REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2742

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026) (Dz. U. z 2022 r. poz. 77), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026) (Dz. U. poz. 2610).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026) (Dz. U. poz. 2610), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Łukaszewska-Trzeciakowska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 4 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2742)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH2200262)), obejmujący obszar 7492,59 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2742)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SANDR BRDY (PLH220026)

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SANDR BRDY (PLH220026)


Załącznik nr 34)

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SANDR BRDY (PLH220026)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

2

3110

Jeziora lobeliowe

3

3140

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)

4

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

5

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

6

4030

Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

7

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

8

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

9

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

10

7210

Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

11

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

12

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

13

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

14

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

15

91T0

Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik nr 45)

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SANDR BRDY (PLH220026)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

elisma wodna

Luronium natans

2

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

3

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

4

sierpowiec błyszczący

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2594).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 stycznia 2022 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026) (Dz. U. poz. 2610), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SANDR BRDY (PLH220026)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

3

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

osiadła

4

nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

rozrodcza

5

skójka gruboskorupowa

Unio crassus

osiadła

6

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

7

wilk

Canis lupus

osiadła

8

wydra

Lutra lutra

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-21
  • Data wejścia w życie: 2023-12-21
  • Data obowiązywania: 2023-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA