| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU1)

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Sportu: D. Dmowska-Andrzejuk

 

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).

Załącznik 1. [INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „PROJEKTOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO W KITEBOARDINGU” DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sportu
z dnia 17 stycznia 2020 r. (poz. 161)

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROJEKTOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO W KITEBOARDINGU" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej

Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat ważny jest 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przedstawienie raportów z przeprowadzenia przez osobę posiadającą certyfikat minimum 5 procesów szkoleniowo-treningowych w okresie ważności certyfikatu.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, 6 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" planuje, organizuje i realizuje proces dydaktyczny we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych). Jest również przygotowana do budowania ram teoretycznych prowadzenia zajęć z kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich. Jest gotowa do opracowywania materiałów merytorycznych związanych z nauczaniem i doskonaleniem w kiteboardingu, w tym m.in. artykułów i opracowań. Wykazuje się zaawansowaną wiedzą z zakresu teorii dyscypliny (w tym jej historii i różnych uwarunkowań) oraz teorii sportu (w tym wiedzą metodyczną, powiązaną z biologicznymi aspektami uprawiania sportu). Wykorzystując kompetencje retoryczne i komunikacyjne, prowadzi szkolenia z obszaru kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich dla osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi.

 

Zestaw 1. Organizowanie procesu dydaktycznego we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych)

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Omawia zagadnienia związane z akwenami o wysokim stopniu trudności

- charakteryzuje zmienne warunki atmosferyczne i hydrologiczne w kontekście procesu dydaktycznego w kiteboardingu;

- charakteryzuje akweny o wysokim stopniu trudności;

- charakteryzuje optymalne warunki do prowadzenia zajęć i procesu dydaktycznego w kiteboardingu na akwenach o wysokim stopniu trudności.

Organizuje proces dydaktyczny we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o różnym stopniu trudności

- analizuje akwen i warunki meteorologiczne pod kątem możliwości przeprowadzenia procesu dydaktycznego;

- ocenia możliwość przeprowadzenia procesu dydaktycznego na akwenie w kontekście uwarunkowań organizacyjno-prawnych;

- przygotowuje miejsce do prowadzenia procesu dydaktycznego, uwzględniając możliwości kursantów;

- zabezpiecza akwen szkoleniowy, wykorzystując flagi, boje, sygnalizację dźwiękową oraz jednostkę asekuracyjną;

- omawia i przygotowuje oznaczenie akwenu szkoleniowego w różnych wariantach;

- sprawdza stan techniczny sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia procesu dydaktycznego;

- opisuje dostępne narzędzia i sposoby wspierające komunikację z uczestnikami przebywającymi na akwenie (sygnały dźwiękowe, wizualne, słowne przekazywane drogą radiową);

- przygotowuje narzędzia wzmacniające motywację uczestnictwa w procesie dydaktycznym (np. prezentacje, zdjęcia, filmy);

- opracowuje i przygotowuje narzędzia do analizowania postępów w procesie dydaktycznym;

- określa zakres kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności asystenta, instruktora i trenera kiteboardingu.

Przygotowuje proces dydaktyczny we wszystkich odmianach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o różnym stopniu trudności

- omawia założenia procesu dydaktycznego;

- wyznacza krótko- i długoterminowe cele procesu dydaktycznego, uwzględniając warunki oraz potrzeby i możliwości uczestników zajęć.

 

Zestaw 2. Realizowanie procesu dydaktycznego we wszystkich odmianach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych)

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Prowadzi proces dydaktyczny we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o różnym stopniu trudności

- dostosowuje formy i metody prowadzenia procesu dydaktycznego do zmiennych warunków atmosferycznych i hydrologicznych;

- uwzględnia stopień trudności akwenu w doborze form i metod prowadzenia jednostek dydaktycznych i procesu dydaktycznego;

- wskazuje możliwości wykorzystania środków, form i metod zapożyczonych z innych sportów;

- systematycznie kontroluje liczbę kursantów na akwenie w czasie trwania procesu dydaktycznego;

- sporządza tabelę analizy błędów;

- analizuje postępy uczestników przy wsparciu nowoczesnych technologii (np. rejestratory wideo).

Pływa na desce z hydroskrzydłem (FK) z masztem nie krótszym niż 70 cm

- omawia zasady wchodzenia w lewitację;

- wykonuje poprawny start na desce w obu kierunkach;

- płynie bez lewitacji na desce;

- przyjmuje poprawną pozycję podczas pływania;

- wprowadza w lewitację (żabkowanie) deskę;

- wykazuje się umiejętnością stałego, bezproblemowego i bezpiecznego pływania w lewitacji minimum przez 200 metrów, na wiatr i z wiatrem;

- wykonuje zwroty (sztag i rufa - w lewitacji lub gdy deska dotyka powierzchni wody);

- obsługuje latawiec komorowy (start, lądowanie).

Wykorzystuje motorową jednostkę asekuracyjną do prowadzenia asekuracji, szkoleń oraz akcji ratunkowej

- przed użyciem jednostki asekuracyjnej sprawdza jej wyposażenie i stan techniczny;

- prowadzi jednostkę asekuracyjną;

- zabezpiecza akwen szkoleniowy np. przez rozstawienie bójek;

- przed wejściem kursantów na wodę ustala awaryjne sygnały ostrzegawcze (flaga, gwizdek, sygnały wizualne) oraz znaczenie tych sygnałów;

- zachowuje bezpieczną odległość pomiędzy łodzią a kursantami;

- kontroluje na bieżąco bezpieczeństwo kursantów w wyznaczonej strefie;

- przeprowadza procedurę startowania i lądowania latawca z pokładu jednostki asekuracyjnej.

Wykorzystuje narzędzia komunikacji i motywacji

- przedstawia uczestnikom koncepcję szkoleniową;

- przedstawia uczestnikom możliwości rozwoju umiejętności profesjonalnych związanych z kiteboardingiem;

- podsumowuje jednostkę dydaktyczną, podkreśla zrealizowane cele oraz zachęca do udziału w kolejnych zajęciach;

- angażuje uczestników do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym.

 

Zestaw 3. Opracowywanie zagadnień dydaktycznych z obszaru kiteboardingu

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Charakteryzuje uwarunkowania prawne i metodyczne planowania procesu dydaktycznego w kiteboardingu

- omawia bieżące regulacje prawne obowiązujące w sporcie dla wszystkich;

- omawia zagadnienia związane z kwalifikowaniem instruktorów i trenerów kiteboardingu;

- omawia zagadnienia związane ze standardami jakości stosowanymi w nauczaniu kiteboardingu;

- omawia zagadnienia metodyczne dotyczące prowadzenia jednostek dydaktycznych;

- omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem instruktorów, trenerów i uczestników procesów dydaktycznych;

- omawia zagadnienia związane z wyposażeniem instruktorów, trenerów i uczestników procesów dydaktycznych;

- omawia zagadnienia związane z organizacją sportu w stosunku do rodzaju akwenu;

- omawia schematy prowadzenia procesów dydaktycznych na różnych typach akwenów;

- omawia zagadnienia związane z użyciem łodzi motorowej;

- omawia zasady grupowych procesów dydaktycznych;

- omawia zagadnienia związane z organizacją i realizacją ćwiczeń praktycznych;

- omawia zagadnienia związane z weryfikacją umiejętności uczestników procesów dydaktycznych;

- omawia zagadnienia związane z zasadami organizowania kursów instruktorskich;

- omawia zagadnienia związane z meteorologią i hydrologią w kontekście organizacji i prowadzenia zajęć z kiteboardingu.

Identyfikuje obszary wiedzy w krajowych opracowaniach z obszaru kiteboardingu, które wymagają rozwinięcia

- wymienia dostępne zasoby wiedzy naukowej z obszaru dyscypliny (publikacje, źródła elektroniczne), uwzględniając źródła dotyczące nauczania i doskonalenia umiejętności uczestników procesów dydaktycznych;

- wskazuje obszary wiedzy, które wymagają uzupełnienia i rozwinięcia.

Sporządza opracowanie dotyczące wybranego obszaru wiedzy z kiteboardingu

- określa i konsultuje z osobami prowadzącymi walidację temat, który stanie się przedmiotem przygotowanego przez niego opracowania;

- tworzy konspekt opracowania;

- przygotowuje opracowanie w formie pisemnej;

- referuje opracowane zagadnienia;

- odpowiada na wątpliwości zgłaszane przez osoby prowadzące walidację.

 

Zestaw 4. Prowadzenie szkoleń z obszaru kiteboardingu

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Kontroluje prowadzenie jednostek dydaktycznych przez osoby z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi

- zdobywa informację zwrotną od instruktorów i uczestników zajęć;

- sporządza raport podsumowujący przebieg zajęć, w którym podsumowuje poziom umiejętności osób z niższymi kwalifikacjami;

- nadzoruje bezpieczny przebieg zajęć.

Omawia zagadnienia będące przedmiotem szkoleń z obszaru kiteboardingu

- omawia elementy wchodzące w skład procesów dydaktycznych w kiteboardingu;

- omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem i reagowaniem w sytuacjach awaryjnych;

- omawia schematy szkoleń na płytkich akwenach (1\3; 2\3 i 3\3);

- omawia przebieg ćwiczeń praktycznych stosowanych w instruktażu kiteboardingu;

- omawia zagadnienia związane ze sprawdzaniem umiejętności kiteboardingowych;

- omawia schemat szkolenia na głębokim akwenie przy kierunku side-shore;

- omawia schemat szkolenia przy kierunku one-shore na głębokim akwenie;

- omawia schemat szkolenia przy kierunku side-onshore na głębokim akwenie.

Omawia zagadnienia związane z metodyką nauczania

- uzasadnia dobór metod dydaktycznych;

- omawia etapy w nauczaniu kiteboardingu;

- omawia znaczenie samodzielnego uczenia się i nauki na błędach;

- omawia krzywą procesu nauczania w kiteboardingu;

- omawia sposoby tłumaczenia zadań stawianych uczestnikom procesu dydaktycznego;

- wyjaśnia potrzebę uświadamiania ograniczeń uczestnikom procesu dydaktycznego;

- omawia potrzebę dopasowania ćwiczenia do stanu psychofizycznego uczestników procesu dydaktycznego;

- omawia potrzebę wymiany informacji przy użyciu języka i innych środków wyrazu, które są zrozumiałe dla obu stron;

- omawia potrzebę częstego pozyskiwania informacji zwrotnej od uczestników procesu dydaktycznego.

Omawia zagadnienia związane z psychologią nauczania

- omawia zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami modelowania i regulowania stanów emocjonalnych uczestników procesu dydaktycznego;

- omawia potrzebę stanowczości;

- omawia działania wspierające rozwój uczestników procesu dydaktycznego;

- omawia zagadnienia związane z samooceną kandydatów na uczestników procesu dydaktycznego;

- omawia zagadnienia związane z motywowaniem uczestników procesu dydaktycznego;

- omawia sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych i trudnych.

Planuje szkolenia z obszaru wiedzy dotyczącej nauczania i doskonalenia umiejętności uczestników procesu dydaktycznego

- określa cele szkolenia;

- opracowuje materiały do szkolenia;

- przedstawia opracowany przez siebie konspekt szkolenia zawierający: cele szkolenia, harmonogram uwzględniający czas trwania poszczególnych elementów i zastosowanie zasady przemienności form, opis zastosowanych metod i technik szkoleniowych, zapotrzebowanie na materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Prowadzi ewaluację szkoleń

- uzasadnia dobór metody ewaluacji;

- uzyskuje informację zwrotną od uczestników szkolenia;

- ocenia skuteczność zastosowanych form, metod i narzędzi oraz ich adekwatność do realizowanych celów.

Prowadzi szkolenia z obszaru wiedzy dotyczącej nauczania i doskonalenia umiejętności uczestników procesu dydaktycznego

- przedstawia cele szkolenia uczestnikom;

- nawiązuje i utrzymuje kontakt z uczestnikami szkolenia;

- aktywizuje uczestników szkolenia;

- stosuje techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej werbalnej i niewerbalnej.

Prowadzi zajęcia praktyczne z osobami z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi

- weryfikuje konspekty zajęć opracowane przez osoby z niższymi kwalifikacjami;

- tworzy konspekt prowadzenia zajęć z osobami z niższymi kwalifikacjami;

- stosuje zapisane w konspekcie formy, metody i techniki prowadzenia zajęć;

- motywuje uczestników;

- koryguje i omawia błędy;

- monitoruje przebieg zajęć, zwracając uwagę na czas oraz aktywność i skupienie uczestników;

- modyfikuje formy i harmonogram prowadzenia zajęć, adekwatnie do sytuacji i warunków;

- podsumowuje zajęcia.

Rozpoznaje potrzeby szkoleniowe uczestników szkolenia

- diagnozuje potrzeby rozwojowe uczestników szkolenia;

- ustala tematykę szkolenia;

- diagnozuje kompetencje uczestników szkolenia w odniesieniu do celu i treści szkolenia, stosując minimum jedną metodę diagnozowania kompetencji.

 

Zestaw 5. Walidowanie umiejętności dydaktycznych z obszaru kiteboardingu

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Waliduje umiejętności dydaktyczne z obszaru kiteboardingu

- stosuje narzędzia walidacji;

- formułuje informację zwrotną dotyczącą wyniku walidacji;

- dokumentuje proces walidacji.

Współtworzy narzędzia do walidacji umiejętności dydaktycznych z obszaru kiteboardingu

- przygotowuje pytania i zadania na bazie efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji z obszaru kiteboardingu;

- ustala zasady interpretowania kryteriów weryfikacji w konkretnych przypadkach;

- wyjaśnia zagadnienia związane z trafnością i rzetelnością narzędzi stosowanych w walidacji.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Walidacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna - służy weryfikacji wiedzy związanej z akwenami o wysokim stopniu trudności; opracowywaniem materiałów dydaktyczno-szkoleniowych; metodyką i psychologią nauczania. Wiedza ma być weryfikowana w trakcie testu teoretycznego i rozmowy z komisją.

Część praktyczna - ma na celu weryfikację umiejętności związanych z planowaniem i prowadzeniem procesu dydaktycznego w różnych, nietypowych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych; opracowywania zagadnień dydaktycznych; prowadzenia szkoleń z zakresu zagadnień dydaktycznych z obszaru kiteboardingu; walidowania umiejętności dydaktycznych z obszaru kiteboardingu. W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączoną z wywiadem swobodnym.

Dopuszcza się stosowanie analizy dowodów i deklaracji. Weryfikacja zestawów 1 i 2 polega na przeprowadzeniu procesu dydaktycznego na akwenie zorganizowanym przez instytucję certyfikującą (weryfikacja trwa minimum 5 dni) oraz przedstawieniu dzienników i raportów prowadzonych dla potrzeb prowadzenia zajęć wraz z nagraniami wideo poświadczającymi przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczestników na akwenie o wysokim stopniu trudności (zamkniętym, otwartym, zafalowanym) w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych. Dostarczony dowód musi zawierać opis miejsca i specyfiki akwenu oraz warunków meteorologicznych i hydrologicznych panujących w trakcie wykonywania zajęć. Dowodem na osiągnięcie efektu uczenia się "Pływa na desce z hydroskrzydłem (FK) z masztem nie krótszym niż 70 cm" może być certyfikat kwalifikacji "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu". Dowodem na osiągnięcie efektów uczenia się zawartych w zestawie 3 mogą być materiały dydaktyczno-szkoleniowe dotyczące kiteboardingu autorstwa osoby przystępującej do walidacji, np. publikacje naukowe, publikacje prasowe, internetowe, opracowania do ramowego programu szkolenia w kiteboardingu. Nie dopuszcza się analizy dowodów do weryfikacji efektów uczenia się ujętych w zestawach 4 i 5.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej. Część praktyczna musi nastąpić bezpośrednio po części teoretycznej.

1.2. Zasoby kadrowe

Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. W skład komisji wchodzą 4 osoby, w tym przewodniczący komisji.

Pierwszy członek komisji:

- posiada tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej;

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w tym egzaminowania) w zakresie szkolenia instruktorów i trenerów sportów deskowych w Polsce;

- jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w sporcie deskowym.

Drugi i trzeci członek komisji:

- posiada minimum 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu;

- posiada minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w organizowaniu pracy instruktorów kiteboardingu;

- posiada udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesu szkoleniowo-treningowego w klubie sportowym z sekcją kiteboardingu;

- jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu.

Czwarty członek komisji posiada:

- udokumentowane doświadczenie przeprowadzenia minimum 3000 godzin szkoleniowych w zakresie wykorzystania metodyki nauczania i elementów psychologii.

1.3. Warunki przeprowadzenia weryfikacji

Instytucja certyfikująca zapewnia salę, której organizacja musi umożliwiać każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę, komputer z dostępem do Internetu, tablicę whiteboard - dużą.

Instytucja certyfikująca zapewnia:

- dostęp do akwenu około 600 m x 400 m;

- kursantów, minimalna liczba: 1 kursant na 3 osoby przystępujące do walidacji;

- łódź motorową lub ponton typu "Rib" o minimalnej długości 4 m wyposażone w jednostkę napędową nie mniejszą niż 10 kW;

- latawce pompowane w rozmiarach: 5-8 m, 9-12 m, nie mniejszym niż 13;

- latawiec komorowy 12 m lub większy;

- latawce treningowe;

- deski (długość ok. 1,4 m);

- deski z hydroskrzydłem (wysokość masztu nie mniejsza niż 70 cm);

- pianki, kamizelki asekuracyjne, trapezy, kaski;

- flagi i boje do oznaczenia akwenu.

Sprzęt kiteboardingowy nie może być starszy niż dwuletni.

Akwen o wysokim stopniu trudności musi spełniać minimalne kryteria:

- minimalny rozmiar 600 m x 400 m;

- minimalny poziom wody 1,5 m;

- obecność jednostki asekuracyjnej;

- wyznaczone i bezpieczne miejsce startu i lądowania;

- warunki brzegowe nie powinny zakłócać przepływu wiatru w sposób wpływający na bezpieczne prowadzenie zajęć.

Instytucja certyfikująca nie ma obowiązku zapewniania akwenu o wysokim stopniu trudności.

Instytucja certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację.

W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja certyfikująca jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która:

- legitymuje się certyfikatem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu";

- przedstawi oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wodnych;

- legitymuje się poświadczeniem ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Kurs musi obejmować: - kurs pierwszej pomocy z opatrywaniem poszkodowanego w warunkach akwenów wodnych; - reagowanie w przypadku omdlenia, napadu drgawkowego, złamania, zranienia; - resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach morskich; - transport poszkodowanego do brzegu; - wiedzę związaną z aspektami prawnymi dotyczącymi postępowania z osobami poszkodowanymi w wieku od 0 do 18 lat; - zagadnienia dotyczące procedur SAR (Search and Rescue) związanych z koordynacją ratownictwa wodnego (procedury SAR obejmują: - prawidłowe wzywanie służb ratownictwa wodnego, współpracę z wyżej wymienionymi służbami; - stosowanie kanałów ratunkowych i numerów ratunkowych używanych nad wodą; - używanie środków pirotechnicznych; - stosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych na wodzie; - sposoby zachowywania się osoby poszkodowanej przed wydobywaniem z wody);

- legitymuje się uprawnieniami pozwalającymi prowadzić jednostkę wodną z napędem powyżej 10 kW;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa, o których mowa w art. 46-49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128);

- posiada aktualną polisę OC i NNW na czas trwania walidacji.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »