Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 118

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu (M.P. poz. 220) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 3 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) Ministra Sprawiedliwości,";

2) w § 3 w ust. 4 w pkt 1, w § 8 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a oraz w § 9 w ust. 8 wyrazy "lit. c-h" zastępuje się wyrazami "lit. ba-h".

§ 2.

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia skład Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu zostanie uzupełniony o członka Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. ba zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-28
  • Data obowiązywania: 2021-07-28

Monitor Polski