REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 735

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, 1394, 1506 i 1681) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego]

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz. U. poz. 1182) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) przeznaczone do samodzielnego tankowania gazu ziemnego są wyposażone w:

1) widoczne oznaczenia o przeznaczeniu danego punktu tankowania do samodzielnego tankowania gazu ziemnego;

2) czytelne instrukcje obsługi samodzielnego tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) w postaci piktogramów i tekstu;

3) system alarmowy, wytwarzający sygnał dźwiękowy lub świetlny, umożliwiający użytkownikowi poinformowanie personelu stacji o zaistnieniu sytuacji alarmowej.

2. Stacja gazu ziemnego jest wyposażona w system umożliwiający obserwację przez personel tej stacji punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) przeznaczonych do samodzielnego tankowania gazu ziemnego.

3. Dystrybutory punktu tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) przeznaczonego do samodzielnego tankowania gazu ziemnego są wyposażone w:

1) ręczny zawór odcinający wstrzymujący przepływ gazu do węża lub manualny wyłącznik bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe wyłączenie urządzenia;

2) typ króćca, który pozwala na dostarczanie gazu tylko wtedy, gdy króciec jest połączony z odpowiadającym gniazdem tankowania w pojeździe.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 29 stycznia 2024 r. pod numerem 2024/0046/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-16
  • Data wejścia w życie: 2024-05-31
  • Data obowiązywania: 2024-05-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA