REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 136

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 stycznia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 330 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi (Dz. U. poz. 1131) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W celu pobierania próbek żywności, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448), wydziela się codziennie, na każdą stołówkę wojskową przygotowującą posiłki w ramach stosowanych norm wyżywienia, środki spożywcze o wartości pieniężnej do 100% stosowanych norm, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d i pkt 2 lit. a.”;

2) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. Żołnierze uprawnieni do wyżywienia w przypadkach, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 5, otrzymują wyżywienie w wymiarze:

1) 35% przysługującej zasadniczej normy wyżywienia w przypadku:

a) sprawdzenia stawiennictwa w jednostce wojskowej na podstawie odrębnych przepisów,

b) szkolenia lub ćwiczenia w garnizonie lub poza garnizonem – trwających do 8 godzin;

2) 40% przysługującej zasadniczej normy wyżywienia – jeżeli czas szkolenia, ćwiczenia lub kursu wynosi ponad 8 godzin, nie więcej jednak niż 12 godzin;

3) 100% przysługującej im normy wyżywienia – jeżeli czas szkolenia, ćwiczenia, kursu lub kształcenia wynosi ponad 12 godzin.

2. Czas szkolenia, ćwiczenia, kursu lub kształcenia obejmuje:

1) w zakresie szkoleń i ćwiczeń – liczbę godzin szkoleniowych w poszczególnym dniu szkolenia lub ćwiczenia;

2) w zakresie kursu lub kształcenia – okres od dnia rozpoczęcia kursu lub kształcenia do dnia zakończenia kursu lub kształcenia, bez względu na liczbę godzin szkoleniowych w poszczególnych dniach szkoleniowych realizowanych w ramach szkolenia programowego.”;

3) w § 35 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) pełniący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia:

a) w uczelni wojskowej:

– na studiach stacjonarnych,

– na kursach oficerskich,

b) na studiach stacjonarnych w uczelni innej niż uczelnia wojskowa,

c) w szkole podoficerskiej,

d) w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia

– przez okres kształcenia;”,

b) w pkt 6 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) leczenia stacjonarnego w izbach chorych albo w szpitalach polowych będących w strukturach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwolnionych z uczestnictwa w zajęciach, pozostających na terenie uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, ośrodków szkolenia lub centrach szkolenia;”,

c) w pkt 12 skreśla się wyraz „zawodowy”,

d) w pkt 14:

– skreśla się wyrazy „Jednostki Wojskowej Nr 2414, Nr 2286 i Nr 5718”,

– kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) aktywnej rezerwy, nieuprawnieni do innych zasadniczych norm wyżywienia – tylko w dniach wykonywania obowiązków służbowych w wymiarze:

a) 40% przysługującej normy wyżywienia – jeżeli czas wykonywania obowiązków służbowych przekracza 8 godzin, nie więcej niż 12 godzin,

b) 100% przysługującej normy wyżywienia – jeżeli czas wykonywania obowiązków służbowych przekracza 12 godzin.”;

4) w § 40:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w wymiarze 100% jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy żołnierskiej – 010 lub szkolnej – 020, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 5 lit. a–c i f–h, pkt 6 lit. c i d oraz pkt 14:”,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pierwszego i drugiego dnia Bożego Narodzenia, 31 grudnia, Święta Narodowego Trzeciego Maja, Święta Wojska Polskiego i Narodowego Święta Niepodległości – uprawnienie do bezpłatnego wyżywienia na podstawie § 35 ust. 1 pkt 5 lit. a–c i f–h, pkt 6 lit. c i d oraz pkt 14,”;

5) w § 42:

a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „w wymiarze 50%” dodaje się wyrazy „jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia szkolnej – 020”,

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „zawodowym”;

6) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie przysługiwania żołnierzom kilku wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110 w przypadkach określonych w § 35 ust. 1 pkt 5 lit. a–c i f–h, pkt 6 lit. c i d, pkt 14 oraz w § 40 pkt 3 lit. a–c.”;

7) w § 44 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) nie przebywają na zwolnieniu lekarskim, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 35 ust. 1 pkt 6 lit. e.”;

8) w § 47:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku przebywania na przepustce lub urlopie – w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej normy wyżywienia w zamian za posiłki niewydane w naturze, zgodnie z podziałem określonym w § 46 ust. 3;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) pełniącemu dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, w okresie szkolenia specjalistycznego, tylko w zakresie posiłków, o których mowa w § 46 ust. 3, niemieszczących się w ustalonym w jednostce wojskowej czasie służby – przy braku przeciwwskazań służbowych.”;

9) w § 48 uchyla się pkt 2;

10) w § 49:

a) w ust. 1 wyraz „finansowym” zastępuje się wyrazem „żywnościowym”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu.”;

11) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) zestawienie norm umundurowania i wyekwipowania otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

b) zestawy nr 1–3 i 21 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

c) po zestawie nr 27 dodaje się zestawy nr 28–34 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 136)

NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Zestaw nr 1 (201000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej pełniących zasadniczą służbę wojskową oraz odbywających ćwiczenia lub przeszkolenia wojskowe

Zestaw nr 2 (202000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Sił Powietrznych pełniących zasadniczą służbę wojskową oraz odbywających ćwiczenia lub przeszkolenia wojskowe

Zestaw nr 3 (203000) – Normy umundurowania oraz wyekwipowania ćwiczebnego i polowego żołnierzy Marynarki Wojennej pełniących zasadniczą służbę wojskową oraz odbywających ćwiczenia lub przeszkolenia wojskowe

Zestaw nr 4 (240000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Wojsk Specjalnych pełniących zasadniczą służbę wojskową

Zestaw nr 5 (207000) – Normy umundurowania dodatkowego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Zestaw nr 6 (208000) – Normy umundurowania lotniczo-technicznego dla personelu obsługi technicznej lotnictwa

Zestaw nr 7 (209000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy kompanii honorowych, reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych oraz etatowych orkiestr wojskowych

Zestaw nr 8 (210000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego biorących udział w wystąpieniach o charakterze reprezentacyjnym

Zestaw nr 9 (211000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych, niewchodzących w skład załogi jednostki pływającej, skierowanych do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych, jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych realizujących zadania poza granicami państwa w różnych strefach klimatycznych

Zestaw nr 10 (212000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Marynarki Wojennej, skierowanych do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych, jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych lub biorących udział w realizacji zadań poza granicami państwa w różnych strefach klimatycznych w składzie jednostek pływających

Zestaw nr 11 (214000) – Normy umundurowania i wyekwipowania dla obsługi wozów bojowych, pojazdów mechanicznych oraz warsztatów naprawczych

Zestaw nr 12 (215000) – Normy wyekwipowania załóg jednostek pływających

Zestaw nr 13 (216000) – Normy pościeli dla żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową

Zestaw nr 14 (217000) – Normy przyborów oraz środków do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową

Zestaw nr 15 (218000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Zestaw nr 16 (219000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Sił Powietrznych pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Zestaw nr 17 (220000) – Normy umundurowania oraz wyekwipowania ćwiczebnego i polowego żołnierzy Marynarki Wojennej pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Zestaw nr 18 (221000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Wojsk Specjalnych pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Zestaw nr 19 (222000) – Normy umundurowania lotniczo-technicznego żołnierzy rezerwy personelu latającego i obsługi technicznej lotnictwa pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Zestaw nr 20 (223000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy rezerwy i żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny należących do obsługi wozów bojowych, pojazdów mechanicznych oraz warsztatów naprawczych

Zestaw nr 21 (225000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy rezerwy Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej

Zestaw nr 22 (226000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy rezerwy Sił Powietrznych

Zestaw nr 23 (227000) – Normy umundurowania oraz wyekwipowania ćwiczebnego i polowego żołnierzy rezerwy Marynarki Wojennej

Zestaw nr 24 (228000) – Normy umundurowania żołnierzy rezerwy Wojsk Specjalnych

Zestaw nr 25 (229000) – Normy pościeli dla żołnierzy rezerwy i żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Zestaw nr 26 (230000) – Normy przyborów oraz środków do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia dla żołnierzy rezerwy i żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Zestaw nr 27 (231000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

Zestaw nr 28 (232000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – mężczyzn, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej

Zestaw nr 29 (233000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – kobiet, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej

Zestaw nr 30 (234000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – mężczyzn, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Sił Powietrznych

Zestaw nr 31 (235000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – kobiet, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Sił Powietrznych

Zestaw nr 32 (236000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – mężczyzn, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Marynarki Wojennej

Zestaw nr 33 (237000) – Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – kobiet, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Marynarki Wojennej

Zestaw nr 34 (238000) – Normy bielizny osobistej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, studentów w uczelni wojskowej

Zestaw nr 1 (201000)

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej pełniących zasadniczą służbę wojskową oraz odbywających ćwiczenia lub przeszkolenia wojskowe

 

 

Kolumna

1.

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej w jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych i kawalerii powietrznej, rozpoznania i piechoty górskiej

5–6

2.

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej, z wyjątkiem żołnierzy wymienionych w pkt 1

7–8

3.

Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany – z zapasów użytku bieżącego w miesiącach maj – wrzesień

9–10

4.

Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w miesiącach październik – kwiecień

11–12

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

 1

4

 1

4

1

2

1

2

2

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

 1

4

 1

4

 

 

 

 

3

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

 1

5

 1

5

 

 

 1

6

4

Beret

84050502

szt.

 1

4

 1

4

1

1

 1

1

5

Mundur polowy

84050105150000

kpl.

 1

2

 1

2

 

 

 1

1

6

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

 1

3

 1

3

 

 

 1

2

7

Skarpety sportowe

84400503000000

para

2

1

2

1

1

x

 1

x

8

Skarpety zimowe

84400513020000

para

2

1

2

1

 

 

2

x

9

Skarpety letnie

84400513010000

para

2

1

2

1

2

x

 

 

10

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

 1

4

1

4

 

 

1

1

11

Trzewiki

84301237000000

para

 1

2

1

2

1

1

 

 

12

Mundur polowy letni

84050105160000

kpl.

2

1

2

1

1

 

 

13

Rękawice taktyczne

84150202150000

para

1

2

 

 

 

 

 

 

14

Kominiarka koloru khaki

84150403000000

szt.

4

 

 

 

 

 

 

15

Bluza ocieplająca

84150710180000

szt.

 1

4

1

4

 

 

 

 

16

Buty sportowe

84300304000000

para

1

2

1

2

1

x

1

x

17

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para

1

1

1

1

1

x

1

x

18

Bielizna zimowa

84201300000000

kpl.

2

4

2

4

 

 

2

2

19

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

2

2

2

2

1

x

1

x

20

Bielizna letnia

84200700000000

kpl.

2

3

2

3

2

2

 

 

21

Ręcznik frotté

72100503000000

szt.

2

2

2

2

2

2

2

2

22

Piżama

84200103000000

kpl.

1

2

1

2

1

2

1

2

23

Pas żołnierski

84400704010000

szt.

1

8

1

8

1

5

1

5

24

Szelki do przenoszenia oporządzenia

84651902000000

szt.

1

6

1

6

1

6

1

6

25

Zasobnik piechoty górskiej żołnierski

84651501100000

szt.

1

5

1

5

1

5

1

5

26

Wieszak ramiączko

84650801000000

szt.

3

1

3

1

3

1

3

1

27

Pas do munduru polowego

84400704090000

szt.

1

4

1

4

1

4

1

4

28

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wydawane żołnierzom, wymienione w lp. 7–9, 16 i 17, przechodzą na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 24 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

4. Przedmioty ujęte w lp. 7, 16 i 19 w kolumnach 9–12 przysługują wyłącznie żołnierzom powoływanym na okres powyżej 14 dni w akademiach, centrach szkolenia i ośrodkach szkolenia.

5. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej odbywającym szkolenie podstawowe w miesiącach maj – wrzesień wydaje się wyłącznie przedmioty określone w podzestawach 5–8 w lp. 1, 2, 4, 7, 9, 11–17 i 19–28. Pozostałe przedmioty są uzupełniane podczas szkolenia specjalistycznego.

6. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej odbywającym szkolenie podstawowe w miesiącach październik – kwiecień wydaje się wyłącznie przedmioty określone w podzestawach 5–8 w lp.1–8, 10–11, 13–19 i 21–28. Pozostałe przedmioty są uzupełniane podczas szkolenia specjalistycznego.

7. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–12 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 2 (202000)

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy Sił Powietrznych pełniących zasadniczą służbę wojskową oraz odbywających ćwiczenia lub przeszkolenia wojskowe

 

Kolumna

1. Żołnierz zasadniczej służby wojskowej

5–6

2. Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w miesiącach maj – wrzesień

7–8

3. Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w miesiącach październik – kwiecień

9–10

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

1

4

1

2

1

2

2

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

1

4

 

 

 

 

3

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

1

5

 

 

1

6

4

Furażerka polowa Sił Powietrznych

84050503020000

szt.

1

4

1

1

1

1

5

Mundur polowy

84050105150000

kpl.

1

2

 

 

1

1

6

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

3

 

 

1

2

7

Skarpety sportowe

84400503000000

para

2

1

1

x

1

x

8

Skarpety zimowe

84400513020000

para

2

1

 

 

2

x

9

Skarpety letnie

84400513010000

para

2

1

2

x

 

 

10

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

 1

4

 

 

1

1

11

Trzewiki

84301237000000

para

 1

2

1

1

 

 

12

Mundur polowy letni

84050105160000

kpl.

 1

2

1

1

 

 

13

Bluza ocieplająca

84150710180000

szt.

 1

4

 

 

 

 

14

Buty sportowe

84300304000000

para

 1

2

1

x

1

x

15

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para

 1

1

1

x

1

x

16

Bielizna zimowa

84201300000000

kpl.

2

4

 

 

2

2

17

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

2

2

1

x

1

x

18

Bielizna letnia

84200700000000

kpl.

2

3

2

2

 

 

19

Ręcznik frotté

72100503000000

szt.

2

2

2

2

2

2

20

Piżama

84200103000000

kpl.

1

2

1

2

1

2

21

Pas żołnierski

84400704010000

szt.

1

8

1

6

1

6

22

Szelki do przenoszenia oporządzenia

84651902000000

szt.

1

6

1

8

1

8

23

Zasobnik piechoty górskiej żołnierski

84651501100000

szt.

1

5

1

5

1

5

24

Wieszak ramiączko

84650801000000

szt.

3

1

3

1

3

1

25

Pas do munduru polowego

84400704090000

szt.

1

4

1

4

1

4

26

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wydawane żołnierzom, wymienione w lp. 7–9, 14 i 15, przechodzą na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 22 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

4. Przedmioty ujęte w lp. 7, 14 i 17 w kolumnach 7–10 przysługują wyłącznie żołnierzom powoływanym na okres powyżej 14 dni w akademiach, centrach szkolenia i ośrodkach szkolenia.

5. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej odbywającym szkolenie podstawowe w miesiącach maj – wrzesień wydaje się wyłącznie przedmioty określone w podzestawie 5–6 w lp.1–2, 4, 7, 9, 11–15 i 17–26. Pozostałe przedmioty są uzupełniane podczas szkolenia specjalistycznego.

6. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej odbywającym szkolenie podstawowe w miesiącach październik – kwiecień wydaje się wyłącznie przedmioty określone w podzestawie 5–6 w lp.1–8, 10–11, 13–17 i 19–26. Pozostałe przedmioty są uzupełniane podczas szkolenia specjalistycznego.

7. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–10 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 3 (203000)

Normy umundurowania oraz wyekwipowania ćwiczebnego i polowego żołnierzy Marynarki Wojennej pełniących zasadniczą służbę wojskową oraz odbywających ćwiczenia lub przeszkolenia wojskowe

 

 

Kolumna

1.

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej w instytucjach i jednostkach:

 

 

1) pływających

5–6

 

2) pozostałych

7–8

2.

Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe w miesiącach maj – wrzesień, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w instytucjach i jednostkach:

 

 

1) pływających

9–10

 

2) pozostałych

11–12

3.

Żołnierz odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe w miesiącach październik – kwiecień, mundurowany z zapasów użytku bieżącego w instytucjach i jednostkach

 

 

1) pływających

13–14

 

2) pozostałych

15–16

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Mundur ćwiczebny Marynarki Wojennej wzór 2010

84050106060000

kpl.

1

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

 

 

1

4

 

 

1

2

 

 

1

2

3

Mundur ćwiczebny letni Marynarki Wojennej wzór 2010

84050106050000

kpl.

1

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

4

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

1

4

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Beret marynarski

84050502080000

szt.

1

4

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Czapka ćwiczebna marynarska tropikalna

84050501030300

szt.

1

3

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

7

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

 

 

1

5

 

 

 

 

 

 

1

6

8

Czapka zimowa Marynarki Wojennej

84050501042100

szt.

1

5

 

 

 

 

 

 

1

6

 

 

9

Ubranie ochronne Marynarki Wojennej

84150703240200

kpl.

1

4

 

 

1

4

 

 

1

4

 

 

10

Mundur polowy

84050105150000

kpl.

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

1

1

11

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

1

2

12

Rękawice zimowe pięciopalcowe Marynarki Wojennej

84150201101100

para

1

3

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

13

Skarpety sportowe

84400503000000

para

2

1

2

1

1

x

1

x

1

x

1

x

14

Skarpety zimowe

84400513020000

para

2

1

2

1

 

 

 

 

2

x

2

x

15

Skarpety letnie

84400513010000

para

2

1

2

1

2

x

2

x

 

 

 

 

16

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

1

4

 

4

 

 

 

 

1

1

1

1

17

Trzewiki

84301237000000

para

1

2

 

2

1

1

1

1

 

 

 

 

18

Mundur polowy letni

84050105160000

kpl.

 

 

 

2

 

 

1

1

 

 

 

 

19

Bluza ocieplająca

84150710180000

szt.

1

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Buty sportowe

84300304000000

para

1

2

 

2

1

x

1

x

1

x

1

x

21

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para

1

1

 

1

1

x

1

x

1

x

1

x

22

Pasek do spodni Marynarki Wojennej

84400709000000

szt.

1

4

 

 

1

6

 

 

1

6

 

 

23

Pas żołnierski z klamrą

84400704060000

szt.

1

8

1

8

1

8

1

6

1

8

1

6

24

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

2

2

2

2

1

x

1

x

1

x

1

x

25

Bielizna zimowa Marynarki Wojennej

84201400000000

kpl.

2

4

2

4

 

 

 

 

2

2

2

2

26

Bielizna letnia Marynarki Wojennej

84203100000000

kpl.

2

3

2

3

2

2

2

2

 

 

 

 

27

Ręcznik frotté

72100503000000

szt.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

Piżama

84200103000000

kpl.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

29

Szelki do przenoszenia oporządzenia

84651902000000

szt.

 

 

1

6

 

 

1

8

 

 

1

8

30

Zasobnik piechoty górskiej żołnierski

84651501100000

szt.

1

5

1

5

1

8

1

5

1

8

1

5

31

Wieszak ramiączko

84650801000000

szt.

5

2

5

2

3

1

3

1

3

1

3

1

32

Pas do munduru polowego

84400704090000

szt.

 

 

1

4

 

 

1

4

 

 

1

4

33

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty wydawane żołnierzom, wymienione w lp. 13–15, 20 i 21, przechodzą na ich własność z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 29 wydaje się żołnierzom stosownie do potrzeb.

4. Przedmioty ujęte w lp. 13, 20 i 24 w kolumnach 9–16 przysługują wyłącznie żołnierzom powoływanym na okres powyżej 14 dni w akademiach, centrach szkolenia i ośrodkach szkolenia.

5. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej odbywającym szkolenie podstawowe w miesiącach maj – wrzesień wydaje się wyłącznie przedmioty określone w podzestawach 5–8 w lp. 2–6, 9, 13, 15, 17–24 i 26–33. Pozostałe przedmioty są uzupełniane podczas szkolenia specjalistycznego.

6. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej odbywającym szkolenie podstawowe w miesiącach październik – kwiecień wydaje się wyłącznie przedmioty określone w podzestawach 5–8 w lp.1–2, 4–14, 16, 17, 19–25 i 27–33. Pozostałe przedmioty są uzupełniane podczas szkolenia specjalistycznego.

Zestaw nr 21 (225000)

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy rezerwy Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Kolumna

Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy (żołnierz AR) w:

 

1) jednostkach powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, rozpoznania i piechoty górskiej

5–6

2) jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej

7–8

3) pozostałych jednostkach

9–10

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

 1

6

 1

6

 1

6

2

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

 1

6

 1

6

 1

6

3

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

 1

6

 1

6

 1

6

4

Beret

84050502

szt.

 1

6

 1

6

 1

6

5

Mundur polowy

84050105150000

kpl.

 1

6

 1

6

 1

6

6

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

 1

6

 1

6

 1

6

7

Skarpety sportowe

84400503000000

para

2

3

2

3

2

3

8

Skarpety zimowe

84400513020000

para

2

3

2

3

2

3

9

Skarpety letnie

84400513010000

para

2

3

2

3

2

3

10

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

 1

6

 1

6

1

6

11

Trzewiki

84301237000000

para

 1

6

 1

6

1

6

12

Mundur polowy letni

84050105160000

kpl.

 1

6

 1

6

1

6

13

Rękawice taktyczne

84150202150000

para

 1

6

 1

6

 

 

14

Kominiarka koloru khaki

84150403000000

szt.

 1

6

 1

6

 

 

15

Buty sportowe

84300304000000

para

 1

6

 1

6

1

6

16

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para

 1

6

 1

6

1

6

17

Bielizna zimowa

84201300000000

kpl.

2

6

2

6

2

6

18

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

2

6

2

6

2

6

19

Bielizna letnia

84200700000000

kpl.

2

6

2

6

2

6

20

Ręcznik frotté

72100503000000

szt.

2

6

2

6

2

6

21

Piżama

84200103000000

kpl.

 1

2

 

 

 

2

22

Pas żołnierski

84400704010000

szt.

 1

6

1

6

 1

6

23

Szelki do przenoszenia oporządzenia

84651902000000

szt.

 1

8

 

 

 1

8

24

Zasobnik piechoty górskiej żołnierski

84651501100000

szt.

 1

6

 1

6

 1

6

25

Pas do munduru polowego

84400704090000

szt.

 1

4

 1

4

 1

4

26

Czapka rogatywka polowa

84050501040707

szt.

 

 

 1

6

 

 

27

Bluza ocieplająca

84150710180000

szt.

 

 

 1

6

 

 

28

Bielizna letnia długa

84202500000000

kpl.

 

 

 1

6

 

 

29

Śpiwór

84651613000000

szt.

 

 

 1

6

 

 

30

Karimata

72100201020000

szt.

 

 

 1

6

 

 

31

Okulary ochronne specjalne gogle

84650606000000

szt.

 

 

 1

6

 

 

32

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 7–9, 15 i 16 przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania.

3. Przedmiot określony w lp. 23 wydaje się stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–10 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 28 (232000)

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – mężczyzn, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Kolumna

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej – mężczyzna, student w uczelni wojskowej o:

1) okresie nauczania od 12 do 24 miesięcy

5–6

2) trzyletnim okresie nauczania

7–8

3) czteroletnim okresie nauczania

9–10

4) pięcioletnim okresie nauczania

11–12

5) sześcioletnim okresie nauczania

13–14

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Beret

84050502

szt.

 1

2

 1

3

 1

2

 1

2,5

 1

3

2

Czapka zimowa futrzana Wojsk Lądowych

84050501040101

szt.

 1

6

 1

6

 1

6

 1

6

 1

6

3

Krawat koloru khaki

84400301000000

szt.

 1

2

 1

3

 1

4

 1

5

 1

3

4

Kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych

84050204020800

szt.

 1

4

 1

3

 1

4

 1

5

 1

6

5

Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych

84050902010200

kpl.

 1

2

 1

3

 1

4

 1

5

 1

6

6

Rękawiczki zimowe koloru czarnego

84401602000000

para

 1

2

 1

3

 1

4

 1

5

 1

3

7

Szalik zimowy koloru khaki

84401403000000

szt.

 1

2

 1

3

 1

4

 1

5

 1

3

8

Spodnie wyjściowe letnie Wojsk Lądowych

84050208010200

szt.

 1

2

 1

3

 1

4

 1

5

 1

6

9

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki

84051202020000

szt.

2

2

2

3

2

2

2

5

2

3

10

Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki

84051202010000

szt.

2

2

2

3

2

2

2

5

2

3

11

Półbuty wyjściowe

84300101000000

para

2

2

2

3

2

2

2

5

2

3

12

Skarpety letnie koloru czarnego

84400501000000

para

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

13

Trzewiki zimowe – botki

84300202000000

para

1

2

1

3

1

4

1

5

1

3

14

Pasek skórzany do spodni

84400706000000

szt.

1

2

1

3

1

2

1

5

1

3

15

Torba na wyposażenie

84651503010300

szt.

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

16

Torba polowa brezentowa

84600204000000

szt.

1

4

1

4

1

4

1

5

1

4

17

Wieszak ramiączko

84650801000000

szt.

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

18

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmiot określony w lp. 12 przechodzi na własność żołnierza z chwilą wydania.

3. Przedmioty określone w lp. 1–11,13,14 i 18 przechodzą na własność żołnierza z chwilą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej jako student w uczelni wojskowej.

4. Należność przedmiotu określonego w lp. 15 i 17 realizuje się przez pododdział.

5. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–14 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 29 (233000)

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – kobiet, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Kolumna

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej – kobieta, student w uczelni wojskowej o:

1) okresie nauczania od 12 do 24 miesięcy

5–6

2) trzyletnim okresie nauczania

7–8

3) czteroletnim okresie nauczania

9–10

4) pięcioletnim okresie nauczania

11–12

5) sześcioletnim okresie nauczania

13–14

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Beret

84050502

szt.

1

2

1

 1

2,5

1

3

2

Czapka zimowa futrzana Wojsk Lądowych

84050501040101

szt.

1

6

1

6

 1

 6

 1

6

1

6

3

Krawat koloru khaki

84400301000000

szt.

1

2

1

 3

 1

 4

 1

5

1

3

4

Kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych

84050204020800

szt.

1

4

1

 3

 1

 4

 1

5

1

6

5

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych

84100402010000

kpl.

1

4

1

 3

 1

 4

 1

5

1

6

6

Rękawiczki zimowe koloru czarnego

84401602000000

szt.

1

2

1

 3

 1

 4

 1

5

1

3

7

Szalik zimowy koloru khaki

84401403000000

szt.

1

2

1

 3

 1

 4

 1

5

1

3

8

Spódnica letnia Wojsk Lądowych

84100302020100

szt.

1

2

1

 3

 1

 4

 1

5

1

6

9

Spodnie wyjściowe damskie Wojsk Lądowych

84100303010000

szt.

1

2

1

 3

 4

 1

5

1

6

10

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki

84100301040302

szt.

2

2

2

3

2

2

2

5

2

3

11

Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki

84100301040301

szt.

2

2

2

3

2

2

2

5

2

3

12

Półbuty damskie

84350104000000

para

2

2

2

3

2

2

2

5

2

3

13

Skarpety letnie koloru czarnego

84400501000000

para

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

14

Kozaki

84350801000000

para

1

2

1

3

1

4

1

5

1

3

15

Pasek skórzany do spodni

84400706000000

szt.

1

2

1

3

1

2

1

5

1

3

16

Torba na wyposażenie

84651503010300

szt.

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

17

Torba polowa brezentowa

84600204000000

szt.

1

4

1

4

1

4

1

5

1

4

18

Wieszak ramiączko

84650801000000

szt.

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

19

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmiot określony w lp. 13 przechodzi na własność żołnierza z chwilą wydania.

3. Przedmioty określone w lp. 1–12,14,15 i 19 przechodzą na własność żołnierza z chwilą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej jako student w uczelni wojskowej.

4. Należność przedmiotu określonego w lp. 16 i 18 realizuje się przez pododdział.

5. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–14 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 30 (234000)

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – mężczyzn, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Sił Powietrznych

 

Kolumna

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej – mężczyzna, student w uczelni wojskowej o:

1) okresie nauczania od 12 do 24 miesięcy

5–6

2) czteroletnim okresie nauczania

7–8

3) pięcioletnim okresie nauczania

9–10

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Bluza olimpijka Sił Powietrznych

84050201020000

szt.

 1

2

 

 

 

 

2

Czapka zimowa futrzana Sił Powietrznych

84050501040201

szt.

 1

6

 1

6

6

3

Furażerka Sił Powietrznych

84050503010000

szt.

 1

2

 1

2

 1

2,5

4

Krawat koloru czarnego

84400302000000

szt.

 1

2

 1

4

 1

5

5

Kurtka wyjściowa Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej

84050204020900

szt.

 1

4

 1

4

 1

5

6

Mundur wyjściowy Sił Powietrznych

84050902020200

kpl.

 1

2

 1

4

 1

5

7

Rękawiczki zimowe koloru czarnego

84401602000000

para

 1

2

 1

4

 1

5

8

Szalik zimowy koloru stalowego

84401405000000

szt.

 1

2

 1

4

 1

5

9

Spodnie wyjściowe letnie Sił Powietrznych

84050208020200

szt.

 1

2

4

 1

5

10

Spodnie wyjściowe Sił Powietrznych

84050207020200

szt.

 1

2

 

 

 

 

11

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego

84051203020000

szt.

2

2

2

2

2

5

12

Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego

84051203010000

szt.

2

2

2

2

2

5

13

Półbuty wyjściowe

84300101000000

para

2

2

2

2

2

5

14

Trzewiki zimowe – botki

84300202000000

para

1

2

1

4

1

5

15

Pasek skórzany do spodni

84400706000000

szt.

1

2

1

2

1

5

16

Torba na wyposażenie

84651503010300

szt.

1

8

1

8

1

8

17

Torba polowa brezentowa

84600204000000

szt.

1

4

1

4

1

4

18

Wieszak ramiączko

84650801000000

szt.

5

4

5

4

5

4

19

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 1–15 i 19 przechodzą na własność żołnierza z chwilą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej jako student w uczelni wojskowej.

3. Należność przedmiotu określonego w lp. 16 i 18 realizuje się przez pododdział.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–10 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 31 (235000)

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – kobiet, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Sił Powietrznych

 

Kolumna

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej – kobieta, student w uczelni wojskowej o:

1) okresie nauczania od 12 do 24 miesięcy

5–6

2) czteroletnim okresie nauczania

7–8

3) pięcioletnim okresie nauczania

9–10

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Bluza olimpijka damska Sił Powietrznych

84100301010200

szt.

1

2

 

 

 

 

2

Czapka zimowa futrzana Sił Powietrznych

84050501040201

szt.

1

6

1

6

1

6

3

Furażerka Sił Powietrznych

84050503010000

szt.

1

2

1

2

1

2,5

4

Krawat koloru czarnego

84400302000000

szt.

1

2

1

4

1

5

5

Kurtka wyjściowa Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej

84050204020900

szt.

1

4

1

4

1

5

6

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Sił Powietrznych

84100402020000

kpl.

1

2

1

4

1

5

7

Rękawiczki zimowe koloru czarnego

84401602000000

para

1

2

1

4

1

5

8

Szalik zimowy koloru stalowego

84401405000000

szt.

1

2

1

4

1

5

9

Spódnica wyjściowa letnia Sił Powietrznych

84100302020200

szt.

1

4

1

4

1

5

10

Spódnica wyjściowa Sił Powietrznych

84100302010200

szt.

1

2

 

 

 

 

11

Spodnie wyjściowe damskie Sił Powietrznych

84100303020000

szt.

1

2

1

4

1

5

12

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru stalowego

84100301040402

szt.

1

2

1

2

1

5

13

Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego

84100301040401

szt.

2

2

2

2

2

5

14

Półbuty damskie

84350104000000

para

2

2

2

2

2

5

15

Kozaki

84350801000000

para

1

2

1

4

1

5

16

Pasek skórzany do spodni

84400706000000

szt.

1

2

1

2

1

5

17

Torba na wyposażenie

84651503010300

szt.

1

8

1

8

1

8

18

Torba polowa brezentowa

84600204000000

szt.

1

4

1

4

1

4

19

Wieszak ramiączko

84650801000000

szt.

5

4

5

4

5

4

20

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 1–16 i 20 przechodzą na własność żołnierza z chwilą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej jako student w uczelni wojskowej.

3. Należność przedmiotu określonego w lp. 17 i 19 realizuje się przez pododdział.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–10 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 32 (236000)

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – mężczyzn, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Marynarki Wojennej

 

Kolumna

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej – mężczyzna, student w uczelni wojskowej:

1) o okresie nauczania od 12 do 24 miesięcy

5–6

2) o czteroletnim okresie nauczania

7–8

3) o pięcioletnim okresie nauczania

9–10

4) Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej

11–12

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Bluza wyjściowa marynarska

84050202010000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

2

Bluza wyjściowa letnia marynarska

84050202030000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

3

Czapka futrzana Marynarki Wojennej

84050501040302

szt.

1

6

1

6

1

6

1

6

4

Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera Marynarki Wojennej

84050501020204

szt.

1

3

1

4

1

5

 

 

5

Czapka garnizonowa marynarska

84050501020205

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

6

Kołnierz marynarski

84400200000000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

7

Krawat marynarski

84400303000000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

8

Krawat koloru czarnego

84400302000000

szt.

1

2

1

4

1

5

 

 

9

Kurtka wyjściowa Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej

84050204020900

szt.

1

4

1

4

1

5

 

 

10

Mundur wyjściowy Marynarki Wojennej

84050902030200

kpl.

1

2

1

4

1

5

 

 

11

Półpłaszcz marynarski

84051003010000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

4

12

Rękawiczki zimowe koloru czarnego

84401602000000

para

1

2

1

4

1

5

 

 

13

Spodnie wyjściowe marynarskie

84050207030200

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

14

Szalik zimowy koloru białego

84401404000000

szt.

1

2

1

4

1

5

 

 

15

Sznurek do wiązania krawata

84401200000000

szt.

 

 

 

 

 

 

2

1

16

Rękawiczki żołnierskie koloru czarnego

84401604000000

para

 

 

 

 

 

 

1

1

17

Spodnie wyjściowe letnie Marynarki Wojennej

84050208030100

szt.

1

2

1

4

1

5

 

 

18

Koszula koloru białego

84051102030000

szt.

1

2

1

2

1

5

 

 

19

Koszulka marynarska

84200517000000

szt.

 

 

 

 

 

 

2

1

20

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego Marynarki Wojennej

84051204040000

szt.

2

2

2

2

2

5

 

 

21

Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego Marynarki Wojennej

84051204030000

szt.

2

2

2

2

2

5

 

 

22

Półbuty wyjściowe

84300101000000

para

2

2

2

2

2

5

1

1

23

Trzewiki zimowe – botki

84300202000000

para

 

2

 

4

 

5

1

4

24

Kłódka do worka na wyposażenie

84650500000000

szt.

 

2

 

4

 

5

 

 

25

Pasek do spodni z klamrą Marynarki Wojennej

84400705000000

szt.

 

4

 

4

 

5

 

 

26

Pasek do spodni Marynarki Wojennej

84400709000000

szt.

 

2

 

4

 

5

1

4

27

Torba na wyposażenie

84651503010300

szt.

 

8

 

8

 

8

1

8

28

Torba polowa brezentowa

84600204000000

szt.

 

4

 

4

 

4

1

4

29

Wieszak do worka na wyposażenie

84650802000000

szt.

 

8

 

8

 

8

 

 

30

Worek na wyposażenie

84651502060000

szt.

 

8

 

8

 

8

 

 

31

Wieszak ramiączko

84650801000000

szt.

5

4

5

4

5

4

5

4

32

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 1–26 i 32 przechodzą na własność żołnierza z chwilą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej jako student w uczelni wojskowej.

3. Należność przedmiotu określonego w lp. 27 i 31 realizuje się przez pododdział.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–12 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 33 (237000)

Normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – kobiet, studentów w uczelni wojskowej kształcącej na potrzeby Marynarki Wojennej

 

Kolumna

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej – kobieta, student w akademii, szkole i uczelni wojskowej:

 

1) o okresie nauczania od 12 do 24 miesięcy

5–6

2) o czteroletnim okresie nauczania

7–8

3) o pięcioletnim okresie nauczania

9–10

4) Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej

11–12

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Bluza wyjściowa marynarska

84050202010000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

2

Bluza wyjściowa letnia marynarska

84050202030000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

3

Czapka futrzana Marynarki Wojennej

84050501040302

szt.

1

6

1

6

1

6

1

6

4

Kapelusz damski podoficera i szeregowego Marynarki Wojennej

84100103030000

szt.

1

3

1

4

1

5

 

 

5

Czapka garnizonowa marynarska

84050501020205

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

6

Kołnierz marynarski

84400200000000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

7

Krawat marynarski

84400303000000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

8

Krawat koloru czarnego

84400302000000

szt.

1

2

1

4

1

5

 

 

9

Kurtka wyjściowa Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej

84050204020900

szt.

1

4

1

4

1

5

 

 

10

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Marynarki Wojennej

84100402030000

kpl.

1

2

1

4

1

5

 

 

11

Półpłaszcz marynarski

84051003010000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

4

12

Rękawiczki zimowe koloru czarnego

84401602000000

para

1

2

1

4

1

5

 

 

13

Spodnie wyjściowe marynarskie

84050207030200

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

14

Spódnica wyjściowa marynarska

84100302050000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

15

Szalik zimowy koloru białego

84401404000000

szt.

1

2

1

4

1

5

 

 

16

Sznurek do wiązania krawata

84401200000000

szt.

 

 

 

 

 

 

2

1

17

Rękawiczki żołnierskie koloru czarnego

84401604000000

para

 

 

 

 

 

 

1

1

18

Spódnica wyjściowa letnia Marynarki Wojennej

84100302020300

szt.

1

2

1

4

1

5

 

 

19

Spodnie wyjściowe damskie Marynarki Wojennej

84100303030000

szt.

1

2

1

4

1

5

 

 

20

Koszula damska koloru białego

84100301040203

szt.

1

2

1

2

1

5

 

 

21

Koszulka marynarska

84200517000000

szt.

 

 

 

 

 

 

2

1

22

Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego Marynarki Wojennej

84100301040504

szt.

2

2

2

2

2

5

 

 

23

Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego Marynarki Wojennej

84100301040503

szt.

2

2

2

2

2

5

 

 

24

Półbuty damskie

84350104000000

para

2

2

2

2

2

5

1

1

25

Kozaki

84350801000000

para

 

2

1

4

1

5

1

4

26

Spódnica wyjściowa Marynarki Wojennej

84100302010300

szt.

 

2

 

 

 

 

1

2

27

Kłódka do worka na wyposażenie

84650500000000

szt.

 

2

 

4

 

5

 

 

28

Pasek do spodni z klamrą Marynarki Wojennej

84400705000000

szt.

 

2

 

4

 

5

 

 

29

Pasek do spodni Marynarki Wojennej

84400709000000

szt.

 

4

 

4

 

5

1

4

30

Torba na wyposażenie

84651503010300

szt.

 

8

 

8

 

8

1

8

31

Torba polowa brezentowa

84600204000000

szt.

 

4

 

4

 

4

1

4

32

Wieszak do worka na wyposażenie

84650802000000

szt.

 

8

 

8

 

8

 

 

33

Worek na wyposażenie

84651502060000

szt.

 

8

 

8

 

8

 

 

34

Wieszak ramiączko

84650801000000

szt.

5

4

5

4

5

4

5

4

35

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi:

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 1–29 i 35 przechodzą na własność żołnierza z chwilą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej jako student w uczelni wojskowej.

3. Należność przedmiotu określonego w lp. 30 i 34 realizuje się przez pododdział.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–12 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 34 (238000)

Normy bielizny osobistej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, studentów w uczelni wojskowej

 

Kolumna

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej, student w uczelni wojskowej:

 

1) mężczyzna

5–6

2) kobieta

7–8

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Spodenki kąpielowe

84200401000000

szt.

1

2

 

 

2

Kostium kąpielowy

84250300000000

szt.

 

 

1

2

3

Rajstopy w kolorze cielistym

84450101000000

szt.

 

 

24

1

4

Torba na bieliznę zapasową

84651503030000

szt.

2

2

2

2

 

Uwagi

1. Okres używalności przedmiotów jest określony w latach.

2. Przedmioty określone w lp. 1–4 przechodzą na własność żołnierza z chwilą wydania.

3. Przedmiotów wyszczególnionych w lp. 1–3 nie wydaje się w naturze. Za przedmioty te wypłaca się równoważnik analogicznie jak dla żołnierzy zawodowych, studentów w uczelni wojskowej.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–8 tworzą podzestawy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-05
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA