REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2691

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1641), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1844).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1844), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2691)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb udzielania funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem", wyróżnień, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą";

2) podmioty właściwe w tych sprawach;

3) sposób i terminy przyznawania wyróżnień;

4) wzory dokumentów wykorzystywanych w sprawach wyróżnień.

§ 2. 1. Wyróżnień udzielają:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych:

a) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy,

b) funkcjonariuszom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy;

2) Komendant Główny Straży Granicznej - funkcjonariuszom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;

3)2) Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendant ośrodka Straży Granicznej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległym im odpowiednio Wyższej Szkole Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej lub ośrodku Straży Granicznej - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;

4) kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległej mu komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;

5)3) komendant placówki Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej oraz kierownik działu, kierownik działu dowodzenia, kierownik zakładu, naczelnik wydziału, dowódca kompanii, komendant pododdziałów szkolnych, komendant studium (kursu) - podległym im funkcjonariuszom - wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;

6) inny bezpośredni przełożony funkcjonariusza zajmujący stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe, poczynając od kierownika sekcji (równorzędnego) lub dowódcy plutonu (równorzędnego) - wyróżnienia określonego w art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli przełożony uzna, że funkcjonariusz zasługuje na wyższe wyróżnienie niż to, którego może udzielić, występuje z wnioskiem do podmiotu właściwego do udzielenia takiego wyróżnienia.

3. Funkcjonariusz, któremu powierzono pełnienie obowiązków na danym stanowisku, może udzielać wyróżnień w zakresie przysługującym funkcjonariuszowi mianowanemu na to stanowisko.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela wyróżnień z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2. Przełożeni, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, udzielają wyróżnień z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonego funkcjonariusza proponowanego do wyróżnienia.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie wyróżnienia zawiera:

1) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe funkcjonariusza proponowanego do wyróżnienia;

2) proponowane wyróżnienie;

3) wskazanie okoliczności uzasadniających udzielenie wyróżnienia.

2. Jeżeli zaistnieją okoliczności uzasadniające jednoczesne udzielenie wyróżnienia więcej niż jednemu funkcjonariuszowi, można sporządzić jeden wniosek obejmujący wszystkich funkcjonariuszy proponowanych do wyróżnienia.

3. Wzór wniosku o udzielenie wyróżnienia jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub innej miejscowości albo skierowanemu do szkoły albo na przeszkolenie wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy udzielają przełożeni właściwi w miejscu delegowania, nauki lub przeszkolenia.

§ 6. 1. Pochwały udziela się ustnie. O udzieleniu pochwały sporządza się pisemną informację. Wzór informacji o udzieleniu pochwały jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 2-4 ustawy udziela się rozkazem o wyróżnieniu.

3. Rozkaz o wyróżnieniu, o którym mowa w ust. 2, zawiera stopień, imię i nazwisko wyróżnionego, stanowisko służbowe, rodzaj wyróżnienia oraz krótki opis czynu lub osiągnięcia, za które wyróżnienie jest przyznane.

4. Z rozkazem o wyróżnieniu zapoznaje się wyróżnionego funkcjonariusza.

5. Informację o udzieleniu pochwały, kopie lub wyciągi z rozkazów o wyróżnieniu dołącza się do akt osobowych wyróżnionego funkcjonariusza.

§ 7. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela wyróżnień określonych w art. 91 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy decyzją o wyróżnieniu. Do decyzji o wyróżnieniu przepisy § 6 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

2. Wzór rozkazu o wyróżnieniu (decyzji o wyróżnieniu) jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego mogą udzielić:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych i Komendant Główny Straży Granicznej - do 10 dni roboczych;

2)4) Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej i kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - do 7 dni roboczych;

3) komendant placówki Straży Granicznej oraz komendant dywizjonu Straży Granicznej - do 5 dni roboczych;

4)5) kierownik działu, kierownik działu dowodzenia, kierownik zakładu, naczelnik wydziału, dowódca kompanii, komendant pododdziałów szkolnych oraz komendant studium (kursu) - do 3 dni roboczych.

2. Jeżeli krótkoterminowy urlop wypoczynkowy nie zakłóca normalnego toku służby, powinien być wykorzystany w terminie wskazanym we wniosku wyróżnionego funkcjonariusza, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia udzielenia wyróżnienia.

3. Na wniosek wyróżnionego funkcjonariusza krótkoterminowy urlop wypoczynkowy może być wykorzystany w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem.

§ 9. 1. Wyróżnienia funkcjonariuszowi udziela się w sposób uroczysty w czasie jak najkrótszym od spełnienia warunków udzielenia wyróżnienia.

2. Informację o wyróżnieniu funkcjonariusza można podać do wiadomości funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej Straży Granicznej albo komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której wyróżniony pełni służbę.

§ 10. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Wnioski o udzielenie wyróżnienia sporządzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).7)


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2584).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1844), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 sierpnia 2022 r.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 940), które zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2191) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2691)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE WYRÓŻNIENIAZałącznik nr 2

WZÓR - INFORMACJA O UDZIELENIU POCHWAŁYZałącznik nr 3

WZÓR - ROZKAZ O WYRÓŻNIENIU / DECYZJA O WYRÓŻNIENIUMetryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-15
  • Data wejścia w życie: 2023-12-15
  • Data obowiązywania: 2023-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA