REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 621

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1284), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1151);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1029);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 799);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 227).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1151), które stanowią:

„§ 2. 1. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do wypłaty płatności z tytułu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1029), które stanowią:

„§ 2. 1. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 799), które stanowią:

„§ 2. 1. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną o wypłacie pomocy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów § 11 ust. 2a i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Do wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, za rok działalności beneficjenta, który rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepis § 16 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

4. Do zwrotu pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, z tytułu zdarzeń stanowiących podstawę zwrotu tej pomocy, które wystąpiły w latach działalności beneficjenta, które rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 227), które stanowią:

„§ 2. Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Krajewski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 621)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej „Programem”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) kryteria wyboru operacji.

§ 2.2) O pomoc może ubiegać się:

1) grupa producentów rolnych:

a) uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1145), zwanej dalej „ustawą o grupach producentów rolnych”,

b) w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,

c) która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 417 oraz z 2023 r. poz. 1823)

- zwana dalej „grupą”;

2) organizacja producentów:

a) uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia:

- 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502) albo

- 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1228),

b) która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”

- zwana dalej „organizacją”.

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana grupie:

1)4) która zobowiąże się do realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 3 ustawy o grupach producentów rolnych;

2) która posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

3) która działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.5)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”;

4) w skład której nie wchodzą członkowie będący producentami jednego produktu lub grupy produktów, którzy byli członkami grupy producentów rolnych, wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub produkt tożsamy z produktem produkowanym zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych lub przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną, w ramach:

a) działań:

- „Grupy producentów rolnych” objętego planem rozwoju obszarów wiejskich,

- „Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem,

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

b) mechanizmów pomocy finansowej udzielanej:

- wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,

- uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw;

4a)6) w skład której nie wchodzą członkowie będący producentami jednego produktu lub grupy produktów, którzy byli członkami grupy producentów rolnych, która otrzymała wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 1, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2068), które nie zostało rozliczone zgodnie z umową o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1 tej ustawy;

5) której:

a) każdemu z członków tej grupy będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub

b) każdy z członków tej grupy będący producentem był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które grupa została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy, lub

c) każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, lub

d) każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b, oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy;

6) której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) której każdy z członków tej grupy będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana;

8)7) w skład której nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa w pkt 4, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;

9)8) jeden raz w okresie realizacji Programu.

1a.9) Do przyznawania pomocy organizacji stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, przy czym zobowiązanie organizacji do realizacji planu biznesowego dotyczy planu biznesowego, o którym mowa w:

1) § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (Dz. U. poz. 87, z 2019 r. poz. 1293 oraz z 2021 r. poz. 1767)10), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie uznawania organizacji producentów” - w przypadku organizacji uznanej na podstawie ustawy, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, albo

2) § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz. U. z 2019 r. poz. 169 oraz z 2020 r. poz. 254)11), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie uznawania organizacji producentów na rynku mleka” - w przypadku organizacji uznanej na podstawie ustawy, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. a tiret drugie.

2.12) Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczą:

1) osób, które przejęły w całości gospodarstwo rolne w roku poprzedzającym rok uznania grupy albo organizacji lub w roku uznania grupy albo organizacji, oraz

2) osób ubiegających się o przyznanie pomocy w roku uznania grupy albo organizacji i beneficjentów poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem.

3. Przez przejęcie w całości gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się przejęcie przez przeniesienie własności wszystkich gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz zwierząt gospodarskich, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnika przekazującego gospodarstwo, będące zarówno przedmiotem jego odrębnej własności, jak również przedmiotem współwłasności, z tym że własnością przekazującego lub w jego posiadaniu mogą pozostać użytki rolne o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.

4. Grupa utworzona ze względu na grupę produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych” zgodnie z przepisami w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych może ubiegać się o przyznanie pomocy, jeżeli w jej skład nie wchodzą producenci, którzy byli członkami grupy producentów rolnych utworzonej ze względu na produkt „Ziarno zbóż” lub „Nasiona roślin oleistych”, której przyznano i wypłacono pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

4a.13) Organizacja utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub uznana ze względu na produkt lub grupę produktów oleistych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1308/2013 może ubiegać się o przyznanie pomocy, jeżeli w jej skład nie wchodzą producenci, którzy byli członkami grupy producentów rolnych utworzonej ze względu na produkt „Ziarno zbóż” lub „Nasiona roślin oleistych”, lub grupę produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych”, której przyznano i wypłacono pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

5.14) (uchylony).15)

§ 4. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali Agencji i oddziałów regionalnych Agencji, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni.

4. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność, nie później niż od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1.16) Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy albo organizacji.

2. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467) najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, podlega rozpatrzeniu, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji najpóźniej 30 dnia od dnia upływu tego terminu.

3.17) Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia zakończenia pierwszego albo drugiego terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, następującego po dniu uznania grupy albo organizacji.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) dane grupy albo organizacji:18)

a) nazwę, siedzibę, adres i formę prawną,

b) numer z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) numer identyfikacyjny,

d)19) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy albo organizacji, w szczególności imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz numer PESEL, a jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania grupy albo organizacji nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość;

2)19) informację o liczbie członków grupy albo organizacji;

3)20) dane identyfikacyjne członków grupy albo organizacji oraz ich małżonków zawierające imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, numer identyfikacyjny oraz numer PESEL, a jeżeli członek grupy albo organizacji lub jego małżonek nie posiadają obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość, który został dołączony do wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego;

4)21) datę i numer decyzji o uznaniu grupy albo organizacji;

5)22) oświadczenie o planowanej, w każdym z pierwszych 5 lat po uznaniu, wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja została uznana, wytworzonych przez jej członków;

6) (uchylony);23)

7)24) informację o objęciu dobrowolnym ubezpieczeniem produkcji rolnej, innym niż ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), co najmniej 50 % produkcji każdego z członków grupy albo organizacji będącego producentem w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja zostały uznane, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli członkowie grupy albo organizacji zawarli takie ubezpieczenie;

8)25) określenie kategorii przedsiębiorstwa prowadzonego przez grupę albo organizację zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014;

9)25) informację o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełne etaty albo liczbie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy - w przypadku zatrudniania przez grupę albo organizację takich osób;

10)26) oświadczenie grupy albo organizacji, że znane są jej warunki, o których mowa w § 15.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1)27) oświadczenie grupy albo organizacji potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;

2)28) oświadczenie grupy oraz jej członków dotyczące spełniania warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych”, o której mowa w § 3 ust. 4, również o spełnianiu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4;

2a)29) oświadczenie organizacji oraz jej członków dotyczące spełniania warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, a w przypadku organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów oleistych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1308/2013, o której mowa w § 3 ust. 4a, również o spełnianiu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4a;

3)30) kopie dokumentów, w szczególności: faktur dotyczących zakupu środków do produkcji, faktur dotyczących sprzedaży produktów, umów sprzedaży produktów, potwierdzających produkcję poszczególnych członków grupy albo organizacji uznanych ze względu na produkty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. d, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy albo organizacji;

4)30) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 w ust. 1 pkt 5 lit. c - dla poszczególnych producentów będących członkami grupy albo dla poszczególnych producentów będących członkami organizacji, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej;

5)30) kopie umów potwierdzające objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, co najmniej 50 % produkcji każdego z członków grupy albo organizacji w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja zostały uznane, ważne przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli członkowie grupy albo organizacji zawarli takie ubezpieczenie, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie tego ubezpieczenia, jeżeli nie wynika to z umowy ubezpieczenia;

6)30) kopię aktu założycielskiego grupy albo organizacji;

7)30) kopie dokumentów potwierdzających przejęcie w całości gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym rok uznania grupy albo organizacji albo w roku uznania grupy albo organizacji - w przypadku takiego przejęcia;

8)30) kopię imiennego raportu miesięcznego w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) złożonego przez grupę albo organizację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli grupa albo organizacja zatrudniają osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 9;

9) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy oraz umożliwiające weryfikację wniosku o przyznanie pomocy.

3.31) Grupa oraz organizacja informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem oraz dołączonych do niego dokumentów niezwłocznie po ich zaistnieniu.

4. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza.

§ 7. 1.32) Pomoc przysługuje grupie oraz organizacji według kolejności ustalonej przez Prezesa Agencji przy zastosowaniu kryteriów wyboru.

2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1)33) jeżeli grupa albo organizacja jest zorganizowana w formie spółdzielni - przyznaje się 3 punkty;

2) jeżeli grupa zrzesza producentów w kategoriach:

a) produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.34))35), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, lub

b) świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub

c) bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub

d) owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub

e) miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub

f) rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub

g) szyszki chmielowe

- przyznaje się 3 punkty;

2a)36) jeżeli organizacja zrzesza producentów produktów lub grup produktów:

a) wysokiej jakości objętych art. 16 rozporządzenia nr 1305/201335) lub

b) sektora wieprzowiny, o których mowa w części XVII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub

c) sektora wołowiny i cielęciny, o których mowa w części XV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub

d) sektora baraniny i koziny, o których mowa w części XVIII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub

e) sektora produktów pszczelich, o których mowa w części XXII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub

f) sektora chmielu, o których mowa w części VI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013

- przyznaje się 3 punkty;

3)37) jeżeli w skład grupy uznanej ze względu na:

a) produkt lub grupę produktów innych niż liście tytoniu suszone wchodzi co najmniej 10 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu,

b) liście tytoniu suszone wchodzi co najmniej 30 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu;

3a)38) jeżeli w skład organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do:

a) sektorów innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, oraz sektor tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 15 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu,

b) sektora mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 25 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu,

c) sektora tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 30 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu;

4)39) jeżeli co najmniej 50 % produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy albo organizacji w zakresie produktu, ze względu na który grupa albo organizacja zostały uznane, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 7, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy - przyznaje się 3 punkty;

5) jeżeli siedziba grupy albo organizacji znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1-15 ha stanowi:40)

a) powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 3 punkty,

b) powyżej 50 do 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 2 punkty,

c) od 25 do 50 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 1 punkt;

6) jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu:

a) innowacyjności - przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych, lub zmianę obecnie stosowanych technologii - przyznaje się 5 punktów lub

b) przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska - przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii - przyznaje się 5 punktów;

7)41) jeżeli grupa albo organizacja zatrudniają co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo jeżeli grupa albo organizacja zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przyznaje się 2 punkty.

§ 8. 1. Ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia się wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone do Agencji zgodnie z § 5, w terminie określonym w § 4 ust. 2.

2. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej.

3.42) W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom oraz organizacjom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa albo organizacja uzyskały co najmniej 3 punkty.

4.42) W przypadku grup oraz organizacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje większa liczba członków grupy albo organizacji.

5.42) W przypadku grup oraz organizacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje data wydania decyzji o uznaniu, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a albo pkt 2 lit. a, przy czym pierwszeństwo przysługuje grupie albo organizacji wcześniej uznanej.

6.43) W przypadku grup oraz organizacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków oraz taką samą datę wydania decyzji o uznaniu, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a albo pkt 2 lit. a, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje siedziba grupy albo organizacji w powiecie o większym rozdrobnieniu agrarnym, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5.

§ 9. 1. Punkty, o których mowa w § 7 ust. 2, przyznaje dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

2. (uchylony).44)

3.45) Prezes Agencji, niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup i organizacji oraz liczby przyznanych punktów.

4. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

§ 10. 1.46) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 150 dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Poza elementami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera pouczenie, że płatność jest wypłacana na wniosek o płatność na podstawie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 13 ust. 1.

3. Grupom, które nie spełniają warunków określonych w § 2 lub § 3, a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych”, o której mowa w § 3 ust. 4, również warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4, albo których wnioski o przyznanie pomocy nie uzyskały minimalnej liczby punktów, o której mowa w § 8 ust. 3, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy.

3a.47) Organizacjom, które nie spełniają warunków określonych w § 2 lub § 3, a w przypadku organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów oleistych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1308/2013, o której mowa w § 3 ust. 4a, również warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4a, albo których wnioski o przyznanie pomocy nie uzyskały minimalnej liczby punktów, o której mowa w § 8 ust. 3, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy.

§ 11. 1. Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności przez beneficjenta, licząc od dnia następującego po dniu wydania decyzji o uznaniu, o którym mowa w § 2.

2. Wniosek o płatność składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego okresu prowadzenia działalności przez beneficjenta, o którym mowa w ust. 1.

2a.48) Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 2, lecz został złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia upływu tego terminu, pomoc jest wypłacana w wysokości pomniejszonej o 0,1 % za każdy dzień opóźnienia.

3.49) Jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadzenia działalności w terminie, o którym mowa w ust. 2 albo w ust. 2a, nie może ubiegać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach.

4.50) Pomoc jest wypłacana beneficjentowi posiadającemu uznanie, o którym mowa w § 2, w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność, oraz w dniu złożenia wniosku o płatność.

§ 12. 1. Wniosek o płatność poza elementami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-4 i 8, zawiera:

1) wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wytworzonych przez jego członków, w tym także ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków, za okres, którego dotyczy wniosek, i sprzedanych odbiorcom niebędącym:

a) członkami beneficjenta,

b) współmałżonkiem członka beneficjenta,

c) podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem;

2) wartość planowanych, na kolejny rok prowadzenia działalności, przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wytwarzanych przez jego członków, w tym także ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków, i które będą sprzedane odbiorcom niebędącym:

a) członkami beneficjenta,

b) współmałżonkiem członka beneficjenta,

c) podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem;

3) numer rachunku bankowego beneficjenta;

4) oświadczenie beneficjenta o planowanej, w kolejnych latach realizacji planu biznesowego, wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które został uznany, i wytworzonych przez jego członków;

5)51) informację o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełne etaty albo liczbie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o płatność - w przypadku zatrudniania przez beneficjenta takich osób oraz uzyskania punktów z tego tytułu przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy.

2. Do wniosku o płatność dołącza się:

1) wykazy faktur VAT i rachunków uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, dotyczących produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, oraz sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, za okres, którego dotyczy wniosek, potwierdzających:

a) przychody netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów,

b) wartość i ilość produktów lub grupy produktów wytworzonych przez członków beneficjenta i sprzedanych beneficjentowi,

c) przychody netto beneficjenta za okres, którego dotyczy wniosek, ze sprzedaży produktów wytworzonych przez jego członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym:

- członkami beneficjenta,

- współmałżonkiem członka beneficjenta,

- podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem;

2)52) sprawozdanie z realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 3 ustawy o grupach producentów rolnych albo w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów10), albo w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów na rynku mleka11), za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok prowadzenia działalności, za który beneficjent ubiega się o płatność, a w przypadku wniosku o płatność za piąty rok prowadzenia działalności - za cały okres realizacji planu biznesowego;

3) oświadczenie beneficjenta, złożone na podstawie danych rzeczywistych za pełny okres obrachunkowy, potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt, za pierwszy rok działalności - w przypadku braku tego potwierdzenia na etapie przyznania pomocy finansowej;

4)53) kopię imiennego raportu miesięcznego w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), złożonego przez beneficjenta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o płatność, jeżeli beneficjent zatrudnia osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz uzyskał punkty z tego tytułu przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy.

3. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza.

4. W przypadku beneficjentów, dla których okresy prowadzenia działalności, o których mowa w § 11 ust. 1, zakończyły się przed dniem doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, wnioski o płatność za pierwszy okres pomocy mogą być składane po dniu, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, ust. 2 pkt 1 lit. c tiret trzecie oraz § 14 ust. 1 pkt 3, rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub jego małżonkiem, polegające na:54)

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

§ 13. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

2.55) Decyzja administracyjna o wypłacie pomocy jest wydawana w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność spełniającego wymagania, o których mowa w § 12.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie wniosku o płatność w terminie:

1) jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.56))57), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013” - wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności;

2) było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/201357) - określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności.

4. Wypłata pomocy za dany okres następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna. 

§ 14. 1.58) Wysokość pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez beneficjenta ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja została uznana, oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:

1) członkami beneficjenta;

2) współmałżonkiem członka beneficjenta;

3) podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

2.59) Wysokość pomocy wynosi odpowiednio:

1) po pierwszym roku prowadzenia działalności - 10 %,

2) po drugim roku prowadzenia działalności - 9 %,

3) po trzecim roku prowadzenia działalności - 8 %,

4) po czwartym roku prowadzenia działalności - 7 %,

5) po piątym roku prowadzenia działalności - 6 %

- wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta, o których mowa w ust. 1.

2a.60) Pomoc jest wypłacana w wysokości ustalonej zgodnie ze sposobem wskazanym w art. 63 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.61))62), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 809/2014”.

3. Pomoc jest wypłacana w złotych, a jej przeliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.63))64).

§ 15. Beneficjent jest obowiązany do spełniania następujących warunków:

1)65) realizowania przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych, na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 3 ustawy o grupach producentów rolnych, w każdym roku działalności od dnia uznania oraz zrealizowania planu biznesowego w okresie 5 lat po dniu uznania - w przypadku beneficjenta będącego grupą;

1a)66) realizowania przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/201335), na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów10) albo w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów na rynku mleka11), w każdym roku działalności od dnia uznania oraz zrealizowania planu biznesowego w okresie 5 lat po dniu uznania - w przypadku beneficjenta będącego organizacją;

2) przedkładania sprawozdania z realizacji działań lub inwestycji ujętych w planie biznesowym z każdym wnioskiem o płatność;

3)67) utrzymania uznania, o którym mowa w § 2, przez okres co najmniej jednego roku od dnia otrzymania ostatniej płatności;

4) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą w swojej siedzibie oraz w miejscach prowadzenia produkcji przez jego członków w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

6)68) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację planu biznesowego w okresie jego realizacji, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

6a)69) (uchylony);70)

7) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

8)71) dokonywania zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez jego nowych członków wymagań określonych w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 i 8, a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych”, o której mowa w § 3 ust. 4, również wymagań określonych w § 3 ust. 4;

9)72) zachowania w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, 2, 6 i 7, za których spełnienie zostały przyznane punkty;

9a)73) zachowania w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 i 3a, za których spełnienie zostały przyznane punkty, przy czym za zachowanie tych kryteriów uznaje się zachowanie co najmniej:

a) 10 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego grupą uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów innych niż liście tytoniu suszone,

b) 30 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego grupą uznaną ze względu na liście tytoniu suszone,

c) 15 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego organizacją uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektorów innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, oraz sektor tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013,

d) 25 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego organizacją uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013,

e) 30 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego organizacją uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013;

10) prowadzenia rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację i poświadczenie sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które został uznany, wytworzonych przez jego członków oraz podmioty niebędące jego członkami;

11)74) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/201335), w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, w zakresie dotyczącym zakupu i sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które został uznany, wytworzonych przez jego członków;

12)75) dokonywania zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, wyłącznie gdy:

a) każdemu z jego nowych członków będącemu producentem zostały przyznane płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku przystąpienia członka do beneficjenta lub co najmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok przystąpienia członka do beneficjenta - w przypadku beneficjenta uznanego ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub

b) każdy z jego nowych członków będący producentem posiadał zwierzęta gospodarskie objęte obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które beneficjent został uznany, co najmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia członka do beneficjenta, lub

c) każdy z jego nowych członków prowadzący dział specjalny produkcji rolnej w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, prowadził ten dział specjalny produkcji rolnej co najmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia członka do beneficjenta, lub

d) każdy z jego nowych członków prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, co najmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia członka do beneficjenta;

13)76) przestrzegania obowiązków, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.77))78).

§ 15a.79) Warunki, o których mowa w § 15 pkt 12, nie dotyczą:

1) osób, które przejęły w całości gospodarstwo rolne w roku poprzedzającym rok przystąpienia do beneficjenta lub w roku przystąpienia do beneficjenta, oraz

2) osób ubiegających się o przyznanie pomocy w roku przystąpienia do beneficjenta i beneficjentów poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem.

§ 15b.80) (uchylony).81)

§ 16. 1. Agencja ocenia realizację planu biznesowego na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 2, lub kontroli na miejscu, biorąc pod uwagę w szczególności stopień realizacji zamierzonych przedsięwzięć w podziale na poszczególne lata realizacji planu biznesowego.

2. W przypadku gdy ze składanego sprawozdania za trzeci lub czwarty rok działalności wynika, że beneficjent nie realizuje działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa, w formie pisemnej, beneficjenta do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku braku uzasadnienia przez beneficjenta nierealizowania działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym za trzeci lub czwarty rok działalności, Agencja ponownie wzywa beneficjenta do złożenia wyjaśnień, wskazując zakres spraw, których dotyczy wezwanie.

4. W przypadku niezłożenia przez beneficjenta wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, lub ustalenia, że beneficjent nie realizował w pełni lub częściowo działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku, kwota pomocy, ustalona po uwzględnieniu art. 63 rozporządzenia nr 809/201462), ulega zmniejszeniu za trzeci lub czwarty rok działalności, w którym stwierdzono niepełną realizację planu biznesowego:82)

1) o 50 % - jeżeli beneficjent nie realizował żadnego działania lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku;

2) o 25 % - jeżeli beneficjent realizował przynajmniej jedno działanie lub inwestycję, ale nie realizował wszystkich działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku.

5.83) W przypadku niespełnienia przez beneficjenta warunków, o których mowa w § 15:

1) (uchylony);84)

2)85) pkt 6 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 2 %;

3) (uchylony);86)

4) pkt 7 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 0,5 %;

4a)87) pkt 9a - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 10 % za każdego członka beneficjenta mniej niż liczba członków wymagana zgodnie z zobowiązaniem;

5) pkt 11 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 10 %;

6) pkt 13 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 1 %.

6. W przypadku niespełnienia przez beneficjenta warunku, o którym mowa w § 15 pkt 9 - odmawia się wypłaty pomocy od tego roku działalności, w którym stwierdzono zaprzestanie spełniania kryteriów.

7.88) W przypadku przyjęcia w skład beneficjenta producenta, który nie spełnia warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 lub 8 lub § 15 pkt 12, a w przypadku beneficjenta utworzonego ze względu na grupę produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych” albo należącego do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, również warunków określonych w § 3 ust. 4 albo § 3 ust. 4a, Agencja:

1) informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o niespełnianiu przez poszczególnych jego członków warunków przyznania pomocy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, ze wskazaniem warunków, które nie są spełnione przez tych członków, oraz

2) nie wlicza przy ustalaniu wysokości pomocy, o której mowa w § 14 ust. 1, za dany rok prowadzenia działalności przez beneficjenta, wartości przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów wyprodukowanych przez członka beneficjenta, który nie spełnia warunków przyznania pomocy.

8. Podstawą do wypłaty pomocy są dokumenty, które umożliwiają identyfikację i poświadczenie sprzedaży.

9.89) Ostatnia, piąta płatność jest możliwa do realizacji po potwierdzeniu przez Agencję osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym przez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym na podstawie złożonego przez beneficjenta sprawozdania za cały okres realizacji planu biznesowego oraz kontroli na miejscu.

10. W przypadku nieosiągnięcia celów określonych w planie biznesowym przez niezrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności przez beneficjenta.

§ 17. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 15:

1) pkt 3 - zwrotowi podlega 20 % otrzymanej pomocy;

2) pkt 4 - zwrotowi podlega 100 % otrzymanej pomocy;

3) pkt 5 - zwrotowi podlega 100 % otrzymanej pomocy;

4)90) pkt 6 - zwrotowi podlega 2 % otrzymanej pomocy;

5) pkt 7 - zwrotowi podlega 0,5 % otrzymanej pomocy;

6)91) pkt 13 - zwrotowi podlega 1 % otrzymanej pomocy.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia92).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój wsi kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 799), które weszło w życie z dniem 20 maja 2020 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 227), które weszło w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1151), które weszło w życie z dniem 15 czerwca 2018 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1029), które weszło w życie z dniem 12 czerwca 2019 r.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603), która weszła w życie z dniem 2 października 2021 r.

11) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603), która weszła w życie z dniem 2 października 2021 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

15) Przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

29) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 08.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 224 z 24.06.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 30.06.2022, str. 34.

35) Rozporządzenie utraciło moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 154 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.). Ma ono jednak w dalszym ciągu zastosowanie, z zastrzeżeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1), do wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2025 r. Na tych samych warunkach ma ono zastosowanie do wydatków poniesionych przez beneficjentów i pokrytych przez agencję płatniczą w ramach tych programów rozwoju obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 2025 r.

36) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

38) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

40) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. b tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

41) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

43) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

44) Przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

47) Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

48) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

49) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

50) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

51) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

53) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

54) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

55) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

56) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.

57) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 104 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187). Jednakże:

1) art. 4 ust. 1 lit. b, art. 5, art. 7 ust. 3, art. 9, 17, 21 i 34, art. 35 ust. 4, art. 36, 37, 38, 40-43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99 i 100, art. 102 ust. 2 oraz art. 110 i 111 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) nadal mają zastosowanie:

a) do wydatków poniesionych i płatności dokonanych na rzecz systemów wsparcia na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.) w odniesieniu do roku kalendarzowego 2022 i wcześniejszych lat,

b) do środków wdrażanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiającego szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 (Dz. Urz. UE L 78 z 20.03.2013, str. 23, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 (Dz. Urz. UE L 78 z 20.03.2013, str. 41), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 56) - do dnia 31 grudnia 2022 r.,

c) do programów pomocy, o których mowa w art. 5 ust. 6 akapit pierwszy lit. c i art. 5 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), w odniesieniu do wydatków poniesionych i płatności dokonanych na rzecz operacji realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 po dniu 31 grudnia 2022 r. i do czasu zakończenia tych programów pomocy, oraz

d) w przypadku EFRROW - w odniesieniu do wydatków poniesionych przez beneficjentów i płatności dokonanych przez agencję płatniczą w ramach wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.);

2) art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 nadal ma zastosowanie do wydatków poniesionych i płatności dokonanych w odniesieniu do systemów wsparcia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2022 i wcześniejszych lat i w ramach wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonych przez Komisję na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 i innych środków WPR ustanowionych w tytule II rozdział I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 wdrożonych przed dniem 1 stycznia 2023 r.;

3) art. 54 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 nadal ma zastosowanie do dochodów zadeklarowanych w ramach wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonych przez Komisję na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 7/2004;

4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 nadal ma zastosowanie do wydatków związanych z zobowiązaniami prawnymi, o których mowa w art. 148 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013. Niezależnie od tego art. 31 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie do wydatków zgłoszonych Komisji zgodnie z art. 155 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013, które do tego celu są uznawane za jeden z rodzajów interwencji.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 oraz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 oraz odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji w załączniku.

58) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

59) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

60) Dodany przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

61) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 225 z 19.08.2016, str. 50, Dz. Urz. UE L 170 z 01.07.2017, str. 87, Dz. Urz. UE L 178 z 11.07.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 119 z 15.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 125 z 22.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2019, str. 58, Dz. Urz. UE L 276 z 29.10.2019, str. 12, Dz. Urz. UE L 224 z 13.07.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 108 z 29.03.2021, str. 15, Dz. Urz. UE L 241 z 08.07.2021, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2022, str. 12.

62) Rozporządzenie utraciło moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 14 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1173 z dnia 31 maja 2022 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 23). Rozporządzenie to stosuje się jednak nadal do:

1) wniosków o przyznanie pomocy w odniesieniu do płatności bezpośrednich, złożonych przed dniem 1 stycznia 2023 r.;

2) wniosków o płatność złożonych w związku ze środkami wsparcia wdrażanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005;

3) systemu kontroli i kar administracyjnych w odniesieniu do przepisów dotyczących zasady wzajemnej zgodności.

63) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 27 z 03.02.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11, Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 289 z 12.08.2021, str. 6.

64) Rozporządzenie utraciło moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/127 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 o przepisy dotyczące agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 20 z 21.01.2022, str. 95, z późn. zm.).

Jednakże:

1) art. 5a, art. 7 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 1 akapit drugi i ust. 2 oraz art. 13 tego rozporządzenia mają nadal zastosowanie do EFRROW w odniesieniu do wydatków poniesionych przez beneficjentów i płatności dokonanych przez agencję płatniczą w ramach wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, a w odniesieniu do EFRG - do programów operacyjnych zatwierdzonych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.);

2) art. 13 tego rozporządzenia ma nadal zastosowanie do toczących się procedur odzyskiwania środków wszczętych na podstawie art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.).

65) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

66) Dodany przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

67) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7 oraz przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

68) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

69) Dodany przez § 1 pkt 12 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

70) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

71) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

72) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

73) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

74) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

75) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. e rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

76) Dodany przez § 1 pkt 12 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

77) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2016, str. 33, Dz. Urz. UE L 308 z 16.11.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 44, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2019, str. 58, Dz. Urz. UE L 215 z 19.08.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 224 z 13.07.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 27 z 27.01.2021, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2022, str. 12.

78) Rozporządzenie utraciło moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/2531 z dnia 1 grudnia 2022 r. uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 328 z 22.12.2022, str. 78). Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) powinno ono jednak nadal mieć zastosowanie do realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz do wydatków poniesionych przez beneficjentów i pokrytych przez agencję płatniczą w ramach tych programów rozwoju obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 2025 r.

79) Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 7.

80) Dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

81) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

82) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

83) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

84) Przez § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

85) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

86) Przez § 1 pkt 5 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

87) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

88) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

89) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

90) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

91) Dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

92) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 sierpnia 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-23
  • Data wejścia w życie: 2024-04-23
  • Data obowiązywania: 2024-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA