REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2655

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w przypadku działań w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zwanym dalej „programem”, w tym:

1) szczegółowe wymagania wobec wniosków o dofinansowanie;

2) katalog beneficjentów;

3) szczegółowe wymagania wobec umów o dofinansowanie;

4) zasady kwalifikowalności kosztów;

5) szczegółowe wymagania wobec wniosków o płatność.

2. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem, zwaną dalej „pomocą”, przyznaje się na realizację operacji w ramach następujących działań:

1) Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca;

2) Wsparcie przygotowawcze;

3) Funkcjonowanie rybackich lokalnych grup działania.

§ 2. [Operacje objęte pomocą]

1. Pomoc przyznaje się na realizację operacji:

1) spełniającej warunki wynikające z programu, w szczególności zapewniającej osiągnięcie i zachowanie celu szczegółowego, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1139”;

2) zgodnej ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.2)), realizowaną w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, zwaną dalej „LSR”, stanowiącą załącznik do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR w ramach programu, zwanej dalej „umową ramową”, z wyłączeniem operacji realizowanej w ramach działania Wsparcie przygotowawcze;

3) która została wybrana do realizacji przez rybacką lokalną grupę działania, o której mowa w art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, zwaną dalej „RLGD”, która jest stroną umowy ramowej - w przypadku realizacji operacji w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca;

4) której wydatki zadeklarowane do dofinansowania nie są finansowane w ramach innych priorytetów objętych programem lub z innych środków publicznych;

5) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;

6) zgodnie z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy ten tryb ma zastosowanie;

7) która spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach tej operacji;

8) która jest uzasadniona ekonomicznie - w przypadku operacji obejmującej inwestycję realizowaną w celu rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca w zakresie celów, o których mowa w § 3 pkt 2-5;

9) dla której wykazano racjonalność kosztów;

10) która nie stanowi operacji lub wydatków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia 2021/1139;

11) która nie obejmuje kosztów przeniesienia produkcji zgodnie z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1060”.

2. Stwierdzenie uzasadnienia ekonomicznego operacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, następuje w wyniku oceny jej opłacalności przeprowadzonej na podstawie danych finansowych i ekonomicznych oraz wartości wskaźników przedstawionych w biznesplanie operacji sporządzonym na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, oraz zatwierdzonym przez instytucję zarządzającą.

3. Przez racjonalność kosztów, o której mowa w ust. 1 pkt 9, rozumie się dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także z zachowaniem zasad:

1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów operacji.

§ 3. [Pomoc w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca]

Pomoc w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca przyznaje się na realizację operacji mieszczącej się w ramach co najmniej jednego z następujących celów:

1) badania lub edukacja z zakresu środowiska naturalnego, bioróżnorodności, zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystania wód lub ich żywych zasobów oraz wpływu działalności człowieka na stan środowiska naturalnego, który obejmuje:

a) badania lub edukację z zakresu środowiska naturalnego, w tym ekosystemów wodnych, bioróżnorodności, zmian klimatu i zrównoważonego wykorzystania wód lub ich żywych zasobów,

b) badania lub edukację dotyczące wpływu człowieka lub gospodarki rybackiej na środowisko naturalne, w tym ekosystemy wodne,

c) badania dotyczące wód lub ichtiofauny oraz ich monitoring,

d) edukację lub szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego,

e) edukację lub szkolenia z zakresu zmian klimatu lub transformacji systemu energetycznego,

f) edukację lub szkolenia z zakresu przedsiębiorczości związanej ze zrównoważoną niebieską gospodarką lub gospodarką obiegu zamkniętego;

2) ochrona i odbudowa naturalnych ekosystemów i bioróżnorodności środowiskowej w celu przeciwdziałania zmianom klimatu lub wspomagania dostosowania się do tych zmian, lub przyczyniania się do zwalczania negatywnych zmian w środowisku naturalnym i ekosystemach, który obejmuje inwestycje lub działania:

a) przyczyniające się do ograniczenia zużycia energii lub wody lub racjonalizacji gospodarowania energią lub wodą,

b) przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2, w szczególności przez wymianę kotłów węglowych,

c) dotyczące produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

d) zwiększające wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, o niskim wpływie na środowisko naturalne lub neutralnych środowiskowo,

e) innowacyjne, w tym przyczyniające się do usuwania lub recyklingu odpadów,

f) związane z ograniczaniem nadmiernej eutrofizacji wód, w tym zakup sprzętu do ograniczenia lub usuwania jej skutków,

g) dotyczące infrastruktury ograniczającej antropopresję na środowisko naturalne, w tym antropopresję wynikającą z turystyki,

h) przyczyniające się do tworzenia lub utrzymania oraz zachowania zróżnicowania genetycznego stad tarłowych ryb,

i) przyczyniające się do budowy lub odtwarzania tarlisk ryb lub ich naturalnego otoczenia, w tym starorzeczy,

j) przyczyniające się do przeciwdziałania kłusownictwu, w tym przez zakup lub instalację sprzętu lub monitoringu,

k) zabezpieczające potencjał produkcyjny lub przyrodniczy obiektów rybackich;

3) promowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego i tradycji obszarów rybackich, w tym promowanie zawodów branży rybackiej, który obejmuje:

a) inwestycje lub działania związane z kultywowaniem lub promowaniem historii lokalnej społeczności rybackiej lub obszaru rybackiego, w tym budowę i modernizację izb pamięci i muzeów lub budowę ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych,

b) promowanie roli, jaką w społeczności odgrywa sektor rybacki, oraz działania promocyjne i edukacyjne dotyczące zawodów branży rybackiej, w tym edukację lub szkolenia osób młodych lub zainteresowanych tymi zawodami,

c) działania informacyjne lub promocyjne upowszechniające wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności, tradycji rybackich lub obszaru rybackiego,

d) działania informacyjne lub promocyjne upowszechniające wiedzę o obszarze rybackim jako atrakcyjnym miejscu turystycznym,

e) działania informacyjne lub promocyjne dotyczące produktów rybnych z miejscowej produkcji rybackiej lub lokalnych tradycji kulinarnych,

f) przeciwdziałanie marginalizacji sektora rybackiego przez wspieranie dialogu społecznego z udziałem podmiotów tego sektora oraz ułatwianie im udziału w zarządzaniu lokalnym;

4) podnoszenie poziomu życia na obszarach rybackich, który obejmuje:

a) inwestycje lub działania związane z tworzeniem lub poprawą infrastruktury lokalnej, w tym infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i zielonej,

b) inwestycje lub działania wpływające na poprawę usług dla społeczności lokalnej lub turystów,

c) inwestycje lub działania wpływające na dobrostan społeczny, dobrostan kulturowy lub poprawę jakości życia społeczności lokalnej,

d) inwestycje lub działania wspierające grupy zagrożone wykluczeniem lub osoby wykluczone,

e) wsparcie dzieci lub młodzieży, w tym dzieci lub młodzieży z trudnościami, przez udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych;

5) rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki lub gospodarki obiegu zamkniętego przez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, który obejmuje:

a) wspieranie podmiotów sektora rybackiego w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodów lub przekwalifikowania,

b) wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,

c) wspieranie wymiany pokoleniowej w rybactwie, w szczególności przez staże lub praktyki,

d) wspieranie zrównoważonej lub innowacyjnej produkcji rybackiej przez rozwijanie produkcji, zarządzania, planowania biznesowego, marketingu, wzmacniania krótkich łańcuchów dostaw lub logistyki,

e) wspieranie tradycyjnych technik wytwórczych lub tradycyjnych usług na obszarze realizacji LSR,

f) działania na rzecz opracowywania nowych produktów rybnych oraz poprawę wartości i jakości produktów rybnych istniejących na rynku,

g) działania wspierające produkcję lokalnej żywności, w tym utrzymanie jej jakości, promowanie, wzmacnianie krótkich łańcuchów dostaw lub informowanie konsumentów o jakości i dostępności tej żywności,

h) działania informacyjne lub promocyjne dotyczące jakości i dostępności lokalnych produktów rybnych oraz wyróżnianie i promowanie miejsc związanych z ich sprzedażą lub serwowaniem,

i) wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu lub opartej o tradycje i dziedzictwo kulturowe obszarów rybackich;

6) współpraca międzyterytorialna i międzynarodowa, która wspiera realizację przez RLGD celów, o których mowa w pkt 1-5, przez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz budowanie sieci kontaktów o charakterze międzyterytorialnym lub międzynarodowym.

§ 4. [Operacje w ramach celów omówionych w § 3 pkt 1–5 objęte pomocą]

Pomoc w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca na realizację operacji w ramach celów, o których mowa w § 3 pkt 1-5, przyznaje się:

1) RLGD, która jest stroną umowy ramowej;

2) jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego;

3) osobie władającej obwodem rybackim na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883);

4) podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie chowu lub hodowli organizmów wodnych;

5) właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;

6) rybakowi w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia 2021/1139;

7) podmiotowi, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 475, 1273 i 2005);

8) uznanej organizacji producentów, uznanemu związkowi organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2045);

9) organizacji rybackiej innej niż określone w pkt 8, realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

10) uczelni, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005);

11) szkole ponadpodstawowej, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005);

12) instytutowi badawczemu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672) lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce naukowej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);

13) centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

14) stowarzyszeniu innemu niż RLGD, fundacji lub innej organizacji społecznej lub zawodowej;

15) podmiotowi innemu niż wymienione w pkt 1-14, w tym prowadzącemu działalność gospodarczą na obszarze realizacji LSR.

§ 5. [Operacje RLGD objęte pomocą]

1. Pomoc w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca na realizację operacji w ramach celów, o których mowa w § 3 pkt 1-5, przyznaje się RLGD, która jest stroną umowy ramowej, na:

1) projekty grantowe;

2) operacje własne RLGD.

2. Pomoc na realizację projektu grantowego przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, jednak nie więcej niż do 200 000 zł, a w przypadku projektu grantowego obejmującego operację mającą na celu podjęcie albo rozwój działalności gospodarczej - w wysokości do 600 000 zł, jeżeli:

1) do realizacji zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego RLGD wybierze, zgodnie z procedurami obowiązującymi w RLGD, grantobiorcę, który spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach rozporządzenia 2021/1060 i rozporządzenia 2021/1139, ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego rozporządzenia;

2) wartość zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego realizowanego przez grantobiorcę wynosi nie mniej niż 5000 zł oraz nie więcej niż 30 000 zł;

3) RLGD zawrze z grantobiorcą umowę o powierzenie grantu.

3. Umowa o powierzenie grantu określa w szczególności:

1) cel projektu grantowego i zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego;

2) wysokość kwoty środków finansowych pochodzących z programu na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez grantobiorcę (grant) i kwoty wkładu własnego grantobiorcy;

3) warunki przekazania i rozliczenia grantu, w tym warunki rozliczania wydatków przez grantobiorcę;

4) zobowiązanie grantobiorcy do:

a) zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celem projektu grantowego,

b) poddania się kontrolom lub audytom prowadzonym przez uprawnione instytucje programu,

c) zachowania trwałości operacji w zakresie realizowanych przez niego zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2,

d) gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, w szczególności potwierdzających poniesienie przez grantobiorcę kosztów realizacji tych zadań, oraz przekazania RLGD kopii tych dokumentów w terminie określonym w tej umowie,

e) udostępniania RLGD informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego,

f) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie otrzymanego grantu zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacjami, o których mowa w art. 74 ust. 1 lit. a ppkt i rozporządzenia 2021/1060,

g) realizacji obowiązków w zakresie komunikacji i widoczności programu.

4. Pomoc na operację własną RLGD przyznaje się:

1) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów;

2) do wysokości 5% całkowitej kwoty środków finansowych przyznanych RLGD w umowie ramowej na okres realizacji LSR.

§ 6. [Operacje wnioskodawcy innego niż RLGD objęte pomocą]

1. Pomoc w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca na realizację operacji w ramach celów, o których mowa w § 3 pkt 1-5, przyznaje się wnioskodawcy innemu niż RLGD, która jest stroną umowy ramowej:

1) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia kryterium, o którym mowa w ppkt i w wierszu 13 w załączniku III do rozporządzenia 2021/1139 - w wysokości do 100% tych kosztów;

2) w wysokości do 200 000 zł na jednego wnioskodawcę na operacje realizowane w ramach każdego z celów, o których mowa w § 3 pkt 1-5, w okresie realizacji danej LSR, albo w wysokości do 600 000 zł, jeżeli w ramach danego celu jest realizowana operacja obejmująca inwestycję.

2. W ramach oceny wniosku o dofinansowanie RLGD dokonuje oceny spełnienia kryterium, o którym mowa w ppkt i w wierszu 13 w załączniku III do rozporządzenia 2021/1139.

§ 7. [Operacje w ramach celu omówionego w § 3 pkt 6 objęte pomocą]

Pomoc w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca na realizację operacji w ramach celu, o którym mowa w § 3 pkt 6, przyznaje się RLGD, która jest stroną umowy ramowej:

1) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów;

2) do wysokości 5% całkowitej kwoty środków finansowych przyznanych RLGD w umowie ramowej na okres realizacji LSR.

§ 8. [Pomoc w ramach działania Wsparcie przygotowawcze]

Pomoc w ramach działania Wsparcie przygotowawcze przyznaje się RLGD:

1) na działania przygotowawcze mające na celu opracowanie i realizację LSR;

2) która złoży wniosek o wybór LSR, o którym mowa w art. 32 ustawy, w konkursie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

3) która nie otrzymała pomocy finansowej na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1442 oraz z 2022 r. poz. 1921);

4) w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł na jedną RLGD w okresie realizacji programu.

§ 9. [Koszty kwalifikowalne]

1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca oraz działania Wsparcie przygotowawcze zalicza się koszty bezpośrednio związane z realizacją celu tej operacji, w tym podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 64 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2021/1060, faktycznie poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca oraz działania Wsparcie przygotowawcze zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 63 ust. 2 i 6 rozporządzenia 2021/1060.

3. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca bezpośrednio związanych z realizacją celu tej operacji zalicza się w szczególności koszty:

1) nabycia nieruchomości do kwoty nie większej niż 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na daną operację, pod warunkiem że:

a) wartość nieruchomości nie przewyższa wartości rynkowej lub odtworzeniowej określonych w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

b) podmiot zbywający nieruchomość nie otrzymał na jej zakup pomocy ze środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi;

2) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, pod warunkiem że:

a) nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,

b) ich wartość rynkowa nie przewyższa wartości nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c) spełniają wymagania techniczne dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu;

3) nakładów rzeczowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060, spełniających warunki określone w tym przepisie;

4) amortyzacji środków trwałych, o których mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060, spełniających warunki określone w tym przepisie;

5) związane z umową leasingu, z wyłączeniem odsetek, marży finansującego, opłat ubezpieczeniowych, podatku od umowy leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

6) wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację operacji, obejmujące wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca zalicza się również koszty pośrednio związane z realizacją celu operacji, finansowane na podstawie stawki ryczałtowej w wysokości do 7% wartości kosztów kwalifikowalnych operacji bezpośrednio związanych z realizacją celu tej operacji.

5. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca nie zalicza się kosztów:

1) zakupu samochodu osobowego;

2) zakupu zwierząt innych niż materiał zarybieniowy;

3) poniesionych w związku z realizacją danej operacji poza obszarem realizacji LSR, z wyjątkiem kosztów poniesionych na realizację operacji, obejmujących szkolenia, wyjazdy studyjne, działania promocyjne lub współpracę międzyterytorialną i międzynarodową.

6. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania Wsparcie przygotowawcze bezpośrednio związanych z realizacją celu tej operacji zalicza się koszty związane z budowaniem potencjału RLGD do realizacji LSR, szkoleniem i budowaniem sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia LSR, w tym koszty:

1) szkoleń dla zainteresowanych podmiotów;

2) badań nad obszarem, na którym będzie realizowana LSR;

3) związane z opracowywaniem LSR, w tym koszty konsultacji i przedsięwzięć realizowanych przez zainteresowane podmioty w celu przygotowania LSR;

4) administracyjne związane z przygotowaniem LSR, w tym koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację operacji, obejmujące wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

5) małych projektów pilotażowych.

§ 10. [Pomoc w ramach działania Funkcjonowanie rybackich lokalnych grup działania]

1. Pomoc w ramach działania Funkcjonowanie rybackich lokalnych grup działania przyznaje się RLGD, która jest stroną umowy ramowej:

1) na realizację operacji polegającej na zarządzaniu LSR, jej monitorowaniu i ewaluacji, a także zachęcaniu do współpracy społeczności z obszaru realizacji danej LSR, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oraz ułatwianiu komunikacji;

2) w formie finansowania na podstawie kwot ryczałtowych;

3) do wysokości 15% całkowitej kwoty środków finansowych przyznanych RLGD w umowie ramowej na realizację LSR.

2. Pomoc w ramach działania Funkcjonowanie rybackich lokalnych grup działania przyznaje się:

1) jeżeli RLGD:

a) zrealizowała lub realizuje zobowiązania i operacje zgodnie z warunkami określonymi w umowie ramowej, w tym:

- rozwija zdolność podmiotów lokalnych do opracowania i wdrażania operacji,

- posiada niedyskryminującą i przejrzystą procedurę i kryteria wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktu interesów,

- przygotowuje i ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie zgodnie z harmonogramem planowanych naborów,

- wybiera operacje do realizacji, ustala kwoty pomocy oraz udostępnia Agencji wnioski o dofinansowanie,

- monitoruje postępy w osiąganiu celów wyznaczonych w LSR,

- przeprowadza ewaluację LSR,

b) ponosi koszty zatrudnienia pracowników RLGD,

c) posiada tytuł prawny do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro RLGD,

d) prowadzi stronę internetową RLGD,

e) prowadzi obsługę wniosków o dofinansowanie w systemie teleinformatycznym;

2) na realizację zobowiązań i zadań określonych w pkt 1, z uwzględnieniem postępu w realizacji LSR.

§ 11. [Wniosek o dofinansowanie]

Wniosek o dofinansowanie, poza informacjami, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, zawiera:

1) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) wnioskodawcy - jeżeli został nadany;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy - jeżeli został nadany;

3) informację o formie prawnej wnioskodawcy;

4) określenie kategorii wielkości przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 82, z późn. zm.3)) - w przypadku realizacji operacji w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca, z wyłączeniem projektów grantowych lub operacji własnych RLGD;

5) budżet operacji określający nazwy zadań, terminy i koszty ich realizacji oraz źródła finansowania;

6) charakterystykę prowadzonej działalności, w tym określenie jej przedmiotu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - jeżeli dotyczy;

7) kwotę wnioskowanej pomocy.

§ 12. [Umowa o dofinansowanie]

1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy, zawiera zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) osiągnięcia celu operacji;

2) zachowania trwałości operacji obejmującej inwestycje produkcyjne lub inwestycje w infrastrukturę przez 5 lat, a w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta będącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - przez 3 lata;

3) monitorowania i raportowania Agencji wskaźników rezultatu operacji w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie;

4) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

5) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy o dofinansowanie w okresie realizacji operacji oraz w okresie trwałości operacji;

6) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

7) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacjami, o których mowa w art. 74 ust. 1 lit. a ppkt i rozporządzenia 2021/1060;

8) informowania Agencji o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w ramach realizacji operacji oraz przedłożenia Agencji dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli beneficjent był obowiązany do przeprowadzenia takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

9) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań operacji, z wyłączeniem operacji realizowanej w ramach działania Wsparcie przygotowawcze oraz działania Funkcjonowanie rybackich lokalnych grup działania - jeżeli wymaga tego specyfika operacji.

2. W przypadku projektu grantowego realizowanego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca umowa o dofinansowanie zawiera również zobowiązanie RLGD do:

1) dokonywania wyboru grantobiorców zgodnie z procedurami obowiązującymi w RLGD, z uwzględnieniem zasady przejrzystości, rzetelności, bezstronności i równego traktowania podmiotów;

2) zawarcia umowy o powierzenie grantu z grantobiorcą wybranym do realizacji zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;

3) rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców;

4) monitorowania realizacji zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez grantobiorców;

5) kontroli realizacji zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez grantobiorców;

6) dochodzenia zwrotu grantu w przypadku jego wykorzystania niezgodnie z celem projektu grantowego.

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 6, liczy się od dnia:

1) dokonania przelewu środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy beneficjenta - w przypadku gdy te środki są przekazywane w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową;

2) zatwierdzenia wniosku o płatność końcową - w przypadku innym niż określony w pkt 1.

§ 13. [Wypłata pomocy]

Pomoc wypłaca się, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz

2) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z LSR - w przypadku operacji w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca, oraz

3) realizuje zobowiązania określone w umowie o dofinansowanie.

§ 14. [Dokumenty dołączane do wniosku o płatność]

Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do potwierdzenia zrealizowania operacji lub jej etapu zgodnie z umową o dofinansowanie, a w przypadku wniosku o płatność składanego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca - dokumenty niezbędne do ustalenia zrealizowania operacji lub jej etapu zgodnie z LSR.

§ 15. [Pomoc publiczna]

Pomoc stanowi pomoc publiczną i jest udzielana zgodnie z art. 54 i art. 55 rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Gembicka


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2585).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2023-12-09
  • Data obowiązywania: 2023-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA