Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 31

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i koordynacji realizacji programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw monitorowania i koordynacji realizacji programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025", zwany dalej „Zespołem".

§ 2. 1.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu Anna Chałupa Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu Marzena Dąbrowska Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów;

3) Koordynator realizacji Programu Wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2024-2025", zwanego dalej „Programem", Marcin Kropisz Naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów;

4) Członkowie Zespołu:

a) dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów będących jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie:

Dyrektor Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej,

Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,

Dyrektor Biura Inspekcji Wewnętrznej,

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków,

Dyrektor Departamentu Ceł,

Dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów,

Dyrektor Departamentu Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej,

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej,

Dyrektor Departamentu Audytu Środków Publicznych,

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Podatkowego,

Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami,

Dyrektor Departamentu Analiz Krajowej Administracji Skarbowej,

Dyrektor Departamentu Poboru Opłat Drogowych,

Dyrektor Departamentu Relacji z Klientami,

b) Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów,

c) Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości,

d) dyrektorzy izb administracji skarbowej:

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,

e) przedstawiciele Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów i Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

2. Na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu w pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1.

§ 3.

Zespół odpowiada za realizację zadań dotyczących monitorowania i koordynacji realizacji Programu, w szczególności:

1) opracowanie projektu planu szczegółowego realizacji priorytetów I-IV Programu;

2) monitorowanie wskaźników realizacji Programu oraz wyników ewaluacji efektów Programu i sporządzanie raportów w tym zakresie dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

3) opracowanie rekomendacji w zakresie planu szczegółowego realizacji priorytetów I-IV Programu, w szczególności podziału środków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz kierunków wydatkowania środków w ramach każdego z priorytetów;

4) opracowanie rekomendacji dotyczących zmian w zakresie zadań realizowanych w ramach priorytetów II-IV Programu w latach 2023-2025.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) kierowanie pracami Zespołu;

3) inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, nie rzadziej niż raz na cztery miesiące, raportów o pracach Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół realizuje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.

2. Zespół może realizować zadania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Rozstrzygnięcia Zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia, z decydującym głosem Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu w zakresie monitorowania i koordynacji realizacji Programu zapewnia Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów we współpracy z Departamentem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

§ 7.

Pierwszy raport o pracach Zespołu przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-24
  • Data wejścia w życie: 2023-03-22
  • Data obowiązywania: 2023-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe