REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1898

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu" objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „wsparciem", a także podmiot udzielający wsparcia.

§ 2. [Udzielenie wsparcia]

Wsparcia udziela się na tworzenie lub modernizację:

1) miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub przechowywania tych produktów oraz budową, w tym rozbudową, obiektów infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;

2) miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

§ 3. [Cel udzielenia wsparcia]

1. Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, jeżeli jest:

1) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym:

a) sprzedaży bezpośredniej w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 oraz z 2022 r. poz. 1570),

b) dostaw bezpośrednich w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 24, 138 i 1570);

2) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

3) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;

4) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;

5) rolnikiem będącym producentem wina w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24), wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;

6) osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883).

2. Wsparcie może być udzielone pod warunkiem, że osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1:

1) prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie działalności określonej w ust. 1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub małżonek rolnika lub przyznano jej płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem - nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 6;

3) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);

4) jest pełnoletnia.

3. Warunki, o których mowa w ust. 2, powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

§ 4. [Przedsięwzięcia]

1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Wsparcia udziela się zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

3. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia oraz będzie właścicielem albo współwłaścicielem, albo stroną umowy dzierżawy albo najmu nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wsparciem, i będzie korzystał z budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu zgodnie z celem ich dofinansowania.

§ 5. [Pomoc publiczna]

Wsparcie stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie:

1) z warunkami określonymi w przepisach rozporządzenia:

a) Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.2)) albo

b) Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37, z późn. zm.3)), albo

c) Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.4));

2) z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

§ 6. [Refundacja kosztów kwalifikowalnych]

1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko - o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę;

4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

5) zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

6) utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w okresie realizacji przedsięwzięcia;

7) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

b) produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

c) zwierząt przeznaczonych do uboju;

8) zakupu nowych, ruchomych, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, punktów sprzedaży, które są przeznaczone do przygotowywania żywności wytworzonej w większości z produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy;

9) modernizacji miejsc na targowiskach lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę, z tym że za koszt kwalifikowalny uważa się wyłącznie koszt, który jest związany bezpośrednio z powierzchnią wykorzystywaną przez wnioskodawcę do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

10) przygotowania w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury wytwarzanych przez wnioskodawcę;

11) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

2. Koszty ogólne, o których mowa w ust. 1 pkt 11, nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

1) podatku od towarów i usług (VAT);

2) zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;

3) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony;

4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

§ 7. [Koszty kwalifikowalne]

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 8. [Limit wsparcia]

1. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł.

2. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 20 000 zł.

§ 9. [Płatność końcowa]

1. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych wypłacanych po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia.

2. Wsparcie jest przyznawane, jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane nie więcej niż w dwóch etapach.

3. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, zaś przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

4. Warunkiem ubiegania się o wypłatę zaliczki jest posiadanie przez wnioskodawcę wyodrębnionego rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana ta zaliczka.

§ 10. [Podmiot udzielający wsparcia]

Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją".

§ 11. [Wniosek]

1. Wsparcia udziela się na wniosek o objęcie wsparciem.

2. Wniosek o objęcie wsparciem zawiera:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

4) numer paszportu wnioskodawcy - w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

6) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy, o ile został nadany;

7) numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

8) numer identyfikacyjny małżonka wnioskodawcy nadany w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - o ile taki posiada, oraz informację, czy wnioskodawca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej;

9) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia niebędące danymi osobowymi.

3. Do wniosku o objęcie wsparciem dołącza się dokumenty i oświadczenia niezbędne do udzielenia wsparcia wymienione w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

4. Wniosek o objęcie wsparciem składa się w terminie wskazanym w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

5. Agencja podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, podaje się do publicznej wiadomości regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

§ 12. [Formularz wniosku]

Agencja udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.

§ 13. [System teleinformatyczny Agencji]

1. Wniosek o objęcie wsparciem składa się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o objęcie wsparciem Agencja informuje wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji o wpłynięciu tego wniosku.

§ 14. [Złożenie wniosków]

1. W ramach jednego naboru wniosków można złożyć więcej niż jeden wniosek o objęcie wsparciem, jeżeli dotyczy on innego zakresu przedsięwzięcia.

2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru wniosków więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem dotyczącego tego samego zakresu przedsięwzięcia Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy do Agencji. Pozostałe wnioski o objęcie wsparciem dotyczące tego samego zakresu przedsięwzięcia Agencja pozostawia bez rozpatrzenia.

§ 15. [Weksel oraz deklaracja wekslowa]

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15.

4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA