REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2579

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodne]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1861) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli członek rady nadzorczej nie może wziąć udziału w podejmowaniu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo w trybie pisemnym, przedkłada przewodniczącemu rady nadzorczej usprawiedliwienie tego faktu najpóźniej przed przystąpieniem do podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo przed upływem terminu na podjęcie uchwały w trybie pisemnym.".

§ 2. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozporządzenia w odniesieniu do procedury podejmowania uchwał]

Do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo w trybie pisemnym zarządzonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli termin podjęcia uchwały przypada w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia albo po tym dniu, stosuje się § 13 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963 i 2029.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-28
  • Data wejścia w życie: 2023-12-01
  • Data obowiązywania: 2023-12-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA