REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 803

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 127) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1750, z późn. zm.2)) w § 9:

1) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dodatek wprowadzający do służby.”;

2) dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu:

„8. Strażakowi mianowanemu na stanowisko służbowe stażysty przyznaje się dodatek wprowadzający do służby.

9. Dodatek wprowadzający do służby przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce w wysokości 544 zł.

10. Strażak traci prawo do dodatku wprowadzającego do służby z dniem mianowania na wyższe stanowisko służbowe.”.

§ 2. [Zastosowanie przepisów]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 maja 2024 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 334 i 494, z 2023 r. poz. 383, 474 i 1881 oraz z 2024 r. poz. 447.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-29
  • Data wejścia w życie: 2024-05-30
  • Data obowiązywania: 2024-05-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA