reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 33
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 17 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 15, poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego COI jest Minister Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Ministrem”.”;

2) w załączniku:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organem założycielskim COI jest Minister Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Ministrem”.”,

b) w § 2 w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra w zakresie utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra oraz realizacja dostaw niezbędnych do wykonywania tych zadań na rzecz Ministra;”,

– w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) na rzecz jednostek administracji publicznej w zakresie utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz realizacja niezbędnych dostaw, na podstawie odrębnych umów,”,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przedmiot działalności podstawowej oraz prac innych niż działalność podstawowa COI obejmuje świadczenie następujących rodzajów usług, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489):

1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18 PKD;

2) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – 33 PKD;

3) wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z PKD;

4) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – 46.51 Z PKD;

5) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – 46.66.Z PKD;

6) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z PKD;

7) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4 PKD;

8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z PKD;

9) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z PKD;

10) telekomunikacja – 61 PKD;

11) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0 PKD;

12) działalność usługowa w zakresie informacji – 63 PKD;

13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z PKD;

14) działalność prawnicza – 69.10.Z PKD;

15) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z PKD;

16) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z PKD;

17) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z PKD;

18) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z PKD;

19) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z PKD;

20) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82 PKD;

21) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 85.59.B PKD;

22) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z PKD;

23) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – 95.11.Z PKD.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jego podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama