REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1131

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 330 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których żołnierze niebędący żołnierzami zawodowymi, zwani dalej "żołnierzami", otrzymują:

a) bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny, z wyjątkiem żołnierzy OT pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie,

b) umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny;

2) warunki oraz normy otrzymywania świadczeń, o których mowa w pkt 1;

3) wysokość równoważników pieniężnych, o których mowa w pkt 1, oraz warunki, tryb i terminy ich wypłacania;

4) sposób realizacji dodatkowych norm wyżywienia.

Rozdział 2

Umundurowanie i wyekwipowanie

§ 2. [Otrzymanie przez żołnierza umundurowania i wyekwipowania]

Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie z dniem powołania do służby wojskowej, nadania przydziału kryzysowego, wyznaczenia na stanowisko służbowe lub przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych.

§ 3. [Umundurowanie i wyekwipowanie zgodne z normami umundurowania i wyekwipowania w zestawach]

Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami umundurowania i wyekwipowania w zestawach, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Umundurowanie i wyekwipowanie na podstawie rozkazu dziennego dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej]

1. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie na podstawie rozkazu dziennego dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której ten żołnierz pełni służbę wojskową, stwierdzającego wyznaczenie go na stanowisko, a w przypadku powołania żołnierza w trybie alarmowym - na podstawie karty powołania.

2. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie specjalistyczne na podstawie rozkazu dziennego dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której ten żołnierz odbywa lub pełni czynną służbę wojskową.

3. Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz otrzymuje z magazynu jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, lub w macierzystym pododdziale.

4. Podstawą rozliczenia żołnierza z umundurowania i wyekwipowania jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.

§ 5. [Przedmioty umundurowania i wyekwipowania wydawane żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej, żołnierzowi rezerwy, żołnierzowi terytorialnej służby wojskowej]

Przedmioty umundurowania i wyekwipowania wydawane:

1) żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) żołnierzowi rezerwy, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach aktywnej rezerwy, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) żołnierzowi terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. [Okres używalności]

1. Żołnierzowi przydziela się umundurowanie i wyekwipowanie do użytkowania na dany okres, zwany dalej "okresem używalności".

2. Okresu używalności nie stosuje się do umundurowania i wyekwipowania przysługujących żołnierzom pełniącym służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; nowe przedmioty przydziela się w miarę zużycia (zniszczenia).

3. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie:

1) na własność z chwilą wydania;

2) na czas wykonywania określonych czynności służbowych.

§ 7. [Przejście przedmiotów umundurowania na własność żołnierza]

Przedmioty umundurowania i wyekwipowania przechodzą na własność żołnierza - stosownie do uwag zawartych w poszczególnych zestawach załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 8. [Czas na jaki żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie]

Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie na czas wykonywania czynności służbowych z obowiązkiem ich zwrotu w przypadku:

1) przeniesienia na inne stanowisko służbowe, na którym dany przedmiot nie przysługuje;

2) zwolnienia z pełnienia obowiązków służbowych.

§ 9. [Pozostawienie przedmiotów w użytkowaniu i zaliczenie okresu ich używalności]

Żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej, żołnierzowi terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie oraz żołnierzowi, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach aktywnej rezerwy, w przypadku powołania tego żołnierza do zawodowej służby wojskowej, pozostawia się przedmioty w użytkowaniu i zalicza okres używalności.

§ 10. [Zwrot otrzymanego umundurowania i wyekwipowania]

Żołnierz zwalniany ze służby wojskowej zwraca otrzymane umundurowanie i wyekwipowanie, z wyjątkiem przedmiotów, które przechodzą na jego własność.

§ 11. [Zezwolenie na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego]

W przypadku śmierci żołnierza dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia oraz oznak stopni.

§ 12. [Przemundurowanie żołnierza przenoszonego do jednostki wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny zestaw umundurowania]

Żołnierz przenoszony do jednostki wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny zestaw umundurowania, podlega przemundurowaniu i otrzymuje zestaw właściwy dla danego rodzaju Sił Zbrojnych.

§ 13. [Postępowanie w przypadkach, gdy żołnierz uzyskał uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania ujętych w innym zestawie]

Jeżeli żołnierz uzyskał uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania ujętych w innym zestawie, to umundurowanie i wyekwipowanie:

1) powtarzające się w obu zestawach - pozostawia się żołnierzowi, zaliczając poprzedni okres użytkowania;

2) występujące tylko w poprzednim zestawie - podlegają zwrotowi;

3) występujące tylko w nowym zestawie - uzupełnia się na przewidziany okres używalności.

§ 14. [Wyłączenie obowiązku zwrotu umundurowania i wyekwipowania ujętych we wkładce mundurowej do książeczki wojskowej]

1. Żołnierz zasadniczej służby wojskowej, żołnierz terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie oraz żołnierz rezerwy, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy przez zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach aktywnej rezerwy, przenoszony (oddelegowany) do innej jednostki wojskowej w celu pełnienia dalszej służby nie zwraca umundurowania i wyekwipowania ujętych we wkładce mundurowej do książeczki wojskowej.

2. Żołnierz rezerwy odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, z wyjątkiem żołnierza rezerwy, o którym mowa w ust. 1, przenoszony do innej jednostki wojskowej, zabiera ze sobą umundurowanie i wyekwipowanie wydane w jednostce budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostawał.

§ 15. [Postępowanie w przypadku tymczasowego aresztowania żołnierza]

Żołnierz, który został tymczasowo aresztowany, zabiera ze sobą umundurowanie i wyekwipowanie, które miał na sobie w momencie zatrzymania.

§ 16. [Nakrycia głowy]

Nakrycia głowy wydaje się żołnierzom stosownie do rodzaju wojsk, w którym pełnią służbę.

§ 17. [Okres używalności oznak]

Okres używalności oznak jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym są noszone.

§ 18. [Zamienne wydawanie przedmiotów]

1. Za przedmioty ujęte w zestawach określonych w załączniku nr 1 można wydawać przedmioty zamiennie.

2. Wykaz przedmiotów wydawanych zamiennie oraz okresy ich używalności są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 19. [Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy – kobiet w ciąży oraz żołnierzy o nietypowej budowie ciała]

W umundurowaniu i wyekwipowaniu żołnierzy - kobiet w ciąży oraz żołnierzy o nietypowej budowie ciała można dokonać poprawek krawieckich lub uszyć je na miarę.

§ 20. [Wyposażenie żołnierzy w niezbędną odzież roboczą, ochronną i zabezpieczającą]

Żołnierzy wyposaża się w niezbędną odzież roboczą, ochronną i zabezpieczającą, zapewniającą bezpieczeństwo i higienę podczas wykonywania obowiązków służbowych.

§ 21. [Przedmioty przysługujące żołnierzom rezerwy powołanym do odbycia ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa]

Żołnierzom rezerwy powołanym do odbycia ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa przysługują przedmioty ujęte w zestawach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 22. [Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy odbywających jednodniowe ćwiczenia i przeszkolenia wojskowe]

Żołnierzom odbywającym jednodniowe ćwiczenia i przeszkolenia wojskowe można nie wydawać umundurowania i wyekwipowania.

§ 23. [Wydawanie nowych przedmiotów w przypadku ponownego powołania żołnierza do pełnienia służby wojskowej]

W przypadku ponownego powołania żołnierza do pełnienia służby wojskowej nowe przedmioty wydaje się po upływie okresu używalności przedmiotów wcześniej wydanych.

§ 24. [Wydawanie przedmiotów w celu zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych]

W celu zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych można wydawać żołnierzom przedmioty określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 25. [Równoważnik pieniężny w zamian za niewydane w naturze przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia]

1. Równoważnik pieniężny w zamian za niewydane w naturze przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia, zwany dalej "równoważnikiem", wypłaca się żołnierzom pełniącym zasadniczą służbę wojskową, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego służby wojskowej.

2. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, może zdecydować o wypłaceniu równoważnika, o którym mowa w ust. 1, za płyn po goleniu, szampon do mycia włosów, proszek do prania i podpaski, począwszy od pierwszego dnia służby wojskowej.

3. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwoty przyjęte do jego naliczenia za poszczególne przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia objęte tym równoważnikiem, wydane w naturze.

4. Żołnierzom pełniącym zasadniczą służbę wojskową równoważnik wypłaca się w:

1) pełnej wysokości - za okres dłuższy niż 15 dni kalendarzowych służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym;

2) połowie wysokości - za okres do 15 dni kalendarzowych służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym.

5. Żołnierzom pełniącym zasadniczą służbę wojskową równoważnik wypłaca się co miesiąc z góry, w terminach płatności uposażenia, na podstawie odrębnych list należności pieniężnych.

6. Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane w naturze przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 26. [Równoważnik wypłacany żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych]

1. Żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych można wypłacać równoważnik za:

1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia służby poza granicami państwa;

2) przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - jednorazowo, na cały okres pełnienia służby poza granicami państwa.

2. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest określona w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest określona w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

4. Równoważniki, o których mowa w ust. 1, wypłaca się pod warunkiem możliwości zakupu należnych przyborów i środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia w rejonie polskiego kontyngentu wojskowego.

§ 27. [Organ właściwy w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie i wypłaty równoważnika]

1. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie i wypłaty równoważnika, o którym mowa w § 25 ust. 1.

2. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wypłaty.

3. Dowódca polskiego kontyngentu wojskowego jest organem właściwym do podejmowania decyzji w sprawach wypłaty równoważnika, o którym mowa w § 26 ust. 1.

§ 28. [Ustalenie należności w przypadkach uzasadnionych względami sanitarnohigienicznymi, wymogami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub panującymi warunkami klimatycznymi]

W przypadkach uzasadnionych względami sanitarnohigienicznymi, wymogami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub panującymi warunkami klimatycznymi organ logistyczny właściwy w zakresie przedmiotów umundurowania i wyekwipowania może ustalić inne należności niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Bezpłatne wyżywienie

§ 29. [Definicje]

Ilekroć w rozdziale jest mowa o:

1) zasadniczej normie wyżywienia - należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych przysługującą żołnierzowi w ciągu doby;

2) dodatkowej normie wyżywienia - należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych lub napoju przysługującą żołnierzowi w ciągu doby jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia albo jako oddzielny posiłek lub porcja napoju;

3) paczkowanej normie wyżywienia (racji żywnościowej) - należy przez to rozumieć zestaw produktów spożywczych oraz ewentualnych produktów niespożywczych ułatwiających użycie zestawu, umieszczonych we wspólnym opakowaniu, przeznaczony do zapewnienia kompletnego całodobowego wyżywienia pojedynczego żołnierza lub grupy żołnierzy;

4) wartości pieniężnej normy wyżywienia - należy przez to rozumieć wartość środków spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia;

5) turnusie rehabilitacyjnym z treningiem psychologicznym - należy przez to rozumieć proces adaptacji po powrocie do kraju żołnierzy, którzy wykonywali zadania poza granicami państwa;

6) dyżurach bojowych - należy przez to rozumieć pozostawanie pododdziałów, zespołów, załóg i obsad w gotowości do natychmiastowego podjęcia realizacji działań wynikających z zadań postawionych jednostce wojskowej w planach jej użycia, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej lub rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, połączone z przebywaniem w miejscu pełnienia służby, z wyłączeniem dyżurów etatowych;

7) dyżurach ratowniczych - należy przez to rozumieć planowe pozostawanie w gotowości wydzielonych sił i środków, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej lub rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w celu udzielenia pomocy załogom statków powietrznych, jednostek pływających lub udziału specjalistycznych grup ratowniczych w identyfikacji i likwidacji zdarzeń związanych z uwolnieniem toksycznych środków przemysłowych lub wypadków radiacyjnych i likwidacji ich skutków;

8) całodobowym zmianowym systemie pracy - należy przez to rozumieć system pracy wprowadzany przez dowódcę jednostki wojskowej (równorzędnego) na podstawie przepisów w zakresie mobilizacji, połączony z przebywaniem żołnierzy w miejscu pełnienia służby;

9) sportowcach wojskowych - należy przez to rozumieć żołnierzy uczestniczących w zgrupowaniach przygotowawczych i zawodach sportowych - organizowanych zgodnie z planem szkolenia od związku taktycznego wzwyż;

10) kursach lub szkoleniach zawodowych lub specjalistycznych - należy przez to rozumieć szkolenie lub kurs wynikające z podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym językowych żołnierzy, ujęte w planie rocznym zatwierdzonym przez właściwego dowódcę organizującego kurs lub szkolenie, z wyłączeniem kursów realizowanych w formie zdalnej;

11) szkoleniach w garnizonie lub poza garnizonem - należy przez to rozumieć szkolenia taktyczne, taktyczno-specjalne oraz ogniowe, wynikające z programów szkolenia i zawarte w diagramach szkolenia;

12) ćwiczeniach w garnizonie lub poza garnizonem - należy przez to rozumieć zajęcia szkoleniowe, ćwiczenia i treningi w celu uzyskania określonego poziomu wyszkolenia indywidualnego lub zespołowego na wszystkich szczeblach dowodzenia i ujęte w planie zasadniczych przedsięwzięć jednostki wojskowej lub w celu uczestniczenia przez żołnierzy terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie w ćwiczeniach rotacyjnych w ramach rocznego planu lub poza rocznym planem szkolenia;

13) poligonie - należy przez to rozumieć ośrodek szkolenia poligonowego lub wydzielony teren wojskowy używany do prowadzenia ćwiczeń i szkoleń w oparciu o obiekty infrastruktury stacjonarnej lub polowej, realizowane przez dowódców (równorzędnych) różnych szczebli dowodzenia;

14) dominującej normie wyżywienia - należy przez to rozumieć zasadniczą normę wyżywienia, według której jest żywiona największa grupa żołnierzy ze wszystkich żywionych w danej jednostce wojskowej;

15) zgrupowaniach wojskowych - należy przez to rozumieć każdą formę zgromadzenia sił i środków wojska, powołaną decyzją Ministra Obrony Narodowej lub rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych albo Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w celu realizacji określonego zadania;

16) stołówce wojskowej - należy przez to rozumieć stacjonarny lub polowy punkt żywienia zbiorowego żołnierzy oraz obiekt żywienia na jednostkach pływających Marynarki Wojennej, w których przygotowuje się posiłki według zasadniczych i dodatkowych norm wyżywienia;

17) równoważniku pieniężnym - należy przez to rozumieć środki pieniężne wypłacane żołnierzowi, stanowiące równowartość wartości pieniężnej zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia przysługującej żołnierzowi w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze;

18) Stałym Rejonie Odpowiedzialności - należy przez to rozumieć rejon przydzielony dowódcy oddziału (pododdziału) Wojsk Obrony Terytorialnej, który planuje i organizuje oraz prowadzi działania wszelkimi możliwymi środkami dla osiągniecia celu prowadzonych działań.

§ 30. [Normy bezpłatnego wyżywienia]

1. Żołnierzom uprawnionym do bezpłatnego wyżywienia przysługuje ono według następujących norm wyżywienia:

1) zasadniczych:

a) żołnierskiej - 010,

b) szkolnej - 020,

c) specjalnej - 030,

d) operacyjnej - 040 lub 044,

e) wojennej - 050;

2) dodatkowych:

a) ogólnej - 110,

b) chleba - 111,

c) napoju - 160;

3) paczkowanych (racji żywnościowych):

a) indywidualnej,

b) grupowej.

2. Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych zawartych w zasadniczych oraz dodatkowych normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

3. Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają dokumenty normalizacyjne wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

4. W przypadku pobierania próbek żywności, o których mowa w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w stołówce wojskowej, wydziela się codziennie, na każdy obiekt przygotowujący posiłki w ramach stosowanych norm wyżywienia, środki spożywcze o wartości pieniężnej do 150% normy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

5. Żołnierze mogą otrzymywać bezpłatne wyżywienie według:

1) zasadniczych norm wyżywienia, w formie:

a) posiłków przyrządzanych w stołówkach wojskowych,

b) suchego prowiantu,

c) suchego prowiantu w zamian za części norm wyżywienia niezrealizowane w formie, o której mowa w lit. a,

d) posiłków przyrządzanych na zlecenie przez inne zakłady żywienia zbiorowego;

2) dodatkowych norm wyżywienia, w formie:

a) posiłków, o których mowa w pkt 1 lit. a i d,

b) suchego prowiantu,

c) napoju.

§ 31. [Wyżywienie według jednakowej dominującej normy wyżywienia]

1. Żołnierze uprawnieni do wyżywienia według różnych norm wyżywienia, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 1, otrzymują wyżywienie według jednakowej dominującej normy wyżywienia, jeżeli ich wyżywienie jest przygotowywane w jednej stołówce wojskowej, a warunki techniczno-organizacyjne uniemożliwiają przygotowywanie posiłków według różnych norm wyżywienia.

2. Jeżeli norma wyżywienia, o której mowa w ust. 1, jest niższa od normy przysługującej żołnierzowi, wydaje się posiłek uzupełniający, odpowiadający różnicy wartości pieniężnych tych norm.

3. Żołnierzom przysługuje wyżywienie w wymiarze 200% przysługującej zasadniczej normy wyżywienia:

1) w pierwszej dobie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki wojskowej - w warunkach uzasadnionych względami organizacyjnymi;

2) w przypadkach planowych rotacji zapasów żywności w polskich kontyngentach wojskowych, uzasadnionych względami organizacyjnymi;

3) w przypadku odbywania podróży - tylko w przypadku żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową.

4. Normy wyżywienia w formie posiłków lub suchego prowiantu niewykorzystane w terminie przeznaczonym na ich realizację nie podlegają wydaniu.

§ 32. [Wyżywienie żołnierzy uprawnionych do wyżywienia w przypadkach, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 5]

Żołnierze uprawnieni do wyżywienia w przypadkach, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 5, otrzymują wyżywienie w wymiarze:

1) 35% przysługującej zasadniczej normy wyżywienia w przypadku:

a) sprawdzenia stawiennictwa w jednostce wojskowej na podstawie odrębnych przepisów,

b) szkolenia lub ćwiczenia w garnizonie lub poza garnizonem - trwających do 8 godzin;

2) 40% przysługującej zasadniczej normy wyżywienia - jeżeli czas szkolenia, ćwiczenia lub kursu wynosi ponad 8 godzin, nie więcej jednak niż 12 godzin;

3) 100% przysługującej im normy wyżywienia - jeżeli czas szkolenia, ćwiczenia lub kursu wynosi ponad 12 godzin.

§ 33. [Wyżywienie według norm, standardów jakościowych i organizacyjnych ustalonych dla żołnierzy państw obcych]

Żołnierze, którzy biorą udział w ćwiczeniach z udziałem żołnierzy państw obcych, otrzymują wyżywienie według norm, standardów jakościowych i organizacyjnych ustalonych dla żołnierzy tych państw, jeżeli są one korzystniejsze od normy wyżywienia, o której mowa w § 37 pkt 2 i 4.

§ 34. [Wyżywienie według zasadniczej normy żołnierskiej – 010]

Wyżywienie według zasadniczej normy żołnierskiej - 010 otrzymują żołnierze:

1) pełniący obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, nieuprawnieni do innych zasadniczych norm wyżywienia, przez czas pełnienia obowiązkowej służby wojskowej;

2) konwojowani do innego garnizonu przez Żandarmerię Wojskową lub inne właściwe wojskowe organy porządkowe, zatrzymani oraz osadzeni w izbach zatrzymań utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 35. [Wyżywienie według zasadniczej normy szkolnej – 020]

1. Wyżywienie według zasadniczej normy szkolnej - 020 otrzymują żołnierze:

1) pełniący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, nieuprawnieni do innych zasadniczych norm wyżywienia, przez czas pełnienia dobrowolnej służby wojskowej;

2) wchodzący w skład załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej - w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

3) wykonujący skoki ze spadochronem lub nurkowanie zgodnie z kartą opisu stanowiska służbowego oraz planem szkolenia i obowiązującymi programami szkolenia w jednostkach wojskowych organizujących te skoki lub nurkowanie - w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

4) pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305, Nr 4026 i Nr 4101 - w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

5) uczestniczący w:

a) ćwiczeniach lub szkoleniach w garnizonie,

b) ćwiczeniach lub szkoleniach poza garnizonem,

c) aktywowaniu systemu zarządzania kryzysowego,

d) kursach lub szkoleniach zawodowych lub specjalistycznych,

e) rekonesansach,

f) zgrupowaniach wojskowych,

g) ćwiczeniach lub szkoleniach na terenie poligonów,

h) ćwiczeniach lub szkoleniach w Stałym Rejonie Odpowiedzialności;

6) w czasie:

a) wprowadzania całodobowego, zmianowego systemu pracy wynikającego z przepisów w zakresie mobilizacji,

b) izolacji lub kwarantanny określonych przez właściwe organy nadzoru sanitarnego, połączonych z przebywaniem żołnierza w zorganizowanym przez Siły Zbrojne RP miejscu izolacji lub kwarantanny,

c) pełnienia nieetatowej całodobowej służby wewnętrznej i garnizonowej,

d) pełnienia dyżurów bojowych, dyżurów ratowniczych, udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych;

7) wchodzący w skład Wojskowej Straży Pożarnej w czasie akcji ratowniczych trwających co najmniej 6 godzin;

8) odbywający praktykę w miejscowości niebędącej ich miejscem zamieszkania - w dniach przebywania w tej miejscowości;

9) uczestniczący w kursach w ośrodkach szkolenia nurków i płetwonurków;

10) sportowcy wojskowi delegowani na zgrupowania i zawody;

11) szkoleni w związku ze skierowaniem do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396 oraz z 2022 r. poz. 655) albo w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych - przed wyjazdem, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której pełnią służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej;

12) po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa albo w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych - od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia skierowania na urlop aklimatyzacyjny, jeżeli w tym czasie żołnierz zawodowy przebywał w jednostce wojskowej przygotowującej do służby poza granicami państwa;

13) skierowani na turnus rehabilitacyjny z treningiem psychologicznym w wojskowych ośrodkach szkoleniowo-kondy-cyjnych lub wojskowym podmiocie leczniczym - w okresie turnusu;

14) pełniący służbę w etatowych pododdziałach ochrony Jednostki Wojskowej Nr 2414, Nr 2286 i Nr 5718 - w czasie pełnienia służby wartowniczej.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy szkolnej - 020 w wymiarze 40%, w formie jednego posiłku przysługuje żołnierzom:

1) zaliczanym do lotniczego personelu technicznego - w dniach wykonywania bezpośredniej naziemnej technicznej obsługi sprzętu lotniczego;

2) wchodzącym w skład nieetatowych służb kierowania i zabezpieczania lotów;

3) instruktorom praktycznej nauki obsługi sprzętu lotniczego - w dniach prowadzenia zajęć praktycznych;

4) instruktorom wychowania fizycznego wojskowych ośrodków szkoleniowo-kondycyjnych - w dniach prowadzenia zajęć;

5) pełniący służbę w etatowych pododdziałach reprezentacyjnych Wojska Polskiego i rodzajów Sił Zbrojnych, Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, orkiestrach reprezentacyjnych: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz w pozostałych orkiestrach wojskowych i Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego - w dniach wykonywania zadań reprezentacyjnych.

§ 36. [Wyżywienie według zasadniczej normy specjalnej – 030]

Wyżywienie według zasadniczej normy specjalnej - 030 otrzymują żołnierze:

1) zaliczani do personelu latającego na sprzęcie innym niż bojowe samoloty odrzutowe i wykonującym loty zgodnie z programem szkolenia;

2) wchodzący w skład zespołu lub grupy poszukiwawczo-ratowniczej - w dniach pełnienia dyżuru ratowniczego;

3) etatowi instruktorzy spadochronowi wykonujący czynności instruktorskie zgodnie z programem szkolenia - w dniach wykonywania obowiązków służbowych.

§ 37. [Wyżywienie według zasadniczej normy operacyjnej – 040]

Wyżywienie według zasadniczej normy operacyjnej - 040 otrzymują żołnierze:

1) wchodzący w skład załóg okrętów podwodnych - w czasie rejsów,

2) uczestniczący w ćwiczeniach wojskowych odbywanych w kraju wspólnie z żołnierzami obcych państw,

3) skierowani do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

- od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej;

4) jednostek wojskowych skierowani poza granice państwa w celu udziału w:

a) ćwiczeniach wojskowych,

b) szkoleniu,

c) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,

d) przedsięwzięciach reprezentacyjnych;

5) zaliczani do personelu latającego:

a) wykonujący loty, zgodnie z programem szkolenia, na bojowych samolotach odrzutowych,

b) pełniący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową - w dniach wykonywania lotów zgodnie z programem szkolenia,

c) przebywający w wojskowych ośrodkach szkoleniowo-kondycyjnych;

6) szkoleni na stanowiska przewidziane dla personelu latającego - w okresie wykonywania lotów;

7) sportowcy wojskowi delegowani na zgrupowania i zawody o randze międzynarodowej.

§ 38. [Wyżywienie według zasadniczej normy operacyjnej – 044]

Wyżywienie według zasadniczej normy operacyjnej - 044, składającej się z utrwalonych środków spożywczych, konserw i koncentratów spożywczych, przysługuje w zamian za wyżywienie według zasadniczej normy operacyjnej - 040, w całości lub w formie wybranych posiłków, żołnierzom, o których mowa w § 37 pkt 3 i 4.

§ 39. [Wyżywienie według zasadniczej normy wojennej – 050]

Wyżywienie według zasadniczej normy wojennej - 050 w formie posiłków otrzymują żołnierze w czasie mobilizacji, po mobilizacyjnym rozwinięciu jednostki wojskowej i w czasie wojny, z wyjątkiem uprawnionych na podstawie przepisów § 36 i 37.

§ 40. [Wyżywienie według dodatkowej normy ogólnej – 110]

Wyżywienie według dodatkowej normy ogólnej - 110 otrzymują żołnierze:

1) w wymiarze 100% jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy żołnierskiej - 010 lub szkolnej - 020, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 6 lit. c i d oraz pkt 14:

a) w dniu 24 grudnia,

b) w pierwszym dniu Wielkanocy;

2) w wymiarze 40% tej normy jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy żołnierskiej - 010 lub szkolnej - 020 - w dniach:

a) 25, 26 i 31 grudnia, Święta Narodowego Trzeciego Maja, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości - uprawnienie do bezpłatnego wyżywienia na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6 lit. c i d oraz pkt 14,

b) pełnienia służby wartowniczej,

c) przysięgi wojskowej,

d) wykonywania zadań określonych w § 35 ust. 1 pkt 5 lit. f-h oraz pkt 6 lit. c i d,

e) wykonywania prac związanych bezpośrednio z obsługą sprzętu lotniczego, radiolokacyjnego oraz z rakietowymi materiałami napędowymi;

3) wchodzący w skład załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej w czasie:

a) rejsów lub pływania po akwenach portowych, trwających co najmniej cztery godziny, oraz pełnienia dyżurów bojowych w porcie - w wymiarze 100% tej normy jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy szkolnej - 020,

b) rejsów poza Morze Bałtyckie oraz wizyt w portach zagranicznych - w wymiarze 70% tej normy, niezależnie od wyżywienia, o którym mowa w lit. a,

c) rejsów okrętów podwodnych - w wymiarze 70% tej normy jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy operacyjnej - 040,

d) stoczniowych remontów jednostek pływających Marynarki Wojennej - w wymiarze 40% tej normy jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy szkolnej - 020;

4) nurkowie i płetwonurkowie oraz żołnierze szkoleni na te stanowiska - w dniach wykonywania zadań pod wodą, w wymiarze 70% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy żołnierskiej - 010 lub szkolnej - 020;

5) pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305, Nr 4026 i Nr 4101 w czasie:

a) ćwiczeń na morzu oraz nurkowania w innych akwenach wodnych - w wymiarze 150% tej normy,

b) ćwiczeń odbywanych poza garnizonem - w wymiarze 80% tej normy,

c) skoszarowania - w wymiarze 40% tej normy

- jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy szkolnej - 020;

6) etatowi mechanicy-kierowcy - w dniach obsługi sprzętu.

§ 41. [Dodatkowa norma chleba – 111]

Dodatkowa norma chleba - 111 przysługuje wyłącznie jako uzupełnienie normy wyżywienia, o której mowa w § 30 ust. 1 pkt 3 lit. b.

§ 42. [Napój według dodatkowej normy napoju – 160]

1. Napój według dodatkowej normy napoju - 160, w ilości i rodzaju niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, otrzymują żołnierze w dniach wykonywania obowiązków służbowych:

1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura spowodowana warunkami techniczno-technologicznymi i lokalowymi oraz atmosferycznymi przekracza 28°C;

2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

3) o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 5 lit. f-h oraz pkt 6 lit. c i d - w wymiarze 100%, a w przypadkach określonych w § 35 ust. 1 pkt 5 lit. a oraz b - w wymiarze 50%;

4) o których mowa w § 37 pkt 2-4, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy operacyjnej - 040, z wyjątkiem wyżywienia według zasadniczej normy operacyjnej - 044;

5) pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305, Nr 4026 i Nr 4101;

6) sportowcy wojskowi w czasie przebywania na zgrupowaniach i zawodach sportowych;

7) jako uzupełnienie normy wyżywienia, o której mowa w § 30 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz b.

2. Napój w wymiarze 200% dodatkowej normy napoju - 160 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pełniącym służbę wartowniczą na posterunkach honorowych - w dniach wykonywania zadań reprezentacyjnych;

2) uczestniczącym w zgrupowaniach wojskowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Święta Wojska Polskiego lub Narodowego Święta Niepodległości - w warunkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 43. [Wyżywienie żołnierzy, którym przysługuje bezpłatne wyżywienie z kilku tytułów]

1. Żołnierze, którym przysługuje bezpłatne wyżywienie z kilku tytułów, otrzymują wyżywienie tylko z jednego tytułu według najkorzystniejszej zasadniczej normy wyżywienia oraz jednego najkorzystniejszego wymiaru z przysługujących wymiarów dodatkowej normy ogólnej - 110.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie przysługiwania żołnierzom kilku wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110 - w przypadkach określonych w § 35 ust. 1 pkt 5 lit. f-h, pkt 6 lit. c oraz d oraz pkt 14.

§ 44. [Przesłanki przysługiwania bezpłatnego wyżywienia]

Żołnierzom uprawnionym do bezpłatnego wyżywienia przysługuje ono, jeżeli:

1) nie przebywają na leczeniu w podmiocie leczniczym;

2) nie otrzymali diety z tytułu krajowej podróży służbowej;

3) nie są skierowani w podróż służbową poza granicami kraju, na studia lub naukę albo kurs za granicą.

§ 45. [Przypadki uzasadniające otrzymywanie bezpłatnego wyżywienia według norm wyżywienia określonych w § 30]

W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, panującymi warunkami klimatycznymi lub potrzebami operacyjnymi żołnierz może otrzymywać bezpłatne wyżywienie według norm wyżywienia określonych w § 30.

§ 46. [Równoważnik pieniężny przysługujący żołnierzom w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze]

1. Równoważnik pieniężny przysługujący żołnierzom w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze ustala się na podstawie przysługującej żołnierzowi normy wyżywienia, określonej w § 30 ust. 1 pkt 1 lit. a-d oraz pkt 2 lit. a.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego odpowiada wartości pieniężnej normy wyżywienia, która jest wartością środków spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład norm wyżywienia, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 1 lit. a-d oraz pkt 2 lit a.

3. Wartości pieniężne równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o wartość wyżywienia otrzymanego w naturze:

1) jeżeli wyżywienie w naturze jest planowane jako 3 posiłki:

a) śniadanie - o 25%,

b) obiad - o 50%,

c) kolacja - o 25%;

2) jeżeli wyżywienie w naturze jest planowane jako 4 posiłki:

a) śniadanie - o 25%,

b) drugie śniadanie - o 10%,

c) obiad - o 40%,

d) kolacja - o 25%.

§ 47. [Przysługiwanie równoważnika pieniężnego]

Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi:

1) wykonującemu zadania w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze;

2) uczestniczącemu w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych poza granicami państwa, w sytuacji gdy wyżywienie w naturze nie zostało zapewnione przez państwo-gospodarza lub innego organizatora szkolenia lub ćwiczenia;

3) w przypadku przebywania na całodobowej przepustce lub urlopie - w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej normy wyżywienia;

4) uczestniczącemu w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach wszystkich typów w przypadku korzystania z wyżywienia w naturze według normy wyżywienia niższej niż przysługująca - w wysokości równej różnicy wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia, jeżeli nie ma możliwości przygotowania posiłku uzupełniającego.

§ 48. [Równoważnik pieniężny w wysokości równej 200% wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia – 020]

Równoważnik pieniężny w wysokości równej 200% wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia - 020 przysługuje żołnierzowi:

1) pełniącemu nieetatową całodobową służbę wewnętrzną lub garnizonową, dyżur bojowy albo ratowniczy, jeżeli nie ma możliwości korzystania z posiłków przyrządzanych w stołówkach wojskowych, przy braku przeciwwskazań służbowych;

2) przebywającemu w podróży służbowej - tylko w przypadku żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową.

§ 49. [Organ wypłacający równoważnik pieniężny]

1. Równoważnik pieniężny wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz.

2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu, z wyjątkiem równoważnika pieniężnego należnego za czas całodobowej przepustki, podróży służbowej lub urlopu, który jest wypłacany z góry.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 50. [Stosowanie okresów używalności]

Do wydanych żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umundurowania i wyekwipowania stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie i wyekwipowanie zostały wydane.

§ 51. [Mundury polowe i mundury polowe letnie]

Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, wcielonym do tej służby przed dniem 1 stycznia 2019 r., w 2022 r. wydaje się mundury polowe i mundury polowe letnie w liczbie wskazanej w załączniku nr 1 do rozporządzenia na okresy używalności wskazane w tym załączniku.

§ 52. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Obrony Narodowej z dnia:

1) 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. poz. 310, z 2018 r. poz. 1685, z 2019 r. poz. 2488, z 2020 r. poz. 2341 oraz z 2022 r. poz. 653),

2) 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (Dz. U. poz. 1800),

3) 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1134)

- które zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. (poz. 1131)

Załącznik nr 1

NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ W KSIĄŻECZCE WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ W KSIĄŻECZCE WOJSKOWEJ

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Wojska Lądowe i Wojska Obrony Terytorialnej

Siły Powietrzne

Marynarka Wojenna

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

1


1


1


2

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

1


1


1


3

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

1


1


1


4

Beret


szt.

2
2


5

Furażerka polowa Sił Powietrznych

84050503020000

szt.2
6

Mundur polowy

84050105150000

kpl.

1


1


1


7

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

1


1


1


8

Skarpety letnie koloru czarnego

84400501000000

para

2


9

Skarpety sportowe

84400503000000

para


2


2


2

10

Skarpety zimowe

84400513020000

para


2


2


2

11

Skarpety letnie

84400513010000

para


2


2


2

12

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

1


1


1


13

Trzewiki

84301237000000

para

1


1


1


14

Mundur polowy letni

84050105160000

kpl.

1


1


1


15

Rękawice taktyczne

84150202150000

para

1


16

Kominiarka koloru khaki

84150403000000

szt.

1


17

Bluza ocieplająca

84150710180000

szt.

1


1


1


18

Buty sportowe

84300304000000

para


1


1


1

19

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para


1


1


1

20

Bielizna zimowa

84201300000000

kpl.

2


2


2


21

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

2


2


2


22

Bielizna letnia

84200700000000

kpl.

2


2


2


23

Ręcznik frotté

72100503000000

szt.

4


4


4


24

Piżama

84200103000000

kpl.

1


1


1


25

Pas żołnierski

84400704010000

szt.

1


1


1


26

Szelki do przenoszenia oporządzenia

84651902000000

szt.

1


1


1


27

Zasobnik piechoty

górskiej żołnierski

84651501100000

szt.

1


1


1


28

Pas do munduru polowego

84400704090000

szt.

1


1


1


29

Przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia i oporządzenia


kpl.


1


1


1

Załącznik 3. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI REZERWY, KTÓREMU NADANO PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY, I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 3

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI REZERWY, KTÓREMU NADANO PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY, I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

Wojska Lądowe i Wojska Obrony Terytorialnej

Siły Powietrzne

Marynarka Wojenna

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

I część wkładki

II część wkładki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

1


1


1


2

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

1


1


1


3

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

1


1


1


4

Beret


szt.

1
1


5

Furażerka polowa Sił Powietrznych

84050503020000

szt.1
6

Mundur polowy

84050105150000

kpl.

1


1


1


7

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

1


1


1


8

Skarpety sportowe

84400503000000

para


2


2


2

9

Skarpety zimowe

84400513020000

para


2


2


2

10

Skarpety letnie

84400513010000

para


2


2


2

11

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

1


1


1


12

Trzewiki

84301237000000

para

1


1


1


13

Mundur polowy letni

84050105160000

kpl.

1


1


1


14

Rękawice taktyczne

84150202150000

para

1


15

Kominiarka koloru khaki

84150403000000

szt.

1


16

Buty sportowe

84300304000000

para


1


1


1

17

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para


1


1


1

18

Bielizna zimowa

84201300000000

kpl.

2


2
19

Bielizna zimowa Marynarki Wojennej

84201400000000

kpl.

2


20

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

2


2


2


21

Bielizna letnia

84200700000000

kpl.

2


2
22

Bielizna letnia Marynarki Wojennej

84203100000000

kpl.

2


23

Ręcznik frotté

72100503000000

szt.

2


2


2


24

Piżama

84200103000000

kpl.

1


1


1


25

Pas żołnierski

84400704010000

szt.

1


1
26

Pas żołnierski z klamrą

Marynarki Wojennej

84400704060000

szt.

1


27

Szelki do przenoszenia oporządzenia

84651902000000

szt.

1


1


1


28

Zasobnik piechoty górskiej żołnierski

84651501100000

szt.

1


1


1


29

Pas do munduru polowego

84400704090000

szt.

1


1


1


Załącznik 4. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ZA PRZEDMIOTY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 4

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ZA PRZEDMIOTY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA

Lp.

Przedmioty, za które można wydawać zamienniki

Przedmioty stanowiące zamienniki

Liczba

Okres używalności zamiennika
(w latach)

Uwagi

1

Ubranie ochronne

Kurtka polowa wzór 93 z peleryną-namiotem i szalokominiarką

1

1


2

Bielizna zimowa

Bielizna zimowa specjalna

2

1


3

Bielizna letnia

Spodenki letnie koloru khaki

1

X

Tylko na zabezpieczenie zapasów wojennych i zapasów nienaruszalnych

4

Zasobnik piechoty górskiej żołnierski

Zasobnik piechoty górskiej lub

Zasobnik żołnierski wzór 93

1

1

6

3


5

Mundur polowy tropikalny

1) Mundur polowy tropikalny w kamuflażu

2) Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010 pustynnym

1

1

2


6

Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010

Trzewiki ćwiczebne tropikalne

1

1


7

Śpiwór

Śpiwór dla pododdziałów specjalnych albo koc

1

3

Koc tylko na zabezpieczenie zapasów nienaruszalnych

8

Mundur polowy

Mundur polowy wzór 2010 (kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych w kamuflażu i oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej)

1

2-4

Okresy używalności - według określonych w zestawach w załączniku nr 1

9

Mundur polowy letni

Mundur polowy letni wzór 2010 (kombinezon ćwiczebny letni Wojsk Specjalnych w kamuflażu i oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej)

1

2-4


10

Trzewiki

Trzewiki letnie

1

2


11

Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych

Mundur wyjściowy letni Wojsk Lądowych

1

3


12

Mundur wyjściowy Sił

Powietrznych

Mundur wyjściowy letni Sił Powietrznych

1

3


13

Mundur wyjściowy Marynarki Wojennej

Mundur wyjściowy letni Marynarki Wojennej

1

3


14

Czapka zimowa Wojsk Specjalnych

Czapka zimowa

1

3


15

Kombinezon ćwiczebny

Wojsk Specjalnych w kamuflażu

Mundur polowy Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny

1

2-3

Okresy używalności - według określonych w zestawach w załączniku nr 1

16

Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych letni w kamuflażu

Mundur polowy letni Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny letni

1

1-2

17

Śpiwór zimowy Wojsk Specjalnych i śpiwór letni Wojsk Specjalnych

Śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową

1

3


12

Mundur wyjściowy Sił

Powietrznych

Mundur wyjściowy letni Sił Powietrznych

1

3


13

Mundur wyjściowy Marynarki Wojennej

Mundur wyjściowy letni Marynarki Wojennej

1

3


14

Czapka zimowa Wojsk Specjalnych

Czapka zimowa

1

3


15

Kombinezon ćwiczebny

Wojsk Specjalnych w kamuflażu

Mundur polowy Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny

1

2-3

Okresy używalności - według określonych w zestawach w załączniku nr 1

16

Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych letni w kamuflażu

Mundur polowy letni Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny letni

1

1-2

17

Śpiwór zimowy Wojsk Specjalnych i śpiwór letni Wojsk Specjalnych

Śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową

1

3


Załącznik 5. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI PEŁNIĄCEMU TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ ROTACYJNIE I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 5

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA WYDAWANYCH ŻOŁNIERZOWI PEŁNIĄCEMU TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ ROTACYJNIE I WPISYWANYCH DO WKŁADKI MUNDUROWEJ DO KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

Jm

Liczba

I część wkładki

II część wkładki

1

2

3

4

5

6

1

Ubranie ochronne

84150703240100

kpl.

1


2

Dres sportowy

84050605000000

kpl.

1


3

Czapka zimowa

84050501041100

szt.

1


4

Beret

84050502

szt.

1


5

Czapka rogatywka polowa

84050501040707

szt.

1


6

Mundur polowy

84050105150000

kpl.

1


7

Rękawice zimowe pięciopalcowe

84150201100900

para

1


8

Skarpety sportowe

84400503000000

para


2

9

Skarpety zimowe

84400513020000

para


2

10

Skarpety letnie

84400513010000

para


2

11

Trzewiki zimowe

84301221000000

para

1


12

Trzewiki

84301237000000

para

1


13

Mundur polowy letni

84050105160000

kpl.

1


14

Rękawice taktyczne

84150202150000

para

1


15

Kominiarka koloru khaki

84150403000000

szt.

1


16

Buty sportowe

84300304000000

para


1

17

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para


1

18

Bielizna zimowa

84201300000000

kpl.

2


19

Bluza ocieplająca

84150710180000

szt.

1


20

Ubranie sportowe

84050603000000

kpl.

2


21

Bielizna letnia długa

84202500000000

kpl.

1


22

Bielizna letnia

84200700000000

kpl.

2


23

Ręcznik frotté

72100503000000

szt.

2


24

Pas żołnierski

84400704010000

szt.

1


25

Zasobnik piechoty górskiej żołnierski


szt.

1


26

Śpiwór

84651613000000

szt.

1


27

Karimata

72100201020000

szt.

1


28

Okulary ochronne specjalne gogle

84650606000000

szt.

1


29

Pas do munduru polowego

84400704090000

szt.

1


Załącznik 6. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻNA WYDAWAĆ ŻOŁNIERZOM W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH]

Załącznik nr 6

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻNA WYDAWAĆ ŻOŁNIERZOM W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Lp.

Nazwa przedmiotu

1

Kurtka polowa wzór 93

2

Szalokominiarka

3

Kurtka zimowa nieprzemakalna z podpinką

4

Ocieplacz ćwiczebny

5

Peleryna-namiot z omasztowaniem

6

Sweter oficerski Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych i Marynarki Wojennej

7

Mundur wyjściowy letni Wojsk Lądowych

8

Mundur wyjściowy letni Sił Powietrznych

9

Mundur wyjściowy letni Marynarki Wojennej

10

Mundur polowy wzór 2010

11

Mundur polowy letni wzór 2010

12

Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym

13

Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010

14

Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych w kamuflażu

15

Kombinezon ćwiczebny letni Wojsk Specjalnych w kamuflażu

16

Koszulobluza polowa

17

Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi rękawami

18

Bielizna zimowa specjalna

19

Beret ze znakiem orła wojskowego wykonanym metodą termonadruku

20

Furażerka polowa Sił Powietrznych ze znakiem orła wojskowego wykonanym metodą termonadruku

21

Zasobnik żołnierski wzór 93

22

Zasobnik piechoty górskiej w kamuflażu pustynnym

23

Trzewiki letnie

24

Trzewiki ćwiczebne tropikalne

Załącznik 7. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE PRZYBORY I ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 7

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE PRZYBORY I ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm

Cena jednostkowa
(w zł)

Stawka miesięczna równoważnika
(w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Szczoteczka do zębów

szt.

5,62

0,94

0,94

2

Pianka do golenia 200 ml

szt.

9,50

4,75

-

3

Mydło toaletowe 100 g

szt.

2,05

6,15

6,15

4

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

2,95

5,90

-

5

Pasta do zębów 75 ml

szt.

6,01

6,01

6,01

6

Płyn po goleniu

szt.

10,94

10,94

-

7

Proszek do prania

kg

10,40

6,24

6,24

8

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

szt.

18,50

18,50

18,50

9

Podpaski

szt.

0,77

-

15,40

10

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

7,30

10,95

10,95

RAZEM

70,38

64,19

Załącznik 8. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 8

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm

Cena jednostkowa (w zł)

Stawka miesięczna równoważnika

(w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

1

Chusteczki higieniczne

szt.

0,05

10,00

10,00

2

Chusteczki higieniczne nasączane 10 szt.

szt.

2,55

25,50

25,50

3

Pianka do golenia 200 ml

szt.

9,50

4,75

-

4

Krem do rąk 50 ml

tuba

5,29

5,29

5,29

5

Mydło toaletowe dezynfekujące 100 g

szt.

3,75

7,50

7,50

6

Mydło toaletowe 100 g

szt.

2,05

6,15

6,15

7

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

2,95

5,90

-

8

Pasta do zębów 75 ml

tuba

6,01

6,01

6,01

9

Płyn po goleniu

szt.

10,94

10,94

-

10

Proszek do prania

kg

10,40

6,24

6,24

12

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

tuba

18,50

18,50

18,50

13

Podpaski

szt.

0,77

-

15,40

14

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

7,30

10,95

10,95

Razem

122,63

116,44

Załącznik 9. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA]

Załącznik nr 9

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY SKIEROWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W ZAMIAN ZA NIEWYDANE W NATURZE PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jm

Cena jednostkowa (w zł)

Stawka równoważnika dla mężczyzn i kobiet
(w zł)

1

2

3

4

5

1

Igielnik (igła - 2 szt., nici - 25 mb.)

szt.

2,75

2,75

2

Kubek do mycia zębów

szt.

2,70

2,70

3

Mazak

szt.

2,99

2,99

4

Pudełko na mydło

szt.

2,90

2,90

5

Szczoteczka do rąk

szt.

3,62

3,62

6

Szczoteczka do zębów

szt.

5,62

5,62

7

Szczotka do obuwia miękka

szt.

4,90

4,90

8

Szczotka do obuwia twarda

szt.

4,99

4,99

9

Woreczek siatkowy do prania bielizny

szt.

5,79

5,79

10

Woreczek na przybory do konserwacji

szt.

4,72

4,72

11

Saszetka na środki higieny

szt.

6,97

6,97

Razem

47,95

Załącznik 10. [SKŁAD ILOŚCIOWY I ASORTYMENT ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWARTYCH W ZASADNICZYCH ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA ŻOŁNIERZY W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 10

SKŁAD ILOŚCIOWY I ASORTYMENT ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWARTYCH W ZASADNICZYCH ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA ŻOŁNIERZY W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ1)

Symbol grupy produktów spożywczych

Nazwa grupy produktów spożywczych

Normy wyżywienia

zasadnicze

dodatkowe

żołnierska

szkolna

specjalna

operacyjna

wojenna

ogólna

chleba

napoju

010

020

030

040

044

050

-

111

160

01

Strączkowe

27

27

28

28

75

52

-

-

-

02

Przetwory zbożowe

73

73

62

52

234

112

-

-

-

03

Pieczywo

670

670

600

500

633

850

100

420

-

04

Mięso i przetwory w przeliczeniu na mięso

259

292

400

430

423

446

83

-

-

05

Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec

17

19

19

19

20

-

-

-

-

06

Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej

20

10

10

10

10

-

-

-

-

07

Mleko i przetwory mleczne w przeliczeniu na mleko

850

850

975

1050

450

-

370

-

-

08

Masło i śmietana w przeliczeniu na masło

36

46

64

66

45

-

20

-

-

09

Jaja

(0,5)x

(0,5)x

(1)x

(1)x

-

-

(0,5)x

-

-

10

Ryby i przetwory rybne w przeliczeniu na filety ryb morskich

49

58

90

90

60

60

-

-

-

11

Ziemniaki

700

700

600

500

360

100

-

-

-

12

Warzywa i owoce bogate w witaminę C

120

132

160

170

-

50

65

-

-

13

Warzywa i owoce karotenowe

160

160

160

160

206

113

110

-

-

14

Inne warzywa i owoce

320

365

560

695

397

81

420

-

-

15

Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier

71

73

84

97

117

101

20

-

-

16

Woda pitna butelkowana

-

-

-

-

(3,0)*

-

-

-

(3,0)*

Uwaga: Liczby w nawiasie oznaczają wymiar: x - w sztukach, * - w litrach.1) Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych został określony dziennie w gramach na osobę.


Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA