reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 28 maja 2001 r.

w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 ) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania mienia posiadanego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Zdrowia, zwane dalej „Zakładem”, określa się następujące zasady zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasady zbywania, wynajmowania i wydzierżawiania majątku trwałego tych zakładów.

§ 2

Zakupywana i przyjmowana w ramach darowizny aparatura i sprzęt medyczny powinny odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 3

Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić pod warunkiem, że:

1) przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich,

2) uprzednio została sporządzona opinia techniczno-ekonomiczna o przedmiocie darowizny uwzględniająca:

a) ocenę warunków wykorzystania darowanej aparatury lub sprzętu medycznego przez Zakład,

b) przystosowanie pomieszczeń Zakładu dla darowanej aparatury lub sprzętu medycznego,

c) stan techniczny aparatury lub sprzętu medycznego,

3) przedmiot darowizny posiada ważne świadectwo dopuszczalności do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej,

4) umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej,

5) umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy kierownikiem Zakładu a darczyńcą,

6) przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i fizycznych.

§ 4

Przyjęcie darowizny aparatury lub sprzętu medycznego może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia darczyńcy, że posiada on tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny.

§ 5

1. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego przez Zakład może być dokonany jeżeli taki zakup uzasadniają potrzeby statutowe, a wydatkowanie środków na ten cel nie grozi utratą płynności finansowej.

2. Zakup aparatury lub sprzętu medycznego powinien być zgodny z zakresem udzielonych przez Zakład świadczeń zdrowotnych oraz z możliwościami techniczno-organizacyjnymi Zakładu w zakresie korzystania z zakupionej aparatury lub sprzętu medycznego.

§ 6

1. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu należy każdorazowo poprzedzić oceną techniczną, ekonomiczną, sporządzoną przez Zakład, na podstawie której winna być podjęta decyzja o przeznaczeniu do obrotu zbędnego majątku, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 powinna uwzględniać uzasadnienie celowości dokonania obrotu majątkiem trwałym jak również pełną analizę ekonomiczną, techniczną oraz szacunkową wartość majątku przeznaczonego do obrotu.

3. Czynności prawne wymienione w ust. 1, dotyczące majątku trwałego Zakładu, winny być dokonane w drodze przetargu przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.

4. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Zakład.

5. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego należy poprzedzić uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu.

6. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego nie może być dokonane na rzecz:

1) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Zakładzie,

2) osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących funkcje kierownicze w Zakładzie,

3) kierownika Zakładu i jego zastępców ,

4) podmiotów utworzonych przez Zakład, oraz podmiotów, w których Zakład, lub osoby pełniące funkcje kierownicze w Zakładzie, posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania.

7. W umowie dzierżawy lub najmu majątku trwałego Zakładu należy zastrzec zakaz podnajmu lub poddzierżawy.

§ 7

1. Zbycie nieruchomości bez względu na jej wartość wymaga każdorazowo uzyskania zgody Ministra Zdrowia.

2. Zbycie majątku trwałego ruchomego o wartości powyżej 10 000, 00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) wymaga każdorazowego powiadomienia Ministra Zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności.

3. Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego ruchomego o wartości do 10 000, 00 zł (dziesięć tysięcy) lub nieruchomości o powierzchni do 50 m2 na rzecz jednego podmiotu wymaga każdorazowego powiadomienia Ministra Zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności.

4. Wynajęcie lub wydzierżawienie majątku trwałego ruchomego powyżej 10 000,00 (dziesięć tysięcy złotych) lub nieruchomości o powierzchni powyżej 50m2 na rzecz jednego podmiotu wymaga każdorazowej zgody Ministra Zdrowia.

5. W przypadku najmu lub dzierżawy dokonanej na rzecz jednego podmiotu w kilku miejscach, powierzchnie będące przedmiotem najmu lub dzierżawy sumuje się.

6. Zakazuje się dokonania najmu oraz dzierżawy majątku trwałego podmiotom świadczącym usługi mające charakter konkurencyjny w stosunku do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład.

§ 8

Oprócz zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Zakładu, określonych niniejszym zarządzeniem, do tych czynności stosuje się także ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r., Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4 poz. 26).

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Grzegorz Opala

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama