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu przestrzennego.

10

Atrybut:

poczatekWersjiObiektu

11

Nazwa (pełna):

początek wersji obiektu

12

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

13

Liczność1):

[1]

14

Definicja:

Data i godzina, w której dana wersja obiektu została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze danych przestrzennych.

15

Atrybut:

koniecWersjiObiektu

16

Nazwa (pełna):

koniec wersji obiektu

17

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

18

Liczność1):

[0..1]

19

Definicja:

Data i godzina, w której dana wersja obiektu została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru danych przestrzennych.

20

Atrybut:

tytul

21

Nazwa (pełna):

tytuł

22

Dziedzina:

Swobodny tekst.

23

Liczność1):

[1]

24

Definicja:

Oficjalny tytuł (nazwa) części graficznej aktu planowania przestrzennego.

25

Atrybut:

lacze

26

Nazwa (pełna):

łącze

27

Dziedzina:

URI

28

Liczność1):

[1]

29

Definicja:

Łącze (adres URI), pod którym jest dostępna część graficzna aktu planowania przestrzennego w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych reprezentowana przez obiekt.

30

Atrybut:

legenda

31

Nazwa (pełna):

legenda

32

Dziedzina:

URI

33

Liczność1):

[0..1]

34

Definicja:

Łącze (adres URI), pod którym jest dostępna legenda części graficznej aktu planowania przestrzennego reprezentowanej przez obiekt.

35

Atrybut:

ukladOdniesieniaPrzestrzennego

36

Nazwa (pełna):

układ odniesienia przestrzennego

37

Dziedzina:

Swobodny tekst.

38

Liczność1):

[1]

39

Definicja:

Układ odniesienia przestrzennego części graficznej aktu planowania przestrzennego reprezentowanej przez obiekt (georeferencja pliku).

Układ odniesienia przestrzennego jest podany zgodnie z EPSG Geodetic Parameter Dataset.

40

Atrybut:

opis

41

Nazwa (pełna):

opis

42

Dziedzina:

Swobodny tekst.

43

Liczność1):

[0..1]

44

Definicja:

Krótka charakterystyka części graficznej aktu planowania przestrzennego reprezentowanej przez obiekt.

45

Atrybut:

rozdzielczoscPrzestrzenna

46

Nazwa (pełna):

rozdzielczość przestrzenna

47

Dziedzina:

Liczba całkowita.

48

Liczność1):

[1]

49

Definicja:

Informacja o rozdzielczości przestrzennej części graficznej aktu planowania przestrzennego reprezentowanej przez obiekt, odpowiadającej skali sporządzania danego aktu. Wielkość opisująca poziom szczegółowości części graficznej aktu planowania przestrzennego wyrażona za pomocą liczby całkowitej stanowiącej mianownik skali.

50

Atrybut:

obowiazujeOd

51

Nazwa (pełna):

obowiązuje od

52

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

53

Liczność1):

[0..1]

54

Definicja:

Data, od której dana wersja obiektu przestrzennego obowiązuje.

55

Atrybut:

obowiazujeDo

56

Nazwa (pełna):

obowiązuje do

57

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

58

Liczność1):

[0..1]

59

Definicja:

Data, do której dana wersja obiektu przestrzennego obowiązywała.

60

Rola asocjacyjna:

plan

61

Nazwa (pełna):

plan

62

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

63

Liczność1):

[1]

64

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, dla którego obiekt stanowi reprezentację części graficznej.

65

Ograniczenie:

obiektWersjonowany

66

Język naturalny:

Instancje typu obiektu RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego są wersjonowane.

67

OCL:

inv:self.idIIP.wersjaId->notEmpty()

 

2.3. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: "DokumentFormalny"

1

Klasa: DokumentFormalny

2

Nazwa (pełna):

dokument formalny

3

Definicja:

Dokument formalny powiązany z aktem planowania przestrzennego. Szczególnym przypadkiem dokumentu formalnego jest akt prawny.

4

Stereotypy:

«FeatureType»

5

Atrybut:

idIIP

6

Nazwa (pełna):

identyfikator

7

Dziedzina:

Dziedzina wartości jest określona w punkcie 2.10.

8

Liczność1):

[1]

9

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu przestrzennego.

10

Atrybut:

tytul

11

Nazwa (pełna):

tytuł

12

Dziedzina:

Swobodny tekst.

13

Liczność1):

[1]

14

Definicja:

Oficjalny tytuł lub nazwa dokumentu.

15

Atrybut:

nazwaSkrocona

16

Nazwa (pełna):

nazwa skrócona

17

Dziedzina:

Swobodny tekst.

18

Liczność1):

[0..1]

19

Definicja:

Skrócona nazwa dokumentu.

20

Atrybut:

numerIdentyfikacyjny

21

Nazwa (pełna):

numer identyfikacyjny

22

Dziedzina:

Swobodny tekst.

23

Liczność1):

[0..1]

24

Definicja:

Kod wykorzystywany do identyfikacji dokumentu.

25

Atrybut:

data

26

Nazwa (pełna):

data

27

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest:

1) Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia;

2) zdarzenie użyte do jej opisania określone w pkt 2.15.

28

Liczność1):

[1]

29

Definicja:

Data utworzenia, publikacji lub zmiany dokumentu.

30

Atrybut:

dataWejsciaWZycie

31

Nazwa (pełna):

data wejścia w życie

32

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

33

Liczność1):

[0..1]

34

Definicja:

Data dzienna wejścia w życie dokumentu będącego aktem prawnym.

35

Atrybut:

dataUchylenia

36

Nazwa (pełna):

data uchylenia

37

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

38

Liczność1):

[0..1]

39

Definicja:

Data dzienna, do której dokument obowiązywał.

40

Atrybut:

organUstanawiajacy

41

Nazwa (pełna):

organ ustanawiający

42

Dziedzina:

Swobodny tekst.

43

Liczność1):

[0..1]

44

Definicja:

Organ ustanawiający (wydający) dokument formalny.

Atrybut może przyjąć wartość będącą np. nazwą organu jednostki samorządu terytorialnego.

45

Atrybut:

szczegoloweOdniesienie

46

Nazwa (pełna):

szczegółowe odniesienie

47

Dziedzina:

Swobodny tekst.

48

Liczność1):

[0..1]

49

Definicja:

Odniesienie do konkretnej części dokumentu istotnej z punktu widzenia procesu planowania przestrzennego.

50

Atrybut:

dziennikUrzedowy

51

Nazwa (pełna):

dziennik urzędowy

52

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa "Dziennik Urzędowy" określona w pkt 2.12.

53

Liczność1):

[0..1]

54

Definicja:

Nazwa dziennika urzędowego, w którym opublikowano dokument formalny.

55

Atrybut:

lacze

56

Nazwa (pełna):

łącze

57

Dziedzina:

URI

58

Liczność1):

[0..*]

59

Definicja:

Łącze (adres URI), pod którym jest dostępny dokument formalny.

60

Rola asocjacyjna:

uchwala

61

Nazwa (pełna):

uchwala

62

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

63

Liczność1):

[0..*]

64

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, który dany dokument formalny

uchwala.

65

Rola asocjacyjna:

przystapienie

66

Nazwa (pełna):

przystąpienie

67

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

68

Liczność1):

[0..*]

69

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, w stosunku do którego dany dokument formalny ustanawia przystąpienie do jego sporządzenia.

70

Rola asocjacyjna:

zmienia

71

Nazwa (pełna):

zmienia

72

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

73

Liczność1):

[0..*]

74

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, który dany dokument formalny zmienia.

75

Rola asocjacyjna:

uchyla

76

Nazwa (pełna):

uchyla

77

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

78

Liczność1):

[0..*]

79

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, który dany dokument formalny

uchyla.

80

Rola asocjacyjna:

uniewaznia

81

Nazwa (pełna):

unieważnia

82

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

83

Liczność1):

[0..*]

84

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, który dany dokument formalny unieważnia.

85

Ograniczenie:

skutekPrawny

86

Język naturalny:

Jeżeli dokument formalny wywołuje skutki prawne (np. uchwalenie, uchylenie, zmianę, nieważność) wobec aktu planowania przestrzennego, to odniesienie do tego aktu jest wyspecyfikowane.

87

Ograniczenie:

obiektWersjonowany

88

Język naturalny:

Instancje typu obiektu DokumentFormalny nie są wersjonowane.

89

OCL:

inv:self.idIIP.wersjaId->Empty()

 

2.4. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: "WydzieleniePlanistyczne"

1

Klasa: WydzieleniePlanistyczne

2

Typ abstrakcyjny

3

Nazwa (pełna):

wydzielenie planistyczne

4

Definicja:

Obiekt przestrzenny będący ustaleniem aktu planowania przestrzennego powstający w wyniku wyodrębnienia jednorodnych pod względem wybranych cech części aktu planowania przestrzennego.

5

Stereotypy:

«FeatureType»

6

Atrybut:

idIIP

7

Nazwa (pełna):

identyfikator

8

Dziedzina:

Dziedzina wartości jest określona w pkt 2.10.

9

Liczność:

[1]

10

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu przestrzennego.

11

Atrybut:

oznaczenie

12

Nazwa (pełna):

oznaczenie

13

Dziedzina:

Swobodny tekst.

14

Liczność:

[1]

15

Definicja:

Ciąg literowo-liczbowy, który określa wydzielenie planistyczne.

16

Atrybut:

symbol

17

Nazwa (pełna):

symbol

18

Dziedzina:

Swobodny tekst.

19

Liczność:

[1]

20

Definicja:

Ciąg literowy stosowany do określenia rodzaju wydzielenia planistycznego.

21

Atrybut:

poczatekWersjiObiektu

22

Nazwa (pełna):

początek wersji obiektu

23

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

24

Liczność1):

[1]

25

Definicja:

Data i godzina, w której dana wersja obiektu została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze danych przestrzennych.

26

Atrybut:

koniecWersjiObiektu

27

Nazwa (pełna):

koniec wersji obiektu

28

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

29

Liczność1):

[0..1]

30

Definicja:

Data i godzina, w której dana wersja obiektu została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru danych przestrzennych.

31

Atrybut:

obowiazujeOd

32

Nazwa (pełna):

obowiązuje od

33

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

34

Liczność1):

[1]

35

Definicja:

Data, od której dana wersja obiektu przestrzennego obowiązuje.

36

Atrybut:

obowiazujeDo

37

Nazwa (pełna):

obowiązuje do

38

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

39

Liczność1):

[0..1]

40

Definicja:

Data, do której dana wersja obiektu przestrzennego obowiązywała.

41

Atrybut:

status

42

Nazwa (pełna):

status

43

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa "Etap procesu ogólny" określona w pkt 2.14.

44

Liczność1):

[1]

45

Definicja:

Ogólne wskazanie etapu procesu planowania, na którym znajduje się wersja obiektu przestrzennego.

46

Atrybut:

charakterUstalenia

47

Nazwa (pełna):

charakter ustalenia

48

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa "Charakter regulacji" określona w pkt 2.17.

49

Liczność1):

[1]

50

Definicja:

Charakter prawny wydzielenia planistycznego.

51

Atrybut:

geometria

52

Nazwa (pełna):

geometria

53

Dziedzina:

Agregacja dwuwymiarowych prostych elementów geometrycznych, lokalnie reprezentujących ciągły obraz części płaszczyzny.

54

Liczność1):

[1]

55

Definicja:

Obszar objęty wydzieleniem planistycznym.

56

Rola asocjacyjna:

plan

57

Nazwa (pełna):

plan

58

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

59

Liczność1):

[1]

60

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, w ramach którego jest wyznaczone dane wydzielenie planistyczne.

61

Ograniczenie:

obiektWersjonowany

62

Język naturalny:

Instancje typu obiektu WydzieleniePlanistyczne, są wersjonowane.

63

OCL:

inv:self.idIIP.wersjaId->notEmpty()

 

2.5. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: "Regulacja"

1

Klasa: Regulacja

2

Typ abstrakcyjny

3

Nazwa (pełna):

regulacja

4

Definicja:

Obiekt przestrzenny będący ustaleniem aktu planowania przestrzennego powstający w wyniku potrzeby ustaleń uzupełniających wydzielenie planistyczne.

5

Stereotypy:

«FeatureType»

6

Atrybut:

idIIP

7

Nazwa (pełna):

identyfikator

8

Dziedzina:

Dziedzina wartości jest określona w pkt 2.10.

9

Liczność1):

[1]

10

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu przestrzennego.

11

Atrybut:

nazwa

12

Nazwa (pełna):

nazwa

13

Dziedzina:

Swobodny tekst.

14

Liczność1):

[0..1]

15

Definicja:

Nazwa regulacji.

16

Atrybut:

oznaczenie

17

Nazwa (pełna):

oznaczenie

18

Dziedzina:

Swobodny tekst.

19

Liczność1):

[1]

20

Definicja:

Ciąg literowo-liczbowy, który określa regulację.

21

Atrybut:

symbol

22

Nazwa (pełna):

symbol

23

Dziedzina:

Swobodny tekst.

24

Liczność1):

[1]

25

Definicja:

Ciąg literowy stosowany do określenia rodzaju regulacji.

26

Atrybut:

poczatekWersjiObiektu

27

Nazwa (pełna):

początek wersji obiektu

28

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

29

Liczność1):

[1]

30

Definicja:

Data i godzina, w której dana wersja obiektu została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych lub zmieniona w tym zbiorze danych przestrzennych.

31

Atrybut:

koniecWersjiObiektu

32

Nazwa (pełna):

koniec wersji obiektu

33

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą).

34

Liczność1):

[0..1]

35

Definicja:

Data i godzina, w której dana wersja obiektu została zastąpiona w zbiorze danych przestrzennych lub wycofana z tego zbioru danych przestrzennych.

36

Atrybut:

obowiazujeOd

37

Nazwa (pełna):

obowiązuje od

38

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

39

Liczność1):

[1]

40

Definicja:

Data, od której dana wersja obiektu przestrzennego obowiązuje.

41

Atrybut:

obowiazujeDo

42

Nazwa (pełna):

obowiązuje do

43

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

44

Liczność1):

[0..1]

45

Definicja:

Data, do której dana wersja obiektu przestrzennego obowiązywała.

46

Atrybut:

status

47

Nazwa (pełna):

status

48

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa "Etap procesu ogólny" określona w pkt 2.14.

49

Liczność1):

[1]

50

Definicja:

Ogólne wskazanie etapu procesu planowania, na którym znajduje się wersja obiektu przestrzennego.

51

Atrybut:

charakterUstalenia

52

Nazwa (pełna):

charakter ustalenia

53

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa "Charakter regulacji" określona w pkt 2.17.

54

Liczność1):

[1]

55

Definicja:

Charakter prawny regulacji.

56

Atrybut:

geometria

57

Nazwa (pełna):

geometria

58

Dziedzina:

Reprezentacja przestrzennej charakterystyki obiektu w formie zestawu pozycji opisanych pojedynczymi zestawami współrzędnych w systemie odniesień przestrzennych.

59

Liczność1):

[1]

60

Definicja:

Geometria regulacji.

61

Rola asocjacyjna:

plan

62

Nazwa (pełna):

plan

63

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

64

Liczność1):

[1]

65

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego, w ramach którego wyznaczona jest dana regulacja.

66

Ograniczenie:

obiektWersjonowany

67

Język naturalny:

Instancje typu obiektu regulacja są wersjonowane.

68

OCL:

inv:self.idIIP.wersjaId->notEmpty()

 

2.6. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: "ObszarZabudowySrodmiejskiej"

1

Klasa: ObszarZabudowySrodmiejskiej

2

Typ jest podtypem Regulacja

3

Nazwa (pełna):

obszar zabudowy śródmiejskiej

4

Definicja:

Obszar, o którym mowa w art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5

Stereotypy:

«FeatureType»

6

Ograniczenie:

GeometriaJestPowierzchnia

7

Język naturalny:

Geometria obiektu jest powierzchnią.

8

OCL:

inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)

 

2.7. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: "ObszarUzupelnieniaZabudowy"

1

Klasa: ObszarUzupelnieniaZabudowy

2

Typ jest podtypem Regulacja

3

Nazwa (pełna):

obszar uzupełnienia zabudowy

4

Definicja:

Obszar uzupełnienia zabudowy, o którym mowa w art. 13a ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5

Stereotypy:

«FeatureType»

6

Ograniczenie:

GeometriaJestPowierzchnia

7

Język naturalny:

Geometria obiektu jest powierzchnią.

8

OCL:

inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)

 

2.8. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego:

"ObszarStandardowDostepnosciInfrastrukturySpolecznej"

1

Klasa: ObszarStandardowDostepnosciInfrastrukturySpolecznej

2

Typ jest podtypem Regulacja

3

Nazwa (pełna):

obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej

4

Definicja:

Obszar objęty gminnymi standardami dostępności infrastruktury społecznej, o których mowa w art. 13e ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5

Stereotypy:

«FeatureType»

6

Atrybut:

wylaczenieZabudowyZagrodowej

7

Nazwa (pełna):

wyłączenie zabudowy zagrodowej

8

Dziedzina:

Logiczny

9

Liczność1):

[1]

10

Definicja:

Informacja o wyłączeniu terenów zabudowy zagrodowej, o którym mowa w art. 13f ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11

Atrybut:

odlegloscDoSzkolyPodstawowej

12

Nazwa (pełna):

odległość do szkoły podstawowej

13

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

14

Liczność1):

[1]

15

Definicja:

Maksymalna odległość, o której mowa w art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, od granicy działki ewidencyjnej do budynku szkoły podstawowej.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

16

Atrybut:

odlegloscDoObszarowZieleniPublicznej

17

Nazwa (pełna):

odległość do obszarów zieleni publicznej

18

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

19

Liczność1):

[1]

20

Definicja:

Maksymalna odległość, o której mowa w art. 13f ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, od granicy działki ewidencyjnej do granicy obszarów zieleni publicznej, o których mowa w art. 13f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

21

Atrybut:

powierzchniaLacznaObszarowZieleniPublicznej

22

Nazwa (pełna):

powierzchnia łączna obszarów zieleni publicznej

23

Dziedzina:

Miara zasięgu przestrzennego obiektu geometrycznego wyrażona w jednostkach miary.

24

Liczność1):

[1]

25

Definicja:

Łączna powierzchnia obszarów zieleni publicznej, o których mowa w art. 13f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą dziesiętną.

26

Atrybut:

odlegloscDoObszaruZieleniPublicznej

27

Nazwa (pełna):

odległość do obszaru zieleni publicznej

28

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

29

Liczność1):

[1]

30

Definicja:

Maksymalna odległość, o której mowa w art. 13f ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, od granicy działki ewidencyjnej do granicy obszaru zieleni publicznej, o którym mowa w art. 13f ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

31

Atrybut:

powierzchniaObszaruZieleniPublicznej

32

Nazwa (pełna):

powierzchnia obszaru zieleni publicznej

33

Dziedzina:

Miara zasięgu przestrzennego obiektu geometrycznego wyrażona w jednostkach miary.

34

Liczność1):

[1]

35

Definicja:

Powierzchnia obszaru zieleni publicznej, o którym mowa w art. 13f ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą dziesiętną.

36

Atrybut:

odlegloscDoPrzedszkola

37

Nazwa (pełna):

odległość do przedszkola

38

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

39

Liczność1):

[0..1]

40

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do przedszkola.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

41

Atrybut:

odlegloscDoZlobka

42

Nazwa (pełna):

odległość do żłobka

43

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

44

Liczność1):

[0..1]

45

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do żłobka.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

46

Atrybut:

odlegloscDoAmbulatoriumPOZ

47

Nazwa (pełna):

odległość do ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej

48

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

49

Liczność1):

[0..1]

50

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

51

Atrybut:

odlegloscDoBiblioteki

52

Nazwa (pełna):

odległość do biblioteki

53

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

54

Liczność1):

[0..1]

55

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do biblioteki.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

56

Atrybut:

odlegloscDoDomuKultury

57

Nazwa (pełna):

odległość do domu kultury

58

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

59

Liczność1):

[0..1]

60

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do domu kultury.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

61

Atrybut:

odlegloscDoDomuPomocySpolecznej

62

Nazwa (pełna):

odległość do domu pomocy społecznej

63

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

64

Liczność1):

[0..1]

65

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do domu pomocy społecznej.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

66

Atrybut:

odlegloscDoUrzadzonegoTerenuSportu

67

Nazwa (pełna):

odległość do urządzonego terenu sportu

68

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

69

Liczność1):

[0..1]

70

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do urządzonego terenu sportu.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

71

Atrybut:

odlegloscDoPrzystanku

72

Nazwa (pełna):

odległość do przystanku publicznego transportu zbiorowego

73

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

74

Liczność1):

[0..1]

75

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do przystanku publicznego transportu zbiorowego.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

76

Atrybut:

odlegloscDoPlacowkiPocztowej

77

Nazwa (pełna):

odległość do placówki pocztowej

78

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

79

Liczność1):

[0..1]

80

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do placówki pocztowej.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

81

Atrybut:

odlegloscDoApteki

82

Nazwa (pełna):

odległość do apteki

83

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

84

Liczność1):

[0..1]

85

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do apteki.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

86

Atrybut:

odlegloscDoPosterunkuPolicji

87

Nazwa (pełna):

odległość do posterunku policji

88

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

89

Liczność1):

[0..1]

90

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do posterunku policji.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

91

Atrybut:

odlegloscDoPosterunkuJednostkiOchronyPrzeciwpozarowej

92

Nazwa (pełna):

odległość do posterunku jednostki ochrony przeciwpożarowej

93

Dziedzina:

Miara odległości pomiędzy dwoma obiektami geometrycznymi wyrażona w jednostkach miary.

94

Liczność1):

[0..1]

95

Definicja:

Maksymalna odległość liczona jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy działki ewidencyjnej do posterunku jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wartość atrybutu jest wyrażona liczbą całkowitą.

96

Ograniczenie:

GeometriaJestPowierzchnia

97

Język naturalny:

Geometria obiektu jest powierzchnią.

98

OCL:

inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)

99

Ograniczenie:

powierzchniaLacznaObszarowZieleniPublicznejUoM

100

Język naturalny:

Powierzchnia obszarów zielni publicznej jest wyrażona w hektarach.

101

OCL:

self.powierzchniaLacznaObszarowZieleniPublicznej.uom.uomSymbol='ha'

102

Ograniczenie:

powierzchniaObszaruZieleniPublicznejUoM

103

Język naturalny:

Powierzchnia obszaru zielni publicznej jest wyrażona w hektarach.

104

OCL:

inv: self.powierzchniaObszaruZieleniPublicznej.uom.uomSymbol='ha'

105

Ograniczenie:

odlegloscDoSzkolyPodstawowejUoM

106

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

107

OCL:

inv: self.odlegloscDoSzkolyPodstawowej.uom.uomSymbol='m'

108

Ograniczenie:

odlegloscDoAmbulatoriumPOZUoM

109

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

110

OCL:

inv: self.odlegloscDoAmbulatoriumPOZ.uom.uomSymbol='m'

111

Ograniczenie:

odlegloscDoObszarowZieleniPublicznejUoM

112

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

113

OCL:

inv: self.odlegloscDoObszarowZieleniPublicznej.uom.uomSymbol='m'

114

Ograniczenie:

odlegloscDoObszaruZieleniPublicznejUoM

115

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

116

OCL:

inv: self.odlegloscDoObszaruZieleniPublicznej.uom.uomSymbol='m'

117

Ograniczenie:

odlegloscDoPrzedszkolaUoM

118

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

119

OCL:

inv: self.odlegloscDoPrzedszkola.uom.uomSymbol='m'

120

Ograniczenie:

odlegloscDoZlobkaUoM

121

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

122

OCL:

inv: self.odlegloscDoZlobka.uom.uomSymbol='m'

123

Ograniczenie:

odlegloscDoAptekiUoM

124

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

125

OCL:

inv: self.odlegloscDoApteki.uom.uomSymbol='m'

126

Ograniczenie:

odlegloscDoBibliotekiUoM

127

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

128

OCL:

inv: self.odlegloscDoBiblioteki.uom.uomSymbol='m'

129

Ograniczenie:

odlegloscDoDomuKulturyUoM

130

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

131

OCL:

inv: self.odlegloscDoDomuKultury.uom.uomSymbol='m'

132

Ograniczenie:

odlegloscDoDomuPomocySpolecznejUoM

133

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

134

OCL:

inv: self.odlegloscDoDomuPomocySpolecznej.uom.uomSymbol='m'

135

Ograniczenie:

odlegloscDoPlacowkiPocztowejUoM

136

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

137

OCL:

inv: self.odlegloscDoPlacowkiPocztowej.uom.uomSymbol='m'

138

Ograniczenie:

odlegloscDoPosterunkuJednostkiOchronyPrzeciwpozarowejUoM

139

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

140

OCL:

inv:self.odlegloscDoPosterunkuJednostkiOchronyPrzeciwpozarowej.uom.uomSymbol='m'

141

Ograniczenie:

odlegloscDoPosterunkuPolicjiUoM

142

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

143

OCL:

inv: self.odlegloscDoPosterunkuPolicji.uom.uomSymbol='m'

144

Ograniczenie:

odlegloscDoPrzystankuUoM

145

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

146

OCL:

inv: self.odlegloscDoPrzystanku.uom.uomSymbol='m'

147

Ograniczenie:

odlegloscDoUrzadzonegoTerenuSportuUoM

148

Język naturalny:

Wartość odległości położenia działki do obiektu infrastruktury społecznej jest wyrażona w metrach.

149

OCL:

inv: self.odlegloscDoUrzadzonegoTerenuSportu.uom.uomSymbol='m'

 

2.9. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: "StrefaPlanistyczna"

1

Klasa: StrefaPlanistyczna

2

Typ jest podtypem WydzieleniePlanistyczne

3

Nazwa (pełna):

strefa planistyczna

4

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13a ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5

Stereotypy:

«FeatureType»

6

Atrybut:

nazwa

7

Nazwa (pełna):

nazwa

8

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi lista kodowa "Rodzaj strefy planistycznej" określona w pkt 2.16.

9

Liczność1):

[1]

10

Definicja:

Nazwa rodzajów stref planistycznych, o której mowa w art. 13c ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11

Atrybut:

nazwaAlternatywna

12

Nazwa (pełna):

nazwa alternatywna

13

Dziedzina:

Swobodny tekst.

14

Liczność1):

[0..1]

15

Definicja:

Nazwa alternatywna strefy planistycznej.

16

Atrybut:

profilPodstawowy

17

Nazwa (pełna):

profil funkcjonalny podstawowy

18

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi klasa przeznaczenia terenu określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

19

Liczność1):

[1..*]

20

Definicja:

Profil podstawowy będący obligatoryjnym elementem profilu funkcjonalnego strefy planistycznej, o którym mowa w art. 13e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

21

Atrybut:

profilDodatkowy

22

Nazwa (pełna):

profil funkcjonalny dodatkowy

23

Dziedzina:

Dziedzinę wartości stanowi klasa przeznaczenia terenu określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

24

Liczność1):

[0..*]

25

Definicja:

Profil dodatkowy będący fakultatywnym elementem profilu funkcjonalnego strefy planistycznej, o którym mowa w art. 13e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

26

Atrybut:

maksNadziemnaIntensywnoscZabudowy

27

Nazwa (pełna):

maksymalna nadziemna intensywność zabudowy

28

Dziedzina:

Liczba dziesiętna.

29

Liczność1):

[0..1]

30

Definicja:

Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy o której mowa w art. 13e ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wartość atrybutu podaje się z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.

31

Atrybut:

maksUdzialPowierzchniZabudowy

32

Nazwa (pełna):

maksymalny udział powierzchni zabudowy

33

Dziedzina:

Liczba dziesiętna.

34

Liczność1):

[0..1]

35

Definicja:

Maksymalny udział powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 13e ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wartość atrybutu jest wyrażona w % z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.

36

Atrybut:

maksWysokoscZabudowy

37

Nazwa (pełna):

maksymalna wysokość zabudowy

38

Dziedzina:

Liczba dziesiętna.

39

Liczność1):

[0..1]

40

Definicja:

Maksymalna wysokość zabudowy, o której mowa w art. 13e ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wartość atrybutu podaje się z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.

41

Atrybut:

minUdzialPowierzchniBiologicznieCzynnej

42

Nazwa (pełna):

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej

43

Dziedzina:

Liczba dziesiętna.

44

Liczność1):

[0..1]

45

Definicja:

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w art. 13e ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wartość atrybutu wyrażona jest w % z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.

46

Ograniczenie:

maksWysokoscZabudowyUoM

47

Język naturalny:

Wartość maksymalnej wysokości zabudowy (maksWysokoscZabudowy) jest wyrażona w metrach.

48

OCL:

inv: self.maksWysokoscZabudowy.uom.uomSymbol='m'

49

Ograniczenie:

maksUdzialPowierzchniZabudowyLimit

50

Język naturalny:

Maksymalny udział powierzchni zabudowy wyznaczony dla strefy planistycznej nie może przekroczyć 100%.

51

OCL:

inv: self.maksUdzialPowierzchniZabudowy>0 and self.maksUdzialPowierzchniZabudowy<=100

52

Ograniczenie:

minUdzialPowierzchniBiologicznieCzynnejLimit

53

Język naturalny:

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wyznaczony dla strefy planistycznej nie może przekroczyć 150%.

54

OCL:

inv: self.minUdzialPowierzchniBiologicznieCzynnej<=150

55

Ograniczenie:

maksNadziemnaIntensywnoscZabudowyZasada

56

Język naturalny:

Wyznaczenie maksymalnej intensywności zabudowy jest obligatoryjne w strefach planistycznych:

- strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,

- strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

- strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową,

- strefa usługowa,

- strefa handlu wielkopowierzchniowego,

- strefa gospodarcza,

- strefa produkcji rolniczej.

57

OCL:

inv: self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaMieszkaniowaWielorodzinna' or self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaMieszkaniowaJednorodzinna' or self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaZagrodowa' or self.nazwa = 'strefaUslugowa' or self.nazwa = 'strefaHandluWielkopowierzchniowego' or self.nazwa = 'strefaGospodarcza' or self.nazwa = 'strefaProdukcjiRolniczej' implies self.maksNadziemnaIntensywnoscZabudowy->notEmpty()

58

Ograniczenie:

maksUdzialPowierzchniZabudowyZasada

59

Język naturalny:

Wyznaczenie maksymalnego udziału powierzchni zabudowy jest obligatoryjne w strefach planistycznych:

- strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,

- strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

- strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową,

- strefa usługowa,

- strefa handlu wielkopowierzchniowego,

- strefa gospodarcza,

- strefa produkcji rolniczej.

60

OCL:

inv: self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaMieszkaniowaWielorodzinna' or self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaMieszkaniowaJednorodzinna' or self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaZagrodowa' or self.nazwa = 'strefaUslugowa' or self.nazwa = 'strefaHandluWielkopowierzchniowego' or self.nazwa = 'strefaGospodarcza' or self.nazwa = 'strefaProdukcjiRolniczej' implies self.maksUdzialPowierzchniZabudowy ->notEmpty()

61

Ograniczenie:

maksWysokoscZabudowyZasada

62

Język naturalny:

Wyznaczenie maksymalnej wysokości zabudowy jest obligatoryjne w strefach planistycznych:

- strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,

- strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

- strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową,

- strefa usługowa,

- strefa handlu wielkopowierzchniowego,

- strefa gospodarcza,

- strefa produkcji rolniczej.

63

OCL:

inv: self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaMieszkaniowaWielorodzinna' or self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaMieszkaniowaJednorodzinna' or self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaZagrodowa' or self.nazwa = 'strefaUslugowa' or self.nazwa = 'strefaHandluWielkopowierzchniowego' or self.nazwa = 'strefaGospodarcza' or self.nazwa = 'strefaProdukcjiRolniczej' implies self.maksWysokoscZabudowy->notEmpty()

64

Ograniczenie:

minUdzialPowierzchniBiologicznieCzynnejZasada

65

Język naturalny:

Wyznaczenie minimalnego udział powierzchni biologicznie czynnej jest obligatoryjne w strefach planistycznych:

- strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,

- strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

- strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową,

- strefa usługowa,

- strefa handlu wielkopowierzchniowego,

- strefa gospodarcza,

- strefa produkcji rolniczej,

- strefa infrastrukturalna,

- strefa zieleni i rekreacji,

- strefa cmentarzy.

66

OCL:

inv: self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaMieszkaniowaWielorodzinna' or self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaMieszkaniowaJednorodzinna' or self.nazwa = 'strefaWielofunkcyjnaZZabudowaZagrodowa' or self.nazwa = 'strefaUslugowa' or self.nazwa = 'strefaHandluWielkopowierzchniowego' or self.nazwa = 'strefaGospodarcza' or self.nazwa = 'strefaProdukcjiRolniczej' or self.nazwa = 'strefaInfrastrukturalna' or self.nazwa = 'strefaZieleniIRekreacji' or self.nazwa = 'strefaCmentarzy' implies self.minUdzialPowierzchniBiologicznieCzynnej ->notEmpty()

 

2.10. Typ danych: "Identyfikator"

1

Klasa: Identyfikator

2

Nazwa (pełna):

identyfikator

3

Definicja:

Zewnętrzny jednoznaczny, niezmienny identyfikator obiektu publikowany przez dostawcę zbioru danych przestrzennych. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy lub aplikacje w celu odniesienia do obiektu.

4

Stereotypy:

«DataType»

5

Atrybut:

przestrzenNazw

6

Nazwa (pełna):

przestrzeń nazw

7

Dziedzina:

Swobodny tekst.

8

Liczność1):

[1]

9

Definicja:

Przestrzeń nazw identyfikująca w sposób jednoznaczny źródło danych obiektu, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Wartość atrybutu przestrzeń nazw powinna jednoznacznie identyfikować zbiór danych przestrzennych, do którego należy instancja typu obiektu.

10

Atrybut:

lokalnyId

11

Nazwa (pełna):

identyfikator lokalny

12

Dziedzina:

Swobodny tekst.

13

Liczność1):

[1]

14

Definicja:

Identyfikator lokalny obiektu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia, przypisany przez dostawcę danych.

Unikalność identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje dostawca zbioru danych przestrzennych.

15

Atrybut:

wersjaId

16

Nazwa (pełna):

identyfikator wersji

17

Dziedzina:

Swobodny tekst.

18

Liczność1):

[0..1]

19

Definicja:

Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, przypisany przez dostawcę danych.

W zestawie wszystkich wersji danego obiektu identyfikator wersji jest unikalny.

 

2.11. Lista kodowa: "Typ aktu planowania przestrzennego"

1

Klasa: TypAktuPlanowaniaPrzestrzennegoKod

2

Nazwa (pełna):

typ aktu planowania przestrzennego

3

Definicja:

Klasyfikacja aktów planowania przestrzennego ze względu na ich zawartość oraz tryb tworzenia i uchwalenia, a także organ odpowiedzialny za jego uchwalenie.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Wartość:

planZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwa

6

Nazwa (pełna):

plan zagospodarowania przestrzennego województwa

7

Definicja:

Akt planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8

Wartość:

planOgolnyGminy

9

Nazwa (pełna):

plan ogólny gminy

10

Definicja:

Akt planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11

Wartość:

miejscowyPlanZagospodarowaniaPrzestrzennego

12

Nazwa (pełna):

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

13

Definicja:

Akt planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

14

Wartość:

zintegrowanyPlanInwestycyjny

15

Nazwa (pełna):

zintegrowany plan inwestycyjny

16

Definicja:

Akt planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 37ea ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

17

Wartość:

miejscowyPlanRewitalizacji

18

Nazwa (pełna):

miejscowy plan rewitalizacji

19

Definicja:

Akt planowania przestrzennego, o którym mowa w art. 37f ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

20

Wartość:

miejscowyPlanOdbudowy

21

Nazwa (pełna):

miejscowy plan odbudowy

22

Definicja:

Akt, o którym mowa w art. 13d ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

 

2.12. Lista kodowa: "Dziennik Urzędowy"

1

Klasa: DziennikUrzedowyKod

2

Nazwa (pełna):

dziennik urzędowy

3

Definicja:

Klasyfikacja dzienników urzędowych ze względu na organ wydający.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Wartość:

dziennikUstaw

6

Nazwa (pełna):

Dziennik Ustaw

7

Definicja:

Dziennik Ustaw.

8

Wartość:

monitorPolski

9

Nazwa (pełna):

Monitor Polski

10

Definicja:

Monitor Polski.

11

Wartość:

dziennikResortowy

12

Nazwa (pełna):

Dziennik urzędowy organu władzy państwowej

13

Definicja:

Dziennik urzędowy organu władzy państwowej.

14

Wartość:

dziennikUrzedowyUniiEuropejskiej

15

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16

Definicja:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

17

Wartość:

dziennikUrzedowyWojDolnoslaskiego

18

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego

19

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego.

20

Wartość:

dziennikUrzedowyWojKujawskoPomorskiego

21

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego

22

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

23

Wartość:

dziennikUrzedowyWojLubelskiego

24

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego

25

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego.

26

Wartość:

dziennikUrzedowyWojLubuskiego

27

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego

28

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego.

29

Wartość:

dziennikUrzedowyWojLodzkiego

30

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego

31

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego.

32

Wartość:

dziennikUrzedowyWojMalopolskiego

33

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego

34

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego.

35

Wartość:

dziennikUrzedowyWojMazowieckiego

36

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego

37

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego.

38

Wartość:

dziennikUrzedowyWojOpolskiego

39

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego

40

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego.

41

Wartość:

dziennikUrzedowyWojPodkarpackiego

42

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego

43

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego.

44

Wartość:

dziennikUrzedowyWojPodlaskiego

45

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego

46

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego.

47

Wartość:

dziennikUrzedowyWojPomorskiego

48

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego

49

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego.

50

Wartość:

dziennikUrzedowyWojSlaskiego

51

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego

52

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego.

53

Wartość:

dziennikUrzedowyWojSwietokrzyskiego

54

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego

55

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego.

56

Wartość:

dziennikUrzedowyWojWarminskoMazurskiego

57

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego

58

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

59

Wartość:

dziennikUrzedowyWojWielkopolskiego

60

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego

61

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego.

62

Wartość:

dziennikUrzedowyWojZachodniopomorskiego

63

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego

64

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego.

 

2.13. Lista kodowa: "Poziom planu zagospodarowania przestrzennego"

1

Klasa: LevelOfSpatialPlanValue

2

Nazwa (pełna):

poziom planu zagospodarowania przestrzennego

3

Definicja:

Hierarchia terytorialna planu.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Lista kodowa zdefiniowana w ust. 4.7.3.1 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 323 z 08.12.2010, str. 11, z późn. zm.).

 

2.14. Lista kodowa: "Etap procesu ogólny"

1

Klasa: ProcessStepGeneralValue

2

Nazwa (pełna):

etap procesu ogólny

3

Definicja:

Ogólne wskazanie etapu procesu planowania.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Lista kodowa zdefiniowana w ust. 4.7.3.2 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

 

2.15. Lista kodowa: "Typ kodu daty"

1

Klasa: TypKoduDatyKod

2

Nazwa (pełna):

typ kodu daty

3

Definicja:

Identyfikacja dnia, w którym wystąpiło dane zdarzenie.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Wartość:

utworzenie

6

Nazwa (pełna):

utworzenie

7

Definicja:

Data utworzenia zasobu.

8

Wartość:

publikacja

9

Nazwa (pełna):

publikacja

10

Definicja:

Data publikacji lub dopuszczenia do użytkowania zasobu.

11

Wartość:

przeglad

12

Nazwa (pełna):

przegląd

13

Definicja:

Data przeglądu zasobu (sprawdzenia lub sprawdzenia i ulepszenia lub

poprawienia).

 

2.16. Lista kodowa: "Rodzaj strefy planistycznej"

1

Klasa: RodzajStrefyPlanistycznejKod

2

Nazwa (pełna):

rodzaj strefy planistycznej

3

Definicja:

Klasyfikacja stref planistycznych stosowanych w planie ogólnym gminy, zdefiniowanych w art. 13c ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Wartość:

strefaWielofunkcyjnaZZabudowaMieszkaniowaWielorodzinna

6

Nazwa (pełna):

strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

7

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8

Wartość:

strefaWielofunkcyjnaZZabudowaMieszkaniowaJednorodzinna

9

Nazwa (pełna):

strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

10

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11

Wartość:

strefaWielofunkcyjnaZZabudowaZagrodowa

12

Nazwa (pełna):

strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową

13

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

14

Wartość:

strefaUslugowa

15

Nazwa (pełna):

strefa usługowa

16

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

17

Wartość:

strefaHandluWielkopowierzchniowego

18

Nazwa (pełna):

strefa handlu wielkopowierzchniowego

19

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

20

Wartość:

strefaGospodarcza

21

Nazwa (pełna):

strefa gospodarcza

22

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

23

Wartość:

strefaProdukcjiRolniczej

24

Nazwa (pełna):

strefa produkcji rolniczej

25

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

26

Wartość:

strefaInfrastrukturalna

27

Nazwa (pełna):

strefa infrastrukturalna

28

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

29

Wartość:

strefaZieleniIRekreacji

30

Nazwa (pełna):

strefa zieleni i rekreacji

31

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

32

Wartość:

strefaCmentarzy

33

Nazwa (pełna):

strefa cmentarzy

34

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

35

Wartość:

strefaGornictwa

36

Nazwa (pełna):

strefa górnictwa

37

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

38

Wartość:

strefaOtwarta

39

Nazwa (pełna):

strefa otwarta

40

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

41

Wartość:

strefaKomunikacyjna

42

Nazwa (pełna):

strefa komunikacyjna

43

Definicja:

Strefa planistyczna, o której mowa w art. 13c ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2.17. Lista kodowa: "Charakter regulacji"

1

Klasa: RegulationNatureValue

2

Nazwa (pełna):

charakter regulacji

3

Definicja:

Charakter prawny obiektu przestrzennego.

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Lista kodowa zdefiniowana w ust. 4.7.3.3 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

 

2.18. Typ danych: "Mapa podkładowa"

1

Klasa: MapaPodkladowa

2

Nazwa (pełna):

mapa podkładowa

3

Definicja:

Informacje dotyczące mapy użytej jako dokument podkładowy w części graficznej aktu planowania przestrzennego.

4

Stereotypy:

«DataType»

5

Atrybut:

data

6

Nazwa (pełna):

data

7

Dziedzina:

Dziedziną elementu jest Data dzienna opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

8

Liczność1):

[1]

9

Definicja:

Data aktualności lub opracowania użytej mapy podkładowej.

Należy podać datę aktualności użytej mapy podkładowej, a w przypadku braku tej daty, należy podać datę opracowania mapy podkładowej.

10

Atrybut:

referencja

11

Nazwa (pełna):

referencja

12

Dziedzina:

Swobodny tekst.

13

Liczność1):

[1]

14

Definicja:

Odniesienie do użytej mapy podkładowej.

15

Atrybut:

lacze

16

Nazwa (pełna):

łącze

17

Dziedzina:

URI

18

Liczność1):

[0..1]

19

Definicja:

Łącze (adres URI), pod którym udostępniona jest mapa podkładowa.

 


1) Przez liczność rozumie się dopuszczalną minimalną i maksymalną liczbę wystąpień, jakie może mieć dana cecha. Pojedyncze wystąpienia są przedstawiane jako "1"; wielokrotne jako "*", stała zaś liczba wystąpień, inna niż 1, jest przedstawiana za pomocą odpowiedniej liczby (np. "2", "3" itd.).

Jeżeli minimalna liczność cechy typu obiektu przestrzennego wynosi co najmniej 1 oznacza to, że dla każdego wystąpienia (instancji) tego typu obiektu cecha ta istnieje w świecie rzeczywistym i musi zostać ona wprowadzona do zbioru danych.

Jeżeli minimalna liczność cechy typu obiektu przestrzennego wynosi 0 oznacza to, że przynajmniej dla jednego wystąpienia (instancji) tego typu obiektu cecha ta może nie istnieć w świecie rzeczywistym.

Załącznik 2. [ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA METADANYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO]

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA METADANYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Metadane dla zbiorów danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego zawierają elementy usystematyzowane w następujący sposób:

1. Identyfikacja

1.1. Tytuł zbioru danych przestrzennych

1

Nazwa

Tytuł zbioru danych przestrzennych

2

Oznaczenie elementu

E1.

3

Definicja

Nazwa, o której mowa w ust. 1.1. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326 z 04.12.2008, str. 12, z późn. zm.).

Nazwa zbioru danych przestrzennych jest skonstruowana zgodnie ze wzorem dla:

1) planu zagospodarowania przestrzennego województwa: "Zbiór danych przestrzennych dla planu zagospodarowania przestrzennego województwa <nazwa jednostki podziału administracyjnego kraju>";

2) planu ogólnego gminy: "Zbiór danych przestrzennych dla planu ogólnego gminy <typ jednostki podziału administracyjnego kraju> <nazwa jednostki podziału administracyjnego kraju>";

3) miejscowych planów: "Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów <typ jednostki podziału administracyjnego kraju> <nazwa jednostki podziału administracyjnego kraju>".

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

1.2. Streszczenie

1

Nazwa

Streszczenie

2

Oznaczenie elementu

E2.

3

Definicja

Opis, o którym mowa w ust. 1.2. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

1.3. Typ zbioru danych przestrzennych

1

Nazwa

Typ zbioru danych przestrzennych

2

Oznaczenie elementu

E3.

3

Definicja

Typ, o którym mowa w ust. 1.3. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: zbiór danych przestrzennych ("dataset").

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.1.

 

1.4. Adres zbioru danych przestrzennych

1

Nazwa

Adres zbioru danych przestrzennych

2

Oznaczenie elementu

E4.

3

Definicja

Adres, o którym mowa w ust. 1.4. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Adres zbioru danych przestrzennych jest wyspecyfikowany co najmniej w formie:

• adresu URI usługi pobierania udostępniającej zbiór danych przestrzennych;

• strony internetowej zawierającej dodatkowe informacje na temat zbioru danych przestrzennych;

• strony internetowej organizacji odpowiedzialnej za zbiór danych przestrzennych, jeżeli te adresy są niedostępne.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

URI

 

1.5. Unikalny identyfikator zbioru danych przestrzennych

1

Nazwa

Unikalny identyfikator zbioru danych przestrzennych

2

Oznaczenie elementu

E5.

3

Definicja

Identyfikator, o którym mowa w § 4 rozporządzenia, opisujący zbiór danych przestrzennych w unikalny sposób.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Łańcuch znaków.

 

1.6. Język zbioru danych przestrzennych

1

Nazwa

Język zbioru danych przestrzennych

2

Oznaczenie elementu

E6.

3

Definicja

Język, o którym mowa w ust. 1.7 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Łańcuch znaków.

 

1.7. Kodowanie znaków

1

Nazwa

Kodowanie znaków

2

Oznaczenie elementu

E7.

3

Definicja

Kodowanie znaków, o którym mowa w art. 13 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 323 z 08.12.2010, str. 11, z późn. zm.).

4

Obowiązek | Warunek

Warunkowy.

Element jest stosowany tylko w przypadku, jeżeli kodowanie użyte

w zbiorze danych przestrzennych nie jest oparte na kodowaniu UTF-8.

5

Liczność1)

0..*

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.2.

 

2. Klasyfikacja danych przestrzennych

2.1. Kategoria tematyczna

1

Nazwa

Kategoria tematyczna

2

Oznaczenie elementu

E8.

3

Definicja

Kategoria, o której mowa w ust. 2.1. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: "Planowanie/Kataster" ("planningCadastre").

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.3.

 

3. Słowo kluczowe

3.1. Wartość słowa kluczowego

1

Nazwa

Wartość słowa kluczowego

2

Oznaczenie elementu

E9.

3

Definicja

Wartość, o której mowa w ust. 3.1. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Należy podać co najmniej następujące słowa kluczowe:

1) opisujące odpowiedni temat danych przestrzennych i pozyskane z ogólnego wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego (GEMET). Słowo to zawsze przyjmuje wartość: "Zagospodarowanie przestrzenne";

2) opisujące poziom administracyjny, który zbiór danych przestrzennych obejmuje (zakres przestrzenny);

3) opisujące typ zbioru danych przestrzennych, w formie neutralnego językowo słowa, które zawsze przyjmuje wartość: "PlannedLandUse";

4) opisujące poziom jednostki administracyjnej objętej aktem planowania przestrzennego. Słowo to zawsze przyjmuje wartość zdefiniowaną w liście kodowej "Poziom planu zagospodarowania przestrzennego", o której mowa w pkt 2.13. w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

4..*

6

Dziedzina

Dziedzina wartości dla słowa kluczowego dla tematu danych przestrzennych jest określona w pkt 13.9.

Dziedzina wartości dla słowa kluczowego dla zakresu przestrzennego jest określona w pkt 13.10.

Dziedzina wartości dla słowa kluczowego dla poziomu planu zagospodarowania przestrzennego jest określona w pkt 2.13. w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Dziedziną wartości dla pozostałych słów kluczowych jest swobodny tekst lub słownik wskazany przez dostawcę zbioru danych przestrzennych.

 

3.2. Standardowy słownik źródłowy

1

Nazwa

Standardowy słownik źródłowy

2

Oznaczenie elementu

E10.

3

Definicja

Słownik, o którym mowa w ust. 3.2. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Wartość elementu jest określana dla pojedynczego słowa kluczowego lub grupy słów kluczowych, które pochodzą z jednego kontrolowanego słownika.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny, jeżeli wartość słowa kluczowego pochodzi z kontrolowanego słownika.

5

Liczność1)

0..1 (rozumiana w kontekście informacji o słowniku, z którego pochodzi dane słowo kluczowe)

6

Dziedzina

Wskazanie słownika powinno zawierać przynajmniej tytuł kontrolowanego słownika źródłowego i datę odniesienia (datę publikacji, datę ostatniej aktualizacji lub utworzenia).

 

4. Położenie geograficzne

4.1. Geograficzny prostokąt ograniczający

1

Nazwa

Geograficzny prostokąt ograniczający

2

Oznaczenie elementu

E11.

3

Definicja

Prostokąt ograniczający, o którym mowa w ust. 4.1. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Jeżeli zbiór danych przestrzennych charakteryzuje się brakiem ciągłości przestrzennej, można określić więcej niż jeden prostokąt ograniczający.

Współrzędne należy podać w Światowym Systemie Geodezyjnym 1984 (WGS84).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

-180.00 ≤ wartość zachodniej granicznej długości geograficznej ≤ 180.00

-180.00 ≤ wartość wschodniej granicznej długości geograficznej ≤ 180.00

-90.00 ≤ wartość południowej granicznej szerokości geograficznej ≤ 90.00

wartość południowej granicznej szerokości geograficznej ≤ wartość północnej granicznej szerokości geograficznej

-90.00 ≤ wartość północnej granicznej szerokości geograficznej ≤ 90.00

wartość północnej granicznej szerokości geograficznej >= wartość południowej granicznej szerokości geograficznej

 

4.2. System odniesienia za pomocą współrzędnych

1

Nazwa

System odniesienia za pomocą współrzędnych

2

Oznaczenie elementu

E12.

3

Definicja

System odniesienia za pomocą współrzędnych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Należy podać identyfikator systemu odniesienia w EPSG Geodetic Parameter Registry.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Łańcuch znaków.

 

5. Odniesienie czasowe

5.1. Data utworzenia

1

Nazwa

Data utworzenia

2

Oznaczenie elementu

E13.

3

Definicja

Data, o której mowa w ust. 5.4. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Wartość elementu wyraża co najmniej datę dzienną, która może być rozszerzona o wskazanie czasu (godzina, minuta, sekunda).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedziną elementu jest:

1) Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia albo DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą);

2) zdarzenie użyte do jej opisania zostało określone w pkt 13.7.

 

5.2. Data opublikowania

1

Nazwa

Data opublikowania

2

Oznaczenie elementu

E14.

3

Definicja

Data, o której mowa w ust. 5.2 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Wartość elementu wyraża co najmniej datę dzienną, która może być rozszerzona o wskazanie czasu (godzina, minuta, sekunda).

4

Obowiązek | Warunek

Warunkowy.

Element jest obligatoryjny, jeżeli zbiór danych przestrzennych został opublikowany za pośrednictwem usług sieciowych.

5

Liczność1)

0..1

6

Dziedzina

1) Dziedziną elementu jest: Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia albo DataCzas będący połączeniem daty (opisanej wartościami dla roku, miesiąca i dnia) i czasu (opisanego godziną, minutą i sekundą);

2) zdarzenie użyte do jej opisania określono w pkt 13.7.

 

6. Jakość i ważność

6.1. Pochodzenie

1

Nazwa

Pochodzenie

2

Oznaczenie elementu

E15.

3

Definicja

Opis, o którym mowa w ust. 6.1. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Swobodny tekst

 

6.2. Rozdzielczość przestrzenna

1

Nazwa

Rozdzielczość przestrzenna

2

Oznaczenie elementu

E16.

3

Definicja

Rozdzielczość, o której mowa w ust. 6.2. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Liczba całkowita.

 

6.3. Metoda reprezentacji przestrzennej

1

Nazwa

Typ reprezentacji przestrzennej

2

Oznaczenie elementu

E17.

3

Definicja

Typ reprezentacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartości: wektor ("Vector"), a w przypadku, jeżeli w zbiorze danych występują obiekty przestrzenne RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego - dodatkowo przyjmuje wartość siatka ("Grid").

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..2

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.4.

 

7. Zgodność

7.1. Specyfikacja

1

Nazwa

Specyfikacja

2

Oznaczenie elementu

E18.

3

Definicja

Przepisy wykonawcze lub inne specyfikacje, o których mowa w ust. 7.1. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Przytoczenie obejmuje co najmniej:

1) tytuł;

2) datę odniesienia.

Należy przytoczyć co najmniej:

1) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;

2) specyfikację danych dla tematu "zagospodarowanie przestrzenne" - D2.8.III.4 Data Specification on Land Use - Technical Guidelines;

3) przepisy wydane na podstawie art. 67b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029);

4) specyfikację danych "Planowanie przestrzenne".

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

4..*

6

Dziedzina

Dziedziną tytułu jest swobodny tekst.

Dziedziną daty odniesienia jest Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia oraz zdarzenie użyte do jej opisania określone w pkt 13.7.

 

7.2. Stopień

1

Nazwa

Stopień

2

Oznaczenie elementu

E19.

3

Definicja

Stopień, o którym mowa w ust. 7.2. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, zgodności zbioru danych przestrzennych, z przepisami przytoczonymi w ramach elementu E18.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1 (rozumiana w kontekście informacji o zgodności ze specyfikacją; każda wskazana specyfikacja posiada informację o zgodności)

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.11.

 

8. Wymogi dotyczące dostępu i użytkowania

8.1. Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

1

Nazwa

Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

2

Oznaczenie elementu

E20.

3

Definicja

Warunki, o których mowa w ust. 8.1. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: Brak warunków dostępu i użytkowania.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

8.2. Ograniczenia w publicznym dostępie

1

Nazwa

Ograniczenia w publicznym dostępie

2

Oznaczenie elementu

E21.

3

Definicja

Ograniczenia, o których mowa w ust. 8.2. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: Brak ograniczeń w publicznym dostępie.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.8.

 

9. Organizacje odpowiedzialne

9.1. Jednostka odpowiedzialna

1

Nazwa

Jednostka odpowiedzialna

2

Oznaczenie elementu

E22.

3

Definicja

Organizacja, o której mowa w ust. 9.1. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Należy wyspecyfikować co najmniej jednostkę odpowiedzialną, pełniącą w stosunku do zbioru danych przestrzennych rolę "Administrator", o której mowa w pkt 13.5.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Dziedziną nazwy organizacji jest swobodny tekst.

Dziedziną danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej) jest łańcuch znaków.

 

9.2. Rola jednostki odpowiedzialnej

1

Nazwa

Rola jednostki odpowiedzialnej

2

Oznaczenie elementu

E23.

3

Definicja

Rola, o której mowa w ust. 9.2. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1 (rozumiana w kontekście informacji o organizacji odpowiedzialnej; każda organizacja odpowiedzialna może posiadać tylko jedną rolę; jednak może być wiele jednostek odpowiedzialnych za pojedynczy zbiór danych przestrzennych)

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.5.

 

10. Kodowanie

10.1. Nazwa formatu

1

Nazwa

Nazwa formatu

2

Oznaczenie elementu

E24.

3

Definicja

Nazwa formatu danych, w jakim dokonuje się dystrybucji zbioru danych przestrzennych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

10.2. Wersja formatu

1

Nazwa

Wersja formatu

2

Oznaczenie elementu

E25.

3

Definicja

Wersja formatu danych, w jakim dokonuje się dystrybucji zbioru danych przestrzennych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1 (rozumiana w kontekście formatu dystrybucji danych; każdy format posiada wersję)

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

11. Informacje o utrzymaniu zbioru

11.1. Częstotliwość aktualizacji

1

Nazwa

Częstotliwość aktualizacji

2

Oznaczenie elementu

E26.

3

Definicja

Częstotliwość, z jaką dokonywane są zmiany w zbiorze danych przestrzennych, po tym jak zbiór danych przestrzennych został skompletowany.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: według potrzeb ("asNeeded").

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.6.

 

11.2. Informacja o szczegółowych wymaganiach dotyczących utrzymania

1

Nazwa

Informacja o szczegółowych wymaganiach dotyczących utrzymania

2

Oznaczenie elementu

E27.

3

Definicja

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzania aktualizacji zbioru danych przestrzennych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

11.3. Zakres danych

1

Nazwa

Zakres danych

2

Oznaczenie elementu

E28.

3

Definicja

Zakres danych, wobec których stosowana jest aktualizacja.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: zbiór danych przestrzennych ("dataset").

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedzina wartości jest określona w pkt 13.1.

 

12. Metadane na temat metadanych

12.1. Punkt kontaktowy metadanych

1

Nazwa

Punkt kontaktowy metadanych

2

Oznaczenie elementu

E29.

3

Definicja

Opis organizacji, o którym mowa w ust. 10.1. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Opis obejmuje co najmniej:

1) nazwę organizacji;

2) rolę organizacji;

3) dane kontaktowe organizacji (adres poczty elektronicznej).

Element metadanych rola jednostki zawsze przyjmuje wartość: punkt kontaktowy ("contactPoint").

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1..*

6

Dziedzina

Dziedziną nazwy organizacji jest swobodny tekst.

Dziedzina roli organizacji jest określona w pkt 13.5.

Dziedziną danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej) jest łańcuch znaków.

 

12.2. Data metadanych

1

Nazwa

Data metadanych

2

Oznaczenie elementu

E30.

3

Definicja

Data, o której mowa w ust. 10.2. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Wartość elementu należy podać z dokładnością dzienną (data dzienna).

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Data opisana wartościami dla roku, miesiąca i dnia.

 

12.3. Język metadanych

1

Nazwa

Język metadanych

2

Oznaczenie elementu

E31.

3

Definicja

Język, o którym mowa w ust. 10.3. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

Element metadanych zawsze przyjmuje wartość: polski.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Łańcuch znaków.

 

12.4. Identyfikator rekordu metadanych

1

Nazwa

Unikalny identyfikator rekordu (pliku) metadanych

2

Oznaczenie elementu

E32.

3

Definicja

Wartość identyfikująca rekord metadanych w unikalny sposób. Wartość elementu jest równa identyfikatorowi UUID.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Swobodny tekst.

 

12.5. Standard metadanych

1

Nazwa

Standard metadanych

2

Oznaczenie elementu

E33.

3

Definicja

Opis standardu metadanych użytego do opisu zbioru danych przestrzennych.

Opis powinien obejmować co najmniej:

1) nazwę standardu metadanych;

2) wersję standardu metadanych.

4

Obowiązek | Warunek

Obligatoryjny.

5

Liczność1)

1

6

Dziedzina

Dziedziną nazwy standardu metadanych jest swobodny tekst.

Dziedziną wersji standardu metadanych jest swobodny tekst.

 

13. Listy kodowe

13.1. Typ zasobu

1

Typ zasobu

2

Definicja:

Typ zasobu opisanego przez metadane, o którym mowa w ust. 1 w części D załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych

3

Wartość:

Zbiór danych przestrzennych (dataset)

4

Definicja:

Informacja ma zastosowanie do zbioru danych przestrzennych.

 

13.2. Zestaw znaków

1

Zestaw znaków

2

Definicja:

Nazwa standardu zapisu znaków użytego dla zbioru danych przestrzennych.

3

Wartość:

ucs2

4

Definicja:

16-bitowy stałej długości uniwersalny zbiór znaków, UCS, oparty na ISO/IEC 10646.

5

Wartość:

ucs4

6

Definicja:

32-bitowy stałej długości uniwersalny zbiór znaków, UCS, oparty na ISO/IEC 10646.

7

Wartość:

utf7

8

Definicja:

7-bitowy zmiennej długości format transferu UCS, oparty na ISO/IEC 10646.

9

Wartość:

utf8

10

Definicja:

8-bitowy zmiennej długości format transferu UCS, oparty na ISO/IEC 10646.

11

Wartość:

utf16

12

Definicja:

16-bitowy zmiennej długości format transferu UCS, oparty na ISO/IEC 10646.

13

Wartość:

8859część1

14

Definicja:

ISO/IEC 8859-1, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 1: alfabet łaciński nr 1.

15

Wartość:

8859część2

16

Definicja:

ISO/IEC 8859-2, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 2: alfabet łaciński nr 2.

17

Wartość:

8859część3

18

Definicja:

ISO/IEC 8859-3, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 3: alfabet łaciński nr 3.

19

Wartość:

8859część4

20

Definicja:

ISO/IEC 8859-4, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 4: alfabet łaciński nr 4.

21

Wartość:

8859część5

22

Definicja:

ISO/IEC 8859-51, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 5: alfabet łaciński/cyrylica.

23

Wartość:

8859część9

24

Definicja:

ISO/IEC 8859-9, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 9: alfabet łaciński nr 5.

25

Wartość:

8859część10

26

Definicja:

ISO/IEC 8859-10, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 10: alfabet łaciński nr 6.

27

Wartość:

8859część13

28

Definicja:

ISO/IEC 8859-13, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 13: alfabet łaciński nr 7.

29

Wartość:

8859część14

30

Definicja:

ISO/IEC 8859-14, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 14: alfabet łaciński nr 8 (celtycki).

31

Wartość:

8859część15

32

Definicja:

ISO/IEC 8859-15, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 15: alfabet łaciński nr 9.

33

Wartość:

8859część16

34

Definicja:

ISO/IEC 8859-16, technologia informacyjna - 8-bitowego jednobajtowego zbioru znaków graficznych - Część 16: alfabet łaciński nr 10.

35

Wartość:

usAscii

36

Definicja:

amerykański zbiór kodów ASCII (ISO 646 US).

37

Wartość:

ebcdic

38

Definicja:

zbiór kodów maszyny IBM.

 

13.3. Kategoria tematyczna

1

Kategoria tematyczna

2

Definicja:

Kategoria tematyczna, o której mowa w ust. 2 w części D załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

3

Wartość:

Planowanie/Kataster (planningCadastre)

4

Definicja:

Informacja użyta do podejmowania odpowiednich działań dla przyszłego wykorzystania terenu.

 

13.4. Typ reprezentacji przestrzennej

1

Typ reprezentacji przestrzennej

2

Definicja:

Typ reprezentacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

3

Wartość:

wektor

4

Definicja:

Do reprezentowania danych geograficznych użyte są dane wektorowe.

5

Wartość:

siatka

6

Definicja:

Do reprezentowania danych geograficznych użyte są dane siatki.

 

13.5. Rola

1

Rola

2

Definicja:

Funkcja jednostki odpowiedzialnej, o której mowa w ust. 6 w części D załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

3

Wartość:

Dostawca zasobu (resourceProvider)

4

Definicja:

Jednostka dostarczająca zasób.

5

Wartość:

Administrator (custodian)

6

Definicja:

Jednostka przyjmująca odpowiedzialność za dane oraz zapewniająca właściwą opiekę i utrzymanie zasobu.

7

Wartość:

Właściciel (owner)

8

Definicja:

Jednostka, która jest właścicielem zasobu.

9

Wartość:

Użytkownik (user)

10

Definicja:

Jednostka, która korzysta z zasobu.

11

Wartość:

Dystrybutor (distributor)

12

Definicja:

Jednostka rozpowszechniająca zasób.

13

Wartość:

Twórca (originator)

14

Definicja:

Jednostka, która utworzyła zasób.

15

Wartość:

Punkt kontaktowy (pointOfContact)

16

Definicja:

Jednostka, z którą można się kontaktować w celu uzyskania wiedzy o zasobie lub o sposobie nabycia zasobu.

17

Wartość:

Główny badacz (principalInvestigator)

18

Definicja:

Najważniejsza jednostka odpowiedzialna za pozyskiwanie informacji i prowadzenie badań.

19

Wartość:

Jednostka przetwarzająca (processor)

20

Definicja:

Jednostka, która przetworzyła dane w taki sposób, że zasób uległ zmianie.

21

Wartość:

Wydawca (publisher)

22

Definicja:

Jednostka, która opublikowała zasób.

23

Wartość:

Autor (author)

24

Definicja:

Jednostka, która zredagowała zasób.

 

13.6. Częstotliwość aktualizacji

1

Częstotliwość aktualizacji

2

Definicja:

Częstotliwość, z jaką są wykonywane modyfikacje lub kasowanie danych po ich pierwszym wyprodukowaniu.

3

Wartość:

według potrzeb

4

Definicja:

Dane są aktualizowane, jeżeli jest to potrzebne.

 

13.7. Typ daty

1

Typ daty

2

Definicja:

Odniesienie czasowe, o którym mowa w ust. 5 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

3

Wartość:

Data opublikowania

4

Definicja:

Jest to data opublikowania zasobu, o ile jest dostępna lub data wejścia w życie.

5

Wartość:

Data ostatniej aktualizacji

6

Definicja:

Jest to data ostatniej aktualizacji w przypadku, gdy zasób był aktualizowany.

7

Wartość:

Data utworzenia

8

Definicja:

Jest to data utworzenia zasobu.

 

13.8. Ograniczenia w publicznym dostępie

1

Ograniczenia w publicznym dostępie

2

Definicja:

Ograniczenia w publicznym dostępie do zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w ust. 8.2. w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

3

Wartość:

Brak ograniczeń w publicznym dostępie

4

Definicja:

Nie ma ograniczeń w publicznym dostępie do zbiorów danych przestrzennych.

 

13.9. Temat danych przestrzennych

1

Temat danych przestrzennych

2

Definicja:

Słowo kluczowe, o którym mowa w ust. 3 w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, pozyskane z ogólnego wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego (GEMET), opisujące odpowiedni temat danych przestrzennych określony w załącznikach I, II lub III do dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.).

3

Wartość:

Zagospodarowanie przestrzenne

4

Definicja:

Terytorium charakteryzowane ze względu na jego obecny lub przyszły wymiar funkcjonalny lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze (np. mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe).

 

13.10. Zakres przestrzenny

1

Zakres przestrzenny

2

Definicja:

Poziom administracyjny, który obejmuje zbiór danych przestrzennych.

3

Wartość:

Regionalnym (regional)

4

Definicja:

Zakres zbioru danych przestrzennych obejmuje terytorium jednej lub kilku jednostek administracyjnych szczebla niższego niż krajowy.

5

Wartość:

Lokalne (local)

6

Definicja:

Zakres zbioru danych przestrzennych obejmuje terytorium jednej lub kilku lokalnych jednostek administracyjnych.

 

13.11. Stopień zgodności

1

Stopień zgodności

2

Definicja:

Stopień zgodności, o którym mowa w ust. 5 w części D załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

3

Wartość:

Zgodny (conformant)

4

Definicja:

Zasób jest w pełni zgodny z przytoczoną specyfikacją.

5

Wartość:

Niezgodny (notConformant)

6

Definicja:

Zasób nie jest zgodny z przytoczoną specyfikacją.

7

Wartość:

Brak oceny zgodności (notEvaluated)

8

Definicja:

Zgodność nie została oceniona.


1) Przez liczność rozumie się dopuszczalną minimalną i maksymalną liczbę wystąpień określonego elementu metadanych. Pojedyncze wystąpienia są przedstawiane jako "1", wielokrotne - jako "*", zaś stała liczba wystąpień, inna niż 1, jest przedstawiana za pomocą odpowiedniej liczby (np. "2", "3" itd.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-07
  • Data wejścia w życie: 2023-11-22
  • Data obowiązywania: 2023-11-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA