REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1182

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji gazu ziemnego;

2) rodzaje badań technicznych stacji gazu ziemnego przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej „UDT”, albo przez Transportowy Dozór Techniczny, zwany dalej „TDT”, oraz sposób i terminy ich przeprowadzania;

3) wysokość opłat za:

a) wydanie przez Prezesa UDT albo Dyrektora TDT opinii, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zwanej dalej „ustawą”,

b) przeprowadzenie przez UDT albo przez TDT badań technicznych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

§ 2. [Szczegółowe wymagania techniczne]

Stacja gazu ziemnego spełnia w zakresie bezpiecznej eksploatacji szczegółowe wymagania techniczne zgodne z aktualnym poziomem wiedzy i najlepszą praktyką, w szczególności jak przedstawiono w normie PN-EN ISO 16923 - Stacje tankowania gazu ziemnego - Stacje CNG do tankowania pojazdów, jeżeli stacja gazu ziemnego jest wyposażona w punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG), lub w normie PN-EN ISO 16924 - Stacje tankowania gazu ziemnego - Stacje LNG do tankowania pojazdów, jeżeli stacja gazu ziemnego jest wyposażona w punkty tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

§ 3. [Eksploatacja]

1. Stację gazu ziemnego eksploatuje się, uwzględniając:

1) schemat stacji gazu ziemnego będący elementem dokumentacji powykonawczej stacji gazu ziemnego, z zaznaczeniem lokalizacji wszystkich urządzeń, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiednich urządzeń lub budynków;

2) schemat przedstawiający orurowanie i oprzyrządowanie będący elementem dokumentacji powykonawczej stacji gazu ziemnego;

3) instrukcję eksploatacji stacji gazu ziemnego;

4) opis techniczny stacji gazu ziemnego będący elementem dokumentacji powykonawczej lub eksploatacyjnej stacji gazu ziemnego;

5) ocenę zagrożenia wybuchem oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088);

6) protokoły przeprowadzonych badań, kontroli i prób szczelności.

2. Wszelkie prace w ramach eksploatacji obejmujące przeglądy serwisowe i konserwacje dokumentuje się w sposób potwierdzający ich przebieg.

§ 4. [Instrukcja eksploatacji]

Instrukcja eksploatacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zawiera co najmniej opis:

1) czynności związanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem stacji gazu ziemnego, w tym zatrzymaniem awaryjnym;

2) wymagań określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwwybuchowej, przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz opis spełniania tych wymagań;

3) sposobu konserwacji i kontroli stanu technicznego stacji gazu ziemnego prowadzonych na bieżąco przez operatora stacji gazu ziemnego wraz z określeniem sposobu ich dokumentowania, w szczególności sposobu i częstotliwości kontroli osprzętu zabezpieczającego, w tym automatyki zabezpieczającej;

4) organizacji obsługi technicznej badań, o których mowa w § 8.

§ 5. [Zasilanie]

1. Stacja gazu ziemnego jest zasilana w energię elektryczną z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej.

2. Jeżeli jednym ze źródeł energii elektrycznej jest agregat prądotwórczy - jego moc zapewnia funkcjonowanie podstawowych urządzeń technologicznych stacji gazu ziemnego.

§ 6. [Naprawa]

1. Naprawy stacji gazu ziemnego dokonuje się, uwzględniając konieczność przywrócenia stanu tej stacji sprzed jej awarii lub uszkodzenia.

2. Wszelkie prace w ramach naprawy wykonuje się zgodnie z instrukcją eksploatacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, i dokumentuje się w sposób potwierdzający ich przebieg.

3. W przypadku naprawy objętej badaniem, o którym mowa w § 8 pkt 2, sporządza się również opis naprawy wraz z uzasadnieniem jej przeprowadzenia.

§ 7. [Modernizacja]

1. Modernizacji stacji gazu ziemnego dokonuje się, uwzględniając konieczność wykonania szeregu czynności, które zmieniają konstrukcję stacji, zastosowane materiały, parametry techniczne lub obwody pełniące funkcje bezpieczeństwa w porównaniu z pierwotnie ustalonymi, jednak bez istotnych zmian charakterystyki tej stacji lub jej przeznaczenia, i które nie powodują wzrostu zagrożenia związanego z jej eksploatacją.

2. Każdorazowo po dokonaniu modernizacji aktualizuje się dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5.

3. Wszelkie prace w ramach modernizacji dokumentuje się w sposób potwierdzający ich przebieg.

4. W przypadku modernizacji sporządza się również opis modernizacji wraz z uzasadnieniem jej przeprowadzenia.

§ 8. [Rodzaje badań technicznych]

Wyróżnia się następujące rodzaje badań technicznych, jakim podlega stacja gazu ziemnego:

1) badanie techniczne wstępne - przeprowadzane przed oddaniem do eksploatacji stacji gazu ziemnego;

2) badanie techniczne eksploatacyjne - przeprowadzane każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji stacji gazu ziemnego, z wyłączeniem naprawy wynikającej z instrukcji eksploatacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, opracowanej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

§ 9. [Badanie techniczne wstępne]

Badanie, o którym mowa w § 8 pkt 1, polega na:

1) weryfikacji dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1;

2) ocenie wizualnej stanu technicznego stacji gazu ziemnego;

3) sprawdzeniu działania stacji gazu ziemnego, w tym sprawdzeniu działania osprzętu zabezpieczającego oraz automatyki zabezpieczającej.

§ 10. [Badanie techniczne eksploatacyjne]

Badanie, o którym mowa w § 8 pkt 2, polega na:

1) weryfikacji dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, § 6 ust. 2 i 3, § 7 ust. 3 i 4, oraz, jeżeli jest to uzasadnione zakresem, rodzajem lub charakterem naprawy lub modernizacji - dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;

2) ocenie wizualnej stanu technicznego stacji gazu ziemnego w celu potwierdzenia przeprowadzenia naprawy lub modernizacji zgodnie z przedłożonymi dokumentami.

§ 11. [Stacje podlegające badaniom]

Badaniom, o których mowa w § 8, podlegają wyłącznie stacje gazu ziemnego całkowicie zmontowane i przygotowane do eksploatacji.

§ 12. [Przeprowadzanie badań w obecności operatora stacji gazu ziemnego lub jego upoważnionego przedstawiciela]

UDT albo TDT przeprowadza badania, o których mowa w § 8, w obecności operatora stacji gazu ziemnego lub jego upoważnionego przedstawiciela.

§ 13. [Termin na przeprowadzenie badania]

1. UDT albo TDT przeprowadza badania, o których mowa w § 8, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o przeprowadzenie badania.

2. Z przeprowadzonego badania technicznego sporządza się protokół.

§ 14. [Wniosek o przeprowadzenie badania]

Wniosek o przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 8 pkt 2, operator stacji gazu ziemnego składa w terminie do 14 dni od dnia zakończenia naprawy lub modernizacji.

§ 15. [Wysokość opłat]

Wysokość opłat, o których mowa w art. 26 ust. 3 oraz art. 27 ust. 5 ustawy, jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998), obowiązującego w dniu złożenia wniosku, i wynosi:

1) 20% tego wynagrodzenia za przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 8 pkt 1;

2) 4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę badania, o którym mowa w § 8 pkt 2, jednakże nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;

3) 4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę opracowania opinii, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, jednakże nie więcej niż 200% tego wynagrodzenia.

§ 16. [Wyłączenie]

Wymagań, o których mowa w § 5, nie stosuje się do stacji gazu ziemnego, których budowę rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2023 r.3)

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 10 marca 2023 r. pod numerem 2023/0101/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informatycznego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz. U. poz. 1757), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2269).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-22
  • Data wejścia w życie: 2023-06-24
  • Data obowiązywania: 2024-05-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA