REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2689

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 119 ust. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej (Dz. U. poz. 1850) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte dwukrotnie w § 5, w § 6 w ust. 1, w § 8, w § 9, w § 11 w ust. 5 oraz w § 13 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy „Prokurator Generalny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załączniki nr 8-10 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 4-6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Prowadzenie rejestru omówionego § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej]

W przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych zarządzonych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rejestr, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, jest prowadzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, przy czym od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w kolumnie 9 tego rejestru dokonuje się wpisów dotyczących Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2023 r.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2586).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.

Załącznik 1. [WZÓR DRUKU ZARZĄDZENIA CZYNNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2689)

Załącznik nr 1

WZÓR DRUKU ZARZĄDZENIA CZYNNOŚCI
Załącznik 2. [WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O PRZEBIEGU CZYNNOŚCI I ICH WYNIKU]

Załącznik nr 2

WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O PRZEBIEGU CZYNNOŚCI I ICH WYNIKUZałącznik 3. [WZÓR ZARZĄDZENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR ZARZĄDZENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI


Załącznik 4. [WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 4

WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI


Załącznik 5. [WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ W SPRAWIE CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ W SPRAWIE CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
Załącznik 6. [WZÓR REJESTRU PISEMNYCH ZGÓD NA ZARZĄDZENIE PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ PROWADZENIA, PRZEDŁUŻENIA ALBO KONTYNUOWANIA CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR REJESTRU PISEMNYCH ZGÓD NA ZARZĄDZENIE PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ PROWADZENIA, PRZEDŁUŻENIA ALBO KONTYNUOWANIA CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO
REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA