reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 57
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie sposobu i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Spraw Wewnętrznych wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa

Na podstawie art. 2 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządzenie określa sposób i tryb doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa.

§ 2.

 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą w spółce akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra;

2) kandydacie na członka rady nadzorczej – należy przez to rozumieć osobę, która spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 oraz z 2006 r. Nr 61, poz. 432);

3) właściwym Sekretarzu lub Podsekretarzu Stanu – należy przez to rozumieć Członka Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sprawującego nadzór nad Departamentem Ewidencji Państwowych;

4) departamencie nadzorującym – należy przez to rozumieć Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

5) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

6) członku korpusu służby cywilnej – należy przez to rozumieć pracownika służby cywilnej lub urzędnika służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie.

§ 3.

 1. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce handlowej.

2. Wskazanie kandydatów na członków rady nadzorczej następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Przy doborze kandydatów na członków rady nadzorczej uwzględnia się ich:

1) wykształcenie;

2) doświadczenie zawodowe;

3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru;

4) predyspozycje i nieskazitelną opinię.

4. Kandydaci na członków rady nadzorczej wskazywani do składu rady nadzorczej powinni posiadać co najmniej czteroletni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.

5. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do członków korpusu służby cywilnej.

§ 4.

 Niezwłocznie po powzięciu informacji o potrzebie uzupełnienia składu rady nadzorczej dyrektor departamentu nadzorującego przekazuje tę informację właściwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu.

§ 5.

 1. Wskazanie przez Ministra kandydata na członka rady nadzorczej poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym.

2. Postępowania kwalifikacyjnego nie przeprowadza się, jeżeli do składu rady nadzorczej wskazywany jest kandydat będący członkiem korpusu służby cywilnej.

3. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter otwarty i jest poprzedzone ogłoszeniem o naborze zamieszczonym na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

§ 6.

 1. Treść ogłoszenia o naborze przygotowuje dyrektor departamentu nadzorującego.

2. Treść ogłoszenia o naborze wymaga akceptacji właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

3. Zaakceptowaną przez właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu treść ogłoszenia o naborze dyrektor departamentu nadzorującego niezwłocznie przekazuje do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach komunikacji, która w dniu otrzymania treści ogłoszenia o naborze publikuje je na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, nadając ogłoszeniu o naborze, przed jego publikacją, kolejny numer wszczynanego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 7.

 1. Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności:

1) informację o firmie, numerze KRS i siedzibie spółki handlowej;

2) informację o przedmiocie działalności spółki handlowej;

3) wymagania stawiane kandydatom na członków rady nadzorczej;

4) informację o liczbie przewidzianych do powołania członków rady nadzorczej;

5) termin, w którym należy dokonać zgłoszenia;

6) adres, na który należy dokonać zgłoszenia.

2. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na kandydata na członka rady nadzorczej, spełniające warunki określone w ogłoszeniu o naborze oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, dokonują zgłoszenia na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze, w formie pisemnej, zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze, w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze przy czym termin na dokonanie zgłoszenia uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Ministerstwa najpóźniej w 7 dniu po ukazaniu się ogłoszenia o naborze.

§ 8.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienie kandydatów na członków rady nadzorczej przeprowadza komisja powołana przez właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.

2. W skład komisji wchodzą przewodniczący, sekretarz oraz członek komisji.

3. Powołując komisję właściwy Sekretarz lub Podsekretarz Stanu określa termin zakończenia prac komisji. W uzasadnionych przypadkach Minister może podjąć decyzję o przyspieszeniu trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego.

4. Komisja dokonuje analizy zgłoszeń i przedstawia do akceptacji właściwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu listę proponowanych kandydatów na członków rady nadzorczej w liczbie przekraczającej dwukrotność mandatów w składzie rady nadzorczej podlegających obsadzeniu.

5. Wskazanie mniejszej liczby kandydatów na członków rady nadzorczej niż przewidziana zarządzeniem, wymaga uzasadnienia.

6. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego komisja niezwłocznie sporządza protokół.

7. Zgłoszenia kandydatów na członków rady nadzorczej, które wpłynęły po terminie określonym w § 7 ust. 2, lub zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 9.

 1. Zaproponowana przez komisję, o której mowa w § 8, i zaaprobowana przez właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu lista kandydatów na członków rady nadzorczej jest niezwłocznie przekazywana do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach komunikacji, która w dniu jej otrzymania publikuje ją na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa. Publikacja listy kandydatów na członków rady nadzorczej kończy postępowanie dla wszystkich kandydatów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a których kandydatury nie zostały wybrane.

2. W ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa listy kandydatów na członków rady nadzorczej, dyrektor departamentu nadzorującego rozpatruje ewentualne zastrzeżenia wnoszone w formie pisemnej w odniesieniu do ogłoszonej listy kandydatów.

3. Właściwy Sekretarz lub Podsekretarz Stanu rekomenduje Ministrowi z listy kandydatów na członków rady nadzorczej, o której mowa w ust. 1, kandydata na członka rady nadzorczej.

4. Wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, nie wstrzymuje procedury podejmowania decyzji o obsadzie mandatów w składzie rady nadzorczej.

§ 10.

 1. Minister wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej, który zostanie powołany do składu rady nadzorczej.

2. Po wskazaniu przez Ministra kandydata na członka rady nadzorczej dyrektor departamentu nadzorującego informuje tę osobę o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki handlowej, uzyskuje jej pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenie o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej.

3. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie do składu rady nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Wzór oświadczenia o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie spółki handlowej uchwały o powołaniu do składu rady nadzorczej, nie dłużej niż w ciągu 5 dni od dnia jej podjęcia, dyrektor departamentu nadzorującego powiadamia na piśmie:

1) zarząd spółki handlowej, podając adresy i numery telefonów nowych członków rady nadzorczej;

2) nowych członków rady nadzorczej, podając adres i numer telefonu spółki handlowej oraz skład zarządu.

6. Wraz z powiadomieniem o powołaniu do składu rady nadzorczej przesyła się nowemu członkowi rady nadzorczej aktualne „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami handlowymi z udziałem Skarbu Państwa”, opracowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

§ 11.

 1. Do rady nadzorczej może zostać powołany członek korpusu służby cywilnej.

2. W przypadku powołania do rady nadzorczej członków korpusu służby cywilnej, wskazania kandydatów na członków rady nadzorczej dokonuje właściwy Sekretarz lub Podsekretarz Stanu.

3. Członek korpusu służby cywilnej może zostać wskazany na kandydata na członka rady nadzorczej po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

4. W przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej do składu rady nadzorczej dyrektor departamentu nadzorującego przekazuje do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach kadrowych dane powołanej osoby.

5. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach kadrowych załącza informację o powołaniu członka korpusu służby cywilnej do składu rady nadzorczej do jego akt personalnych oraz wpisuje informację o wysokości wynagrodzenia przysługującego powołanemu do składu rady nadzorczej członkowi korpusu służby cywilnej.

§ 12.

 Minister może wskazać do składu rady nadzorczej kandydatów, którzy nie uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym określonym w zarządzeniu, w sytuacji gdy:

1) brak było odpowiedzi na ogłoszenie, o którym mowa w § 7;

2) żadna ze zgłoszonych kandydatur nie odpowiada wymaganiom;

3) kandydatem jest, inny niż określony w § 2 pkt 6, członek korpusu służby cywilnej, zajmujący wyższe stanowisko w służbie cywilnej.

§ 13.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR OŚWIADCZENIA – WYRAŻENIE ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ]

Załączniki do zarządzenia Nr 57 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 8 października 2013 r. (poz. 69)

Załącznik nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA – WYRAŻENIE ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR PISEMNEGO OŚWIADCZENIA KANDYDATA O BRAKU PRZESZKÓD DO WSKAZANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR PISEMNEGO OŚWIADCZENIA KANDYDATA O BRAKU PRZESZKÓD DO WSKAZANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama