reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej

Na podstawie art. 119 ust. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, polegających na:

a) dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej,

b) złożeniu w sposób niejawny propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów, o których mowa w lit. a, a także na złożeniu propozycji przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

– zwanych dalej „czynnościami”;

2) sposób przechowywania, przekazywania i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2. [Przeprowadzanie czynności]

1. Czynności przeprowadza się przez niejawne:

1) nabycie lub zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;

2) przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, dokonanym stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty;

3) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy lub innych środków płatniczych, papierów wartościowych, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości;

4) złożenie propozycji dokonania czynności, o których mowa w pkt 1–3.

2. Przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej może być poprzedzone, w razie potrzeby, stosowną do okoliczności propozycją, obietnicą lub negocjacjami.

3. Podczas prowadzenia czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, wykonujących czynności, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, i osób udzielających im pomocy.

§ 3. [Przedmioty i korzyści majątkowe]

1. Przedmioty i korzyści majątkowe zbywane lub wręczane podczas prowadzenia czynności opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację i dokumentuje się opis oraz oznaczenie.

2. Przedmioty nabyte lub przejęte podczas czynności, a także przyjęte korzyści majątkowe, można w razie potrzeby poddać badaniom identyfikującym ich właściwości fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj nabytych lub przejętych przedmiotów lub przyjętych korzyści majątkowych, a także w celu ujawnienia i utrwalenia śladów znajdujących się na tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badań ustala funkcjonariusz odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności.

3. Po wykonaniu badań, o których mowa w ust. 2, sporządza się opis ich wyników.

§ 4. [Wniosek o zarządzenie prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności]

1. W celu przeprowadzenia czynności kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, zwany dalej „kierownikiem komórki organizacyjnej”, występuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej „Szefem KAS”, z wnioskiem o zarządzenie prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności, sporządzonym zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządzony przez kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 113 ust. 3 pkt 2 ustawy, wymaga akceptacji naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 5. [Wzór druku zarządzenia czynności]

1. Wniosek Szefa KAS do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności, zgodę Prokuratora Generalnego na zarządzenie prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności oraz zarządzenie Szefa KAS w sprawie czynności sporządza się na druku zarządzenia czynności, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Przekazywanie do Prokuratora Generalnego wniosku Szefa KAS o wyrażenie zgody na zarządzenie prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności, odbywa się za pośrednictwem funkcjonariusza upoważnionego pisemnie przez Szefa KAS, który osobiście dostarcza ten wniosek wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę przeprowadzenia czynności i odbiera go wraz z tymi materiałami po podjęciu przez Prokuratora Generalnego decyzji w sprawie zgody.

§ 6. [Czas prowadzenia czynności]

1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Szefa KAS w sprawie czynności, chyba że ustały przyczyny zarządzenia czynności albo Prokurator Generalny zarządzi ich zaniechanie.

2. W przypadku wystąpienia trwałego braku możliwości wykonywania czynności zaprzestaje się ich prowadzenia po akceptacji Szefa KAS uzyskanej na wniosek kierownika komórki organizacyjnej sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności]

Z przeprowadzonych czynności sporządza się sprawozdanie, które zawiera:

1) kryptonim i numer sprawy, jeżeli został nadany;

2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia;

3) dane osób, których dotyczyły czynności;

4) opis wyników czynności;

5) opis i oznaczenie:

a) przedmiotów nabytych, zbytych oraz przejętych,

b) korzyści majątkowych przyjętych oraz wręczonych

– podczas prowadzenia czynności.

§ 8. [Informacja Szefa KAS o przebiegu czynności i ich wyniku]

Informację Szefa KAS dla Prokuratora Generalnego o przebiegu czynności i ich wyniku sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. [Zarządzenie Prokuratora Generalnego o zaniechaniu czynności]

Zarządzenie Prokuratora Generalnego o zaniechaniu czynności sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 10. [Przekazywanie i przechowywanie materiałów i dokumentów zgromadzonych oraz wytworzonych w związku z realizacją czynności]

Przekazywanie i przechowywanie materiałów i dokumentów zgromadzonych oraz wytworzonych w związku z realizacją czynności, w szczególności nośników danych zawierających zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku, kopii wykonanych z tych nośników oraz dokumentów sporządzonych na podstawie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym.

§ 11. [Zniszczenie materiałów i dokumentów]

1. Zarządzenie Szefa KAS w sprawie komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Zniszczenie materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności, niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niemających znaczenia dla kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub postępowania w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeprowadza się przez ich fizyczne zniszczenie, a w przypadku zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, przez usunięcie tych zapisów w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

3. W przypadku gdy usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach nie jest możliwe, dokonuje się fizycznego zniszczenia tych nośników.

4. Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

5. Informację Szefa KAS dla Prokuratora Generalnego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 12. [Ilość egzemplarzy sporządzanych dokumentów]

Dokumenty, o których mowa w:

1) § 3 ust. 3 i § 7 – sporządza się w jednym egzemplarzu;

2) § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 2, § 8 i § 9 oraz § 11 ust. 1, 4 i 5 – sporządza się w dwóch egzemplarzach.

§ 13. [Wzór rejestru]

1. Wzór rejestru zarządzeń w sprawie czynności prowadzonego przez Szefa KAS określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Wzór rejestru pisemnych zgód na zarządzenie przez Szefa KAS prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności prowadzonego przez Prokuratora Generalnego określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086 i 1321.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ O ZARZĄDZENIE PROWADZENIA, PRZEDŁUŻENIA ALBO KONTYNUOWANIA CZYNNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 12 września 2017 r. (poz. 1850)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ O ZARZĄDZENIE PROWADZENIA, PRZEDŁUŻENIA ALBO KONTYNUOWANIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR DRUKU ZARZĄDZENIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 2

WZÓR DRUKU ZARZĄDZENIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ O AKCEPTACJĘ ZAPRZESTANIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ O AKCEPTACJĘ ZAPRZESTANIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PROKURATORA GENERALNEGO O PRZEBIEGU CZYNNOŚCI I ICH WYNIKU]

Załącznik nr 4

WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PROKURATORA GENERALNEGO O PRZEBIEGU CZYNNOŚCI I ICH WYNIKU

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR ZARZĄDZENIA PROKURATORA GENERALNEGO O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 5

WZÓR ZARZĄDZENIA PROKURATORA GENERALNEGO O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 6

WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR PROTOKOŁU KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 7

WZÓR PROTOKOŁU KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PROKURATORA GENERALNEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 8

WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PROKURATORA GENERALNEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ W SPRAWIE CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 9

WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ W SPRAWIE CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR REJESTRU PISEMNYCH ZGÓD NA ZARZĄDZENIE PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ PROWADZENIA, PRZEDŁUŻENIA ALBO KONTYNUOWANIA CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ PROKURATORA GENERALNEGO]

Załącznik nr 10

WZÓR REJESTRU PISEMNYCH ZGÓD NA ZARZĄDZENIE PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ PROWADZENIA, PRZEDŁUŻENIA ALBO KONTYNUOWANIA CZYNNOŚCI PROWADZONEGO PRZEZ PROKURATORA GENERALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama