REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 319

ZARZĄDZENIE NR 42
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie Zespołu „e-Legislacja”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół „e-Legislacja”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie założeń dla systemów teleinformatycznych obsługujących proces legislacyjny oraz zwiększających powszechny dostęp do informacji o prawie, zwanych dalej „systemami e-legislacji”;

2) identyfikacja i analiza elementów infrastruktury informatycznej wykorzystywanych w urzędach obsługujących konstytucyjne organy publiczne oraz instytucje im podległe lub przez nie nadzorowane, istotnych z punktu widzenia realizacji systemów e-legislacji;

3) wypracowanie rozwiązań pozwalających na efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach e-legislacji;

4) opracowanie propozycji zmian w przepisach prawa niezbędnych do wdrożenia systemów e-legislacji;

5) analiza skutków proponowanych rozwiązań;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów, które dotyczą zagadnień związanych z systemami e-legislacji.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Minister - Członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania rządowego procesu legislacyjnego, realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu oraz uczestnictwa przedstawicieli Rządu w pracach parlamentarnych;

2) pozostali członkowie Zespołu:

a) po jednym przedstawicielu:

- Ministra Cyfryzacji,

- Ministra Finansów,

- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej,

- Ministra Rozwoju i Technologii,

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- Prezesa Rządowego Centrum Legislacji,

b) przedstawiciele Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będący dyrektorami komórek organizacyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w szczególności odpowiedzialnych za organizację procesu legislacyjnego lub za systemy informatyczne, lub ich przedstawiciele,

c) dyrektor Departamentu Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie w Rządowym Centrum Legislacji lub jego przedstawiciel,

d) koordynator OSR, o którym mowa w § 29 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), lub jego przedstawiciel;

3) sekretarz Zespołu - pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby, których wiedza i doświadczenie z zakresu procesu legislacyjnego lub wdrażania nowych technologii, w szczególności związanych ze sztuczną inteligencją, mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawicieli Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, a także przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich oraz organizacji pozarządowych.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu - z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej połowy liczby członków Zespołu;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) określanie porządku obrad Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych obowiązków służących realizacji zadań Zespołu.

§ 5.

Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, zlecać wykonanie tłumaczeń, ekspertyz, opinii, analiz oraz raportów na potrzeby prac Zespołu.

§ 6.

Sekretarz Zespołu sporządza protokół posiedzenia Zespołu zawierający w szczególności poczynione ustalenia. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

§ 7.

Zespół podejmuje ustalenia w drodze uzgodnienia stanowisk.

§ 8.

1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może tworzyć zespoły ekspertów.

2. W skład zespołu ekspertów wchodzą członkowie Zespołu lub osoby zaproszone do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 2.

3. Przewodniczący Zespołu określa skład i zakres zadań zespołu ekspertów.

4. Przewodniczący Zespołu wyznacza przewodniczącego zespołu ekspertów spośród osób wchodzących w skład tego zespołu.

5. Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się w zależności od potrzeb, w terminie poprzedzającym planowane posiedzenie Zespołu.

6. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

Przewodniczący Zespołu oraz przewodniczący zespołu ekspertów mogą zarządzić odbycie posiedzenia odpowiednio Zespołu albo zespołu ekspertów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 10.

1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie z prac Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o:

1) liczbie posiedzeń Zespołu w okresie sprawozdawczym;

2) zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie sprawozdawczym;

3) zadaniach Zespołu przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;

4) wnioskach i rekomendacjach w obszarze działalności Zespołu.

§ 11.

Na wniosek przewodniczącego Zespołu organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań Zespołu, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty dotyczące zakresu prac Zespołu.

§ 12.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 13.

Osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów przejazdu poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Zespołu lub zespołu ekspertów, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 14.

Wydatki związane z działalnością Zespołu, a także tworzonych zespołów ekspertów są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 15.

Obsługę techniczno-organizacyjną i biurową działalności Zespołu, a także tworzonych zespołów ekspertów zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-19
  • Data wejścia w życie: 2024-04-20
  • Data obowiązywania: 2024-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA