REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1750

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464 i 1728) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) grupy i stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy pożarnictwa, zwanych dalej „strażakami”;

2) zaszeregowanie stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego;

3) rodzaj dodatków, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”;

4) przesłanki przyznawania i wysokość dodatków do uposażenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, oraz podmioty uprawnione do ich przyznawania;

5) przesłanki podwyższania i obniżania dodatków do uposażenia;

6) sposób i tryb zaliczania oraz sposób dokumentowania okresów służby i pracy do okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu uposażenia;

7) stanowiska uprawniające do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy.

§ 2. [Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej]

1. Grupy uposażenia zasadniczego strażaków oraz odpowiadające im miesięczne stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Miesięczną stawkę kwotową uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup uposażenia zasadniczego strażaków wyliczoną przy zastosowaniu mnożników, o których mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa 5 złotym lub wyższa, lub w dół, jeżeli jest niższa od 5 złotych.

§ 3. [Zaszeregowanie stanowisk służbowych strażaków]

Zaszeregowanie stanowisk służbowych strażaków do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego jest określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Dodatek za stopień w Państwowej Straży Pożarnej]

1. Strażak w związku z nadaniem stopnia w Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 50 ustawy, otrzymuje odpowiadający mu dodatek za stopień.

2. Miesięczna wysokość dodatku za stopień jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Przesłanką podwyższania albo obniżania strażakowi dodatku za stopień jest zmiana nadanego mu stopnia w Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 50 ustawy.

§ 5. [Przesłanki przyznania strażakowi dodatku służbowego]

1. Przesłankami przyznania strażakowi dodatku służbowego są:

1) dyspozycyjność związana z zajmowanym stanowiskiem służbowym i odpowiedzialność za podejmowane decyzje służbowe oraz zdyscyplinowanie przy realizacji zadań służbowych;

2) wykonywanie na zajmowanym stanowisku służbowym złożonych zadań;

3) szczególna sprawność fizyczna;

4) wykazywanie inicjatywy i kreatywności w odniesieniu do realizowanych zadań, w szczególności zwiększających ich jakość i efektywność;

5) posiadanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu profesora, kwalifikacji pożarniczych lub przeszkolenia specjalistycznego oraz ich przydatność w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku służbowym.

2. Dodatek służbowy przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej powyżej 1% i nie więcej niż 50% sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

3. Przesłankami podwyższania strażakowi dodatku służbowego są:

1) stopień wywiązywania się z obowiązków służbowych;

2) wykorzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności na zajmowanym stanowisku służbowym;

3) zmiana zakresu obowiązków służbowych lub warunków służby;

4) podnoszenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz ich przydatność w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku służbowym.

4. Przesłankami obniżania strażakowi dodatku służbowego są:

1) istotna zmiana zakresu obowiązków służbowych lub warunków służby;

2) naruszenie dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono strażakowi karę dyscyplinarną – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w granicach od 10% do 50% kwoty otrzymywanego przed obniżeniem dodatku służbowego;

3) stwierdzone w ostatecznej opinii służbowej niewywiązywanie się z obowiązków służbowych lub niewykorzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności na zajmowanym stanowisku – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w granicach od 10% do 50% kwoty otrzymywanego przed obniżeniem dodatku służbowego.

§ 6. [Dodatek motywacyjny]

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się strażakowi w związku z realizacją w danym okresie czynności służbowych spełniających przesłanki:

1) wykonywania zadań wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym;

2) zwiększenia liczby lub rodzaju wykonywanych zadań służbowych wymagających nasilenia podejmowanych działań i zwiększonego nakładu pracy, realizowanych w ramach zakresu obowiązków;

3) szczególnej dbałości o powierzone mienie;

4) udziału w ćwiczeniach i zgrupowaniach;

5) udziału w akcjach ratowniczych o dużym obciążeniu psychofizycznym;

6) udziału w akcjach ratowniczych poza terenem działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;

7) wykonywania zadań oraz udziału w akcjach humanitarnych poza granicami państwa;

8) wykonywania czynności kontrolnych w podległych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

9) szkolenia lub opieki nad zwierzętami wykorzystywanymi w grupach specjalistycznych;

10) prowadzenia szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych.

2. W przypadku zmiany przesłanek miesięczna kwota dodatku w okresie, na który został on przyznany, może ulec obniżeniu albo podwyższeniu.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 30% uposażenia przewidzianego dla najniższego stanowiska służbowego w Państwowej Straży Pożarnej, które obejmuje stawkę przewidzianą dla najniższej grupy uposażenia zasadniczego i stawkę dodatku za stopień.

§ 7. [Dodatek funkcyjny]

1. Strażakowi, który pełni służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na okres pełnienia funkcji kierowniczych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, określonych w statucie uczelni przyznaje się dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4a ustawy.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4a ustawy, w zależności od rodzaju pełnionej funkcji kierowniczej, o której mowa w ust. 1, przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 80% przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy, o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym uposażeniem funkcjonariuszy”. Wysokość dodatku nie może przekroczyć 67% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630).

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4a ustawy, podlega podwyższeniu albo obniżeniu. Przepisy § 5 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8. [Stanowiska służbowe uprawniające do dodatku funkcyjnego]

1. Stanowiska służbowe uprawniające do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Przesłanką uprawniającą do otrzymywania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, jest brak złożenia w terminie do 14 dni od dnia powołania lub mianowania oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do tego dodatku.

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 70% sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień i nie niższej od otrzymywanego dotychczas dodatku służbowego.

4. Przesłankami podwyższania strażakowi dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, są:

1) ocena wywiązywania się z obowiązków służbowych;

2) rodzaj wykonywanych zadań i zakres ponoszonej odpowiedzialności;

3) efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi i powierzonymi środkami;

4) terminowość i efektywność podejmowanych działań;

5) umiejętność organizacji pracy, kierowania i sprawowania nadzoru;

6) wykorzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności na zajmowanym stanowisku służbowym;

7) wykonywanie zadań w czasie przekraczającym czas służby, o którym mowa w art. 35 ust. 9 ustawy;

8) zmiana zakresu obowiązków służbowych lub warunków służby.

5. Przesłankami obniżania strażakowi dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, są:

1) istotna zmiana zakresu obowiązków służbowych lub warunków służby;

2) naruszenie dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono strażakowi karę dyscyplinarną – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w granicach od 10% do 50% kwoty otrzymywanego przed obniżeniem dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy;

3) stwierdzone w ostatecznej opinii służbowej niewywiązywanie się przez strażaka z obowiązków służbowych lub niewykorzystywanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności na zajmowanym stanowisku służbowym – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w granicach od 10 do 50% kwoty otrzymywanego przed obniżeniem dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy.

§ 9. [Dodatek uzasadniony szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby]

1. Dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby jest dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

2. Przesłanką przyznania dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych jest wykonywanie czynności i prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych określonych w wykazie czynności i prac szkodliwych wraz ze stopniem ich szkodliwości, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje strażakowi za czas służby wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, za który przyjmuje się w szczególności czas trwania akcji ratowniczej od wyjazdu z obiektu przeznaczonego dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej aż do zakończenia działań ratowniczych na terenie akcji, w poszczególnych stopniach szkodliwości lub uciążliwości, liczony w godzinach, przy czym czas powyżej 30 minut zaokrągla się do pełnej godziny, w wysokości:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 5%,

2) przy drugim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 10%,

3) przy trzecim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 15%,

4) przy czwartym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 20%

– godzinowej stawki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy.

4. Godzinową stawkę przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy ustala się w wysokości 1/170 przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy, o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy, pomniejszonego o 1/12 równowartości nagrody rocznej.

§ 10. [Dodatek do uposażenia]

Dodatki do uposażenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, przyznaje strażakowi przełożony uprawniony do mianowania lub powołania.

§ 11. [Okresy zaliczane do uposażenia zasadniczego]

1. Okresy służby, pracy i inne okresy zaliczane do okresu służby, od których zależy prawo do wzrostu uposażenia zasadniczego, zalicza się na podstawie dokumentów, które potwierdzają te okresy, złożonych przez strażaka w komórce właściwej do spraw kadr.

2. Aktualizacja prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego wynikająca z przebiegu służby następuje z urzędu i nie wymaga wydawania odrębnych decyzji.

§ 12. [Zastosowanie przesłanki określonej w § 8 ust. 2]

Przesłankę określoną w § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio do strażaka, który w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełni służbę na stanowisku określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przy czym termin na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do dodatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, upływa po 30 dniach od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 281 i 588), które zgodnie z art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MIESIĘCZNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WYRAŻONE W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 września 2021 r. (poz. 1750)

Załącznik nr 1

GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MIESIĘCZNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WYRAŻONE W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Grupa uposażenia zasadniczego

Mnożnik kwoty bazowej

1

20

5,588

2

19

4,897

3

18

3,587

4

17

3,192

5

16

2,811

6

15

2,509

7

14

2,311

8

13

2,198

9

12

2,144

10

11

2,074

11

10

2,020

12

9

1,961

13

8

1,950

14

7

1,926

15

6

1,906

16

5

1,896

17

4

1,876

18

3

1,813

19

2

1,749

20

1

1,577

 

Załącznik 2. [ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik nr 2

TABELA NR 1

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

Komendant Główny PSP

20

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP

19

3

Dyrektor biura

17

4

Doradca Komendanta

16

5

Główny księgowy

16

6

Zastępca dyrektora biura

16

7

Główny specjalista

15

8

Naczelnik wydziału

15

9

Specjalista dziedzinowy

15

10

Radca prawny

15

11

Kapelan krajowy

14

12

Dyżurny operacyjny kraju

13

13

Kierownik sekcji

13

14

Zastępca naczelnika wydziału

13

15

Starszy specjalista

12

16

Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju

12

17

Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju

10

18

Specjalista

10

19

Starszy inspektor sztabowy

9

20

Starszy inspektor

8

21

Inspektor

7

22

Starszy operator sprzętu

7

23

Starszy technik sztabowy

7

24

Starszy ratownik-kierowca

5

25

Starszy technik

5

26

Ratownik-kierowca

4

27

Technik

4

28

Młodszy ratownik-kierowca

2

29

Młodszy technik

2

30

Stażysta

1

 

TABELA NR 2

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA, DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

Komendant wojewódzki PSP

18

2

Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP

17

3

Główny księgowy

14

4

Naczelnik wydziału

14

5

Główny specjalista

13

6

Specjalista dziedzinowy

13

7

Radca prawny

13

8

Zastępca naczelnika wydziału (w KW I kat.)

13

9

Kierownik sekcji

12

10

Zastępca naczelnika wydziału (w KW II kat.)

12

11

Dyżurny operacyjny (w KW I kat.)

11

12

Oficer operacyjny

11

13

Starszy specjalista

11

14

Dyżurny operacyjny (w KW II kat.)

10

15

Kapelan wojewódzki

10

16

Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KW I kat.)

10

17

Specjalista

9

18

Starszy inspektor sztabowy

9

19

Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KW II kat.)

9

20

Młodszy specjalista

8

21

Pomocnik dyżurnego operacyjnego

7

22

Starszy inspektor

7

23

Starszy technik sztabowy

7

24

Inspektor

6

25

Starszy ratownik-kierowca

4

26

Starszy technik

4

27

Ratownik-kierowca

3

28

Technik

3

29

Młodszy ratownik-kierowca

2

30

Młodszy technik

2

31

Stażysta

1

 

TABELA NR 3

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

2

3

1

Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP I kat.)

17

2

Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP II kat.)

16

3

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP I kat.)

16

4

Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP III, IV i V kat.)

15

5

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP II kat.)

15

6

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP III, IV i V kat.)

14

7

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

13

8

Główny księgowy (w KP I kat.)

13

9

Naczelnik wydziału (w KP I kat.)

13

10

Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP II kat.)

13

11

Główny księgowy (w KP II kat.)

12

12

Naczelnik wydziału (w KP II kat.)

12

13

Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP III, IV i V kat.)

12

14

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

12

15

Zastępca naczelnika wydziału (w KP I kat.)

12

16

Starszy specjalista właściwy ds. ochrony danych (w KP I kat.)

12

17

Główny księgowy (w KP III, IV i V kat.)

11

18

Naczelnik wydziału (w KP III, IV i V kat.)

11

19

Zastępca naczelnika wydziału (w KP II kat.)

11

20

Kierownik sekcji (w KP I i II kat.)

11

21

Dowódca zmiany

10

22

Dyżurny operacyjny (w KP I i II kat.)

10

23

Kierownik sekcji (w KP III, IV i V kat.)

10

24

Oficer operacyjny (w KP I i II kat.)

10

25

Starszy specjalista

10

26

Zastępca naczelnika wydziału (w KP III, IV i V kat.)

10

27

Dyżurny operacyjny (w KP III, IV i V kat.)

9

28

Specjalista

9

29

Starszy dyżurny stanowiska kierowania

9

30

Starszy inspektor sztabowy

9

31

Starszy ratownik specjalista

9

32

Zastępca dowódcy zmiany

9

33

Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP I i II kat.)

9

34

Dowódca sekcji

8

35

Młodszy specjalista

8

36

Absolwent-oficer

7

37

Dowódca zastępu

7

38

Ratownik specjalista

7

39

Starszy inspektor

7

40

Starszy operator sprzętu

7

41

Starszy technik sztabowy

7

42

Dyżurny stanowiska kierowania

6

43

Inspektor

6

44

Operator sprzętu

6

45

Specjalista dziedzinowy

6

46

Młodszy inspektor

5

47

Młodszy operator sprzętu

5

48

Młodszy ratownik specjalista

5

49

Absolwent-aspirant

4

50

Starszy ratownik

4

51

Starszy ratownik-kierowca

4

52

Starszy technik

4

53

Starszy ratownik medyczny służby

4

54

Ratownik

3

55

Ratownik-kierowca

3

56

Ratownik medyczny służby

3

57

Technik

3

58

Młodszy ratownik

2

59

Młodszy ratownik-kierowca

2

60

Młodszy technik

2

61

Stażysta

1

 

TABELA NR 4

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

2

3

1

Komendant

19

2

Zastępca Komendanta

18

3

Kanclerz

17

4

Profesor

16

5

Dyrektor

15

6

Profesor uczelni

15

7

Dowódca pododdziałów szkolnych

14

8

Kierownik działu

14

9

Adiunkt

13

10

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

13

11

Główny specjalista

13

12

Dowódca kompanii szkolnej

12

13

Oficer dyżurny

12

14

Starszy wykładowca

12

15

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

12

16

Specjalista dziedzinowy

12

17

Wykładowca

11

18

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej

11

19

Asystent

10

20

Dowódca zmiany

10

21

Kierownik referatu

10

22

Starszy ratownik specjalista

10

23

Starszy specjalista

10

24

Lektor

9

25

Specjalista

9

26

Starszy instruktor

9

27

Zastępca dowódcy zmiany

9

28

Dowódca sekcji

8

29

Instruktor

8

30

Młodszy specjalista

8

31

Starszy inspektor sztabowy

8

32

Absolwent-oficer

7

33

Dowódca zastępu

7

34

Ratownik specjalista

7

35

Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania

7

36

Starszy inspektor

7

37

Starszy operator sprzętu

7

38

Inspektor

6

39

Operator sprzętu

6

40

Młodszy inspektor

5

41

Młodszy instruktor

5

42

Młodszy operator sprzętu

5

43

Młodszy ratownik specjalista

5

44

Absolwent-aspirant

4

45

Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania

4

46

Starszy ratownik

4

47

Starszy ratownik medyczny służby

4

48

Starszy ratownik-kierowca

4

49

Starszy technik

4

50

Ratownik

3

51

Ratownik medyczny służby

3

52

Ratownik-kierowca

3

53

Technik

3

54

Młodszy ratownik

2

55

Młodszy ratownik-kierowca

2

56

Młodszy technik

2

57

Stażysta

1

 

TABELA NR 5

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA ORAZ OŚRODKACH SZKOLENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

 

jednostka organizacyjna PSP

IB

CMP

CS

SA

SP

OSz

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Dyrektor

18

16

 

 

 

 

2

Komendant

 

 

17

17

17

 

3

Zastępca dyrektora

16

 

 

 

 

 

4

Zastępca komendanta

 

 

16

16

16

 

5

Kierownik zakładu

14

 

 

 

 

 

6

Naczelnik wydziału właściwy do spraw kształcenia

 

 

14

14

14

 

7

Naczelnik ośrodka szkolenia

 

 

 

 

 

14

8

Główny księgowy

 

 

13

13

13

 

9

Główny specjalista

13

 

13

13

 

 

10

Naczelnik wydziału

 

13

13

13

13

 

11

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

 

 

13

13

13

 

12

Adiunkt

12

 

 

 

 

 

13

Dowódca kompanii szkolnej

 

 

12

12

 

 

14

Kierownik laboratorium

12

 

 

 

 

 

15

Kierownik sekcji

 

 

12

12

12

12

16

Kierownik zespołu przedmiotowego

 

 

12

12

 

 

17

Oficer dyżurny

 

 

12

12

 

 

18

Starszy wykładowca

 

 

12

12

12

12

19

Specjalista dziedzinowy

 

 

12

12

12

12

20

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

 

 

12

12

12

 

21

Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia

 

 

 

 

 

13

22

Zastępca naczelnika wydziału

 

 

12

12

12

 

23

Wykładowca

 

 

11

11

11

11

24

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej

 

 

11

11

 

 

25

Dowódca zmiany

 

 

10

10

10

 

26

Starszy specjalista

10

 

10

10

10

 

27

Specjalista

9

 

9

9

9

 

28

Starszy instruktor

 

 

9

9

9

9

29

Starszy ratownik specjalista

 

 

9

9

9

 

30

Zastępca dowódcy zmiany

 

 

9

9

9

 

31

Dowódca sekcji

 

 

8

8

8

 

32

Instruktor

 

 

8

8

8

8

33

Młodszy specjalista

8

 

8

8

8

 

34

Młodszy wykładowca

 

 

8

8

8

8

35

Starszy inspektor sztabowy

 

 

8

8

8

 

36

Absolwent-oficer

 

 

7

7

7

 

37

Dowódca zastępu

 

 

7

7

7

 

38

Ratownik specjalista

 

 

7

7

7

 

39

Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania

 

 

7

7

7

 

40

Starszy inspektor

7

 

7

7

7

 

41

Starszy operator sprzętu

 

 

7

7

7

 

42

Starszy technik sztabowy

 

 

7

7

7

7

43

Inspektor

 

 

6

6

6

 

44

Operator sprzętu

 

 

6

6

6

 

45

Młodszy inspektor

 

 

5

5

5

 

46

Młodszy instruktor

 

 

5

5

5

5

47

Młodszy ratownik specjalista

 

 

5

5

5

 

48

Absolwent-aspirant

 

 

4

4

4

 

49

Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania

 

 

4

4

4

 

50

Starszy ratownik

 

 

4

4

4

 

51

Starszy ratownik-kierowca

 

 

4

4

4

 

52

Starszy ratownik medyczny służby

 

 

4

4

4

 

53

Starszy technik

4

4

4

4

4

4

54

Ratownik

 

 

3

3

3

 

55

Ratownik-kierowca

3

 

3

3

3

 

56

Ratownik medyczny służby

 

 

3

3

3

 

57

Technik

3

 

3

3

3

3

58

Młodszy ratownik

 

 

2

2

2

 

59

Młodszy ratownik-kierowca

 

 

2

2

2

 

60

Młodszy technik

2

 

2

2

2

 

61

Stażysta

 

 

1

1

1

1

 

TABELA NR 6

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

6.1.

Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Lp.

Stanowisko i szczebel organizacyjny

Grupa uposażenia zasadniczego

I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

Główny specjalista

15

2

Starszy specjalista

13

3

Specjalista

11

4

Młodszy specjalista

9

II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

Główny specjalista

13

2

Starszy specjalista

11

3

Specjalista

10

4

Młodszy specjalista

8

 

6.2.

Wojskowe straże pożarne

Lp.

Stanowisko

Grupa uposażenia zasadniczego

1

Dowódca wojskowej straży pożarnej

10

2

Dowódca zastępu

7

3

Starszy ratownik-kierowca

4

4

Ratownik

3

5

Ratownik-kierowca

3

6

Technik

3

7

Młodszy ratownik

2

8

Młodszy ratownik-kierowca

2

 

Użyte w załączniku skróty oznaczają:

PSP – Państwową Straż Pożarną,

KW I kat. – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KW II kat. – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP I kat. – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KP II kat. – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP III kat. – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej trzeciej kategorii,

KP IV kat. – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej czwartej kategorii,

KP V kat. – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej piątej kategorii,

IB – Instytut Badawczy Państwowej Straży Pożarnej,

CMP – Centralne Muzeum Pożarnictwa,

CS – Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej,

SA – szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,

SP – Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej,

OSz – ośrodek szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ DODATKU ZA STOPIEŃ]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA STOPIEŃ

Lp.

Stopień

Kwota dodatku miesięcznego w złotych

1

Generał brygadier

1 772

2

Nadbrygadier

1 622

3

Starszy brygadier

1 472

4

Brygadier

1 452

5

Młodszy brygadier

1 432

6

Starszy kapitan

1 412

7

Kapitan

1 392

8

Młodszy kapitan

1 372

9

Aspirant sztabowy

1 317

10

Starszy aspirant

1 297

11

Aspirant

1 277

12

Młodszy aspirant

1 257

13

Starszy ogniomistrz

1 202

14

Ogniomistrz

1 182

15

Młodszy ogniomistrz

1 162

16

Starszy sekcyjny

1 142

17

Sekcyjny

1 122

18

Starszy strażak

1 082

19

Strażak

1 072

 

Załącznik 4. [STANOWISKA SŁUŻBOWE UPRAWNIAJĄCE DO DODATKU FUNKCYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 4B USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 4

STANOWISKA SŁUŻBOWE UPRAWNIAJĄCE DO DODATKU FUNKCYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 4B USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Jednostka organizacyjna

KG

KW

KP(M)

SGSP

IB

CMP

CS

SA

SP

OSz

WOP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Komendant Główny PSP

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Komendant wojewódzki PSP

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Zastępca komendanta ds. operacyjnych

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

5

Dyrektor

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

6

Dyrektor biura

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kanclerz

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8

Komendant

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

9

Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Doradca Komendanta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Komendant powiatowy (miejski) PSP

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Profesor

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

13

Zastępca dyrektora

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Zastępca dyrektora biura

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Zastępca komendanta

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

16

Profesor uczelni

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

17

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Dowódca pododdziałów szkolnych

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

19

Główny księgowy

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

20

Kierownik działu

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

21

Kierownik zakładu

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

22

Naczelnik ośrodka szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

23

Naczelnik wydziału

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

24

Naczelnik wydziału właściwy ds. kształcenia

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

25

Główny specjalista, o ile kieruje komórką organizacyjną lub zastępuje jej kierownika

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

26

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

27

Dyżurny operacyjny kraju

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Radca prawny

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

30

Zastępca naczelnika wydziału

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

31

Dowódca kompanii szkolnej

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

32

Kierownik laboratorium

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

33

Kierownik sekcji

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

34

Kierownik zespołu przedmiotowego

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

35

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

36

Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Dyżurny operacyjny

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Starszy dyżurny stanowiska kierowania

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Dyżurny stanowiska kierowania

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

 

41

Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

 

42

Oficer operacyjny

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

44

Oficer dyżurny

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

45

Dowódca wojskowej straży pożarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

46

Dowódca zmiany

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

47

Kierownik referatu

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

48

Zastępca dowódcy zmiany

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

49

Zastępca dyżurnego operacyjnego

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Dowódca sekcji

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

51

Dowódca zastępu

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

X

52

Stanowiska od stażysty do głównego specjalisty określone w regulaminie organizacyjnym jednostki organizacyjnej jako bezpośrednio podlegające kierownikowi jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Znak „X” użyty w załączniku oznacza stanowisko, na którym strażak uprawniony jest do dodatku funkcyjnego za pełnienie służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Użyte w załączniku skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oznaczają:

KG – Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej,

KW – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,

KP(M) – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,

SGSP – Szkołę Główną Służby Pożarniczej,

IB – Instytut Badawczy Państwowej Straży Pożarnej,

CMP – Centralne Muzeum Pożarnictwa,

CS – Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej,

SA – szkołę aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,

SP – Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej,

OSz – ośrodek szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

WOP – Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

Załącznik 5. [WYKAZ CZYNNOŚCI I PRAC SZKODLIWYCH WRAZ ZE STOPNIEM ICH SZKODLIWOŚCI, UZASADNIAJĄCYCH PRZYZNANIE DODATKU ZA SŁUŻBĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH]

Załącznik nr 5

WYKAZ CZYNNOŚCI I PRAC SZKODLIWYCH WRAZ ZE STOPNIEM ICH SZKODLIWOŚCI, UZASADNIAJĄCYCH PRZYZNANIE DODATKU ZA SŁUŻBĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH

1. Do pierwszego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:

1) w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia;

2) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone;

3) na przestrzeniach otwartych lub w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

4) w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie;

5) w warunkach narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej;

6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną;

7) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą.

2. Do drugiego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na hałas;

2) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała;

3) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej;

4) w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych kumulujących się w organizmie;

5) przy usuwaniu i wywozie nieczystości;

6) w warunkach narażenia na wibrację miejscową;

7) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych obwałowanych w warunkach niewłaściwej wentylacji i sztucznego oświetlenia.

3. Do trzeciego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;

2) przy zabezpieczaniu, w związku z działaniem ratowniczym, gazów, paliw i materiałów wybuchowych;

3) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 230 V;

4) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia.

4. Do czwartego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:

1) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia i zabezpieczenia;

2) pod ziemią i wodą;

3) w kontakcie z materiałami zakaźnymi, chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami oraz zwłokami;

4) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy;

5) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym do tych substancji działaniu;

6) bezpośrednio przy usuwaniu awarii radiacyjnych i ich skutków.

5. Prace określone w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach lub inne obowiązujące normy higieniczno-sanitarne.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA