reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - członek Kierownictwa Ministerstwa Finansów nadzorujący realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

2) Zastępca Przewodniczącego - kierujący komórką organizacyjną w Ministerstwie Finansów odpowiadającą za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) członkowie Zespołu - kierujący komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Finansów.

2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w pracach Zespołu swoich przedstawicieli.

3. Przewodniczący, biorąc pod uwagę rodzaj sytuacji kryzysowej lub zagadnienia wymagającego omówienia na posiedzeniu Zespołu, każdorazowo wskazuje członków Zespołu, którzy wezmą w nim udział.

4. Przewodniczący, biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa w ust. 3, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka Zespołu, członków Kierownictwa Ministerstwa Finansów oraz ekspertów zewnętrznych, zwanych dalej "uczestnikami posiedzenia".

5. Funkcję Sekretarza Zespołu pełni osoba wyznaczona przez Zastępcę Przewodniczącego, niebędąca członkiem Zespołu.

6. Zastępca Przewodniczącego, członkowie Zespołu oraz uczestnicy posiedzenia, biorąc pod uwagę rodzaj sytuacji kryzysowej lub zagadnienia wymagającego omówienia na posiedzeniu Zespołu, są obowiązani posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) dokonywanie okresowej oceny ryzyka i określanie celów strategicznych służących ograniczeniu ryzyka;

2) dokonywanie okresowej oceny gotowości do reagowania w zakresie organizacyjnym, technicznym i finansowym;

3) opiniowanie projektu planu zarządzania kryzysowego ministra kierującego działami administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;

4) opiniowanie wykazu infrastruktury krytycznej w zakresie właściwości działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;

5) wypracowywanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego lub członków Zespołu;

2) kierowanie pracami Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;

3) przedstawianie członkom Kierownictwa Ministerstwa Finansów:

a) propozycji działań prowadzących do ograniczenia albo likwidacji skutków sytuacji kryzysowej,

b) informacji o aktualnej sytuacji kryzysowej,

c) dokumentów opracowanych przez Zespół.

2. Przewodniczący może zlecać sporządzanie opinii lub ekspertyz komórkom organizacyjnym w Ministerstwie Finansów oraz jednostkom podległym Ministrowi Finansów.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego albo wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu, w którego właściwości pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminach określonych przez Przewodniczącego.

2. Obligatoryjne zwołanie posiedzenia następuje w przypadku podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący może wnioskować do ministra kierującego działami administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe o uruchomienie systemu stałego dyżuru, o którym mowa w § 1 zarządzenia nr 63 Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. w sprawie stałego dyżuru, zmienionego zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 124).

4. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego lub uczestniczącego w posiedzeniu członka Zespołu, zarządzić niejawny charakter posiedzenia.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Finansów albo w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

6. Przewodniczący, za pośrednictwem Sekretarza Zespołu, zawiadamia Zastępcę Przewodniczącego, członków Zespołu oraz uczestników posiedzenia o terminie, miejscu oraz przedmiocie posiedzenia Zespołu niezwłocznie po podjęciu decyzji o jego zwołaniu.

§ 6.

1. Decyzje Zespołu zapadają w drodze uzgodnienia.

2. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu niezwłocznie po jego zakończeniu.

3. Protokół zawiera zestawienie decyzji podjętych na posiedzeniu Zespołu oraz zgłoszonych stanowisk odrębnych.

4. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego lub osobę, o której mowa w § 4 ust. 3 zarządzenia.

5. Sekretarz Zespołu przekazuje protokół Zastępcy Przewodniczącego, członkom Zespołu, uczestnikom posiedzenia oraz osobom wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 7.

1. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego lub członka Zespołu, może zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu lub rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy), wyznaczając termin do zajęcia stanowiska.

2. Projekt dokumentu uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag. W razie zgłoszenia uwag, które nie zostały uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.

3. Sekretarz Zespołu na najbliższym posiedzeniu przedstawia wykaz dokumentów przyjętych i spraw rozstrzygniętych w trybie obiegowym.

§ 8.

1. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego lub członka Zespołu, może powoływać zespoły robocze złożone z przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych w Ministerstwie Finansów, których wiedza może być przydatna do realizacji zadań Zespołu.

2. Przewodniczący, powołując zespół roboczy, określa jego skład, zadania, tryb i miejsce pracy oraz wyznacza osobę kierującą zespołem.

§ 9.

Znosi się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów powołany zarządzeniem nr 42 Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 42 oraz Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 128).

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 42 Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: T. Kościński

 

1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (poz. 2265).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama