REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2665

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1898 oraz z 2023 r. poz. 2171) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 oraz w § 7 wyrazy „31 grudnia 2025 r.” zastępuje się wyrazami „31 października 2025 r.”;

2) w § 8:

a) w ust. 1 po wyrazach „wynosi 500 000 zł” dodaje się wyrazy „na ostatecznego odbiorcę wsparcia w okresie realizacji inwestycji, o której mowa w § 1”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:

1) do 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku wnioskodawców, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5, będących młodymi rolnikami;

2) do 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku wnioskodawców, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5, niebędących młodymi rolnikami;

3) do 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6.

4. Za młodego rolnika uznaje się osobę, która spełnia warunki udzielenia wsparcia określone w § 3 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 oraz urodziła się po dniu 31 grudnia 1983 r.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów do spraw dotyczących udzielenia wsparcia na przedsięwzięcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury]

Do spraw dotyczących udzielenia wsparcia na przedsięwzięcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Gembicka


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2585).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA