REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 701

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie oceny pracy nauczycieli okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli;

2) szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli;

3) szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - Karta Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

2) nauczycielu - rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

3) nieletnim - rozumie się przez to ucznia i wychowanka;

4) dyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektora okręgowego ośrodka wychowawczego, zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich;

5) radzie pedagogicznej - rozumie się przez to radę pedagogiczną oraz radę okręgowego ośrodka wychowawczego, zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich;

6) szkole - rozumie się przez to okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.

§ 3. [Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela]

1. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela dzielą się na:

1) obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela;

2) dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

2. Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych;

2) dbałość o bezpieczeństwo nieletnich, w szczególności respektowanie i przestrzeganie zadań związanych z bezpieczeństwem szkoły;

3) znajomość i realizację praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677);

4) wspieranie każdego nieletniego, w tym nieletniego niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa nieletniego w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;

5) kształtowanie u nieletniego szacunku do drugiego człowieka oraz postaw obywatelskich, patriotycznych i prospołecznych, w tym przez własny przykład nauczyciela;

6) współpracę z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań;

7) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole;

8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;

9) współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi nieletniego w zakresie realizacji procesu resocjalizacji.

3. Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych, z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki zajęć;

2) diagnozowanie potrzeb i możliwości nieletniego oraz indywidualizowanie pracy z nim, w szczególności wspieranie nieletniego w realizacji indywidualnego planu resocjalizacji;

3) analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków do doskonalenia procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego, w tym terapeutycznego, oraz osiąganie pozytywnych efektów swojej pracy;

4) wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;

5) udział w innych zajęciach i czynnościach wynikających z zadań szkoły określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289 i 1860);

6) realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, i prowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 42 ust. 2f ustawy - Karta Nauczyciela;

7) podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych;

8) realizowanie działań w zakresie przygotowania nieletniego do samodzielnego życia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb rozwojowych;

9) prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli;

10) umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród nieletnich;

11) realizowanie powierzonych funkcji lub dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;

12) aktywną współpracę z podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz nieletniego;

13) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb nieletniego;

14) umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;

15) przeprowadzanie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą lub resocjalizacją realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;

16) współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, z placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne;

17) inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, w tym terapeutycznej.

4. Dyrektor szkoły przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela wskazuje jedno kryterium oceny pracy spośród kryteriów dodatkowych, o których mowa w ust. 3, związane ze specyfiką pracy tego nauczyciela.

5. Nauczyciel przed dokonaniem oceny pracy przez dyrektora szkoły wskazuje jedno kryterium oceny pracy spośród kryteriów dodatkowych, o których mowa w ust. 3, związane ze specyfiką swojej pracy.

§ 4. [Ustalenie poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy nauczyciela]

1. Dyrektor szkoły ustala poziom spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy nauczyciela, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez siebie zgodnie z § 3 ust. 4 i jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez nauczyciela zgodnie z § 3 ust. 5, a następnie ustala ocenę pracy nauczyciela.

2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela jest oceniany w punktach:

1) od 0 do 30 - w przypadku obowiązkowych kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2;

2) od 0 do 5 - w przypadku obowiązkowych kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3-9, oraz kryteriów dodatkowych, o których mowa w § 3 ust. 3.

3. W przypadku gdy dyrektor ustali, że suma punktów:

1) jest nie mniejsza niż 90 % maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) jest nie mniejsza niż 75 % maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) jest nie mniejsza niż 55 % maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) jest mniejsza niż 55 % maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

§ 5. [Powiadomienie o wszczęciu procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela]

1. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy.

2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 3 ust. 4.

3. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel wskazuje pisemnie jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 3 ust. 5.

4. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela na wniosek nauczyciela:

1) nauczyciel wskazuje we wniosku o dokonanie oceny jego pracy jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 3 ust. 5;

2) dyrektor szkoły wskazuje, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku nauczyciela o dokonanie oceny jego pracy, jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 3 ust. 4.

5. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 4 i 5 ustawy - Karta Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Opinia zawiera uzasadnienie.

§ 6. [Projekt oceny pracy]

1. Dyrektor szkoły przygotowuje projekt oceny pracy, o którym mowa w art. 6a ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela.

2. Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny jego pracy w formie pisemnej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

3. Przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny jego pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny, na wniosek nauczyciela, przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

§ 7. [Doręczenie oryginału karty oceny pracy]

Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, o której mowa w art. 6a ust. 8a ustawy - Karta Nauczyciela. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 8. [Odwołanie od oceny pracy nauczyciela]

1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela wraz z dokumentacją będącą podstawą ustalenia oceny pracy dyrektor szkoły przekazuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania, Ministrowi Sprawiedliwości. Dyrektor dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.

2. Zespół oceniający, o którym mowa w art. 6a ust. 9a ustawy - Karta Nauczyciela, rozpatruje odwołanie od oceny pracy nauczyciela po wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie.

3. Przewodniczący zespołu oceniającego nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego nauczyciel ma być wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

4. Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej dwóch trzecich członków zespołu oceniającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu oceniającego.

5. Zespół sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.

6. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu oceniającego.

7. W przypadku rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, po ustaleniu nowej oceny pracy przez zespół oceniający nauczyciel otrzymuje kartę oceny pracy uwzględniającą to rozstrzygnięcie. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. [Ocena pracy nauczyciela religii]

Przepisy § 3-8 stosuje się odpowiednio do dokonywania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny pracy uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

§ 10. [Obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły]

1. Obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły obejmują:

1) organizację pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa;

2) planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej szkoły, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej, a także z rozstrzygnięciami Ministra Sprawiedliwości jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny i nadzór zwierzchni oraz jako organu prowadzącego szkołę;

3) współdziałanie z organami szkoły oraz zapewnianie efektywnego przepływu informacji pomiędzy tymi organami;

4) prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pobytu nieletniego w szkole, przebiegu nauczania, dokumentacji działalności wychowawczej i terapeutycznej oraz innej wymaganej dokumentacji prowadzonej w szkole;

5) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych oraz prozdrowotnych;

6) zapewnianie bezpiecznych warunków pobytu nieletniego oraz pracowników w szkole i poza nią;

7) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

8) wdrażanie działań podnoszących jakość pracy szkoły;

9) zapewnianie nieletniemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

10) podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych, w szkole;

11) przestrzeganie praw nieletnich i upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

12) wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań oraz zapewnianie im pomocy w doskonaleniu zawodowym;

13) doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;

14) współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;

15) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;

16) prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy.

2. W przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym terapeutycznych:

1) obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2;

2) dyrektor szkoły wskazuje przed dokonaniem oceny jego pracy jedno dodatkowe kryterium oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 3.

3. W przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych, obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 i 5.

4. Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Minister Sprawiedliwości bierze pod uwagę także wyniki kontroli sędziego rodzinnego poczynione w toku wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

5. Opinie, o których mowa w ust. 4, są wyrażane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy dyrektora szkoły. Opinia zawiera uzasadnienie.

§ 11. [Ocena pracy dyrektora szkoły]

1. Ocenę pracy dyrektora szkoły ustala się:

1) w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 10 ust. 1, kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez dyrektora szkoły zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2;

2) w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 10 ust. 1, oraz kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 i 5.

2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły jest oceniany w punktach:

1) w przypadku dyrektora, który realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, w tym terapeutyczne:

a) od 0 do 10 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 10 ust. 1,

b) od 0 do 30 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,

c) od 0 do 5 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2-9 i ust. 3;

2) w przypadku dyrektora, który nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w tym terapeutycznych:

a) od 0 do 10 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 10 ust. 1,

b) od 0 do 5 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 i 5.

3. Do ustalania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy]

1. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje po wysłuchaniu dyrektora szkoły powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół oceniający, o którym mowa w art. 6a ust. 9e i 9f ustawy - Karta Nauczyciela.

2. Przewodniczący zespołu oceniającego nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego dyrektor szkoły ma być wysłuchany, zawiadamia dyrektora szkoły o posiedzeniu. Niestawienie się dyrektora szkoły mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

3. Przepisy § 8 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.

§ 13. [Odpowiednie stosowanie przepisów oceny pracy dyrektora szkoły do nauczyciela, któremu czasowo lub w zastępstwie powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły]

Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 10-12 stosuje się odpowiednio.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 66), które utraciło moc z dniem 1 września 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730 oraz z 2023 r. poz. 1672).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-07
  • Data wejścia w życie: 2024-05-22
  • Data obowiązywania: 2024-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA