REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 753

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 15 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2023 r. poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 1696 oraz z 2023 r. poz. 2638) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 2023/2831”.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis udzielana za pośrednictwem Centrum podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum, jeżeli wartość tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie przyznanej przedsiębiorcy i wszystkim przedsiębiorcom pozostającym z nim w jakimkolwiek stosunku prawnym, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831, w okresie trzech minionych lat nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 300 000 euro.”;

4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis nie może być udzielona za pośrednictwem Centrum w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831.”;

5) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pomoc de minimis udzielaną za pośrednictwem Centrum prowadzi działalność w jednym z sektorów wyłączonych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-d rozporządzenia Komisji nr 2023/2831, oraz w innym sektorze albo w innych sektorach”;

6) w § 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, które wnioskodawca otrzymał w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;”;

7) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. Przed zawarciem umowy, o której mowa w § 4 pkt 2, przedsiębiorca przedkłada Centrum:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,

2) informacje, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 2

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.”;

8) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis może być udzielana za pośrednictwem Centrum do końca okresu 6 miesięcy, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-20
  • Data wejścia w życie: 2024-06-04
  • Data obowiązywania: 2024-06-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA