REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 810

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 483 i 1653 oraz z 2024 r. poz. 299) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Przy ustalaniu spełnienia warunku posiadania zwierząt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, w przypadku zwierząt gatunków daniele (Dama dama) oraz jelenie szlachetne (Cervus elaphus), które nie zostały zgłoszone do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, za wystarczające uznaje się złożenie przez rolnika, w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji oświadczenia o zwierzętach posiadanych przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku, zawierającego informacje niezbędne do określenia liczby DJP zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

„3b. W przypadku gdy został nadany numer siedzibie stada zwierząt gatunków, o których mowa w ust. 3a, a z danych zgromadzonych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika, że liczba posiadanych przez rolnika lub jego małżonka zwierząt, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku w przeliczeniu na DJP wynosi mniej niż 0,3 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika, kierownik biura powiatowego Agencji, w przypadku niezłożenia przez rolnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a, w terminie określonym w tym przepisie, wzywa go na piśmie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3c. Jeżeli rolnik mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3b, nie złożył oświadczenia w terminie określonym w ust. 3b, warunek posiadania zwierząt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, uznaje się za niespełniony.”;

2) w § 6 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, o poddaniu się wnioskodawcy temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie się przez wnioskodawcę temu badaniu albo oświadczenie wnioskodawcy o poddaniu się temu badaniu.”;

3) w załączniku do rozporządzenia w tabeli w lp. 25 w kolumnie „Rodzaj zwierząt” wyrazy „Jagnięta powyżej 3,5 miesięcy” zastępuje się wyrazami „Jagnięta do 3,5 miesiąca”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA