Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski

UCHWAŁA NR 129
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się:

1) zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, zwanego dalej "wsparciem";

2) zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.

§ 2.

1. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zwane dalej "szkołami".

2. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednostki samorządu terytorialnego dla każdej szkoły prowadzonej przez tę jednostkę jest uzależniona od liczby uczniów w danej szkole, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619), według stanu na dzień składania wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, i wynosi odpowiednio:

1) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235:

a) 30 000 zł - w szkole liczącej do 100 uczniów,

b) 60 000 zł - w szkole liczącej do 200 uczniów,

c) 70 000 zł - w szkole liczącej do 234 uczniów;

2) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.

3. W przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną maksymalną kwotę wsparcia, o której mowa w ust. 2, ustala się zgodnie z ust. 2 odrębnie dla szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną i odrębnie dla szkoły filialnej.

4. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., z tym że w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. mogą wydatkować maksymalnie 40% otrzymanego wsparcia.

§ 3.

1. Wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zwanego dalej "wyposażeniem".

2. Szczegółowy katalog wyposażenia zostanie podany do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na stronie internetowej zapewnionej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W katalogu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa minimalne wymagania wyposażenia oraz wskazuje wyposażenie podstawowe, które musi posiadać lub zakupić w ramach otrzymanego wsparcia każda szkoła objęta wsparciem, oraz wyposażenie dodatkowe, które może być zakupione w ramach otrzymanego wsparcia.

§ 4.

1. Wsparcie jest udzielane na wniosek organu prowadzącego szkołę.

2. Wniosek o objęcie wsparciem dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

3. W przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną dyrektor szkoły składa wniosek, o którym mowa w ust. 2, odrębnie dla szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną i odrębnie dla szkoły filialnej.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej;

2) wnioskowaną kwotę wsparcia ustaloną na podstawie § 2 ust. 2 lub 3.

5. Organ prowadzący szkołę weryfikuje wniosek, o którym mowa w ust. 2, pod kątem prawidłowości jego wypełnienia, kompletności zawartych w nim informacji i tożsamości wnioskodawcy.

6. Jeżeli w trakcie weryfikacji wniosku, o której mowa w ust. 5, okaże się on niekompletny lub błędnie wypełniony, dyrektor szkoły może zostać wezwany do uzupełnienia lub korekty tego wniosku.

7. Organ prowadzący szkołę na podstawie złożonych wniosków, o których mowa w ust. 2, sporządza wnioski o udzielenie wsparcia i składa je do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Wniosek składa się za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) listę szkół, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawierającą dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1;

2) wnioskowaną kwotę wsparcia ustaloną na podstawie § 2 ust. 2 lub 3 dla wszystkich szkół, o których mowa w pkt 1.

9. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 7, złożone w sposób inny niż za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, nie będą rozpatrywane.

10. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 7, są składane w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

11. Wojewoda dokonuje oceny wniosków, o których mowa w ust. 7, w celu przekazania Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły.

12. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 11, wojewoda powołuje zespół oceniający.

13. W skład zespołu oceniającego wchodzi co najmniej:

1) trzech przedstawicieli kuratora oświaty, w tym wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji;

2) dwóch przedstawicieli urzędu obsługującego wojewodę.

14. Wojewoda zapewnia warunki do funkcjonowania zespołu oceniającego, w szczególności umożliwia organizowanie spotkań z użyciem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

15. Jeżeli w trakcie oceny wniosku, o której mowa w ust. 11, okaże się on niekompletny lub błędnie wypełniony, organ prowadzący szkołę może zostać wezwany do uzupełnienia lub korekty tego wniosku.

16. Wnioski, o których mowa w ust. 7, są oceniane na bieżąco w miarę ich wpływu.

17. Zespół oceniający przekazuje na bieżąco wojewodzie informacje o ocenionych wnioskach, o których mowa w ust. 7.

18. Wojewoda na podstawie ocenionych wniosków, o których mowa w ust. 7, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów listy zawierające rekomendacje co do wysokości wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły oraz informację o wysokości środków, które mają być przekazane na jego rachunek bankowy.

19. Prezes Rady Ministrów na podstawie rekomendacji, o których mowa w ust. 18, zatwierdza wysokość wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły i przekazuje środki na rachunki bankowe wojewodów.

20. Wsparcie otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi dochód tych jednostek.

§ 5.

1. Wojewoda przekazuje środki organom prowadzącym szkoły.

2. Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykorzystania wsparcia.

§ 6.

Lista organów prowadzących szkoły, które otrzymały wsparcie, wraz z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 7.

1. Organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie, składa do właściwego wojewody za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, informację o:

1) wykorzystaniu wsparcia w 2021 r.,

2) wykorzystaniu wsparcia w 2021 r. i 2022 r.

- w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) kwotę wykorzystanego wsparcia z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;

2) zestawienie ilościowo-wartościowe dokonanych wydatków z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;

3) informację o zakresie wykorzystanego wsparcia;

4) informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia.

§ 8.

1. Wojewoda za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów zbiorczą informację o:

1) wykorzystaniu wsparcia w 2021 r.,

2) wykorzystaniu wsparcia w 2021 r. i 2022 r.

- w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) kwotę wykorzystanego wsparcia z podziałem na poszczególne organy prowadzące szkoły oraz z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;

2) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych przez poszczególne organy prowadzące szkoły oraz z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;

3) ocenę zakresu wykorzystanego wsparcia;

4) informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia.

§ 9.

1. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, oraz organów prowadzących te szkoły do:

1) wypełniania, na żądanie Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, drogą elektroniczną, ankiet mających na celu ewaluację realizacji niniejszej uchwały, w tym zbadanie stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego,

2) udziału w innych ewaluacjach oraz w badaniach i działaniach informacyjnych, związanych z otrzymanym wsparciem

- w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r.

2. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do:

1) zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;

2) zapewnienia technicznych szkoleń dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi;

3) spełnienia wytycznych określonych na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia.

3. Organy prowadzące szkoły są obowiązane zapewnić, aby szkoły podjęły działania dotyczące wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia polegające na:

1) umożliwieniu realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-3 i 5-7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z wykorzystaniem tego wyposażenia;

2) wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;

3) uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;

4) dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;

5) wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

4. Organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia.

§ 10.

Jeżeli suma łącznie przyznanego wsparcia będzie niższa niż maksymalna łączna suma wydatków wyliczonych zgodnie z § 2 ust. 2 lub 3, dopuszcza się możliwość ponownego składania wniosków, o których mowa w § 4 ust. 2 i 7. Informacja o ponownym przyjmowaniu wniosków oraz terminie ich składania jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-14
  • Data wejścia w życie: 2021-10-15
  • Data obowiązywania: 2021-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski