reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 51
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania przy załatwianiu spraw w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej „Ministerstwem”, przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową lub realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, polegające na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają.

§ 2.

Koordynatorem wystąpień kierowanych do Ministerstwa w związku z realizowaną działalnością lobbingową jest Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa.

§ 3.

Wystąpienia, o których mowa w § 2, mogą mieć w szczególności formę:

1) wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;

2) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia;

3) propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;

4) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4.

1. Po wpłynięciu wystąpienia od podmiotu wykonującego działalność lobbingową, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa, w kolejności:

1) rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu do Ministerstwa;

2) sprawdza, czy podmiot od którego pochodzi wystąpienie jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

3) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”, i w przypadku jej niepotwierdzenia – kieruje sprawę do organu właściwego;

4) przekazuje sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Ministerstwa albo organowi lub jednostce organizacyjnej podlegającej lub nadzorowanej przez Ministra, zwanej dalej „jednostką właściwą”;

5) przesyła do Biura Ministra informację o wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi, treści wystąpienia oraz podmiotów, na rzecz których jest ono realizowane – celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

2. Jeżeli wystąpienie ma formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 4, i dotyczy projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, przekazanego do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, przesyła sieje również do wiadomości Departamentu Prawnego Ministerstwa.

3. W przypadku, gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, traktuje się je jak petycję lub wniosek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)), chyba że ma formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 4.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa zawiadamia organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową o braku wpisu do rejestru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

§ 5.

1. Jednostka właściwa, w zależności od przedmiotu wystąpienia podmiotu wykonującego działalność lobbingową, udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie albo wyznacza termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w tym wystąpieniu.

2. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w formie notatki służbowej.

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 4, jednostka właściwa może również ustosunkować się do propozycji w nim zawartych poprzez ich uwzględnienie w projekcie założeń projektu ustawy, projekcie ustawy lub projekcie rozporządzenia lub w razie ich nieprzyjęcia – poprzez wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego projektu.

§ 6.

1. Jednostka właściwa przesyła do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa informację o sposobie załatwienia sprawy, przedstawionej w wystąpieniu podmiotu wykonującego działalność lobbingową, skierowaną do tego podmiotu, obejmującą:

1) opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu, lub

2) przyczyny ich nieprzyjęcia.

2. W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia przekazanego do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, jednostka właściwa przesyła projekt informacji do Departamentu Prawnego Ministerstwa celem zaopiniowania.

§ 7.

1. Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa prowadzi ewidencję spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową.

2. W ewidencji zamieszcza się:

1) dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie;

2) jego numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli jest wpisany do tego rejestru;

3) datę wpływu wystąpienia do Ministerstwa;

4) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;

5) wskazanie podmiotów, na rzecz których działalność lobbingową jest wykonywana;

6) opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem jednostki właściwej;

7) dokumenty, o których mowa w art. 15 ustawy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dniał 8 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

4) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej, które utraciło moc w związku z wejściem z życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. Nr 250, poz. 1500).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama