REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 483

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, o których mowa w art. 69 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115", w tym:

a) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, o których mowa w art. 69 lit. b rozporządzenia 2021/2115, zwanych dalej „płatnościami ONW",

b) szczegółowe warunki i tryb przyznawania płatności ONW następcy prawnemu podmiotu ubiegającego się o przyznanie płatności ONW;

2) wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych;

3) stawki płatności ONW.

§ 2. [Przyznanie płatności ONW]

1. Płatność ONW przyznaje się rolnikowi do powierzchni użytków rolnych:

1) położonych na obszarach, o których mowa w art. 71 ust. 2 rozporządzenia 2021/2115, zwanych dalej „obszarami ONW", wynoszącej nie więcej niż 75 ha (maksymalny limit) oraz

2) jeżeli są spełnione warunki przyznania pomocy w ramach podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważo-ności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, zwanego dalej „podstawowym wsparciem dochodów".

2. Wykaz obszarów ONW określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 364, z późn. zm.3)).

§ 3. [Stawka płatności ONW na 1 ha użytków rolnych (stawka podstawowa)]

1. Stawka płatności ONW na 1 ha użytków rolnych (stawka podstawowa) wynosi:

1) 179 zł - na obszarze ONW typu z ograniczeniami naturalnymi strefy I;

2) 264 zł - na obszarze ONW typu z ograniczeniami naturalnymi strefy II;

3) 179 zł - na obszarze ONW typu specyficznego strefy I;

4) 264 zł - na obszarze ONW typu specyficznego strefy II;

5) 550 zł - na obszarze ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m., jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków: alpaki (Vicugna pacos), bydło domowe (Bos taurus) i bawoły domowe (Bubalus bubalis), daniele (Dama dama), gęsi (Anserinae), jelenie szlachetne (Cervus elaphus), kozy (Capra hircus), lamy (Lama glama), muły (Equus mule), osły (Equus asinus), owce (Ovis aries) lub konie (Equus caballus), których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika;

6) 450 zł - na obszarze ONW typu górskiego;

7) 750 zł - na obszarze ONW typu górskiego, jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w pkt 5, których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika.

2. W przypadku gdy łączna powierzchnia obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność ONW, przekracza powierzchnię 25 ha, płatność ONW jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki podstawowej za powierzchnię obszaru zatwierdzonego do tej płatności wynoszącą nie więcej niż 25 ha oraz

2) 50% stawki podstawowej za powierzchnię obszaru zatwierdzonego do tej płatności wynoszącą więcej niż 25 ha i nie więcej niż 50 ha, oraz

3) 25% stawki podstawowej za pozostałą powierzchnię obszaru zatwierdzonego do tej płatności nie większą niż 75 ha.

3. W przypadku gdy do obszaru zatwierdzonego do płatności ONW przysługują różne stawki podstawowe, do obliczenia wysokości płatności ONW stosuje się stawki podstawowe w kolejności od najwyższej do najniższej.

4. W przypadku gdy o przyznanie płatności ONW ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej płatności danej spółdzielni, na jej wniosek:

1) maksymalny limit powierzchni użytków rolnych wskazany w § 2 ust. 1 pkt 1 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków tej spółdzielni,

2) wielkość powierzchni obszaru zatwierdzonego wskazanej w ust. 2 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

3) górną granicę przedziału powierzchniowego wskazanego w ust. 2 pkt 1 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej górnej granicy przedziału powierzchniowego oraz liczby członków tej spółdzielni,

4) dolną i górną granicę przedziału powierzchniowego wskazanego w ust. 2 pkt 2 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn odpowiednio dolnej i górnej granicy tego przedziału powierzchniowego oraz liczby członków tej spółdzielni,

5) wielkość powierzchni obszaru zatwierdzonego wskazanej w ust. 2 pkt 3 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni

- jeżeli ta spółdzielnia poddała się badaniu lustracyjnemu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW.

§ 4. [Spełnienie warunku posiadania zwierząt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7]

1. Warunek posiadania zwierząt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, uznaje się za spełniony również, jeżeli:

1) spełnia go małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW oraz

2) małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności ONW temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest małżonek tego rolnika.

2. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW podaje swój numer identyfikacyjny oraz numery identyfikacyjne zwierząt lub siedzibę stada zwierząt objętych tą zgodą.

3. Przy ustalaniu spełnienia warunku posiadania zwierząt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, bierze się pod uwagę zwierzęta posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku, w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych.

4. W przypadku stawek podstawowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt i współczynników ich przeliczenia na DJP, według średniego stanu z okresu wskazanego w ust. 3, przy czym liczba posiadanych zwierząt jest ustalana na podstawie danych zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Współczynniki przeliczenia zwierząt na DJP określa załącznik do rozporządzenia.

5. Warunek posiadania zwierząt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, uznaje się za spełniony również, jeżeli rolnik spełnia jednocześnie warunki:

1) przyznania płatności ekologicznych, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej „ustawą", w zakresie posiadania zwierząt gatunków wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ustawy w odniesieniu do płatności ekologicznych w ramach pakietu dotyczącego trwałych użytków zielonych lub

2) warunki przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z późn. zm.4)), w zakresie posiadania zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 ust. 2 do tego rozporządzenia

- których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych.

§ 5. [Postępowanie w przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności ONW do powierzchni użytków rolnych, która przekracza maksymalny limit]

1. W przypadku gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności ONW do powierzchni użytków rolnych, która przekracza maksymalny limit, tę powierzchnię zmniejsza się do maksymalnego limitu.

2. W przypadku gdy o płatności ONW ubiega się podmiot:

1) niebędący rolnikiem lub

2) niebędący rolnikiem aktywnym zawodowo, o którym mowa w art. 24 ustawy, lub

3) niespełniający warunku, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy

- odmawia się przyznania płatności ONW.

3. W przypadku gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności ONW do powierzchni użytków rolnych, która przekracza obszar zatwierdzony do tej płatności:

1) powierzchnię obszaru zatwierdzonego do tej płatności, służącą do ustalenia wysokości tej płatności, ustala się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy w zakresie podstawowego wsparcia dochodów;

2) wysokość kary oblicza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy w zakresie podstawowego wsparcia dochodów, z tym że stawkę danej płatności, o której mowa w tych przepisach, stanowi średnia płatność ONW za 1 ha użytków rolnych zatwierdzonych do płatności ONW.

4. Kary oblicza się w następujący sposób:

1) w pierwszej kolejności oblicza się kary, o których mowa w ust. 3 pkt 2;

2) kwota płatności ONW pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy;

3) kwota płatności ONW pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 i 2 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy;

4) jako podstawa obliczania kar, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy, służy kwota płatności ONW pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1-3;

5) jako podstawa obliczenia kar z tytułu nieprzestrzegania norm lub wymogów podstawowych, o których mowa w art. 52 ustawy, służy kwota płatności ONW pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1-4.

§ 6. [Informacje i oświadczenia we wniosku o przyznanie płatności ONW]

1. Wniosek o przyznanie płatności ONW zawiera informacje i oświadczenia, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

2. W przypadku gdy o przyznanie płatności ONW ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników:

1) wniosek o przyznanie płatności ONW zawiera:

a) oświadczenie, że o przyznanie tej płatności ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, oraz

b) wniosek o przyznanie tej płatności z uwzględnieniem liczby członków tej spółdzielni;

2) do wniosku o przyznanie płatności ONW dołącza się:

a) oświadczenie o liczbie członków spółdzielni, którzy mają zostać uwzględnieni przy przyznawaniu płatności ONW zgodnie z § 3 ust. 4,

b) oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, o poddaniu się wnioskodawcy temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie się temu badaniu.

§ 7. [Postępowanie w przypadku jeśli rolnik ubiega się równocześnie o przyznanie płatności ONW i podstawowego wsparcia dochodów]

Jeżeli rolnik ubiega się równocześnie o przyznanie płatności ONW i podstawowego wsparcia dochodów, uznaje się, że użytki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów położone na obszarach ONW są również zadeklarowane do płatności ONW.

§ 8. [Obowiązek informowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności ONW]

1. Rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją", do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW o zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności ONW, jakie zaszły od czasu złożenia tego wniosku.

2. Przepisów § 5 ust. 3 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli kara określona w tym przepisie miałaby być obliczona na skutek niezgodności ze stanem faktycznym informacji podanych we wniosku o przyznanie płatności ONW, o której wnioskodawca poinformował kierownika biura powiatowego Agencji zgodnie z ust. 1, pod warunkiem, że Agencja nie powiadomiła wcześniej wnioskodawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o stwierdzonych niezgodnościach we wniosku o przyznanie tych płatności.

3. Oczywiste błędy, które mogą być bezpośrednio zidentyfikowane w wyniku sprawdzenia informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności ONW oraz w dokumentach dołączonych do tego wniosku, mogą zostać poprawione przez rolnika po złożeniu tego wniosku, jednak nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW.

§ 9. [Wniosek o wypłatę płatności ONW]

Wniosek o wypłatę płatności ONW:

1) zawiera informacje i oświadczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy w zakresie podstawowego wsparcia dochodów;

2) składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

§ 10. [Postępowanie w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW]

1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW, spadkobierca rolnika może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności ONW na miejsce zmarłego rolnika, jeżeli:

1) użytki rolne, które były objęte tym wnioskiem, były w posiadaniu tego rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

2) spełnia on warunki przyznania tej płatności, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie płatności ONW, zwanego dalej „numerem identyfikacyjnym", o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie płatności ONW.

2. Spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności ONW na miejsce zmarłego rolnika na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

4. Spadkobierca rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało zakończone:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

3) wypis albo odpis aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

6. Spadkobierca rolnika w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

7. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, jego spadkobierca, który wstępuje do postępowania w sprawie o przyznanie płatności ONW:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce zmarłego rolnika i przyznanie temu spadkobiercy tej płatności.

8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę rolnika będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, decyzję w sprawie o przyznanie płatności ONW spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez niego odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

10. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, użytki rolne objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych użytków, przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.

§ 11. [Postępowanie w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne]

1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW, następca prawny tego rolnika może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności ONW na miejsce tego rolnika, jeżeli:

1) użytki rolne, które były objęte tym wnioskiem, były w posiadaniu tego rolnika lub jego następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

2) spełnia on warunki do przyznania tej płatności.

2. Następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności ONW na miejsce rolnika, na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało to następstwo prawne.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

4. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

§ 12. [Postępowanie w przypadku przeniesienia w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy posiadania użytków rolnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności ONW]

1. W przypadku przeniesienia w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy posiadania użytków rolnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności ONW, w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW, podmiot, który przejął posiadanie tych użytków rolnych:

1) może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności ONW na miejsce rolnika, jeżeli przeniesienie posiadania tych użytków rolnych zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW;

2) spełnia on warunki do przyznania tej płatności.

2. Wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności ONW na miejsce rolnika następuje na wniosek złożony przez podmiot, który przejął posiadanie użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

4. Podmiot, który przejął posiadanie użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny przekazującego użytki rolne.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot, który przejął posiadanie użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, dołącza umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie tych użytków rolnych, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

6. Jeżeli posiadanie użytków rolnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez rolnika zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów, nowy posiadacz tych użytków rolnych wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie płatności ONW dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności ONW.

7. W przypadku przeniesienia posiadania użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW, płatność ONW przysługuje dotychczasowemu posiadaczowi użytków rolnych, o których mowa w ust. 1.

§ 13. [Postępowanie w przypadku gdy po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł]

1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy, jako stronie postępowania.

2. W przypadku gdy w decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW, o której mowa w ust. 1, została przyznana płatność ONW i ta płatność nie została wypłacona rolnikowi, płatność ONW może być wypłacona spadkobiercy rolnika.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.

4. Jeżeli płatność ONW nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika lub rachunek tego rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę tej płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW przez rolnika, wraz z:

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) wypisem albo odpisem aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza, albo

3) oświadczeniem tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierającym wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku

- przed upływem 7 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW, o której mowa w ust. 1.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, spadkobierca składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, jego spadkobierca, który występuje z wnioskiem o wypłatę płatności ONW:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 5

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy tej płatności.

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek o wypłatę płatności ONW został złożony przez spadkobiercę rolnika będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

8. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności ONW kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie jej wypłaty.

9. W przypadku gdy wniosek o wypłatę płatności ONW nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie wypłaty płatności ONW, decyzja w sprawie o przyznanie płatności ONW, o której mowa w ust. 1, wygasa z mocy prawa.

10. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, użytki rolne, do których została przyznana temu rolnikowi płatność ONW, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych użytków, przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.

§ 14. [Postępowanie w przypadku gdy po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku których zaistniało następstwo prawne]

1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.

2. Jeżeli płatność ONW nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika lub rachunek tego rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę płatności ONW do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW przez rolnika, w terminie 7 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi decyzji w sprawie o przyznanie płatności ONW, o której mowa w ust. 1.

3. Do wniosku o wypłatę płatności ONW następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

4. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności ONW kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie jej wypłaty.

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę płatności ONW nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie wypłaty płatności ONW, decyzja w sprawie o przyznanie płatności ONW, o której mowa w ust. 1, wygasa z mocy prawa.

§ 15. [Stosowanie przepisów określonych w § 2 oraz § 3]

W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1 i § 14 ust. 1, do spadkobiercy rolnika, zapisobiercy windykacyjnego, następcy prawnego rolnika i podmiotu, który przejął posiadanie użytków rolnych, stosuje się przepisy określone w § 2 oraz § 3.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 579, z 2017 r. poz. 230, z 2018 r. poz. 531, z 2019 r. poz. 262 i 1112, z 2020 r. poz. 253 oraz z 2021 r. poz. 990.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 451 i 1243, z 2020 r. poz. 316, z 2021 r. poz. 434 i 1025 oraz z 2023 r. poz. 481.

Załącznik 1. [WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DJP]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 483)

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DJP

Lp.

Rodzaj zwierząt

Współczynnik przeliczania zwierząt na DJP

Konie ras dużych / Konie pozostałe

1

Ogiery, klacze, wałachy

1,2

2

Źrebaki powyżej 2 lat

1

3

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,8

4

Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,5

5

Źrebięta do 6 miesięcy

0,3

Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski)

6

Ogiery, klacze, wałachy

0,6

7

Źrebaki powyżej 2 lat

0,5

8

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,35

9

Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,2

10

Źrebięta do 6 miesięcy

0,12

Bydło oraz bawoły domowe

11

Buhaje

1,4

12

Krowy

1

13

Jałówki cielne

1

14

Jałówki powyżej 1 roku

0,8

15

Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,3

16

Opasy powyżej 1 roku

0,9

17

Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,36

18

Cielęta do 6 miesięcy

0,15

Kozy

19

Kozy matki

0,15

20

Koźlęta do 3,5 miesięcy

0,05

21

Koźlęta powyżej 3,5 miesięcy do 1,5 roku

0,08

22

Pozostałe kozy

0,1

Owce

23

Owce powyżej 1,5 roku

0,1

24

Tryki powyżej 1,5 roku

0,12

25

Jagnięta powyżej 3,5 miesięcy

0,05

26

Tryczki

0,08

27

Maciorki

0,1

Drób

28

Gęsi

0,008

Muły

29

Muł powyżej 2 lat

0,6

30

Muł powyżej 1 roku do 2 lat

0,3

31

Muł do 1 roku

0,1

Osły

32

Osioł powyżej 2 lat

0,5

33

Osioł powyżej 1 roku do 2 lat

0,25

34

Osioł do 1 roku

0,07

Alpaki

35

Samice powyżej 1 roku

0,11

36

Samce powyżej 1 roku

0,12

37

Młode powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,05

38

Cielęta/cria do 6 miesięcy

0,03

Lamy

39

Samice powyżej 1 roku

0,20

40

Samce powyżej 1 roku

0,19

41

Młode powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,12

42

Cielęta/cria do 6 miesięcy

0,05

Jelenie szlachetne

43

Byki

0,42

44

Łanie

0,24

45

Pozostałe

0,1

Daniele

46

Byki

0,22

47

Łanie

0,13

48

Pozostałe

0,06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA