| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki

sporządzona w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r.

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki

Rzeczpospolita Polska i Republika Portugalska, zwane dalej „Stronami”,

– pragnąc przyczynić się do rozszerzenia przyjacielskich kontaktów między narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Portugalskiej,

– świadome znaczenia turystyki dla rozwoju stosunków gospodarczych i kulturalnych, jak również lepszego poznania życia, historii i spuścizny kulturalnej obu narodów,

– uznając potrzebę stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Przedmiot umowy

1. Strony będą przyczyniać się do umacniania i rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki w celu lepszego poznania historii i kultury obu narodów.

2. Współpraca w dziedzinie turystyki będzie realizowana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i prawem obowiązującym w każdym z Państw Stron.

Artykuł 2

Współpraca

Strony będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy między polskimi i portugalskimi przedsiębiorcami i organizacjami, uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej, podejmującymi inwestycje w dziedzinie turystyki, a także prowadzącymi wspólne przedsięwzięcia w celu obsługi turystów.

Artykuł 3

Przedmiot współpracy

Współpraca, o której mowa w artykule 2, będzie się odbywała w szczególności poprzez:

a) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w celu organizacji obsługi turystów z obu Państw,

b) wymianę specjalistów,

c) pomoc w kształceniu kadr dla turystyki.

Artykuł 4

Wymiana informacji

Strony będą popierać wymianę informacji w następujących dziedzinach:

a) statystyka turystyczna,

b) programy kształcenia specjalistów w dziedzinie turystyki,

c) działalność promocyjna,

d) akty normatywne związane z ochroną przyrody oraz dóbr kultury,

e) akty normatywne regulujące działalność turystyczną.

Artykuł 5

Warunki współpracy

Strony będą sprzyjać wymianie specjalistów i pracowników naukowych, specjalizujących się w tematyce turystycznej, a także współpracy instytucji prowadzących badania w dziedzinie turystyki.

Artykuł 6

Centra informacji turystycznej

Każda ze Stron będzie sprzyjać powstawaniu na terytorium swojego Państwa ośrodków informacji turystycznej drugiej Strony.

Artykuł 7

Współpraca międzynarodowa

Strony będą wymieniać informacje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł 8

Komisja Mieszana

1. Strony utworzą Komisję Mieszaną, której zadaniem będzie zapewnienie należytego wykonania postanowień niniejszej umowy oraz rozwiązywanie problemów, które mogą powstać w toku jej realizacji.

2. Komisja Mieszana składać się będzie z przedstawicieli wyznaczonych przez Strony, zajmujących się działalnością w dziedzinie turystyki.

3. Komisja Mieszana zbierze się po raz pierwszy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia umowy w życie.

4. Komisja Mieszana na swym pierwszym posiedzeniu opracuje regulamin, w którym określi tryb pracy.

5. Komisji będą przewodniczyli przedstawiciele każdej ze Stron.

6. Komisja Mieszana spotykać się będzie w miarę potrzeb, na pisemny wniosek jednej ze Stron, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Portugalskiej.

Artykuł 9

Wejście w życie

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not.

2. Umowa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 10

Ważność i wypowiedzenie

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji, najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu ważności.

2. Wypowiedzenie umowy nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z umową w czasie jej obowiązywania, aż do czasu ich zakończenia.

SPORZĄDZONO w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, portugalskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Republiki Portugalskiej

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

AGREEMENT

between the Republic of Poland and the Portuguese Republic on cooperation in the field of tourism

The Republic of Poland and the Portuguese Republic, hereinafter referred to as "Parties”,

Wishing to further promote friendly relations between the nations of the Republic of Poland and the Portuguese Republic,

Conscious of the importance of tourism for the development of economic and cultural relations, as well as the better understanding of life, history and cultural heritage of both nations,

Acknowledging the need for creating a legal basis for cooperation in the field of tourism,

Have agreed as follows:

Article 1

Scope

1. The Parties will strive to strengthen and develop cooperation in the field of tourism with a view of promoting a better understanding of the history and culture of both nations.

2. Cooperation in the field of tourism will be implemented in accordance with the provisions of this Agreement and the national legislation of the Parties.

Article 2

Cooperation

The Parties will support the establishment and development of cooperation between Polish and Portuguese entrepreneurs and organisations participating in the development of international tourism, undertaking investments in the field of tourism and operating joint ventures with the aim of servicing tourists.

Article 3

Scope of the Cooperation

The cooperation, referred to in Article 2, will be realised through the following, in particular:

a) undertaking joint ventures with the aim of servicing tourists from both countries,

b) exchange of experts,

c) assistance in educating personnel for the servicing of tourists.

Article 4

Exchange of Information

The Parties will encourage the exchange of information in the following fields:

a) tourism statistics,

b) educational programmes for tourism experts,

c) promotional activities,

d) legislative acts regulating issues involving environmental protection and cultural heritage,

e) legislative acts regulating tourism activities.

Article 5

Conditions for the Cooperation

The Parties will create favourable conditions for the exchange of experts and scientists specialising in the field of tourism, as well as the cooperation between institutions responsible for conducting research in the field of tourism.

Article 6

Tourism Information Centres

Each of the Parties will encourage the establishment of tourism information centres of the other Party on its own territory.

Article 7

International Cooperation

The Parties will exchange information and share know-how gained as a result of their participation in international tourism organisations.

Article 8

Mixed Commission

1. The Parties will establish a Mixed Commission responsible for the proper execution of the provisions of this Agreement and seeking solution to any problems that may arise in the course of its execution.

2. The Mixed Commission will consist of representatives involved in tourism activities and appointed by the Parties.

3. The Mixed Commission's first meeting will be held within six months of the Agreement's coming into force.

4. At the first meeting, the Mixed Commission will draw up a set of regulations which will define the procedures governing its activities.

5. Representatives of each of the Parties will chair the Commission.

6. The Mixed Commission will meet according to needs at the written request of one of the Parties, in the Republic of Poland and the Portuguese Republic alternately.

Article 9

Entry into Force

1. The hereby Agreement is subjected to approval in accordance with the national legislation of both Parties. Each Party will notify the other, by way of an exchange notes, of the approval.

2. The Agreement will come into force after 30 days after the date of receipt of the latter note.

Article 10

Validity and Denouncing

1. The hereby Agreement is concluded for a period of five years. The duration of the Agreement will automatically be renewed for five-year periods, provided that neither of the Parties terminates it, by way of notification, until six months prior to the date of expiration of the Agreement, its intention to denounce.

2. The termination of the Agreement will have no impact on ventures undertaken and implemented in accordance with the Agreement, while it was in force, until their completion.

DRAWN UP in Lisbon on 22nd January 2003 in two identical copies in Polish, Portuguese and English, where all the texts are deemed equally authentic.

In case of any discrepancies in their interpretation, the English language version of the text will prevail.

On behalf of the Republic of Poland

On behalf of the Portuguese Republic

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »