Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1696

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 1381), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 995).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 995), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.".

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1696)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1117) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki, zwanego dalej "Centrum":

1) pomocy publicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji nr 651/2014";

2) pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013".

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 3. 1. Pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Centrum na finansowanie badań podstawowych, o których mowa w art. 2 pkt 84 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, realizowanych w formie projektów badawczych w ramach zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 4 i 7 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

2. Pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Centrum na finansowanie stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora odbywanego u przedsiębiorcy przez osobę rozpoczynającą karierę naukową.

§ 4. Dniem udzielenia:

1) pomocy publicznej - jest dzień zawarcia między Centrum a przedsiębiorcą umowy o finansowanie i realizację projektu badawczego;

2) pomocy de minimis - jest dzień zawarcia między Centrum a przedsiębiorcą umowy o finansowanie i realizację stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

§ 5. 1. Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum podlega kumulacji zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis udzielana za pośrednictwem Centrum podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

§ 6. 1. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum, jeżeli wartość tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech ostatnich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie transportu drogowego towarów - 100 000 euro. Pomoc ta nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

2. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego towarów, a także inną działalność gospodarczą może otrzymać za pośrednictwem Centrum pomoc de minimis, której wartość łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech ostatnich lat podatkowych nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, pod warunkiem że pomoc na działalność w zakresie transportu drogowego towarów nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 100 000 euro i nie będzie wykorzystana na nabycie pojazdów do transportu drogowego towarów, a przedsiębiorca zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w zakresie transportu drogowego towarów oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

§ 7. Pomoc publiczna nie może być udzielona za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

§ 8. 1. Pomoc publiczna nie może być udzielona za pośrednictwem Centrum w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 3, 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona za pośrednictwem Centrum w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

§ 9. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o:

1) pomoc publiczną udzielaną za pośrednictwem Centrum prowadzi działalność w sektorze wyłączonym, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji nr 651/2014, oraz w innych sektorach,

2) pomoc de minimis udzielaną za pośrednictwem Centrum prowadzi działalność w sektorach wyłączonych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a, b lub c rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, oraz w innych sektorach

- pomoc może zostać mu udzielona, pod warunkiem że przedsiębiorca ten zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w sektorze wyłączonym oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

Rozdział 2

Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum

§ 10. 1. Pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem realizacji zadania złożył pisemny wniosek o udzielenie pomocy, zawierający:

1) firmę przedsiębiorcy oraz informację o jego wielkości w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

2) opis projektu badawczego, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji;

3) lokalizację projektu badawczego;

4) wykaz kosztów projektu badawczego;

5) kwotę dotacji koniecznej do realizacji projektu badawczego.

2. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej może zawierać również inne elementy niż wskazane w ust. 1, określone w ogłoszeniu o konkursie.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy publicznej załącza się informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez co najmniej dwóch przedsiębiorców jest składany wspólny wniosek, do którego załącza się dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 3, dotyczące każdego z tych przedsiębiorców.

§ 11. Pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Centrum po przeprowadzeniu konkursu obejmującego co najmniej następujące etapy:

1) ogłoszenie konkursu;

2) nabór wniosków o udzielenie pomocy publicznej;

3) analiza złożonych wniosków o udzielenie pomocy publicznej pod względem formalnym;

4) ocena merytoryczna wniosków o udzielenie pomocy publicznej;

5) ogłoszenie wyników konkursu.

§ 12. W przypadku pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą, zwanymi dalej "kosztami kwalifikowalnymi", są:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu badawczego, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

2) koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu badawczego; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt nie są wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) koszty budynków i gruntów, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu badawczego; w przypadku budynków - za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów - koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

4) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji projektu badawczego;

5) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczego.

§ 13. 1. Intensywność pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez co najmniej dwóch przedsiębiorców intensywność pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum ustala się osobno dla każdego z nich.

§ 14. Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum podlega obowiązkowi indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, w przypadku gdy jej wielkość przekracza równowartość 40 000 000 euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt badawczy.

Rozdział 3

Pomoc de minimis udzielana za pośrednictwem Centrum

§ 15. 1. Pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem realizacji zadania złożył pisemny wniosek o udzielenie pomocy.

2. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis załącza się:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie wnioskodawcy o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 16. Pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Centrum po przeprowadzeniu konkursu obejmującego co najmniej następujące etapy:

1) ogłoszenie konkursu;

2) nabór wniosków o udzielenie pomocy de minimis;

3) analiza złożonych wniosków o udzielenie pomocy de minimis pod względem formalnym;

4) ocena merytoryczna wniosków o udzielenie pomocy de minimis;

5) ogłoszenie wyników konkursu.

§ 17. Pomoc de minimis może zostać udzielona przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

1) czas trwania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nie jest krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy;

2) osoba rozpoczynająca karierę naukową, odbywająca staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora prowadzi u przedsiębiorcy działalność naukową.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 18.4) 1. Pomoc publiczna może być udzielana za pośrednictwem Centrum do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, w związku z art. 59 zdanie drugie tego rozporządzenia.

2. Pomoc de minimis może być udzielana za pośrednictwem Centrum do końca okresu 6 miesięcy, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).6)


1) Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 995), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 września 2015 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2011 r. poz. 34 oraz z 2014 r. poz. 100).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-12
  • Data wejścia w życie: 2022-08-12
  • Data obowiązywania: 2022-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw