REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 796

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1229) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem wykładów są w szczególności:”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wybrane problemy z zakresu prawa międzynarodowego, w tym wpływ prawnomiędzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie praw człowieka na proces tworzenia prawa;”;

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Patron może sprawować opiekę nad nie więcej niż dwoma aplikantami.”;

3) w § 13 w ust. 2 w pkt 2:

a) uchyla się lit. c,

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) dwóch przedstawicieli Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.”;

4) w § 17:

a) w ust. 3 wyrazy „co najmniej czterech członków” zastępuje się wyrazami „co najmniej trzech członków”,

b) w ust. 6 wyrazy „co najmniej pięciu członków” zastępuje się wyrazami „co najmniej trzech członków”;

5) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Opłata za uczestnictwo w aplikacji wynosi 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji.

2. Podmiot kierujący na aplikację wpłaca opłatę za uczestnictwo pracownika w aplikacji na wskazany rachunek Rządowego Centrum Legislacji. Opłata jest wpłacana jednorazowo. Termin i sposób wpłaty określa umowa zawarta między Rządowym Centrum Legislacji a podmiotem kierującym pracownika na aplikację.”;

6) w § 25:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ponosi koszty związane z obsługą organizacyjną i techniczną aplikacji, w tym dokonuje zakupów środków technicznych i pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia aplikacji, według zasad określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środek transportu właściwy do odbycia przejazdu, o którym mowa w ust. 2, a także jego rodzaj i klasę określa Prezes Rządowego Centrum Legislacji.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów do aplikacji edycji 2023/2024]

Do aplikacji edycji 2023/2024 stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-28
  • Data wejścia w życie: 2024-05-29
  • Data obowiązywania: 2024-05-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA