REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 721

USTAWA

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o samorządzie gminnym]

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 28e i art. 28f otrzymują brzmienie:

„Art. 28e. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji z przyczyn, o których mowa w art. 492 § 1 pkt 8 lub 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.

Art. 28f. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni:

1) zastępca wójta;

2) pierwszy zastępca - w gminie, w której powołano więcej niż jednego zastępcę;

3) osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów - w gminie, w której nie powołano zastępcy wójta albo został on odwołany.

2. Przewodniczący rady, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu wójta, pisemnie informuje wojewodę o objęciu funkcji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę, albo o konieczności wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję wójta.

3. Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wyznacza osobę pełniącą funkcję wójta do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta w czasie wykonywania zadań i kompetencji wójta przez zastępcę wójta albo osobę, o której mowa w art. 28h, funkcję wójta, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba, która przejęła wykonywanie zadań i kompetencji wójta na podstawie art. 28g.”;

2) w art. 28g:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy w gminie nie powołano zastępcy wójta zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.”,

b) w ust. 6 uchyla się część wspólną;

3) po art. 28h dodaje się art. 28i w brzmieniu:

„Art. 28i. 1. Zrzeczenie się funkcji wójta lub wystąpienie jednej z przyczyn skutkujących wygaśnięciem mandatu wójta, o których mowa w art. 492 § 1 pkt 2, 4-7 i 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, w czasie pełnienia funkcji wójta albo wykonywania zadań i kompetencji wójta przez zastępcę wójta, jest równoznaczne z odwołaniem ze stanowiska zastępcy wójta.

2. Wojewoda stwierdza odwołanie ze stanowiska zastępcy wójta z przyczyn, o których mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia.

3. Od zarządzenia wojewody, o którym mowa w ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem wojewody.

4. Sąd administracyjny rozpatruje skargę, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje skargę kasacyjną w terminie 30 dni.

5. Odwołanie ze stanowiska zastępcy wójta następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w ust. 3, albo upływu terminu do jej wniesienia.”;

4) w art. 29a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wójt składa ślubowanie podczas pierwszej sesji nowo wybranej rady zwołanej na podstawie art. 20 ust. 2, a w przypadku wyboru wójta:

1) w ponownym głosowaniu - podczas pierwszej sesji nowo wybranej rady zwołanej po dniu ogłoszenia obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójta w wojewódzkim dzienniku urzędowym,

2) w wyborach przedterminowych albo ponownych - podczas pierwszej sesji rady przypadającej po dniu ogłoszenia obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójta w wojewódzkim dzienniku urzędowym

- nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników tych wyborów.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „nie odbyła się” skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy „albo upłynął termin, o którym mowa w ust. 2,”.

Art. 2. [Ustawa o pracownikach samorządowych]

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w art. 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Osoby wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji albo przejęcia zadań i kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego oraz komisarze rządowi powołani w związku z ustanowieniem zarządu komisarycznego w jednostkach samorządu terytorialnego są zatrudniani w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego na podstawie powołania na czas pełnienia funkcji albo wykonywania zadań i kompetencji.

4. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 3, przepisy o pracownikach samorządowych dotyczące wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa stosuje się odpowiednio, z tym że wynagrodzenie tych osób ustala Prezes Rady Ministrów.”.

Art. 3. [Kodeks wyborczy]

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 383:

a) w § 2a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wygaśnięcie mandatu radnego z dniem wystąpienia przyczyny, o której mowa w § 1 pkt 1, 4, 5a i 6, stwierdza niezwłocznie komisarz wyborczy w drodze postanowienia.”,

b) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek wyboru na posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego następuje z dniem ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 238, art. 276 albo art. 361, albo postanowienia, o którym mowa w art. 251 § 5 albo art. 368 § 7.”;

2) w art. 492:

a) w § 2a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wygaśnięcie mandatu wójta z dniem wystąpienia przyczyny, o której mowa w § 1 pkt 3, 4a i 5 - w zakresie powodów wskazanych w art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz pkt 5a-7, stwierdza niezwłocznie komisarz wyborczy w drodze postanowienia.”,

b) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. Wygaśnięcie mandatu wójta wskutek wyboru na posła na Sejm, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego następuje z dniem ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 238, art. 276 albo art. 361, albo postanowienia, o którym mowa w art. 251 § 5 albo art. 368 § 7.”.

Art. 4. [Przepisy przejściowe]

1. Osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pełni tę funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Do osób, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, wyznaczonych lub powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 4 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 2.

Art. 5. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-13
  • Data wejścia w życie: 2024-05-28
  • Data obowiązywania: 2024-05-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA